Technologická karta na zařízení monolitické základny


TYPICKÁ TECHNOLOGICKÁ KARTA (TTK)

KONCOVAČE MONOLITHICKÉHO BETONOVANÉHO BETONU ZÁKLADU

I. OBLAST PŮSOBNOSTI

I. OBLAST PŮSOBNOSTI


1.1. Typickou technologickou mapou (dále jen TTK) je komplexní organizační a technologický dokument vypracovaný na základě metod vědecké organizace práce pro realizaci technologického procesu a stanovení složení výrobních operací pomocí nejmodernějších způsobů mechanizace a metod pro provádění práce na specificky definované technologii. TTK je určen k použití při vývoji Projektů výroby díla (PPR) a další organizační a technologické dokumentace stavebních útvarů. TTK je nedílnou součástí projektů pro provádění prací (dále jen CPD) a používá se jako součást CPD v souladu s MDS 12-81.2007.


- monolitická podsklepená deska - 100,0 m.

Ii. OBECNÁ USTANOVENÍ


2.1. Technologická mapa byla vyvinuta pro soubor stavebních a montážních prací pro betonáž monolitických železobetonových základových desek pro výstavbu obytného domu.


2.3. Konstrukce, důsledně prováděné stavební a montážní práce na betonáž monolitických železobetonových desek základů pro výstavbu obytného domu zahrnuje následující technologické operace:


Obr. Vlastnosti nákladu automobilového výložníku KS-45717

Obr.2. Automatický betonový mixér SB-159A

Obr.3. Otočte kbelík


Obr. SCHWING S 36 SX čerpadlo na beton

Obr. Honda Power Station ET12000

Obr.6. Vibrátor IV-47B

Obr.7. Vibrolath Enarco QP 25/45

Obr.8. Vyhlazovací stroj


2.5. Pro betonování monolitické železobetonové desky základů pro výstavbu obytné budovy se používají následující stavební materiály: betonová směs Cl. Při 22,5 W6, F75 (maximální velikost agregátu je 20 mm, pohyb betonové směsi je 8-12 cm pomocí standardního kužele) splňující požadavky GOST 7473-2010.

III. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ


3.1. V souladu se společným podnikem 48.13330.2001 "Stavební organizace Aktualizované vydání SNiP 12-01-2004" před zahájením stavebních a montážních prací v objektu je dodavatel povinen předepsaným způsobem získat od zákazníka projektovou dokumentaci a povolení (zakázku) k provádění stavebních a montážních prací. Výkon práce bez souhlasu (zakázka) je zakázán.


3.3.1. Nadace je nosná konstrukce budovy, součást budovy, struktura, která vnímá všechny zatížení z překrývajících se konstrukcí a rozděluje je podél základů.


3.3.2. Základy jsou zpravidla umístěny pod hloubku zamrznutí půdy, aby se zabránilo jejich vyklenutí.


3.3.6. Základem desky "plovoucí" - nekrytým typem je železobetonová deska umístěná na zemském povrchu. Když je půda posunuta, deska udržuje celistvost v důsledku mobility a zabraňuje poškození konstrukčních prvků konstrukce. Nevýhodou tohoto druhu základny je neschopnost vybavit suterénu. V některých případech může deska lehce zasahovat hluboko do země.


3.4. Přípravné práce


3.4.1. Před zahájením prací na betonáži monolitické desky nadace je nutné provést soubor přípravných prací a organizačních a technických opatření, včetně:


3.4.6. Přístupové cesty a silnice k místu instalace musí být postaveny před zahájením práce s betonem a zajištěny volný přístup vozidel. Osoba odpovědná za bezpečný provoz čerpadla na beton musí přistupovat k příjezdové cestě a silnicím k místě instalace, stejně jako k založení samotného areálu. Toto přijetí by mělo být provedeno podle zákona o místě instalace a přístupových cest k němu.


3.5.1. Rozsah práce na betonáž základové desky zahrnuje:


3.5.5. Pro dodávání betonové směsi do místa instalace se použije betonové čerpadlo s přívodním potrubím, jehož vnitřní průměr je 2,5. 3 násobek maximální velikosti hrubého kameniva. Spoje potrubí betonového čerpadla musí být řádně utěsněné a vyloučit možnost vzniku směsi "dopravní zácpy".


Obr.9. Návrh pracovního švu

Při uspořádání pracovního švu na okrajích betonových bloků (vyměnitelných ramen) se instaluje vnitřní bednění, které je vyrobeno ve formě ocelových pletiv z drátu o průměru 1-1,1 mm s velikostí článku nejvýše 10 10 mm. Před montáží a betonováním by měla být mřížka odmaštěna. Mřížky jsou instalovány svisle a jsou připevněny pletacím drátem na tyče spodní a horní výztužné mřížky desky podél linie pracovních švů. Aby se zabránilo vybočení, je síť vyztužena svislými a vodorovnými výztužnými tyčemi.


Obr.10. Vnitřní formovací desky:


3.5.7. Před zahájením betonování je nutné stanovit způsoby podávání, rozdělování a zhutňování betonové směsi, stejně jako směr a tloušťku vrstev, které se mají položit.


Obr.11. Vyměnitelné rozložení úchopu a betonáž

Technologická karta na zařízení monolitické železobetonové základní desky

__________ A.V. Kolobov

____________ E.A. Voinov

Technologická karta na zařízení monolitické železobetonové základní desky obsahuje:

- technologie a organizace práce;

- požadavky na kvalitu a přijetí práce;

- požadavky na bezpečnost a ochranu práce, životní prostředí a požární bezpečnost;

- potřeba materiálních a technických zdrojů;

Technologická mapa je určena pro pracovníky mistrů, mistrů a mistrů stavebních organizací, pracovníků technického dozoru zákazníků, technických pracovníků stavebních a projektových organizací.

Při vývoji vývojového diagramu se zúčastnilo:

Voinova E.A. - výkonné a počítačové zpracování;

Yarymov Yu.A. - projektový inženýr;

Bychkovsky B.I. - korekturu a normální kontrolu;

Ph.D. Shakhparonov V.V. - vědecké a metodologické pokyny;

Ph.D. Edlichka S.Yu. - obecné řízení.

Technická karta nenahrazuje výpadek (viz SNiP 3.01.01-85 *)

Obsah

1 Rozsah

2 Technologie a organizace práce

3 Požadavky na kvalitu a přijetí práce

4 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, životní prostředí a požární bezpečnost

5 Potřeba materiálních a technických zdrojů.

6 Technické a ekonomické ukazatele

7 Seznam technické literatury

1 Rozsah

1.1 Technologická mapa je určena pro betonáž monolitické základové desky při výstavbě budov a staveb, při přípravě projektů pro organizaci výstavby a projektů na výrobu staveb pro stavbu průmyslových a občanských objektů.

1.2 Vývojový diagram umožňuje provádět práce na instalaci bednění, vyztužení a betonáž základové desky při pozitivní teplotě vzduchu. Při práci v zimě se doporučuje použít průtokové diagramy pro výrobu monolitických betonových konstrukcí za negativních teplot vzduchu, které vyvinula společnost PKTipromstroy v roce 1998. Jako příklad uvažujeme zařízení monolitické základní desky o rozměrech 44 × 20 m a 1 m (obrázek 1).

1.3 Průtokový materiál zohledňuje dvě možnosti pro dodávku betonové směsi do návrhu základní desky:

- s použitím čerpadel na beton;

- přenosné kontejnery o výkonu 1 m 3 pomocí jeřábu.

Obrázek 1 - Návrh monolitických železobetonových desek

1 - horní a spodní výztuž; 2 - ploché rámy; 3 - plastové svorky.

1.4 Vazba technologické mapy na konkrétní předměty a podmínky výkonu práce spočívá v určení rozsahu práce, vzhledem k potřebě pracovních a materiálních a technických zdrojů.

2 Technologie a organizace práce

2.1 Zařízení monolitické železobetonové desky by mělo být provedeno podle pracovních výkresů konstrukce desky v souladu s pravidly výroby a přijímání prací podle SNiP 3.03.01-87 "Nosné a uzavírací konstrukce."

2.2 Před zahájením práce na základové desce je třeba provést následující přípravné práce:

- jsou uspořádány dočasné komunikace, vjezdy a příjezdové cesty;

- byly postaveny všechny nezbytné dočasné budovy a stavby;

- byla přijata protipožární opatření;

- byly na staveništi dodány potřebné stroje, mechanismy, zařízení a zařízení, jakož i výztužné oceli a bednění;

- rozdělena, fixována a přijata podle úkonu konstrukční a zkušební značky (SNiP 3.01.03-84 "Geodetické práce ve výstavbě");

- byly provedeny veškeré potřebné úkony pro skryté práce (drcená kamenná základna, betonová příprava, hydroizolace);

- shrnul vodu a elektřinu;

- byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti práce;

- připravená základna pro základní desku.

2.3 Karta zajišťuje instalaci debničního systému společnosti "Meva", tvořeného štítky o rozměrech 135 × 90 cm. Bednění má následující soubor prvků:

- bednění zámků "Meva";

- speciální matice se závitem.

Štíty bednění - struktura rámu. Rámy jsou vyrobeny z uzavřené ocelové krabice se zakřiveným zvlněním. Paluba štítu je vyrobena z finské překližky, která je připevněna k rámu pomocí samořezných šroubů. Štíty jsou spojeny pomocí klínových klínových zámků patentovaných společností.

Bednění je instalováno po celém obvodu základní desky. Montáž bednění začíná rohovými body. Po umístění jsou bednicí prvky okamžitě podepřeny zvenku vzpěrami, které se skládají z konzolových podpěr s funkčními vzpěrami (obrázek 2) ve vzdálenosti 3,5 m od sebe.

Obrázek 2 - Zařízení pro bednění

1 - nosná konzola s připojovacím kloubem, upevnění přírubového šroubu k funkční vzpěře; 2 - funkční vzpěra; 3 - stínění bednění.

Prvky bednění jsou spojeny dvěma zámky a v rozích desky třemi zámky. Schéma připojení bednicích panelů je na obrázku znázorněno. 3.

Obrázek 3 - Schéma připojení bednicích panelů

1 - klínové zámky systému Meva; 2 - bednicí panely; 3 - další prvek.

Na zemi je bednění upevněno dvěma zemními čepy.

Při spojování bednění s určitými rozměry základové monolitické železobetonové desky je možné uspořádat bednící panely od počátečních bloků k následným při náběhu pevnosti betonu potřebné pro demolici.

2.4 Před instalací výztuže je nutno provést kontrolu správné montáže bednění.

Karta umožňuje montáž výztuže s plochými rámy a samostatnými tyčemi. Výměna výztužné oceli, která je součástí projektu podle třídy, značky a sortimentu, musí být dohodnutá se zákazníkem a projektovou organizací.

Kotva musí být namontována v pořadí, které zajistí její správné umístění a upevnění. Pro zajištění konstrukce ochranné vrstvy betonu je nutné instalovat plastové svorky. Je zakázáno používat obložení ze zbytků výztuže, dřevěných tyčí a sutin. Namontované armatury musí být zajištěny proti posunutí a musí být chráněny před poškozením. Pro průchod přes výztuž při betonáži s kartou je instalována žebřík.

Těsníkové spoje výztuže se vyrábějí pomocí kontaktního tupého a bodového svařování. Křížové průseky výztužných tyčí namontované jednotlivě v místech jejich průniku jsou upevněny pletacím drátem. Když je průměr tyčí 25 mm, jejich spojování podél délky se provádí obloukovým svařováním.

Přeprava a skladování vyztužovací oceli by se mělo provádět podle GOST 7566-94.

Přijetí namontované výztuže, stejně jako svařované spoje kloubů by mělo být provedeno před pokládkou betonu a vystaveno kontrolním certifikátem skrytých děl.

Montáž ventilů vyráběných v blocích. Dodávka výztužných tyčí a rámů do pracovního prostoru probíhá ve dvou verzích: s automobilovým jeřábem SMK-10 - možnost 1; věžový jeřáb KB-404M - 2 možnost.

Za prvé, práce se provádí na prvním bloku. Na předem označené základně s intervalem 400 mm se tyče položí v podélném směru se současným uchycením vzdálenosti dolní výztuže ze základny pomocí plastových držáků (ochranná vrstva). Klouby délky podélných tyčí jsou spojeny ručním obloukovým svařováním s elektrodami E 50A GOST 9466-75 *. Poté nainstalujte ploché nosné rámy o rozteči 400 mm, které jsou vyrobeny ze samostatných tyčí na staveništi. Průsečík podélných tyčí se skeletem je spojen pletacím drátem. Po instalaci podpěrných výztužných klecí a jejich připevnění k dolní výztuži jsou položeny horní podélné tyče, svařování spojů obloukovým svařováním při současné montáži plastových svorek pro ochrannou vrstvu. Po dokončení práce na prvním bloku je ventil instalován na druhém bloku ve stejném pořadí.

2.5 Betonování základové desky je zajištěno bloky, které jsou tvořeny řezáním řady příčných a podélných pracovních švů, objem betonu, který je přiřazen k možnosti nepřetržitého přívodu a pokládky betonové směsi do konstrukce (obrázek 4).

Obrázek 4 - Konstrukce pracovního švu

1 - kovová síť; 2 - ochranná vrstva betonu; 3 - body upevnění sítě pletacím drátem; 4 - horní výztuž; 5 - plochý nosný rám; 6 - plastové svorky; 7 - spodní výztuž.

Pracovní švy jsou tvořeny instalací plochých rámů, na kterých je pomocí pletacího drátu upevněna kovová mřížka s články o velikosti větší než 10 × 10 mm.

Před pokládkou betonové směsi je třeba zkontrolovat a přijmout všechny stavby a jejich prvky, které jsou uzavřeny během následné výroby stavebních prací, s vypracováním skutku pro skryté práce. Bezprostředně před betonováním musí být bednění zbaveno nečistot a nečistot.

Plochy bednění musí být pokryty mastnotou.

2.6 Technologii betonáže základové desky lze provádět ve dvou verzích: s použitím betonového čerpadla a pomocí jeřábu s přenosnými rotačními násypkami o kapacitě 1 m 3.

2.7 Betonáž základové desky podle 1. varianty lze provádět pomocí čerpadel na beton, jejichž technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3.

Tato karta umožňuje betonáž základové desky pomocí čerpadla betonu SB-126B.

Tabulka 1 - Hlavní technické vlastnosti domácích čerpadel na beton

Technická mapa. Technologická mapa na zařízení sloupcovitých monolitických základů pomocí maloplošného bednění

1 Rozsah

2 Organizace a technologie práce

Seznam strojů a zařízení

Seznam technologických zařízení, nástrojů, inventáře a příslušenství

3 Požadavky na kvalitu a přijetí práce

4 Výpočet nákladů na práci a stroj

5 Výrobní plán

6 Potřeba materiálů, výrobků a struktur

7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Ekologická a protipožární bezpečnost

8 Technické a ekonomické ukazatele

Vyvinuto: CJSC TsNIIOMTP

Přijal: Státní výbor pro pozemkovou reformu RSFSR

Přijato: NIISF (Výzkumný ústav stavební fyziky)

Schváleno: CJSC TsNIIOMTP 01.01.2002

Schváleno: IN Agropromizdat 01.01.2002

Schválil: MoszhilNIIproekt výkonného výboru Moskvy 01.01.2002

CENTRÁLNÍ VÝZKUM A DESIGN-EXPERIMENTÁLNÍ ÚSTAV ORGANIZACE, MECHANIZACE A TECHNICKÁ POMOC

TECHNOLOGICKÁ MAPA
NA ZAŘÍZENÍ SLOŽENÝCH MONOLITHICKÝCH NADÁCÍ S POUŽITÍM KRÁTKÝCH LISTŮ

Průtokový diagram popisuje strukturu sloupcovitých monolitických základů pro železobetonové sloupy s použitím kovového bednění.

Organizace a technologie stavebních procesů jsou uvedeny, jsou uvedeny základní bezpečnostní předpisy. Prezentované návrhové schémata pro organizační a technologické práce.

Technologickou mapu vyvinul AOZT TsNIIOMTP (BV Zhadanovský, vedoucí katedry, kandidát na technické vědy, OV Baranov, LV Zhabina za účasti vedoucího sektoru počítačů a informačních technologií Yagudaeva LM).

Doporučuje se pro distribuci na základě rozhodnutí Vědecké a technické rady Ústředního ústavu pro vědecký výzkum bezpečnosti letectví

1. OBLAST PŮSOBNOSTI

1.1. Technologická mapa byla vyvinuta pro instalaci sloupcovitých monolitických podkladů pro konstrukci obytných a průmyslových budov za použití malého panelového bednění.

1.2. Technologická karta umožňuje montáž monolitických základů pomocí malého panelového bednění vyvinutého AOZT TsNIIOMTP (projekt 794B-2.00.000).

1.3. Založení série 1-412 s objemem 14,7 m3 bylo přijato jako reference při vývoji mapy.

1.4. V vývojovém diagramu byly zvažovány možnosti dodávky betonové směsi v návrhu:

nákladní jeřáb v bunkrech;

1.5. Přeprava betonové směsi je zajištěna truckem SB-159B-2.

1.6. Práce jsou prováděny v letním období ve dvou směnách.

2. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

2.1. Před založením nadace by měla být provedena následující práce:

organizované odstraňování povrchových vod z lokality;

přístupné silnice a dálnice jsou uspořádány;

označily cesty pohybu mechanismů, místa skladování, konsolidace výztužných sítí a bednění, připravené vybavení a příslušenství;

Vyztužené sítě, rámy a bednění byly dodány v požadovaném množství;

nezbytná příprava pro nadace byla dokončena;

geodetické rozdělení os a značení základů základů v souladu s projektem;

Rizika, která fixují polohu pracovní roviny bednicích panelů, jsou natřena na povrchu betonového přípravku.

2.2. Připravená nadace pro nadace musí být na základě zákona přijata komisí za účasti zákazníka, dodavatele a zástupce organizace projektu. Zákon by měl odrážet shodu místa, úroveň základové jámy, skutečné podložky a přirozené vlastnosti půdy k projektu, stejně jako možnost položit základy na návrhové značce, neporušovat přirozené vlastnosti základních půd nebo kvalitu jejich zhutnění v souladu s rozhodnutími o návrhu.

2.3. Na přípravě zařízení pod základy by měly být vypracovány skutky skryté práce.

2.4. Před montáží bednění a zpevnění železobetonových základů musí výrobce (mistr, předák) ověřit správnost přípravy a označení betonové konstrukce a značení polohy os a značek základové základny.

Práce na bednách

2.5. Bednění na staveništi by mělo být dokončeno, vhodné pro instalaci a provoz, bez úprav a oprav.

2.6. Prvky bednění, které dorazily na stavbu, jsou umístěny v oblasti provozu montážního jeřábu. Všechny bednící prvky by měly být uloženy v místě odpovídající dopravě, seřazené podle značky a velikosti. Je nutno ukládat bednící prvky pod haly v podmínkách, které vylučují jejich poškození. Desky jsou umístěny v hromadách o výšce nejvýše 1 - 1,2 m na dřevěných podložkách; bojuje na 5 až 10 úrovních s celkovou výškou nejvýše 1 m při instalaci dřevěných podložek mezi nimi; zbývající prvky, v závislosti na velikosti a hmotnosti, jsou umístěny v krabicích.

2.7. Melkoshchitovaya bednění se skládá z následujících složek:

lineární štíty vyrobené z zakřiveného profilu (kanál), paluby ve stínech z vrstvené překližky o tloušťce 12 mm;

nosné prvky - kontrakce jsou určeny pro vnímání zatížení působících na bednění, jakož i pro kombinování jednotlivých štítů do panelů nebo bloků. Jsou vyrobeny z ohnutého profilu (kanál);

Rohové štíty - sloučily ploché štíty do uzavřených obrysů;

montážní roh - slouží k připojení desek a panelů v uzavřených obvodech bednění;

Napínací hák - slouží k upevnění kontrakcí štítů;

držák - slouží jako základ pro pracovní podlahu.

2.8. Montáž a demontáž bednění se provádí pomocí automobilového jeřábu KS-35715 nebo KS-45719, KS-4572A.

2.9. Před instalací bednění se předmontáž panelů v panelu provádí v následujícím pořadí:

na skladovací ploše shromažďujte krabici ze střety;

na závoji visí štíty;

na okrajích štítů panely barvy upozorňují na barvu nátěru, což indikuje polohu os.

2.10. Základní nátěrové hmoty zařízení vyráběné v následujícím pořadí:

instalujte a upevněte rozšířené bednicí panely dolního schodu boty;

nastavte sestavenou krabici přesně podél os a upevněte dolní schodiště bednění kovovými kolíky k základně;

umístěné na okrajích rozšířených panelů potrubí riskují, upevnění polohy potrubí druhého stupně základny;

odklánějící se od poškrábání ve vzdálenosti rovnající se tloušťce štítů, vytvoří předem sestavenou krabici druhého stupně;

Nakonec nainstalujte druhý stupeň;

v téže sekvenci nainstalujte třetí fázi;

položit na okraje rozšířených panelů horního potrubí rizika, upevnění polohy krabice pod sloupkem;

instalace krabice podkolonnika;

nainstalujte a zajistěte bednění.

Montované bednění je akceptováno aktem mistra nebo předáka.

2.11. Stav betonáže by měl být během betonování průběžně sledován. V případě nepředvídatelných deformací jednotlivých prvků bednění nebo nepřijatelného otevření mezery je nutno instalovat další upevňovací prvky a korigovat deformovaná místa.

2.12. Demontáž bednění je povolena pouze po dosažení požadované pevnosti betonu podle SNiP 3.03.01-87 a se souhlasem pracovníka.

2.13. Při procesu rozbití bednění nesmí být poškozena plocha betonové konstrukce. Demontáž bednění se provádí v opačném pořadí instalace.

2.14. Po odstranění bednění musíte:

provést vizuální kontrolu bednění;

vyčistit všechny bednicí prvky z lepeného betonu;

namažte paluby, zkontrolujte a namažte šroubová spojení.

2.15. Schémata výroby bednění jsou uvedeny na obr. 1 - 5.

Výztužné práce

2.16. Výstužná mřížka podkolonnika jsou dodávána na staveništi a vyložena na místě předmontáže, sítě obuvi - ve skladišti.

2.17. Montáž rámů kotoučových rámů se provádí na montážním stojanu pomocí vodiče, a to navlečením mezi výztužnými oky obloukovým svařováním nebo viskózním.

2.18. Pancéřové klece a sítě bot s hmotností nad 50 kg jsou instalovány s automobilovým jeřábem v následujícím pořadí:

stohová výztužná síťovina na svorky, která na projekci zajišťuje ochrannou vrstvu.

2.19. Výztuhy se provádějí v následujícím pořadí:

instalujte zpevňovací síťovku na svorky, čímž vytvoříte ochrannou vrstvu betonu na projektu;

po zařízení pro bednění obuvi jsou výztužné lusky instalovány s upevněním na spodní mřížku s pletacím drátem.

2.20. Výztužná práce musí být provedena podle SNiP 3.03.01-81 "Ložiskové a uzavírací konstrukce".

2.21. Přijetí namontované výztuže se provádí před instalací bednění a je doloženo kontrolním certifikátem skrytých prací. V přejímacím protokolu namontovaných obrněných konstrukcí je třeba uvést počet pracovních výkresů, odchylky od výkresů a hodnocení kvality namontované výztuže.

Po instalaci bednění udělejte povolení k betonování.

2.22. Schémata výroby výztuží jsou uvedeny na obr. 6 a 7.

Betonářská práce

2.23. Před pokládkou betonové směsi je třeba provést následující práce:

zkontroloval správnost instalované výztuže a bednění;

odstranily všechny defekty bednění;

Základna F-1 pod železobetonovými sloupy

Uspořádání bednicích panelů

Specifikace prvků bednění

Množství základů F-1, ks.

Plocha štítu, m2

na nadaci f-1

na nadaci f-1

Držák s podlahou a kloubovým žebříkem

1. Uspořádání bednicích panelů, viz obr. 2

2. Pozice pos. 20 obvykle neznázorněno.

Schéma výroby bednění

1 - automobilový jeřáb KS-35715; 2 - úložný prostor; 3 - stínění bednění; 4 - kontrakce; 5 - montážní rohy; 6 - rozšířené bednicí panely; 7 - výztužná klec; 8 - popruh; 9 - příprava betonu

Schéma zpevňování základů F-1

Rozvržení podešví z oka

Specifikace síte výztuže

Schéma výroby výztužných prací

1 - automobilový jeřáb KS-35715; 2 - úložný prostor; 3 - základové bednění; 4 - položená výztužná síť; 5 - instalovaná výztužná klec; 6 - popruh; 7 - ochranný štít (vyrobený lokálně); 8 - upevnění ochranné vrstvy betonu

zkontrolovala přítomnost svorek a zajistila požadovanou tloušťku ochranné vrstvy betonu;

byly provedeny všechny konstrukce a jejich prvky podle zákona, k němuž je přístup za účelem kontroly správnosti zařízení po betonáži nemožný;

bednění a armatury byly zbaveny nečistot, nečistot a hrdze;

zkontroloval práci všech mechanismů, použitelnost nástrojů a nástrojů příslušenství.

2.24. Dodávka betonové směsi k předmětu je určena pro použití v mísičích SB-92V-2 nebo SB-159B-2.

2.25. Dodávka betonové směsi na místo instalace se zabývá dvěma verzemi:

automobilový jeřáb v rotačních zásobnících o objemu 1,6 m3 směsi navržené společností AOZT TsNIIOMTP;

pomocí čerpadla na beton.

2.26. Struktura betonářských základů zahrnuje:

příjem a dodávka betonové směsi;

pokládka a zhutňování betonové směsi;

péče o beton.

2.27. Betonářské základy se provádějí ve dvou fázích:

v první fázi jsou základová obuv a podstavec betonovány na úroveň dna vložky;

ve druhém stupni se horní část podložky betonuje po vložení vložky.

2.28. Pro nakládání s betonovou směsí nevyžadují rotační bunkry překládací stojany, ale jsou přiváděny do místa nakládky betonovou směsí pomocí automobilového jeřábu, který zásobníky ukládá do vodorovné polohy.

Vozík se připevní k bunkru a vyloží. Nákladní jeřáb zdvihne lopatku a přivádí ho do místa vykládky ve svislé poloze. V oblasti jeřábu obvykle umístí několik bunkrů blízko sebe a předpokládá se, že jejich celková kapacita odpovídá kapacitě betonového míchačky. V tomto případě se betonová směs zatěžuje současně se všemi připravenými zásobníky buněk a poté je jeřáb střídavě přivádí na místo vykládky.

2.29. Při betonáži monolitických podkladů s čerpadlem z betonu umožňuje rozsah rozváděcího výložníku betonovou směs rozložit na několik základů. Normální provoz betonových čerpadel je zajištěn, pokud se betonová směs čerpá přes betonovou trubku s pohyblivostí od 4 do 22 cm, což přispívá k přepravě betonu na extrémní vzdálenosti bez stratifikace a vzniku dopravních zácp.

2.30. Schémata konkrétních prací jsou uvedeny na obr. 8 a 9.

2.31. Betonová směs je umístěna ve vodorovných vrstvách o tloušťce 0,3 - 0,5 m.

Každá vrstva betonu je důkladně zhutněna hlubokými vibrátory. Při zhutňování betonové směsi by měl být konec pracovní části vibrátoru ponořen do předem položené betonové vrstvy o 5 - 10 cm. Krok posunutí vibrátoru by neměl přesáhnout 1,5 z jeho poloměru působení. V rozích a v blízkosti stěn bednění je betonová směs dodatečně zhutněna vibrátory nebo spárováním ručně. Dotknutí vibrátoru během provozu na ventil není povoleno. Vibrace v jedné pozici končí, když dojde k zastavení sedimentace a vzhledu cementového mléka na povrchu betonu. Při přemístění odstraňte vibrátor pomalu, aniž byste ho vypnuli, takže prázdnota pod hrotem je rovnoměrně vyplněna betonovou směsí.

Přerušení mezi fázemi betonování (nebo pokládací vrstvy betonové směsi) by mělo být nejméně 40 minut, ale ne více než 2 hodiny.

2.32. Po pokládce betonové směsi do bednění je nutné vytvořit pro vytvrzování betonu příznivé podmínky teploty a vlhkosti. Vodorovné povrchy betonových podkladů musí být pokryty mokrým pytlíkem, plachtou, pilinami, listy, rolovacími materiály v závislosti na klimatických podmínkách v souladu s pokyny stavební firmy.

2.33. Práce na monolitických betonových základech zařízení provádějí následující odkazy:

vykládka a třídění výztužných mříží a bednění, nakládka a vykládka výztužných klecí namontovaných na stojanu, montáž výztužných klecí podstojů, montáž a demontáž vložky - odkaz č. 1:

strojník 5 razr. - 1 osoba

instalační (lešení) 4 bitů. - 1 osoba

2 bity - 2 osoby.

bednění - montáž základních bednění, demontáž bednění s čištěním povrchu, mazání desek s emulzí - číslo odkazu 2:

Zámečníci 4 číslice. - 2 osoby

3 řádky - 1 osoba

2 bity - 1 osoba;

Schéma výroby betonových prací při dodávce betonových jeřábů v zásobnících

1 - automobilový jeřáb KS-35715; 2 - směšovací vozík SB-92V-2; 3 - rotační násypka BPV-1.6; 4 - popruh; 5 - držák; 6 - oplocení; 7 - štíty na bednění; 8 - betonové základy; 9 - úložiště

Schéma výroby betonových konstrukcí, kdy je betonová směs dodávána čerpadlem na beton

1 - čerpadlo na beton SB-170-1; 2 - směšovací vozík SB-92V-2; 3 - stínění bednění; 4 - betonové základy

výztužné práce - montáž výztužných rohoží pro boty, předmontáž výstužných sítí pro podkolonnik na vodiči, svařovací práce - odkaz číslo 3:

montéři 3 razr. - 1 osoba

2 bity - 2 osoby

elektrická svářečka 3 razr. - 1 osoba;

betonářské práce (při betonové směsi jeřábem) - příprava betonové směsi z betonového míchačky, dodávka betonové směsi jeřábem, pokládka betonové směsi s zhutněním s vibrátory, péče o beton - část 4:

betonáři 4 razr. - 1 osoba

3 řádky - 1 osoba

2 bity - 2 osoby;

betonářské práce (při betonové směsi dodáváme betonovou pumpou) - pokládka betonové směsi s betonovým čerpadlem se zhutňovacími vibrátory, čištění betonové trubky, péče o beton - díl 5:

strojník 5 razr. - 1 osoba;

operátor 5 číslic - 1 osoba

betonáři 3 razr. - 1 osoba

2 bity - 1 osoba.

2.34. Výroba betonu při negativních teplotách vzduchu.

Při výrobě betonářské práce v zimě dodržujte pravidla SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzavírací konstrukce" a SNiP III-4-80 * "Bezpečnost ve stavebnictví".

Podmínky zimního betonu se berou v úvahu, jestliže průměrná denní venkovní teplota není vyšší než 5 ° C nebo minimální teplota během dne je nižší než 0 ° C.

V zimních podmínkách se volba přísad a výpočet jejich množství provádí stejným způsobem jako v létě.

Konstrukce monolitických železobetonových konstrukcí lze provádět zpravidla několika způsoby zimního betonování. Volba metody by měla být provedena na základě požadavků minimálních hodnot intenzity práce a energetické náročnosti, nákladů a trvání prací, jakož i při zohlednění místních podmínek (venkovní teplota, množství práce, dostupnost speciálního vybavení, elektrické kapacity atd.).

Slibné jsou kombinované metody zimního betonování, které jsou kombinací dvou nebo více tradičních metod, například termos + použití betonu s nemrznoucími přísadami, elektrický ohřev nebo ohřev v topných bednách z betonu obsahujících nemrznoucí přísady, elektrická úprava betonu v teplyakah atd.

Podstata metody spočívá v zahřívání betonu zahřátím agregátů a vody a použitím tepla uvolněného během vytvrzování cementu za účelem získání betonu dané pevnosti v procesu jeho pomalého chlazení v izolačním bednění.

Použití betonu s nemrznoucími přísadami

Podstata metody spočívá v tom, že se do betonové směsi během přípravy přidávají přísady, které snižují bod mrznutí vody, zajišťují tok reakce hydratace cementu a vytvrzení betonu při teplotě pod 0 ° C.

Do betonové směsi se přivádějí přísady ve formě vodných roztoků pracovní koncentrace, které se získají smícháním koncentrovaných roztoků přísad s mísící vodou a přiváděnými do dávkovače vody do betonového mixéru.

Předběžné elektrické ohřev betonové směsi

Podstata metody spočívá v rychlém ohřevu betonové směsi mimo bednění průchodem elektrického proudu skrze něj, položením směsi do izolačního bednění, zatímco beton dosahuje předem stanovené pevnosti v procesu pomalého chlazení.

Předběžné elektrické ohřev betonové směsi se provádí v tělech sklápěčů pomocí zařízení sloupku pro ohřev směsi.

Po dodání betonové směsi směšovacími vozidly se směs předehřívá na ohřívači a mísící vozík se naplní zahřátou směsí.

Aby nedošlo k nadměrnému zhušťování hořlavé betonové směsi, doba vytápění by neměla přesáhnout 15 minut a doba přepravy a instalace je 20 minut.

Pro předehřátí betonové směsi lze použít exoterickou metodu. Při smíchání směsi s hliníkovým práškem nastává exotermická (s teplem) reakcí.

Podstatou elektrického ohřevu betonu je procházet skrze to, protože prostřednictvím ohmického odporu, střídavého proudu, v důsledku kterého se teplo vytváří v betonu.

Ocelové elektrody se používají k přivádění napětí do betonu.

Odstupňované transformátory mohou zpravidla dodávat elektrické topení a jiné způsoby elektrotermického zpracování.

Betonové vytápění v termoaktivním bednění

Způsob ohřevu je vhodný při použití zásobníků s ocelovou nebo překližkovou palubou při betonování stěn, podlah atd.

Je zvláště efektivní při stavbě konstrukcí a konstrukcí, jejichž betonování musí být prováděno bez přerušení, stejně jako struktury nasycené výztuží. Způsob vytápění je ekonomicky a technologicky proveditelný nejen při použití sklopně nastavitelných, ale také blokových, volumetricky nastavitelných, válcovacích a posuvných bednění.

Použití termoaktivního bednění nevyvolává další požadavky na složení betonové směsi a neomezuje použití plastifikátorů. Ohřev betonu v topných bednách lze kombinovat s elektrickým ohřevem betonové směsi s použitím nemrznoucích chemických přísad nebo urychlovačů.

Ohřev betonových konstrukcí vyráběných po bednění pro betonování. Ty části konstrukce, které nejsou pokryty termoaktivním bedněm, jsou ohřívány pružnými povlaky (povlaky) vyrobenými z laminátu a skelné vlny.

Technologie betonáže v termoaktivním bednění se prakticky neliší od technologie práce v letním období. Aby se předešlo tepelným ztrátám z vodorovných ploch během přerušení při pokládce betonové směsi a venkovní teplotě pod minus 20 ° C, je betonová konstrukce pokrytá plachtou nebo filmovým materiálem.

Betonové vytápění s topnými vodiči

Podstatou způsobu ohřevu betonu s využitím topných drátů je ohřev betonu pomocí drátů, které jsou v betonu, které jsou ohřívány proudem elektrického proudu. Dráty jsou před upevněním betonové směsi upevněny na výztužných tyčích roštů a rámů.

Betonové vytápění horkým vzduchem

Použití horkého vzduchu pro topení betonu vede k velkým tepelným ztrátám. Proto je vhodné tuto metodu používat s malou negativní venkovní teplotou a dostatečně spolehlivou a utěsněnou tepelnou izolací. Horký vzduch se získává v elektrických ohřívačů vzduchu nebo ohňových ohřívačích, které používají tekuté palivo.

2.35. Seznam strojů a zařízení je uveden v tabulce 1.

2.36. Seznam nástrojů, nástrojů, inventáře a příslušenství je uveden v tabulce 2.

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Tento vývojový diagram je určen pro betonáž monolitické základové desky při stavbě budov a konstrukcí, při přípravě stavebních projektů a výrobních projektů pro výstavbu průmyslových a občanských objektů.

1.2. Procesní mapa umožňuje provádět práce na instalaci bednění, výztuže a betonáže základové desky při pozitivní teplotě vzduchu. Při výrobě prací v zimě se doporučuje použít průtokové diagramy pro výrobu monolitických betonových prací při negativních teplotách, které vyvinula OJSC PKTIpromstroy pro různé způsoby tepelného zpracování betonu. Jako příklad považujeme zařízení monolitické základní desky o rozměrech v rozvržení 44 × 20 m a tloušťce 1 m, jak je znázorněno na obrázku 1.

1.3. Průtokový list zvažuje dvě možnosti pro dodávku betonové směsi do návrhu základní desky:

- s použitím čerpadel na beton;

- přenosné kontejnery o výkonu 1 m 3 pomocí jeřábu.

1 - horní a spodní výztuž; 2 - ploché rámy; 3 - plastové svorky

Obrázek 1 - Návrh monolitických železobetonových desek

1.4. Spojením technologické mapy s konkrétními předměty a podmínkami práce je třeba objasnit rozsah práce, údaje potřebné pro pracovní a materiální a technické zdroje, náklady a časový plán práce, jakož i objasnit schéma organizace procesu podle aktuálních podmínek.

1.5. Forma využívání technologické karty zajišťuje její oběh v oblasti informačních technologií se zahrnutím do databáze technologií a organizací stavební výroby na automatizovaném pracovišti techniků stavební výroby (AWP TSP), dodavatele a zákazníka.

2. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

2.1. Zařízení monolitické železobetonové desky by mělo být provedeno podle pracovních výkresů konstrukce desky v souladu s pravidly výroby a přijímání prací podle SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzavírací konstrukce".

2.2. Před zahájením práce na základové desce je třeba provést následující přípravné práce:

- jsou uspořádány dočasné komunikace, vjezdy a příjezdové cesty;

- byly postaveny všechny nezbytné dočasné budovy a stavby;

- byla přijata protipožární opatření;

- byly na staveništi dodány potřebné stroje, mechanismy, zařízení a zařízení, jakož i výztužné oceli a bednění;

- rozdělena, upevněna a schválena podle aktu osy konstrukce a značek (SNiP 3.01.03-84 "Geodetické práce ve stavebnictví");

- byly provedeny veškeré potřebné úkony pro skryté práce (drcená kamenná základna, betonová příprava, hydroizolace);

- shrnul vodu a elektřinu;

- byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti práce;

- připravená základna pro základní desku.

2.3. Karta zajišťuje instalaci bednění systému firmy "Meva", tvořeného štíty o rozměrech 135 × 90 cm. Bednění má následující sadu prvků:

- bednění zámků "Meva";

- speciální matice se závitem.

Štíty bednění - struktura rámu. Rámy jsou vyrobeny z uzavřené ocelové krabice se zakřiveným zvlněním. Paluba štítu je vyrobena z finské překližky, která je připevněna k rámu pomocí samořezných šroubů. Štíty jsou spojeny pomocí klínových klínových zámků, patentovaných společností.

Bednění je instalováno po celém obvodu základní desky. Montáž bednění začíná rohovými body. Po umístění jsou bednicí prvky na vnější straně ihned podepřeny vzpěry, které se skládají z konzolových podpěr s funkčními vzpěrami podle obrázku 2 ve vzdálenosti 3,5 m od sebe.

1 - nosná konzola s připojovacím kloubem, upevnění přírubového šroubu k funkční vzpěře; 2 - funkční vzpěra; 3 - stínění bednění

Obrázek 2 - Zařízení pro bednění

Prvky bednění jsou spojeny dvěma zámky a v rozích desky třemi zámky. Schéma připojení bednicích panelů je znázorněno na obrázku 3.

1 - klínové zámky systému Meva; 2 - bednicí panely; 3 - další prvek

Obrázek 3 - Schéma připojení bednicích panelů

Na zemi je bednění upevněno dvěma zemními čepy.

Při spojování bednění s určitými rozměry základové monolitické železobetonové desky je možné uspořádat bednící panely od počátečních bloků k následným při náběhu pevnosti betonu potřebné pro demolici.

2.4. Před instalací výztuže je třeba provést kontrolu správné montáže bednění.

Karta umožňuje montáž výztuže s plochými rámy a samostatnými tyčemi. Výměna výztužné oceli, která je součástí projektu podle třídy, značky a sortimentu, musí být dohodnutá se zákazníkem a projektovou organizací.

Kotva musí být namontována v pořadí, které zajistí její správné umístění a upevnění. Pro zajištění konstrukce ochranné vrstvy betonu je nutné instalovat plastové svorky. Je zakázáno používat obložení ze zbytků výztuže, dřevěných tyčí a sutin. Namontovaná výztuž by měla být zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Pro průchod přes výztuž při betonáži s kartou je instalována žebřík.

Těsníkové spoje výztuže se vyrábějí pomocí kontaktního tupého a bodového svařování.

Křížové průseky výztužných tyčí namontované jednotlivě v místech jejich průniku jsou upevněny pletacím drátem. Když je průměr tyčí 25 mm, jejich spojování podél délky se provádí obloukovým svařováním.

Přeprava a skladování vyztužovací oceli by se mělo provádět v souladu s normou GOST 7566-94.

Přijetí namontované výztuže, stejně jako svařované spoje kloubů by mělo být provedeno před pokládkou betonu a vystaveno kontrolním certifikátem skrytých děl.

Montáž ventilů vyráběných v blocích. Dodávka výztužných tyčí a rámů do pracovního prostoru probíhá ve dvou verzích: s jeřábem KS-4572 - možnost 1; jeřáb KB-404M-2.

Za prvé, práce se provádí na prvním bloku. Na předem označené základně s intervalem 400 mm se tyče položí v podélném směru se současným uchycením vzdálenosti dolní výztuže ze základny pomocí plastových držáků (ochranná vrstva). Klouby délkových podélných tyčí jsou spojeny ručním obloukovým svařováním s elektrodami E-50A podle GOST 9466-75 *. Poté nainstalujte ploché nosné rámy o rozteči 400 mm, které jsou vyrobeny ze samostatných tyčí na staveništi. Průsečík podélných tyčí se skeletem je spojen pletacím drátem. Po instalaci podpěrných výztužných klecí a jejich připevnění k dolní výztuži jsou položeny horní podélné tyče, svařování spojů obloukovým svařováním při současné montáži plastových svorek pro ochrannou vrstvu. Po dokončení práce na prvním bloku je ventil instalován na druhém bloku ve stejném pořadí.

2.5. Betonování základové desky je zajištěno příčnými a podélnými pracovními švy vytvořenými řezáním pole podle obr. 4, jehož objem betonu je označen s ohledem na možnost kontinuálního dodávání a uložení betonové směsi do konstrukce.

Pracovní švy jsou tvořeny instalací plochých rámů, na které je pomocí pletacího drátu upevněna kovová mřížka s články o velikosti větší než 10 × 10 mm.

Před pokládkou betonové směsi je třeba zkontrolovat a přijmout všechny stavby a jejich prvky, které jsou uzavřeny během následné výroby stavebních prací, s vypracováním skutku pro skryté práce. Bezprostředně před betonováním musí být bednění zbaveno nečistot a nečistot.

Plochy bednění musí být pokryty mastnotou.

1 - kovová síť; 2 - ochranná vrstva betonu; 3 - body upevnění sítě pletacím drátem; 4 - horní výztuž; 5 - plochý nosný rám; 6 - plastové svorky; 7 - spodní výztuž

Obrázek 4 - Konstrukce pracovního švu

2.6. Technologie betonáže základní desky může být provedena ve dvou verzích: použití

čerpadlo a jeřáb KB-404M s přenosnými rotačními násypkami s kapacitou 1 m 2.

2.7. Betonáž základové desky podle 1. varianty může být provedena pomocí betonových čerpadel, jejichž technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3.

Tato karta umožňuje betonáž základové desky pomocí čerpadla betonu SB-126B.

Tabulka 1 - Hlavní technické vlastnosti domácích čerpadel na beton

Technologická karta 149-07 TK Technologická karta na zařízení monolitické železobetonové základní desky

Otevřená akciová společnost

Design a technologický institut průmyslové výstavby

TECHNOLOGICKÁ MAPA
Z MONOLITHOVÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVÝŠENÝ BETON
ZÁKLADNÍ DESKA

Generální ředitel, Ph.D.

_____________ S.YU. Číslo položky

"___" _______________ 2007

První náměstek generála

Ředitel - hlavní inženýr

________________ A.V. Kolobov

________________ B.I. Bychkovský

Mapa znázorňuje betonážní technologii monolitické železobetonové základové desky, poskytuje mechanizační schémata, zdůrazňuje kvalitu práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a požární bezpečnost, poskytuje návod pro organizaci pracoviště, poskytuje potřebné materiálové a technické zdroje, technické a ekonomické ukazatele.

Karta je určena pro mistry a šéfy stavebních organizací a může být zahrnuto do projektu výroby díla jako technologický dokument.

Poprvé byla technologická mapa vyvinutá pracovníky oddělení č. 41 společnosti PKTIpromstroy OJSC v roce 2000.

Zaměstnanci společnosti PKTIpromstroy se podíleli na úpravě technologické mapy:

Savina O.A. - umělec, počítačové zpracování a grafika;

Chernykh V.V. - podpora technologického rozvoje;

Bychkovsky B.I. - nastavení směrování, standardní kontrolní a vývojové korektury;

Kolobov A.V. - obecné technické pokyny pro vývoj technologických map;

Ph.D. Edlichka S.Yu. - Obecné řízení vývoje technologické dokumentace.

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Tento vývojový diagram je určen pro betonáž monolitické základové desky při stavbě budov a konstrukcí, při přípravě stavebních projektů a výrobních projektů pro výstavbu průmyslových a občanských objektů.

1.2. Procesní mapa umožňuje provádět práce na instalaci bednění, výztuže a betonáže základové desky při pozitivní teplotě vzduchu. Při výrobě prací v zimě se doporučuje použít průtokové diagramy pro výrobu monolitických betonových prací při negativních teplotách, které vyvinula OJSC PKTIpromstroy pro různé způsoby tepelného zpracování betonu. Jako příklad považujeme zařízení monolitické základové desky o rozměrech v rozvržení 44 "20 ma tloušťce 1 m, jak je znázorněno na obrázku 1.

1.3. Průtokový list zvažuje dvě možnosti pro dodávku betonové směsi do návrhu základní desky:

- s použitím čerpadel na beton;

- přenosné kontejnery o výkonu 1 m 3 pomocí jeřábu.

1 - horní a spodní výztuž; 2 - ploché rámy; 3 - plastové svorky

Obrázek 1 - Návrh monolitických železobetonových desek

1.4. Spojením technologické mapy s konkrétními předměty a podmínkami práce je třeba objasnit rozsah práce, údaje potřebné pro pracovní a materiální a technické zdroje, náklady a časový plán práce, jakož i objasnit schéma organizace procesu podle aktuálních podmínek.

1.5. Forma využívání technologické karty zajišťuje její oběh v oblasti informačních technologií se zahrnutím do databáze technologií a organizací stavební výroby na automatizovaném pracovišti techniků stavební výroby (AWP TSP), dodavatele a zákazníka.

2. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

2.1. Zařízení monolitické železobetonové desky by mělo být provedeno podle pracovních výkresů konstrukce desky v souladu s pravidly výroby a přijímání prací podle SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzavírací konstrukce".

2.2. Před zahájením práce na základové desce je třeba provést následující přípravné práce:

- jsou uspořádány dočasné komunikace, vjezdy a příjezdové cesty;

- byly postaveny všechny nezbytné dočasné budovy a stavby;

- byla přijata protipožární opatření;

- byly na staveništi dodány potřebné stroje, mechanismy, zařízení a zařízení, jakož i výztužné oceli a bednění;

- rozdělena, upevněna a schválena podle aktu osy konstrukce a značek (SNiP 3.01.03-84 "Geodetické práce ve stavebnictví");

- byly provedeny veškeré potřebné úkony pro skryté práce (drcená kamenná základna, betonová příprava, hydroizolace);

- shrnul vodu a elektřinu;

- byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti práce;

- připravená základna pro základní desku.

2.3. Karta zajišťuje instalaci bednění systému firmy "Meva", tvořeného štíty o rozměrech 135 x 90 cm. Bednění má následující sadu prvků:

- bednění zámků "Meva";

- speciální matice se závitem.

Štíty bednění - struktura rámu. Rámy jsou vyrobeny z uzavřené ocelové krabice se zakřiveným zvlněním. Paluba štítu je vyrobena z finské překližky, která je připevněna k rámu pomocí samořezných šroubů. Štíty jsou spojeny pomocí klínových klínových zámků, patentovaných společností.

Bednění je instalováno po celém obvodu základní desky. Montáž bednění začíná rohovými body. Po umístění jsou bednicí prvky na vnější straně ihned podepřeny vzpěry, které se skládají z konzolových podpěr s funkčními vzpěrami podle obrázku 2 ve vzdálenosti 3,5 m od sebe.

1 - nosná konzola s připojovacím kloubem, upevnění přírubového šroubu k funkční vzpěře; 2 - funkční vzpěra; 3 - stínění bednění

Obrázek 2 - Zařízení pro bednění

Prvky bednění jsou spojeny dvěma zámky a v rozích desky třemi zámky. Schéma připojení bednicích panelů je znázorněno na obrázku 3.

1 - klínové zámky systému Meva; 2 - bednicí panely; 3 - další prvek

Obrázek 3 - Schéma připojení bednicích panelů

Na zemi je bednění upevněno dvěma zemními čepy.

Při spojování bednění s určitými rozměry základové monolitické železobetonové desky je možné uspořádat bednící panely od počátečních bloků k následným při náběhu pevnosti betonu potřebné pro demolici.

2.4. Před instalací výztuže je třeba provést kontrolu správné montáže bednění.

Karta umožňuje montáž výztuže s plochými rámy a samostatnými tyčemi. Výměna výztužné oceli, která je součástí projektu podle třídy, značky a sortimentu, musí být dohodnutá se zákazníkem a projektovou organizací.

Kotva musí být namontována v pořadí, které zajistí její správné umístění a upevnění. Pro zajištění konstrukce ochranné vrstvy betonu je nutné instalovat plastové svorky. Je zakázáno používat obložení ze zbytků výztuže, dřevěných tyčí a sutin. Namontovaná výztuž by měla být zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Pro průchod přes výztuž při betonáži s kartou je instalována žebřík.

Těsníkové spoje výztuže se vyrábějí pomocí kontaktního tupého a bodového svařování.

Křížové průseky výztužných tyčí namontované jednotlivě v místech jejich průniku jsou upevněny pletacím drátem. Když je průměr tyčí 25 mm, jejich spojování podél délky se provádí obloukovým svařováním.

Přeprava a skladování vyztužovací oceli by měla být prováděna v souladu s normou GOST 7566-94 *.

Přijetí namontované výztuže, stejně jako svařované spoje kloubů by mělo být provedeno před pokládkou betonu a vystaveno kontrolním certifikátem skrytých děl.

Montáž ventilů vyráběných v blocích. Dodávka výztužných tyčí a rámů do pracovního prostoru probíhá ve dvou verzích: s jeřábem KS-4572 - možnost 1; jeřáb KB-404M-2.

Za prvé, práce se provádí na prvním bloku. Na předem označené základně s intervalem 400 mm se tyče položí v podélném směru se současným uchycením vzdálenosti dolní výztuže ze základny pomocí plastových držáků (ochranná vrstva). Klouby délkových podélných tyčí jsou spojeny ručním obloukovým svařováním s elektrodami E-50A podle GOST 9466-75 *. Poté nainstalujte ploché nosné rámy o rozteči 400 mm, které jsou vyrobeny ze samostatných tyčí na staveništi. Průsečík podélných tyčí se skeletem je spojen pletacím drátem. Po instalaci podpěrných výztužných klecí a jejich připevnění k dolní výztuži jsou položeny horní podélné tyče, svařování spojů obloukovým svařováním při současné montáži plastových svorek pro ochrannou vrstvu. Po dokončení práce na prvním bloku je ventil instalován na druhém bloku ve stejném pořadí.

2.5. Betonování základové desky je zajištěno příčnými a podélnými pracovními švy vytvořenými řezáním pole podle obr. 4, jehož objem betonu je označen s ohledem na možnost kontinuálního dodávání a uložení betonové směsi do konstrukce.

Pracovní švy jsou tvořeny instalací plochých rámů, na kterých je pomocí pletacího drátu připevněna kovová mřížka s články o velikosti větší než 10 '10 mm.

Před pokládkou betonové směsi je třeba zkontrolovat a přijmout všechny stavby a jejich prvky, které jsou uzavřeny během následné výroby stavebních prací, s vypracováním skutku pro skryté práce. Bezprostředně před betonováním musí být bednění zbaveno nečistot a nečistot.

Plochy bednění musí být pokryty mastnotou.

1 - kovová síť; 2 - ochranná vrstva betonu; 3 - body upevnění sítě pletacím drátem; 4 - horní výztuž; 5 - plochý nosný rám; 6 - plastové svorky; 7 - spodní výztuž

2.6. Technologii betonáže základové desky lze provádět ve dvou verzích: pomocí betonového čerpadla a pomocí jeřábu KB-404M s přenosnými rotačními zásobníky o kapacitě 1 m 3.

2.7. Betonáž základové desky podle 1. varianty může být provedena betonovými čerpadly, jejichž technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3.

Tato karta umožňuje betonáž základové desky pomocí čerpadla betonu SB-126B.

Tabulka 1 - Hlavní technické vlastnosti domácích čerpadel na beton