Desktop / Diplom / Nová složka (2) / Technická mapa pro instalaci pásových patek

Technologická karta pro montáž základových pásů

1. Rozsah technologické mapy

Technologická karta pro montáž pásových podkladů byla vyvinuta pro 1-podlažní budovu obchodního komplexu s obchody a kavárnami, který má v půdorysném průřezu obdélníkový tvar o rozměrech v osách 12.3x25.6 ve výšce 6m budovy.

2. Technologie a organizace stavebních procesů

2.1 Výpočet rozsahu práce

Je nutné vybrat jeřáb pro montáž konstrukcí 1-podlažní budovy nákupního komplexu o rozměrech 12.3x25.6

2.2 Najděte parametry jeřábu pro instalaci konstrukcí

Pro krovy byl přijat traverz (výkres č. 3408.05) s nosností 10 tun Q = 0,055

Q = Qf + Qt = 0,705 + 0,055 = 0,76t

Požadované parametry jsou určeny graficky. Pro zvedání podlahových desek bylo přijato 4-stranné zavěšení (výkres č. 3484) s nosností 3,2 t. Q = 0,02

Q = Qn + Qt = 2,2 + 0,02 = 2,22t

Pro zdvihání základových pásů byl přijat čtyřvazný závěs (výkres č. 3484) s nosností 3,2 t. Q = 0,02

Q = Qfund + Qt = 1,3 + 0,02 = 1,52t

2.3 Tabulka potřebných parametrů jeřábu

Nezbytné parametry jeřábu

2.4 Tabulka technických charakteristik jeřábu KS-4561A

2.5 Sekvence základních procesů instalace základových pásů.

Montáž bloků jeřábem s nosností 10 tun

Slinging se provádí pomocí 4-nožního stropu.

Montáž bloků se provádí na úrovních s úseky 15-20m do celé výšky.

Průsečík stěn a hranice areálu se provádí s určitými pokuty Montáž prvního stupně bloků se provádí ze země, následně se provádí vrstevnicemi lešení.

Instalace podzemních stěnových bloků by měla začínat instalací bloků majáku v rozích budovy na průsečíku os, a při dlouhých úsecích 15-20 m. Po instalaci a úpravě bloků majáku na úrovni horní části bloku podél vnější roviny stěny se drátěný stojan protáhne. Bloky jsou instalovány na vrstvě roztoku, vyrovnané na rámu. Obvaz švů nesmí být menší než ¼ délky bloku. Chcete-li udržet tloušťku švu a nastavit polohu bloku vertikálně do vrstvy malty pro každý blok, je nutné ohřát dva betonové majáky a dva klíny. V majácích a klínách by měl blok stát svisle nebo lehce naklonit směrem ven.

Blok, který se rozprostírá nad montážními smyčkami, stoupá do výšky 0,2-0,3 m nad zemí. Po kontrole spolehlivosti popruhu se kontroluje spodní rovina bloku a v případě potřeby se vyčistí.

Správná instalace bloku je řízena v podélném směru o rizika os a montážní mezery mezi bloky a v příčném směru připevněním a ořezáváním bloků spodního řadu. Správnost instalace horní části bloku v podélném směru se kontroluje pravidlem s úrovní. Pokud dojde k odchylkám, blok se přesune do shromážděného šrotu. Pokud odchylka horní části bloku od konstrukční polohy přesahuje přípustnou hodnotu, měla by být zdvižena, odložena, vyčištěna místo instalace řešení, znovu uspořádána maltová lůžka, používat majáky jiné velikosti a přístroj znovu namontovat.

Zablokování bloku se provádí pole konečného zarovnání. Vertikalita sena je kontrolována ukotvením, olovem nebo pravidlem. Zjištěné odchylky jsou eliminovány pečlivým vytažením klínů. Je zakázáno klepat klíny, protože to vede k obtížně vyplnitelné mezery mezi základnou bloku a řešením.

Povrch stěn pod úrovní země je vyrovnán na vnitřní straně stěny a nad - na vnější straně.

Vertikální a vodorovné švy jsou opatrně vyplněny maltou a na obou stranách jsou šité.

Řešení se připravuje centrálně a do zařízení se přivádí automatický kapalný nosič s vykládkou do zásobních boxů. Na pracovní místo je řešení dodáváno pomocí montážního jeřábu

Montáž bloků se provádí ve dvou směnách linkem instalatérů ve výši tří osob na jednu směnu. Zásobovací práce jsou prováděny linkou pracovníků lešení ve výši dvou osob na jednu směnu.

2.6 Bezpečnostní pokyny

Instalace podzemních stěnových bloků musí být provedena v souladu s požadavky SNiP III-4-80.

Technologická karta na páskovém zařízení


TYPICKÁ TECHNOLOGICKÁ KARTA (TTK)

ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍHO BETONOVÉHO BROUŠENÉHO PÁSU

I. OBLAST PŮSOBNOSTI

I. OBLAST PŮSOBNOSTI


1.1. Typickou technologickou mapou (dále jen TTK) je komplexní organizační a technologický dokument vypracovaný na základě metod vědecké organizace práce pro realizaci technologického procesu a stanovení složení výrobních operací pomocí nejmodernějších způsobů mechanizace a metod pro provádění práce na specificky definované technologii. TTK je určen k použití při vývoji projektů výroby stavebních prací (PPR) stavebních útvarů.

- monolitické pásové základy

Ii. OBECNÁ USTANOVENÍ


2.1. Technologická mapa byla vyvinuta pro komplex prací na stavbě mělce zapuštěného podkladu.


kde T je doba trvání pracovního posunu bez přestávky na oběd;


K - koeficient snížení výroby;


Ve výpočtech pravidel času a trvání práce byl přijat jednorázový režim provozu s pracovní směnou 10 hodin s pětidenním pracovním týdnem. Čistá pracovní doba během přechodu byla provedena s ohledem na redukční faktor ve výrobě v důsledku zvýšení délky směny ve srovnání s 8hodinovou pracovní směnou, která se rovná K = 0,05 a zpracovatelskému faktoru K = 1,25 celkový čas pro 5denní pracovní týden (" Pokyny pro organizaci rotační metody práce ve stavebnictví, M-2007 ").

kde T je přípravný konečný čas, = 0,24 hodiny, včetně:


Přerušení spojená s organizací a technologií procesu zahrnují následující přestávky:


Obr. Pracovní plošinový nakladač JCB 3CX m


Obr.2. Rozměry traktoru JCB 3CX m


Obr.3. Vibrační deska TSS-VP90T


Obr. Vibrátor IV-47B


Obr. Vlastnosti nákladu automobilového výložníku KS-45717


Obr.6. Automatický betonový mixér SB-159A


Obr.7. Otočte kbelík


2.5. Následující stavební materiály, výrobky a konstrukce se používají pro konstrukci mělce položené základny: betonová směs Cl. B 20, W6, F100 podle GOST 7473-2010; hrubý písek podle GOST 8736-93; řezivo z jehličnatých dřevin VI s. Tloušťka 50 mm, v souladu s normou GOST 8486-66 *; výztužná ocel třídy A-III (А400), А-I (А400), 12 mm, 20 mm podle GOST 5781-82 *; hřebíky 100x4,0 mm podle GOST 4028-63; drátěné pletení 1,0 mm podle GOST 3282-74.
________________
* GOST 8486-66 zrušeno. Místo toho bylo od 1. 1. 1988 schváleno a uvedeno do provozu GOST 8486-86. - Všimněte si výrobce databáze.

- SNiP 12-04-2002. Bezpečnost práce ve stavebnictví. Část 2. Stavebnictví;

- RD 11-02-2006. Požadavky na složení a postup při vedení výkonné dokumentace při výstavbě, rekonstrukci, generální opravě objektů investiční výstavby a požadavky na inspekční certifikáty stavebních prací, konstrukcí, úseků inženýrské a technické podpory;

III. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ


3.1. V souladu s SP 48.13330.2001 "SNiP 12-01-2004 Stavební organizace Aktualizované vydání" před zahájením stavebních a montážních prací v objektu je dodavatel povinen předepsaným způsobem získat od zákazníka projektovou dokumentaci a povolení (zakázku) pro stavební a montážní práce. Výkon práce bez souhlasu (zakázka) je zakázán.

- získat povolení od technického dozoru zákazníka k zahájení práce (ustanovení 4.1.3.2 RD 08-296-99).
________________
* RD 08-296-99 není platné. - Všimněte si výrobce databáze.


Obr.8. Schéma mělce zapuštěného podkladu pro nosné stěny:


3.4. Přípravné práce


Obr.9. Vazba budovy na geodetickou konstrukční síť


3.4.5.5. Hlavní nebo hlavní osy budovy jsou rozděleny na plochy z bodů plánované středové sítě stavby.


Obr.10. Upevnění osy budovy na zem


3.4.5.9. Hlavní (hlavní) osy budov jsou upevněny značkami ve tvaru odlitků (viz obr. 11), instalovaných podél teodolitu rovnoběžně s vnějšími stěnami ve vzdálenosti 3-4 m, jejichž poloha je fixována ve středovém výkresu. Ve výkresu jsou všechny rozměry dány z extrémně vzájemně kolmých osí budovy, které je považují za původ souřadnic.


Obr.11. Dřevěné desky:


3.4.5.10. Vyšetřovatel, který používá teodolit, přenáší pláště nápravy na horní hranu desek a zajistí jim nehty nebo rizika. Rozložení míst použití škrábanců se provádí metodou vedoucích patek z os X a Y centrovací mřížky, která jsou k dispozici na pracovních výkresech. Relativní značka 0,000 je značka horní části základny budovy, která odpovídá absolutní známce, která je na obecném plánu. Pravidelným tažením drátu mezi hřebíky na běhounu se získá pevná osa základny, mezilehlá osy se přenášejí lineárními měřeními. Z roztaženého drátu řídí fragmenty příkopu přesnost pomocí olověné šňůry a pak se používají axiální drátky pro vytvoření základové konstrukce. Pro vertikální rozdělení základny budovy od stálých lavinových značek přenášejte značky na hadru a zajistěte jízdními nehty.

Hloubka základů, v závislosti na hloubce zamrznutí půdy (SNiP II-B.1-62)

Odhadovaná hloubka mrazu podmíněně nerostné půdy

Odhadovaná hloubka zamrznutí mírně vlhké půdy s pevnou a polotuhou konzistencí

1 POUŽITÍ

1.1 Technologická mapa vyvinutá pro montáž výztužných základů monolitických pásů se samostatnými tyčemi.

1.2 Výztuž základových pásů se samostatnými tyčemi se používá pro malé množství práce a nemožnost výroby výztužných rámů na staveništi.

1.3 Dodávka všech výztužných výrobků do místa jejich instalace v konstrukční poloze se provádí pomocí nosníků dodávaných pásovým jeřábem RDK-25 s délkou výložníku 17,50 m. Při použití jiného zdvihacího mechanismu značky musí být karta vázána na místní podmínky specializovanou organizací.

Výztuž základových pásů uspořádaných ve výkopových příkopech a jámách je vzato jako příklad.

1.4 Vazba směrování do určitých objektů a výrobních podmínek práce je objasnit rozsah prací, potřeba práce a materiálu a technických zdrojů a úpravu výrobního programu, a mohou být použity v souladu s SNIP 3.01.01-85 * v rámci CPD.

1.5 Forma využívání technologické karty zajišťuje její rozšiřování v oblasti informačních technologií se zahrnutím do databáze technologií a organizací stavební výroby automatizovaného pracoviště technologického stavebního zpracovatele (AWP TSP), dodavatele a zákazníka.

2 ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

2.1 Před zahájením prací na zpevnění základových pásů je nutné provést následující práce:

- dokončete průchod příkopu pod základy zařízením pro přípravu betonu;

- provádět přístupové komunikace a pokládku silničních desek pro parkování jeřábů;

- přiveďte zařízení, strojní zařízení, inventář podle seznamu;

- zlomit, uložit a vzít na osu budovy;

- bednění základových pásů;

- organizovat úložiště v provozní oblasti jeřábu s umístěním svazků zpevňovacích tyčí do nich v množství, které zajišťuje nepřetržitý provoz výztužné spojky po dobu 3 až 5 dnů;

- provádět činnosti zajišťující bezpečnost práce.

2.2 Přeprava a skladování vyztužovací oceli by měla být prováděna v souladu s požadavky GOST 7566-94. Kotva, která přichází na stavbu, je přepravována na přívěsech KAMAZ-55111, KAMAZ-65115 a dalších vozidlech uvedených v odstavci.

2.3 Montáž jednotlivých výztužných prutů v konstrukční poloze by měla být prováděna ručně za použití výztužných nosníků na pásový jeřáb RDK-pracovní zóny 25 s délkou ramene 17,5 metrů nebo jiných ventilů, se stejnými technickými vlastnostmi.

2.4 Montáž armatury by měly být prováděny v souladu s požadavky pracovních výkresů a dodržování pravidel produkce a převzetí díla v souladu s SNIP 3.03.01-87 „ložisek a obvodových konstrukcí“, jakož i na doporučení uvedená v této mapě.

Organizace práce na instalaci výztuže je uvedena na obrázcích 1, 2.

Obrázek 1 - Schéma organizace práce na instalaci výztuže

1 - příprava betonu; 2 - svorky ochranné vrstvy; 3 - zařízení pro uspořádání výztuže; 4 řádky povrchu betonu; 5 - ochranná vrstva betonu; 6 - stínící bednění.

a - montážní krok zpevňovacích tyčí; b - ochranná vrstva betonu; v - vzdálenost mezi vodorovnými tyčemi.

Obrázek 2 - Schéma uspořádání ventilu a napájení jeho jeřábu. Oddíl 1-1

2.5 Všechny armatury při vstupu na staveniště jsou baleny v baleních (nebo svazku) s jejich rozdělení do tříd razítko (výztuží - třídy A-I, A-II a posílení drát do třídy I).

Hmotnost balení přepravovaných motorovou dopravou na staveništi by měla odpovídat charakteristikám nákladu, které jsou k dispozici stavebním podnikům na staveništi.

2.6 Úpravy, řezání a čištění výztuže se provádí na hnacích strojích umístěných na staveništi. U malých objemů prací je zpracování kování povoleno ručně. Výstuž je dodána k objektu v kompletní sadě podle schváleného plánu.

2.7 Tyče výztuže by měly být skladovány odděleně podle značky a měly by být přijata opatření proti korozi, kontaminaci, stejně jako bezpečnost kovových štítků dodavatele a přístup k nim. Všechna příchozí výztuž musí být umístěna na regálech a obloženích a vyztužující drát, elektrody a tavidlo by měly být uloženy pod vrchním krytem.

2.8 Tato mapa popisuje technologii práce při zpevňování základových pásů jednotlivých tyčí.

2.9 Výztuž základových pásů jednotlivých tyčí se provádí v následujícím pořadí:

- instalovat boční štíty na bednění;

- instalovat plastové držáky (pro vytvoření ochranné vrstvy betonu);

- položte spodní řadu výztužných tyčí s pevným uchycením mezi nimi pletacím drátem v podélném a příčném směru;

- instalovat a opravovat dočasné kovové stojany (přípravky pro rozvržení výztužných tyčí);

- položte horní řadu výztužných tyčí v podélném a příčném směru.

V průsečících spojte všechny výztužné tyče s plastovými pojistkami znázorněnými na obr. 4 nebo v případě jejich nepřítomnosti pomocí vázacího drátu.

a) s horizontální jednotnou výztuží: 1 - ochranná vrstva betonu (podle projektu); 2 - výztužná síť (rám); 3 - svorky ochranné vrstvy betonu (výstelka žába z betonu nebo plastu); l - krokové podložky (pro projekt);

b) s horizontální dvojitou výztuží: 1 - ochranná vrstva z betonu; 2 - výztužná síť; 3 - zařízení Arbuzov; 4 - betonový povrch po betonáži; l je vzdálenost mezi tyčemi (mřížky);

C) Arbuzov zařízení: 1 - armatura; 2 - svary; 3 osa pracovní výztuže; 5 - podšívka

Obrázek 3 - Svorky ochranné vrstvy betonu pro horizontální výztuž

a) - připojení paralelních tyčí; b) - spojování protínajících se tyčí

Obrázek 4 - Plastové svorky pro pletení výztuže

Uspořádání a montáž výztuže je znázorněno na obrázku 2.

Rozměry překrytí a obtokových tyčí výztuže musí odpovídat normě GOST 10922-90.

Pro vytvoření boční ochranné vrstvy betonu mezi mřížkami rámů a stěnami bednění nastavte plastové svorky v krocích 0,8 - 1,0 m. Konstrukce a tvar svorek jsou znázorněny na obrázku 5.

Obr. 5 - Svorky poskytující ochrannou vrstvu

2.10 Fixace vzdálenosti mezi bedněmi a výztužnými rameny rámu s dvojitou výztuží se nastaví se zámky na tyčích podle obr. 6.

Krokové fixátory jsou 1,5 až 2,0 mm.

a) se svislou jednotnou výztuží: 1 - bednění; 2 - výztužné tyče; 3 - plastový držák; a - ochranná vrstva betonu (na projektu);

b) s vertikální dvojitou výztuží: 1 - bednění; 2 - výztužné tyče; 3 - plastový držák; 4 - vyztužené jádra; a je ochranná vrstva betonu (podle projektu), t je vzdálenost mezi mřížkami.

Obrázek 6 - Montáž svorek ochrannou vrstvou z betonu pro vertikální výztuž

2.11 Výztuž je namontována ze samostatných tyčí a v průsečíku musí být svázána s vazebným drátem nebo svařena. Tyče armatury o průměru až 16 mm by měly být vázány pletacím drátem a o průměru 16 mm a vyšším, s lepením obloukem, pokud projekt neposkytuje jiné způsoby upevnění.

Typy svařovaných spojů a metody svařování výztužných tyčí pro stanovení, s přihlédnutím k provozním podmínkám konstrukce, v souladu s normou GOST 14098-91.

2.12 Vázání kování o průměru 16 mm a více by mělo být provedeno ve výjimečných případech, kdy nejsou možné jiné způsoby spojování za nepřítomnosti svařovacích zařízení nebo s malým množstvím vyztužovacích prací. Žíhaný drát o průměru 0,8 - 1 mm, délka 8 - 10 cm, vázaný nebo připravený ve formě pradií, se používá pro pletení výztuže ručně. Pletení uzlů se provádí pomocí kleští s tupými čelistmi a narovnanými rukojetími, takže při pletení neskrývají drát. Montér drží v pravé ruce svorky a v levé části drátu.

Použijte následující metody práce:

a) vázací uzly bez tažení:

Levý drát se vyjme z nosníku a jeho ukazováček je ohnut kolem průsečíku k tyči, oba konce drátu uchopení kleště čelisti tím, že je na dvě otáčky;

b) zapojení úhlových uzlů s utažením:

Konec drátu klouže přes podélnou tyč svorkami zaměřen levý palec a přehnuty přes svorky okolo tyčí, přičemž konce drátu rukojetí kleští a utáhnout je pod drátem na levém frézy převedeny na pravé straně a zachytit jejich průnik na obou koncích drátu kolem uzlu, kleště drží ji v pravé ruce třemi prsty, vytahují se na sebe a otáčejí dvěma otáčkami.

Připojení svařovací tyče by mělo být provedeno:

- Těsnící spoje - překrývající se nebo zvlněné pouzdra a šroubové spoje zajišťují stejnou pevnost spoje;

- křížový - lepkavý žíhaný drát. Použití speciálních spojovacích prvků (plastové a drátěné svorky) je povoleno.

Závitové a křížové svařované spoje by měly být vyrobeny podle projektu v souladu s normou GOST 14098-91.

2.13 Spotřeba ocelového drátu pro vázání 1 t vyztužení je 4-5 kg.

2.14 Elektrody používané pro svařování by měly být sušeny do normální vlhkosti a jejich skladování by mělo probíhat v suchých místnostech.

Značky a typy elektrod musí odpovídat projektu, současným státním normám a třídě výztužné oceli. Všechny svařované spoje provedené během instalace výztuže se kontrolují na místě selektivním zkoušením vzorků vyříznutých ze struktur (až 1% z celkového počtu svařovacích spojů) ultrazvukovým nebo gama rentgenovým přenosem.

Jsou zaznamenány výsledky kontrolních měření a inspekcí výztuže, jakož i sledování pevnosti svařovaných tyčí. Svařování by se mělo provádět při okolní teplotě nejméně -30 ° C.

Při negativní teplotě vzduchu při svařování se používá svařovací proud zvýšené velikosti: při teplotách do mínus 15 ° C - o 5% při teplotách do -30 ° C - o 10%.

3 POŽADAVKY NA KVALITU A PŘIJETÍ VÝROBKŮ

3.1 Kontrola kvality práce by měla provádět zvláštní služby stavebních organizací. Při instalaci výztuže z prefabrikovaných mříží, rámů a bloků při instalaci základových pásů je třeba provést vstupní, provozní a akceptační řízení podle požadavků SNiP 3.01.01-85 *.

3.2 Řízení vstupu - kontrola příchozích materiálů a výrobků, jakož i technické dokumentace, včetně projekty produkce práce. Kontrola se provádí metodou registrace certifikátů, faktur, cestovních pasů apod. A v případě potřeby i metodou měření. Při kontrole vstupní kontroly pracovní dokumentace je zkontrolována její úplnost a dostatečnost technických informací obsažených v této dokumentaci pro výrobu prací.

3.3 Vyztužené oceli a dlouhé výrobky, výztužné výrobky a vložené prvky musí být v souladu s projektem, požadavky příslušných norem a osvědčení o shodě.

V procesu sběru výztužných tyčí a jejich instalace jsou řízeny:

- kvalitní výztuž;

- správná výroba a montáž výztuže;

- kvalita kloubů a tvarovek;

- kvalita namontovaných tvarovek.

3.4 Přijímání na stavbě vyztužovací oceli, vestavěných dílů a kotev při přejímce by mělo být předmětem vnější kontroly a měření, jakož i zkušebních zkoušek v případech specifikovaných v projektu nebo zvláštních pokynů pro použití určitých typů výztužné oceli, jakož i v případě pochybností ocel, vložené součásti a kotvy, nedostatek potřebných údajů v certifikátech nebo pasech výrobců, použití výztuže jako předpjatého.

3.5 Aby byla zajištěna správná poloha výztuže v betonu, měly by být použity speciální svorky, které poskytují předem stanovenou tloušťku ochranné vrstvy, vzdálenost mezi jednotlivými výztužnými okemi a kostrou.

Při konstrukci výztužných konstrukcí je třeba dodržovat požadavky uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1 - Požadavky na práci s výstupem

Typická směrovací karta (TTK). Instalace základových bloků

TYPICKÁ TECHNOLOGICKÁ KARTA (TTK)

INSTALACE ZÁKLADNÍCH BLOKŮ

1. OBLAST PŮSOBNOSTI

Typická technologická mapa je určena pro instalaci základových bloků.

Prefabrikované základové pásy se skládají z prefabrikovaných základových polštářů, zesílených výpočtem, nad nimiž se montují stěnové bloky. Železobetonové základové desky - polštáře a betonové bloky stěn jsou jednotné, nomenklatura zajišťuje jejich rozdělení do čtyř skupin, z nichž každá má vnímanou zátěž. Pro zvýšení tuhosti konstrukce, sladit sedimentu během stavby na slabé půdy, a jako anti-seismických opatření prefabrikované základy posílit zesílené švy nebo železobetonových pásů, uspořádaných na horní straně základových podložek nebo posledním řádku stěny základových bloků po obvodu budovy na stejné úrovni.

U pískových půd se základové bloky položí přímo na vyrovnanou základnu, na jiné půdy - na pískovou podložku o tloušťce 10 cm. Pod základem základů nesmí opustit volnou nebo uvolněnou půdu, musí být odstraněna a na její místo musí být zakryta písek nebo drcený kámen. Hloubka v půdní základně o výšce větší než 10 cm je vyplněna monolitickým betonem. Šířka a délka písčité základny je 20 stupňů nebo více, než je velikost základny, takže bloky nejsou visící z pískového polštáře.

Podkladové bloky jsou podle schématu uspořádány podle návrhu (obr. 1), aby se zajistily přestávky pro pokládku přívodu vody, odpadních vod a dalších vstupů.

Obr. Instalace základů prefabrikovaných pásů:

1 - základový polštář; 2 - stěnový blok; 3 - příprava písku; 4 - výztužný pás; 5 lůžek z roztoku; 6 - těsnění spojů monolitickým betonem; 7 - zablokování praku

Instalace začíná instalací bloků majáku v rohu a na průsečíku stěn. Základní blok je dodáván na místo, kterým se jeřábu je indukována a spustí na základnu, drobné odchylky od konstrukční poloze eliminují pohyblivá jednotka páčidlo při napnuté popruhy. Zároveň nesmí být poškozen povrch základny. Popruhy jsou odstraněny poté, co jednotka dosáhne správné polohy v plánu a ve výšce. Mezery mezi bloky základové lišty a bočními sinusy při instalaci jsou vyplněny pískem nebo písčitou půdou a zhutněny

Při instalaci základů pro sloupce pečlivě kontrolujte polohu nainstalovaných bloků vzhledem k hlavním osám. Pomocí úrovní ovládáte polohu bloků ve výšce, zkontrolujte spodní část skla pro bloky skla typu, a pro ostatní - zkontrolujte horní rovinu bloku.

Instalace stěn suterénu (stěnových bloků) začíná po kontrole polohy položených základových bloků (polštářů) a hydroizolačních zařízení. Pokud nejsou v projektu žádné zvláštní pokyny, pak jako izolace rozložte na vyčištěnou plochu základů vrstvu malty o tloušťce 2,3 cm. roztok také slouží jako vyrovnávací vrstva.

Podle schématu zapojení na základových prvcích označte polohu stěnových bloků prvního (spodní řady), přičemž si všimněte místa vertikálních spojů. Instalace začíná instalací bloků majáku v rozích a na průsečíku stěn ve vzdálenosti 20 m od sebe. Po instalaci bloků majáku na úrovni jejich vrcholu utáhněte kabel - přístaviště, na které jsou nainstalovány řadové bloky.

Následující řady bloků jsou namontovány ve stejném pořadí a označují rozložení bloků na podkladovém řádku. První a dva řádky bloků jsou instalovány z uložených podkladových bloků, následně z ložního materiálu. Značka řešení, na které mají být bloky namontovány, je uvedena v návrhu.

Montážní jeřáb může být umístěn na straně výkopu, pak v rámci úchytu nejprve všechny základní bloky jsou namontovány, a pak suterén stěny bloky. Pokud je jeřáb umístěn v jámě, jsou základy a stěny suterénu instalovány v samostatných částech, za předpokladu, že instalační jeřáb nebude schopen znovu vstoupit do oblasti, kde byly bloky již položeny

2. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

Instalace základů prefabrikovaných pásů

Assembler IV výboj (M1) - 1;

Montéři kategorie III (M2, M3) - 2;

Vozidlo jeřábu V VYPNUTO (M) - 1.

Před stohováním bloků musíte:

- zkontrolovat správnost rozdělení stavebních os;

- plně připravit základnu v souladu s projektem a technickými podmínkami;

- při práci v zimních podmínkách na ochranu základny před zamrznutím (bloky jsou umístěny na rozmražené zemi);

- připravit a umístit v oblasti jeřábu kompletní sadu bloků;

- čisté bloky nečistot a mrazu.

Práce by měly být prováděny v plném souladu s bezpečnostními a bezpečnostními předpisy pro pracovníky.

Instalace základů prefabrikovaných pásů probíhá v následujícím pořadí:

- připravit základnu a bloky;

- označte místa ukládání bloků a položte je;

- vyplňte kloub betonovou směsí a vodorovný spoj vyrovnejte.

Obr.2. Organizace pracovišť

1 - místo skladování bloků; 2 - platforma pro příjem řešení; 3 - nákladní jeřáb;

M, M1, M2, M3 - pracoviště instalatérů.

Kontrola, přetavení bloku a čištění jeho spodní roviny (M3, M, popruh, škrabka, kladiva, obr. 3, 4). Instalační firma M3, která kontroluje značení, geometrické rozměry podkladových bloků a spolehlivost montážních závěsů, krokve.

Na signál M3 provozovatele montáž jeřábu M zvedne blok do výšky 50-70 cm. Po kontrole spolehlivost uchopovací a purifikován z nečistot a ledu bloku spodní rovině montáž M3 vysílá signál k dalšímu zvedání a posouvání bloku do výkopu.

Předložení bloku do místa instalace (M3, M, popruh). Jeřábový pohon M hladce zvedá blok a přivádí ho do místa instalace. Instalační jednotka M3 doprovází blok na okraj jámy.

Pracovní pokyny

# M12SNiP 3.03.01-87 # S nn. 3,9, 3,11

Instalace základových konstrukcí je povoleno až po dokončení celého komplexu zemních prací, porušení os a základové konstrukce.

Před montáží by se horní hrany základních desek a bloků a jejich základny měly aplikovat s nesmazatelnými rizikovými barvami, které by zajistily polohu os v deskách a blocích. Nosné plochy desek a bloků musí být očistěny od kontaminace.

Instalace podzemních stěnových bloků by měla být provedena počínaje instalací majákových bloků v rozích budovy a na průsečících os. Majáky jsou instalovány kombinací jejich axiálních rizik s riziky středových os ve dvou vzájemně kolmých směrech. Po zarovnání polohy bloků majáku v plánu a výšce by se mělo jednat o instalaci běžných bloků.

Běžné bloky by měly být instalovány, orientovat spodní část oříznutých bloků spodní řady, horní - na středové ose.

Bloky vnějších stěn, které jsou instalovány pod úrovní terénu, musí být vyrovnány na vnitřní straně stěny a nahoře - na vnější straně.

Vertikální a horizontální švy by měly být vyplněny maltou a vyšívány na obou stranách.

instalační pracovník, senior v odkazu;

instalační pracovník;

Worker provádí manipulaci s manipulací.

Schéma organizace pracoviště (obr. 9) a pořadí provedení prací.

Obr.9. Schéma organizace pracoviště při instalaci bloků základové pásky:

MS, M - pracovní místa instalatérů;

1 - namontované podkladové bloky, 2 - montážní šrot, 3 - lopatka, 4 - montážní blok, 5 - krabice s ručním nářadím, 6 - dřevěná lišta.

Sestava se zabývá přípravou jednotky pro instalaci a její dodávku. Šikmo blokuje, kontroluje správnost háku, odstraňuje nečistoty a nahromadění betonu a poté, co se ujistí, že je blok připraven k instalaci, pošle ho na místo instalace.

Montážní pracovníci připravují místo instalace bloku: pomocí referenčních bodů dřevěné svazky, které byly předtím zatočeny na konstrukční úroveň základny bloku, vyrovnejte základnu lopatami. Montážní jednotky pak vezmou ve výšce 200 mm, 300 mm od povrchu základny, orientují je správným směrem a umožňují jeřábovému jezdci spustit jeřáb na připravenou lože.

Správnost instalace se ověřuje pomocí axiálního drátu nataženého na běhounu (tento vodič fixuje čáru okraje bloku). Pomocí olověné čáry se kontroluje, zda pozice namontované jednotky odpovídá konstrukčnímu provedení. Při odchýlení blokujte jednotku pomocí montážního šrotu.

Tolerance, mm

# G0 Posun vzhledem k středovým osám

Odchylka značky horní opěrné plochy základové desky

Pokud je to nutné, stáhněte instalační jednotky. Ozdraví blok, po zvednutí zkontrolují kvalitu závěsu, vyčistí blok písku a zeminy a pak nechá blok přemístit do skladovacího prostoru, kde ho instalátor bere, položí na obložení a odstraní závěsy.

Příprava jednotky pro instalaci (obr. 10), pracovníka, provádějící manipulaci se strojem

Obr.10. Schéma zvedání prefabrikovaného základového bloku:

1 - dřevěné obložení, 2 - dřevěné obložení, 3 - zvedací blok, 4 - univerzální zachycovací ústrojí, 5 - pracovní, provádějící manipulaci se strojem.

1. Dává vodiči jeřábu signál, aby předložil univerzální zvedací zařízení 4 do skladovacího prostoru bloků.

2. Otočte zařízení střídavě háčky pro montážní smyčky bloku 3.

3. Signály operátora jeřábu vytáhněte závěs.

4. Vystupuje z bloku do bezpečné zóny ve vzdálenosti 4000. 5000 mm.

5. Dává obsluze jeřábu signál, aby zvedl jednotku do výšky 200 mm.

6. Kontroluje kvalitu odpružení. Není-li jednotka správně připevněna, spustí se na příkaz pracovníka, který provádí manipulaci s nářadím, který jej znovu nastaví a dovolí, aby stoupal na stejnou výšku.

7. Zkontroluje povrch bloku a čistí z přílivu betonu a nečistot.

8. Umožňuje signál k tomu, aby element přivedl do místa instalace.

Příprava místa instalace bloku (obr. 11), výkonný pracovník, provádějící instalační práce, senior v odkazu a pracovníka provádějící instalační práce

Obr.11. Schéma přípravy pískové základny:

1 - připravená základna, 2 - namontovaná jednotka, 3 - lopatka, 4 - pracovníka, provádění montáže, 5 - pracovník, provádění montáže, nejstarší v propojení.

1. Stavební dělník, senior v odkazu, a stavební dělník, který provede kontroly instalace, aby zjistil, zda existují stavy, které označují základní značku.

2. Stavební dělník, důstojník ve vazbě a stavební dělník, který provádí lopaty, vyrovná základnu 1 pod blokem a zaměřuje se na úroveň předtím řízených dřevěných vleček.

3. Pracovník, který provádí montážní práce podle potřeby s lopatou 3, vrhá písek.

4. Stavební dělník, senior v linkě pravidelně kontroluje horizontální polohu základny: instaluje kolejnici na vrcholku kol a změří mezeru mezi kolejemi a hladinou písku s kovovým pravítkem (mezera by neměla přesáhnout 5 mm).

5. Pracovník, který provádí instalační práce, vedoucí pracovník a pracovník, který provádí montážní práce, rozkládá nástroje, přístroje a zařízení podle schématu pracoviště.

6. Pracovník, který provádí instalační práce, senior ve vazbě a pracovník provádějící instalační práce napíná axiální kabel.

Při instalaci jednotky (obr. 12) jsou pracovníci pracovníci, kteří provádějí montážní práce, senior je ve spojení a pracovník, který provádí instalační práce

Obr.12. Instalační schéma prefabrikovaná základní jednotka:

1 - písková základna, 2 - namontovaná jednotka, 3 - pracovník, provádějící instalační práce, 4 - univerzální manipulační zařízení, 5 - namontovaná jednotka, 6 - pracovník, provádění montáže, senior v propojení.

1. Instalační pracovník, senior v odkazu, dává vodiči jeřábu signál, aby dodal blok 5 do zóny instalace.

2. Pracovník, který provádí instalační práce, senior ve vazbě a pracovník provádějící instalační práce, obdrží blok 5 ve výšce 200 mm od povrchu základny.

3. Pracovník, který provádí instalační práce, nadřízený ve spojení a pracovník, který provádí instalační práce, směruje blok a zaměřuje se na axiální kabel, který upevňuje čáru okraje bloku.

4. Pracovník, který provádí instalační práce, senior v odkazu a pracovník, který provádí instalační práce, si ponechá jednotku v době snižování.

Zarovnání bloku (obr. 13), pracovníka výkonného umělce, provádějící instalační práce, senior v odkazu a pracovníka provádějící instalační práce

Obr.13. Schéma zarovnání nainstalovaného bloku:

1 - namontovaná jednotka, 2 - olovo, 3 - pracovník, provádějící instalaci, nejstarší na linkě, 4 - axiální dráty, 5 - namontované jednotky, 6 - šrot, 7 - pracovníci.

1. Stavební pracovník, senior ve spojení, upevňuje olovenou čáru 2 k axiálnímu vodiči 4 a kontroluje polohu bloku. Při výskytu odchylek od konstrukční polohy dá příkaz pracovníkovi, který provádí instalační práce, posun bloku.

2. Pracovník, který provádí instalační práce s pákou 6, posune blok v požadovaném směru.

3. Instalační pracovník, senior v odkazu, znovu zkontroluje správnost instalace jednotky.

Blok Rasstropovka (obr. 14), umělci pracovníka, který provádí instalační práce, senior v odkazu a pracovník, který provádí instalační práce

Obr.14. Schéma rozvržení instalované jednotky:

1 - pracovník, provádí instalační práce, senior v odkazu, 2 - pracovník, provádí instalační práce.

1. Instalační pracovník, senior ve spojení, pověří jeřábovi řidiče, aby uvolnil závěsy.

2. Pracovník, který provádí instalační práce, senior ve spojení a pracovník provádějící instalační práce, odstraňuje háčky z montážních závěsů bloku.

Při přípravě základny je důležité vypracovat proces sebeovládání. instalační pracovník, starší v linii pravidelně aplikuje kolejnici na horní konec vyhozených kůží nebo na rizika, která se na ně vztahují. Spodní část kolejnice fixuje hladinu písčité základny, jejíž kvalita je určena odchylkou od vodorovné roviny. Vzhledem k tomu, že kolejnice je vodorovná, je nutné měřit mezery mezi spodním okrajem kolejnice a povrchem základny v několika bodech. Tyto body musí být určeny studenty, a to nejprve vizuálně.

Pokud je mezera mezi spodním okrajem připevněné lišty a základny větší než 5 mm nebo je délka kolejnice větší než tři odchylky větší než 3 mm, pak je základna nevhodná pro montážní konstrukce. Kumulace určitého počtu odchylek vede ke snížení kvality práce. Pokud jsou nepřesnosti menší než norma, považují se práce za uspokojivé. Toto ukazuje zákon přechodu z kvantity na kvalitu.

- od vyrovnání montážních referenčních bloků stěn s rizikem středových os - nejvýše 12 mm;

- od svislice vrcholu rovin z bloků stěn - 12 mm.

Řešení značky musí odpovídat návrhu.

Mobilita řešení pro lůžko zařízení by měla být 5-7 cm.

Montáž stěnových bloků by měla probíhat v souladu s obkladem.

- aplikace řešení, jehož proces již byl zahájen, stejně jako obnovení jeho plasticity přidáním vody;

Vaše IP adresa je blokována

Ujistěte se, že pro přístup k webu nepoužíváte anonymní / proxy / VPN ani jiné podobné prostředky (TOR, friGate, ZenMate atd.).

Pošlete dopis zneužití [at] twirpx.com, pokud jste si jisti, že zámek je chybný.

V dopise uvádějte následující informace o blokování:

Uveďte prosím také:

 1. Který ISP používáte?
 2. Jaké pluginy jsou nainstalovány v prohlížeči?
 3. Existuje problém, pokud zakážete všechny pluginy?
 4. Problém se objevuje v jiném prohlížeči?
 5. Jaký software VPN / proxy / anonymizace obvykle používáte? Vyskytne se problém, pokud je vypnete?
 6. Zkontrolovali jste někdy počítač naposledy o viry?

Vaše IP adresa je blokována

Anonymní / proxy / VPN nebo podobné nástroje (TOR, friGate, ZenMate atd.) Pro přístup na web.

Kontaktujte zneužití [at] twirpx.com, pokud víte, že tento blok je chyba.

Připojte k e-mailu následující text:

Uveďte také:

 1. Jaký internetový poskytovatel (ISP) používáte?
 2. Jaké pluginy a doplňky jsou nainstalovány v prohlížeči?
 3. Je to stále blokování, pokud zakážete všechny pluginy nainstalované v prohlížeči?
 4. Je to stále blokování, pokud používáte jiný prohlížeč?
 5. Jaký software často používáte pro VPN / proxy / anonymizaci? Je to stále blokování, pokud ji deaktivujete?
 6. Jak dlouho jste zkontrolovali počítač viry?

TTK 04.04. Stripové základy

TYPICKÉ TECHNOLOGICKÉ KARTY

ZÁKLADNÍ ZAŘÍZENÍ TAPE

Montáž a demontáž ocelových a kombinovaných základů bednění

Montáž a demontáž základních pásů standardních kovových bednění (design TSNIIOMTP)

Instalace kování pro základové pásy z prefabrikovaných mříží, rámů a bloků

Instalace základů výztužných pásů jednotlivých tyčí

Betonářské základy pomocí vibromotorů

Betonování základových pásů pomocí hlavního dopravníku a vibračních drážek

Betonové základové pásy pomocí věžových a výložních jeřábů

Betonové základové pásy pomocí betonových čerpadel a pneumatických agregátů

Betonové základové pásy s finišerem

Betonování základových pásů s věžovými a výložníky

Betonové základové pásy s finišerem

Betonářské základy pomocí vibromotorů

Betonové základové pásy pomocí hlavních a spojovacích dopravníků a vibračních drážek

Technické požadavky na výrobu bednění (příloha)

Co je to technická mapa pro nadace a proč je potřeba?

Technická mapa je praktickým průvodcem pro pořádání výroby díla určité etapy výstavby. Na titulní stránce uveďte jméno zákazníka objektu ve výstavbě, pracovníka foremana, organizace projektu.

Technická mapa pokrývá všechny procesy související s výrobou nucených cyklů: od dodávky stavebních materiálů, plán práce strojů, mechanismů a přesunů pracovníků na technické a ekonomické ukazatele.

Zvažte obsah grafu na základové desce zařízení.

Obecná ustanovení

Technologická mapa je návodem k organizaci výstavby pásového podkladu pod budovou s rámem prefabrikovaných železobetonových konstrukcí. Pro tvorbu monolitické betonové základny se používají kovové stínící bedny.

Monolitická pásová základna

Na vzorku se používá monolitická pásová základna vyvinutá projektovou organizací (název konstrukční organizace, číslo série a objem betonu).

Způsoby dodávání tekutého betonu do bednění lze provádět buď betonovým čerpadlem nebo nákladním jeřábem v zásobnících. Dodávka betonu na staveništi je prováděna automixerem (autokompresorem).

Provoz práce je prováděn v letním období ve dvou směnách.

Pracovní technologie

Před zahájením výstavby je staveniště připraveno:

 • Vypracujte geodetické práce na rozdělení osy pásky, označte hranice příkopů pod podpěrou budovy.
 • Na základě objemu zemních prací určte počet mechanismů, strojů a pracovníků používaných při stavbě nadace.
 • Připravte základnu monolitické pásky. Na dně zákopů se nalévaly sutiny a zabarveny. Pokud to poskytne vývojový diagram, vytvořte pískový polštář. Vlhký písek se utlumí ručním podtlakem nebo vibračním talířem.
 • V některých případech je základna betonována. Tloušťky sypkých materiálů se odrážejí také v technické tabulce.

Dokončené práce na přípravě nadace přijímá stavebník v souladu s aktem přijetí skrytých prací podepsaným zástupci smluvní organizace a projekčního institutu. Zákon stanoví soulad se skutečnou úrovní přízemí ve spodní části příkopů a jámou s designovými značkami. Ve skutečnosti označte plnou připravenost důvodů pro zařízení monolitického pásku.

Stavba

Na stavbě zorganizujte systém vypouštění srážek. Zajistěte také přístupové cesty, dočasné silnice pro motorová vozidla a stavební stroje a mechanismy.

Připravte platformy pro ukládání a instalaci výztužných sítí a rámů, kovových krycích desek. Připravte montážní příslušenství a různé příslušenství. Plány a grafy jsou také uvedeny v technické tabulce.

Prvky výztuže a bednění jsou dodávány a uchovávány v množství určeném projektem.

Zařízení pro bednění

Šířka vykopaných příkopů by měla být taková, aby pracovníci měli možnost montovat bednící panely. Před instalací sestavených desek do pořádku.

Zkontrolují rovinnost letadel, čistí a namazávají vnitřní plochy bednění emulzí. Připravte a zkontrolujte úplnost montážního příslušenství. Podle technické mapy jsou štíty sestaveny do zvětšených panelů. Hotové položky jsou uloženy. Desky jsou posunuty dřevěnými podložkami ve stohu až na výšku 1,2 m. Barva je vyznačena na bednicích prvcích, aby bylo možno sledovat postup montáže desek.

Skladové panely na místě pod baldachýnem. Střecha chrání před srážením na povrchu bednění. Malé montážní díly jsou uloženy v krabicích. Všechny namontované části bednění by měly být v dostupné vzdálenosti od jeřábu.

Kovové štíty ve výkopu

Začněte instalovat bednění tím, že s mobilním jeřábem snižujete kovové štíty v zákopu. Veškeré práce na upevnění prvků bednění provádí svářeč. Ovládejte svislou polohu panelů. Horní část bednění je zesílena rovnoběžnými rohy panelů. Montáž bednicích panelů upevněte do stěnového bednění. Nastavte zarážky a kovové lišty na zemi na spodní straně štítů.

Svařovací opěra se zastaví na proužcích základny bednění. Všechny schémata instalace kotevních úchytů jsou obsaženy v technické tabulce. Všechny spojovací švy mezi štíty jsou pokryty svařenými kovovými proužky. Zvláštní pozornost je věnována upevnění rohových prvků. V rozích bednění při nalití betonu dochází k největší koncentraci napětí.

Na konci instalace bednění má pracovník plnou kontrolu nad stavem bednění Ověřte svislost stěn uzavíracích konstrukcí, spolehlivost připevnění panelů k podkladu půdy, správnost aplikované pásky značkovací osy na horní straně panelů. Změřte diagonál mezi protilehlými rohy bednění. Rozdíl mezi délkami diagonálů by neměl přesáhnout 20-30 mm. V opačném případě musí být závada okamžitě opravena. Mezery větší než 4 mm jsou uzavřené.

Zákazník akceptuje připravenost bednění podle osvědčení o přijetí. Zákon je podepsán stavebním odběratelem, předákem práce a zástupcem organizace projektu.

Během betonování by se mělo provádět průběžné sledování stavu bednění. V případě tvorby trhlin mezi prvky bednění, vzhledu různých deformací, je nutné tyto nedostatky odstranit okamžitě.

Demontáž kovových bednění

Když beton získává provozní pevnost (4 týdny po nalévání), pokračujte k demontáži bednění. Na konci demontáže bednění se povrch monolitu podrobí důkladné kontrole. Povrch nesmí být poškozen. Drobné třísky jsou utěsněny cementovou maltou.

Všechny prvky demontovaného bednění jsou vyčištěny z přilepených zbytků betonu. Obnovte mazání šroubu a dalších mobilních připojení.

Průtokový diagram nutně ukazuje schémata práce na bednění zařízení a jeho demontáži.

Hydroizolační zařízení

Vodotěsnost základny je podle projektu uspořádána z materiálu. V tomto případě jsou na základové podložce položeny dvě vrstvy střešní plsti.

Po demontáži bednění se na boční plochy pásky aplikuje bitumenový tmel nebo jiný izolační materiál specifikovaný v projektu.

Výztuž

Zařízení výstužných klecí je vyrobeno spojením výztužných sítí do krabicových konstrukcí. Třída výztuže, počet podélných tyčí s periodickým profilem a počet hladkých výztuží jsou uvedeny v návrhovém materiálu. Schémata výztužných klecí jsou připojena k vývojovému diagramu. Armatura shromážděná v mřížce v oblasti skladování. Poté jsou mřížky připojeny do rámců. Všechna spojení výstužných tyčí jsou vyrobena z pletacího drátu. Nejdůležitější součásti rámu a vložených součástí zaznamenává svařování.

Schéma základů výztužných pásů

Sestavená výztužná síť je spuštěna do bednění. Pak jsou všechny výztužné konstrukce kombinovány do jediné výztužné klece. Nejdůležitějšími výztužnými jednotkami jsou rohy monolitického podkladu. Podle projektu se v těchto místech skeletové zařízení provádí ve zesílené podobě.

Na všech částech rámu přiléhající k základně monolitického podkladu a na povrch bednění nainstalujte speciální svorky. Svěrky se dotýkají sousedních ploch a nedovolují, aby výztuž během betonování vyčnívala za povrch betonu. Tím se zachovává tloušťka ochranné vrstvy.

Svěrky po demontáži bednění zůstávají v těle monolitického betonu. Výztužné práce se provádějí podle SNiP 3.0301-81.

Po důkladné kontrole zařízení výztužné klece se jedná o skrytou práci na vyztužení základové pásky. Zákon o skryté práci, stejně jako ve všech ostatních případech, podepisují zástupci generálního dodavatele, zákazníka a designéra.

Betonování

Technická mapa obsahuje plán pro umístění na stavbě bednění základny a instalované výztužné klece, skladovací prostory, nakládací bunkry, přístupové cesty a polohu jeřábu. Zkontrolujte skutečné umístění objektů s plánem. Vyčišťují bednění a zesílený rám z nečistot a nečistot.

Betonování základny se provádí průběžně v jednom stupni. V technické tabulce byl vypracován plán dodávky betonové směsi na staveništi. Několik nákladových kontejnerů je umístěno tak, aby byla zajištěna dostupnost jeřábu a automixeru.

Betonování pomocí automixeru

Automixer naplní násypku tekutým betonem. Potom jeřáb nákladního automobilu přivádí bunkr do bednění. Zvláštní mechanismus otevírá poklop bunkru a beton se vykládá přímo do bednění. Betonážní pásový monolit vyráběný ve vrstvách. Každá vrstva nepřesahuje tloušťku 200 mm.

Počet sběrnic instalovaných blízko sebe je uveden v vývojovém diagramu. Výpočet počtu kontejnerů se provádí na základě celkového objemu kontejnerů a objemu objemu automixerů.

Zásobníky naplněné betonem najednou pomocí čerpadla. Tím se eliminuje dodatečná doba volnoběhu vozidla a zajišťuje kontinuitu procesu lití betonového bednění betonem.

SNiP umožňuje přerušení procesu lití betonového bednění po dobu až dvou hodin. V případě porušení této normy dochází k oddělení pevného betonu, což vede ke ztrátě únosnosti monolitického podkladu. Tekutý beton musí mít vysokou pohyblivost, čímž eliminuje oddělení směsi a vzhled dopravní zácpy v napájecí objímce čerpadla.

Během nalévání je každá vrstva kapalné směsi zhutněna hlubokými vibrátory. Na konci napájecího kabelu je umístěn ocelový válec s vnitřním jádrem. Jádro pod působením střídavého magnetického pole osciluje, což způsobuje silné vibrace válce.

Ponorný vibrátor v tekutém betonu vytlačuje veškerý vzduch z betonové směsi a rovnoměrně rozděluje směs na celý povrch. Kondenzaci betonu s vibrátorem se považuje za kompletní po vzhledu betonové vrstvy cementového želé na povrchu dalšího betonu.

Odstraňte vibrátor z kapalné hmoty pouze v zapnutém stavu. Tím se eliminuje tvorba dutin pod válcem vibrátoru.

Vibrátor pro beton

Kontakt špičky vibrátoru s armaturami není povolen. Obzvláště opatrné zhutnění v rohu bednění. Po ukončení betonového nalévání pásového monolitu je třeba přijmout řadu opatření k vytvrzení kaleného betonu.

Vytvoření příznivých teplot a vlhkosti pro tuhnutí betonové hmoty zajišťuje pokrytí horní vrstvy betonu různými materiály. Směrování udává přesně, jaký materiál použijete na ochranu horní horizontální roviny betonu. Mohou to být pytlovina, hadry, plachty, piliny a různé válcované materiály.

Výkaz strojů a pracovníků

Technologická mapa obsahuje části týkající se složení pracovních týmů pro každý typ práce.

Pro nakládání a vykládání, třídění a skladování výztuže bude instalace kostry armatury vyžadovat: jeden řidič 5 kategorií, čtyři instalatéři 4 kategorie a dva instalatéři 2 kategorie.

Montáž a demontáž bednění, čištění povrchů rámu kotvy od trosky, mazání povrchu štítů pomocí emulze: dvě mechaniky 4 číslice, mechanické 3 číslice a mechanické 2 číslice.

Automixer zjednodušuje konkrétní práci

Potřeba strojů a zařízení pro betonování základů budovy je uvedena v seznamu technických map:

 • Autojeřáb;
 • Automixer;
 • Nakládací násypka;

Na výztužné práce pracují tři armatury a elektrická svářečka. Technická mapa obsahuje schéma pro betonování a dodávku tekutého betonu autopumpem.

Betonování základového pásu zahrnuje příjem betonu z automixeru, podávání násypky nákladním jeřábem, naložení betonového bednění betonem, zhutňování betonové směsi s vibrátory a péče o monolit. Pro tato díla budou zapotřebí: řidič, provozovatel, konkrétní pracovník a dva konkrétni pracovníci.

Výpis zařízení, nástrojů a příslušenství

Na technické mapě musí být uveden podrobný seznam vybavení, nástrojů a příslušenství.

Kvalita a přijetí práce

Požadavky na jakost a přijetí práce musí být provedeny v souladu se stavebními předpisy a předpisy.

Přijetí práce je potvrzeno doručením všech typů prací, které podepisují odpovědní zástupci generální smluvní organizace, ředitelství pro stavebnictví a projektový institut.

Výkaz nákladů práce a strojního času

Výkaz pracovních a strojních nákladů v technické kartě musí být ve fázi návrhu dohodnut se zákazníkem stavby.

Pracovní plán

Pracovní plán lze nastavit v případě nepředvídaných poruch konstrukčního rytmu.

Seznam materiálů, výrobků a návrhů

Technická mapa obsahuje podrobný seznam požadavků na materiály, výrobky a struktury.

Bezpečnost

Všechny práce na zařízení monolitického pásku by měly být prováděny v souladu s požadavky SNiP III-4-80 * "Bezpečnost ve stavebnictví". Při stavebních a montážních pracích musí být provedena práce v souladu s bezpečnostními předpisy podle SNiP III4-80 *. Sledujte video, jaká bezpečnostní pravidla musí být dodržována.

Technické a ekonomické údaje

Technické a ekonomické ukazatele dodávky betonové směsi s nákladním jeřábem v bunkru kombinují pracovní náklady pracovníků na osobu - dny, náklady na strojní čas v strojních hodinách, trvání práce na směnách, výroba jednoho pracovníka na směnu a standardní čas pro vykládku automixeru.

U ostatních typů prací, vedených normami ENiR, také určují technické a ekonomické ukazatele.

Vlastnosti betonáže nadace v zimě

Betonování v zimě má své vlastní vlastnosti. Dopad negativních teplot na tuhnoucí beton může nepříznivě ovlivnit jeho hydrataci.

Technická mapa nutně obsahuje část o způsobu vytápění betonu v zimním období. Kalendářní období zimních teplot v místě stavby určuje SNiP. Podívejte se na video o tom, jak se zahřívá suterén.

Vytápění lze provádět různými způsoby. Nejjednodušší metodou je izolace horního povrchu betonu a stran bednění izolačním materiálem. Může se jednat o vrstvy hadrů, plechů z pěnové hmoty, minerální vlny. Pokud je teplota vzduchu velmi nízká, ohřejte je elektrodami různých provedení. Existují velmi drahé metody vytápění, například výstavba speciálních skleníků.

Konstrukční organizace, s přihlédnutím k technickým a ekonomickým ukazatelům, uvede v technické tabulce nejhospodárnější možnost ohřevu základové pásky.

Závěr

Typický projekt je použitelný pouze nad nulovou značkou. Návrh nadace je čistě individuální. Proto nelze na základní jednotku jiného úkolu nebo struktury použít technickou mapu.