Technologická karta 149-07 TK Technologická karta na zařízení monolitické železobetonové základní desky

Otevřená akciová společnost

Design a technologický institut průmyslové výstavby

TECHNOLOGICKÁ MAPA
Z MONOLITHOVÉHO ZAŘÍZENÍ
ZVÝŠENÝ BETON
ZÁKLADNÍ DESKA

Generální ředitel, Ph.D.

_____________ S.YU. Číslo položky

"___" _______________ 2007

První náměstek generála

Ředitel - hlavní inženýr

________________ A.V. Kolobov

________________ B.I. Bychkovský

Mapa znázorňuje betonážní technologii monolitické železobetonové základové desky, poskytuje mechanizační schémata, zdůrazňuje kvalitu práce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a požární bezpečnost, poskytuje návod pro organizaci pracoviště, poskytuje potřebné materiálové a technické zdroje, technické a ekonomické ukazatele.

Karta je určena pro mistry a šéfy stavebních organizací a může být zahrnuto do projektu výroby díla jako technologický dokument.

Poprvé byla technologická mapa vyvinutá pracovníky oddělení č. 41 společnosti PKTIpromstroy OJSC v roce 2000.

Zaměstnanci společnosti PKTIpromstroy se podíleli na úpravě technologické mapy:

Savina O.A. - umělec, počítačové zpracování a grafika;

Chernykh V.V. - podpora technologického rozvoje;

Bychkovsky B.I. - nastavení směrování, standardní kontrolní a vývojové korektury;

Kolobov A.V. - obecné technické pokyny pro vývoj technologických map;

Ph.D. Edlichka S.Yu. - Obecné řízení vývoje technologické dokumentace.

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Tento vývojový diagram je určen pro betonáž monolitické základové desky při stavbě budov a konstrukcí, při přípravě stavebních projektů a výrobních projektů pro výstavbu průmyslových a občanských objektů.

1.2. Procesní mapa umožňuje provádět práce na instalaci bednění, výztuže a betonáže základové desky při pozitivní teplotě vzduchu. Při výrobě prací v zimě se doporučuje použít průtokové diagramy pro výrobu monolitických betonových prací při negativních teplotách, které vyvinula OJSC PKTIpromstroy pro různé způsoby tepelného zpracování betonu. Jako příklad považujeme zařízení monolitické základové desky o rozměrech v rozvržení 44 "20 ma tloušťce 1 m, jak je znázorněno na obrázku 1.

1.3. Průtokový list zvažuje dvě možnosti pro dodávku betonové směsi do návrhu základní desky:

- s použitím čerpadel na beton;

- přenosné kontejnery o výkonu 1 m 3 pomocí jeřábu.

1 - horní a spodní výztuž; 2 - ploché rámy; 3 - plastové svorky

Obrázek 1 - Návrh monolitických železobetonových desek

1.4. Spojením technologické mapy s konkrétními předměty a podmínkami práce je třeba objasnit rozsah práce, údaje potřebné pro pracovní a materiální a technické zdroje, náklady a časový plán práce, jakož i objasnit schéma organizace procesu podle aktuálních podmínek.

1.5. Forma využívání technologické karty zajišťuje její oběh v oblasti informačních technologií se zahrnutím do databáze technologií a organizací stavební výroby na automatizovaném pracovišti techniků stavební výroby (AWP TSP), dodavatele a zákazníka.

2. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

2.1. Zařízení monolitické železobetonové desky by mělo být provedeno podle pracovních výkresů konstrukce desky v souladu s pravidly výroby a přijímání prací podle SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzavírací konstrukce".

2.2. Před zahájením práce na základové desce je třeba provést následující přípravné práce:

- jsou uspořádány dočasné komunikace, vjezdy a příjezdové cesty;

- byly postaveny všechny nezbytné dočasné budovy a stavby;

- byla přijata protipožární opatření;

- byly na staveništi dodány potřebné stroje, mechanismy, zařízení a zařízení, jakož i výztužné oceli a bednění;

- rozdělena, upevněna a schválena podle aktu osy konstrukce a značek (SNiP 3.01.03-84 "Geodetické práce ve stavebnictví");

- byly provedeny veškeré potřebné úkony pro skryté práce (drcená kamenná základna, betonová příprava, hydroizolace);

- shrnul vodu a elektřinu;

- byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti práce;

- připravená základna pro základní desku.

2.3. Karta zajišťuje instalaci bednění systému firmy "Meva", tvořeného štíty o rozměrech 135 x 90 cm. Bednění má následující sadu prvků:

- bednění zámků "Meva";

- speciální matice se závitem.

Štíty bednění - struktura rámu. Rámy jsou vyrobeny z uzavřené ocelové krabice se zakřiveným zvlněním. Paluba štítu je vyrobena z finské překližky, která je připevněna k rámu pomocí samořezných šroubů. Štíty jsou spojeny pomocí klínových klínových zámků, patentovaných společností.

Bednění je instalováno po celém obvodu základní desky. Montáž bednění začíná rohovými body. Po umístění jsou bednicí prvky na vnější straně ihned podepřeny vzpěry, které se skládají z konzolových podpěr s funkčními vzpěrami podle obrázku 2 ve vzdálenosti 3,5 m od sebe.

1 - nosná konzola s připojovacím kloubem, upevnění přírubového šroubu k funkční vzpěře; 2 - funkční vzpěra; 3 - stínění bednění

Obrázek 2 - Zařízení pro bednění

Prvky bednění jsou spojeny dvěma zámky a v rozích desky třemi zámky. Schéma připojení bednicích panelů je znázorněno na obrázku 3.

1 - klínové zámky systému Meva; 2 - bednicí panely; 3 - další prvek

Obrázek 3 - Schéma připojení bednicích panelů

Na zemi je bednění upevněno dvěma zemními čepy.

Při spojování bednění s určitými rozměry základové monolitické železobetonové desky je možné uspořádat bednící panely od počátečních bloků k následným při náběhu pevnosti betonu potřebné pro demolici.

2.4. Před instalací výztuže je třeba provést kontrolu správné montáže bednění.

Karta umožňuje montáž výztuže s plochými rámy a samostatnými tyčemi. Výměna výztužné oceli, která je součástí projektu podle třídy, značky a sortimentu, musí být dohodnutá se zákazníkem a projektovou organizací.

Kotva musí být namontována v pořadí, které zajistí její správné umístění a upevnění. Pro zajištění konstrukce ochranné vrstvy betonu je nutné instalovat plastové svorky. Je zakázáno používat obložení ze zbytků výztuže, dřevěných tyčí a sutin. Namontovaná výztuž by měla být zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Pro průchod přes výztuž při betonáži s kartou je instalována žebřík.

Těsníkové spoje výztuže se vyrábějí pomocí kontaktního tupého a bodového svařování.

Křížové průseky výztužných tyčí namontované jednotlivě v místech jejich průniku jsou upevněny pletacím drátem. Když je průměr tyčí 25 mm, jejich spojování podél délky se provádí obloukovým svařováním.

Přeprava a skladování vyztužovací oceli by měla být prováděna v souladu s normou GOST 7566-94 *.

Přijetí namontované výztuže, stejně jako svařované spoje kloubů by mělo být provedeno před pokládkou betonu a vystaveno kontrolním certifikátem skrytých děl.

Montáž ventilů vyráběných v blocích. Dodávka výztužných tyčí a rámů do pracovního prostoru probíhá ve dvou verzích: s jeřábem KS-4572 - možnost 1; jeřáb KB-404M-2.

Za prvé, práce se provádí na prvním bloku. Na předem označené základně s intervalem 400 mm se tyče položí v podélném směru se současným uchycením vzdálenosti dolní výztuže ze základny pomocí plastových držáků (ochranná vrstva). Klouby délkových podélných tyčí jsou spojeny ručním obloukovým svařováním s elektrodami E-50A podle GOST 9466-75 *. Poté nainstalujte ploché nosné rámy o rozteči 400 mm, které jsou vyrobeny ze samostatných tyčí na staveništi. Průsečík podélných tyčí se skeletem je spojen pletacím drátem. Po instalaci podpěrných výztužných klecí a jejich připevnění k dolní výztuži jsou položeny horní podélné tyče, svařování spojů obloukovým svařováním při současné montáži plastových svorek pro ochrannou vrstvu. Po dokončení práce na prvním bloku je ventil instalován na druhém bloku ve stejném pořadí.

2.5. Betonování základové desky je zajištěno příčnými a podélnými pracovními švy vytvořenými řezáním pole podle obr. 4, jehož objem betonu je označen s ohledem na možnost kontinuálního dodávání a uložení betonové směsi do konstrukce.

Pracovní švy jsou tvořeny instalací plochých rámů, na kterých je pomocí pletacího drátu připevněna kovová mřížka s články o velikosti větší než 10 '10 mm.

Před pokládkou betonové směsi je třeba zkontrolovat a přijmout všechny stavby a jejich prvky, které jsou uzavřeny během následné výroby stavebních prací, s vypracováním skutku pro skryté práce. Bezprostředně před betonováním musí být bednění zbaveno nečistot a nečistot.

Plochy bednění musí být pokryty mastnotou.

1 - kovová síť; 2 - ochranná vrstva betonu; 3 - body upevnění sítě pletacím drátem; 4 - horní výztuž; 5 - plochý nosný rám; 6 - plastové svorky; 7 - spodní výztuž

2.6. Technologii betonáže základové desky lze provádět ve dvou verzích: pomocí betonového čerpadla a pomocí jeřábu KB-404M s přenosnými rotačními zásobníky o kapacitě 1 m 3.

2.7. Betonáž základové desky podle 1. varianty může být provedena betonovými čerpadly, jejichž technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3.

Tato karta umožňuje betonáž základové desky pomocí čerpadla betonu SB-126B.

Tabulka 1 - Hlavní technické vlastnosti domácích čerpadel na beton

4.01.01.63 Typická technologická mapa pro betonové a železobetonové práce (monolitický beton). Zařízení plochých monolitických železobetonových základových desek v budovách a konstrukcích obecného použití s ​​tloušťkou desky až 1200 mm

TYPICKÉ TECHNOLOGICKÉ KARTY
PRO VÝROBU JEDNOTLIVÝCH TYPŮ PRÁC

TYPICKÁ TECHNOLOGICKÁ MAPA
NA BETONU A BETONU
(MONOLITH CONCRETE)

ZAŘÍZENÍ PLOCHÉHO MONOLITHICKÉHO BETONU
ZÁKLADNÍ PLOCHY V OBJEKTECH A KONSTRUKCÍCH
VŠEOBECNÝ ÚČEL S PLNOU HMOTNOSTÍ NA 1200 mm

Institut Promstroyproekt Gosstroy SSSR

Hlavní inženýr Institutu V.I. Korolev

Vedoucí oddělení B.M. Tiunov

Hlavní projektový inženýr Yu.S. Yezersky

Oddělení mechanizace a technologie

stavba Státního výboru pro stavebnictví SSSR

Dopis ze dne 12/14/1988 č. 23-712

Platí od 1. února 1989

1. OBLAST PŮSOBNOSTI

Typická technologická mapa byla vyvinutá pro zařízení plochých monolitických železobetonových základových desek v budovách a konstrukcích obecného účelu s tloušťkami desek do 1200 mm.

Parametry monolitické železobetonové desky technologického suterénu se berou v průměru na základě skutečně použitých projektů ústavu.

Zpevnění konstrukcí základové desky je prováděno plochými mřížkami a prostorovými rámci; klouby výztuže mříží a rámů jsou namontovány na boku, bez svařování, s umístěním v razbezhku.

Výpočet nákladů na pracovní sílu, harmonogram práce, potřeba materiálových a technických zdrojů, technické a ekonomické ukazatele jsou stanoveny pro desku 37,2 '44,35 m (teplotní blok) o tloušťce 1,2 m (základní verze).

Tato mapa také umožňuje použití ploch pro výpočet výše uvedených indikátorů pro tloušťku desky 0,8 a 0,4 m.

Technologická karta umožňuje montáž monolitické základové desky pomocí standardizované rozebíratelné bednění "Monolith-77", která je integrována do bednicích desek.

Ve vývojovém diagramu jsou k dispozici tři možnosti dodávání betonových směsí: betonové čerpadlo SB-126A (základní provedení), kolejnicové jeřáby KB-404 (možnost 2) a betonářská zařízení LBU-20 (možnost 3).

Nakládací, vykládací, vyztužovací a bednící práce provádí nákladní jeřáb o nosnosti 6,3 tuny.

Při propojení technologické mapy s konkrétním předmětem a konstrukčními podmínkami jsou specifikovány rozsah práce, výpočet nákladů na pracovní sílu, prostředky mechanizace, s přihlédnutím k využití dostupných strojů, zařízení a příslušenství.

2. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

Před spuštěním základové desky je třeba provést následující práce:

organizované odstraňování povrchových vod z jámy;

přístupné silnice a dálnice jsou uspořádány;

označily cesty pohybu mechanismů, místa ukládání výztužné sítě a zvětšování bednění, připravené montážní příslušenství a přípravky;

přípravu betonu pro základy;

Vyztužené sítě, rámy a bednění byly dodány v množstvích, které zajišťují nepřetržitý provoz nejméně dvou směn;

akty přijetí nadace nadace byly vypracovány v souladu s výkonným systémem;

bylo uspořádáno dočasné elektrické osvětlení pracovišť a bylo spojeno elektrické svařovací zařízení;

geodetické členění os a značení polohy základní desky v souladu s projektem; Rizika, která fixují polohu pracovní roviny bednicích panelů, jsou natřena na povrchu betonového přípravku.

Struktura prací, které karta zvažuje, zahrnuje:

pomocné (vykládka, skladování, třídění výstužných sítí, výztužné klece a bední soupravy);

Celý komplex prací se provádí podle SNiP 3.03.01-87.

Vybíjení a rozvržení výztužných mříží, rámů armatur, bednění, stejně jako instalace rámů kotvení, sítí a bednicích panelů se provádí pomocí jeřábu KS-2561D.

Sítě pro armatury a jatečně upravená těla se připevňují na staveništi.

Montáž bednicích panelů vyrobených v místech instalace v určitém pořadí:

štíty jsou položeny s pracovní plochou dolů, dřevěné lamely jsou umístěny v místech instalace montážních a pracovních upevňovacích prvků;

ověřit celkové rozměry panelů, dřevěné tyče omezující obrys panelů;

štíty jsou propojeny pružinovými svorkami nebo výkřiky;

v místech dřevěných lamel jsou štíty přišroubovány;

v dřevěných lamelách, v místech, kde procházejí potěry, jsou vyvrtány otvory o průměru 18-20 mm;

boje jsou umístěny na štítů;

boje s štíty jsou spojeny s napínacími háky s klínovým nebo šroubovým šroubem;

vazby tuhosti jsou položeny kolmo na zápasy, pro které se používají stejné zápasy;

kontrakce se závitem;

na horní vrstvě kontrakcí posílí montážní smyčku;

do spodních vrstev kontrakcí nebo pevnosti spojů připevněte vzpěry a zajistěte stabilitu panelů ve svislé poloze.

Bednění se shromažďuje z rozšířených štítů na teplotním bloku 37,2 '44,35 m.

Výztuhy se provádějí v následujícím pořadí:

zřídit spodní mříže svorek poskytující ochrannou vrstvu betonu podle projektu;

nastavte horní mřížku na rámech;

stohovat jednotlivé výztužné tyče.

Při pokládání výztužných mříží a rámů by měly být bednící desky připevněny k těmto otvorům přes otvory v dřevěných lamelách pomocí drátu.

V rámci teplotního bloku se betonáž základní desky provádí vyměnitelnými úchyty. Počet vyměnitelných chapadel je určen na základě výkonu přijatých mechanismů pro betonování.

V rámci vyměnitelného příklepu by betonování mělo být prováděno bez přerušení.

Při konstrukci pracovního švu na hranicích vyměnitelných chapadel se doporučuje použít kovové tkaniny s jemnými buňkami jako bednění.

Betonová směs se dodává na místo instalace pomocí čerpadla betonu (základní verze), věžových jeřábů (možnost 2) a betonáže (možnost 3).

Betonování desky pomocí čerpadlo betonu v kombinaci s požadovaným množstvím prvních míchačky se provádí on-bay s hrany jámy, v následných zahvatki - zahvatok dříve betonové základové desce.

Betonová směs by měla mít průvan kužele v rozmezí 4-12 cm.

Složení betonové směsi je vybráno ve stavební laboratoři.

Při betonáži desky pomocí věžového jeřábu se betonová směs dodává v rotačních zásobnících. Vázání bunkru je tvořeno dvojvazným závěsem o nosnosti 5 tun.

Při betonáži desky pomocí betonáže LBU-2 by betonová směs měla mít průměru kužele 1 až 4 cm.

Betonová směs je umístěna ve vodorovných vrstvách o tloušťce 0,3 - 0,5 m.

Každá vrstva betonu je důkladně zhutněna hlubokými vibrátory. Překrytí předchozí vrstvy betonu je následováno dalším, než se beton začne nastavovat v předchozí vrstvě.

Opatření pro péči o beton během souboru pevnosti, pořadí a načasování jejich provádění, sledování realizace těchto činností by mělo být prováděno v souladu s požadavky SNiP 3.03.01-87. Odkryté plochy betonové desky musí být chráněny před ztrátou vlhkosti zaléváním nebo zakrytí vlhkými materiály. Podmínky stárnutí a frekvence zavlažování jsou zadávány stavebním laboratoří.

Při práci v zimních podmínkách proveďte opatření k zajištění normálního kalení betonu s očekávanou průměrnou denní venkovní teplotou pod 5 ° C a minimální denní teplotou pod 0 ° C podle SNiP 3.03.01-87.

Možnosti doporučených strojů a zařízení pro zařízení z monolitické železobetonové základní desky

Název souboru strojů a zařízení

Technologická karta na zařízení monolitické železobetonové základní desky

__________ A.V. Kolobov

____________ E.A. Voinov

Technologická karta na zařízení monolitické železobetonové základní desky obsahuje:

- technologie a organizace práce;

- požadavky na kvalitu a přijetí práce;

- požadavky na bezpečnost a ochranu práce, životní prostředí a požární bezpečnost;

- potřeba materiálních a technických zdrojů;

Technologická mapa je určena pro pracovníky mistrů, mistrů a mistrů stavebních organizací, pracovníků technického dozoru zákazníků, technických pracovníků stavebních a projektových organizací.

Při vývoji vývojového diagramu se zúčastnilo:

Voinova E.A. - výkonné a počítačové zpracování;

Yarymov Yu.A. - projektový inženýr;

Bychkovsky B.I. - korekturu a normální kontrolu;

Ph.D. Shakhparonov V.V. - vědecké a metodologické pokyny;

Ph.D. Edlichka S.Yu. - obecné řízení.

Technická karta nenahrazuje výpadek (viz SNiP 3.01.01-85 *)

Obsah

1 Rozsah

2 Technologie a organizace práce

3 Požadavky na kvalitu a přijetí práce

4 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, životní prostředí a požární bezpečnost

5 Potřeba materiálních a technických zdrojů.

6 Technické a ekonomické ukazatele

7 Seznam technické literatury

1 Rozsah

1.1 Technologická mapa je určena pro betonáž monolitické základové desky při výstavbě budov a staveb, při přípravě projektů pro organizaci výstavby a projektů na výrobu staveb pro stavbu průmyslových a občanských objektů.

1.2 Vývojový diagram umožňuje provádět práce na instalaci bednění, vyztužení a betonáž základové desky při pozitivní teplotě vzduchu. Při práci v zimě se doporučuje použít průtokové diagramy pro výrobu monolitických betonových konstrukcí za negativních teplot vzduchu, které vyvinula společnost PKTipromstroy v roce 1998. Jako příklad uvažujeme zařízení monolitické základní desky o rozměrech 44 × 20 m a 1 m (obrázek 1).

1.3 Průtokový materiál zohledňuje dvě možnosti pro dodávku betonové směsi do návrhu základní desky:

- s použitím čerpadel na beton;

- přenosné kontejnery o výkonu 1 m 3 pomocí jeřábu.

Obrázek 1 - Návrh monolitických železobetonových desek

1 - horní a spodní výztuž; 2 - ploché rámy; 3 - plastové svorky.

1.4 Vazba technologické mapy na konkrétní předměty a podmínky výkonu práce spočívá v určení rozsahu práce, vzhledem k potřebě pracovních a materiálních a technických zdrojů.

2 Technologie a organizace práce

2.1 Zařízení monolitické železobetonové desky by mělo být provedeno podle pracovních výkresů konstrukce desky v souladu s pravidly výroby a přijímání prací podle SNiP 3.03.01-87 "Nosné a uzavírací konstrukce."

2.2 Před zahájením práce na základové desce je třeba provést následující přípravné práce:

- jsou uspořádány dočasné komunikace, vjezdy a příjezdové cesty;

- byly postaveny všechny nezbytné dočasné budovy a stavby;

- byla přijata protipožární opatření;

- byly na staveništi dodány potřebné stroje, mechanismy, zařízení a zařízení, jakož i výztužné oceli a bednění;

- rozdělena, fixována a přijata podle úkonu konstrukční a zkušební značky (SNiP 3.01.03-84 "Geodetické práce ve výstavbě");

- byly provedeny veškeré potřebné úkony pro skryté práce (drcená kamenná základna, betonová příprava, hydroizolace);

- shrnul vodu a elektřinu;

- byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti práce;

- připravená základna pro základní desku.

2.3 Karta zajišťuje instalaci debničního systému společnosti "Meva", tvořeného štítky o rozměrech 135 × 90 cm. Bednění má následující soubor prvků:

- bednění zámků "Meva";

- speciální matice se závitem.

Štíty bednění - struktura rámu. Rámy jsou vyrobeny z uzavřené ocelové krabice se zakřiveným zvlněním. Paluba štítu je vyrobena z finské překližky, která je připevněna k rámu pomocí samořezných šroubů. Štíty jsou spojeny pomocí klínových klínových zámků patentovaných společností.

Bednění je instalováno po celém obvodu základní desky. Montáž bednění začíná rohovými body. Po umístění jsou bednicí prvky okamžitě podepřeny zvenku vzpěrami, které se skládají z konzolových podpěr s funkčními vzpěrami (obrázek 2) ve vzdálenosti 3,5 m od sebe.

Obrázek 2 - Zařízení pro bednění

1 - nosná konzola s připojovacím kloubem, upevnění přírubového šroubu k funkční vzpěře; 2 - funkční vzpěra; 3 - stínění bednění.

Prvky bednění jsou spojeny dvěma zámky a v rozích desky třemi zámky. Schéma připojení bednicích panelů je na obrázku znázorněno. 3.

Obrázek 3 - Schéma připojení bednicích panelů

1 - klínové zámky systému Meva; 2 - bednicí panely; 3 - další prvek.

Na zemi je bednění upevněno dvěma zemními čepy.

Při spojování bednění s určitými rozměry základové monolitické železobetonové desky je možné uspořádat bednící panely od počátečních bloků k následným při náběhu pevnosti betonu potřebné pro demolici.

2.4 Před instalací výztuže je nutno provést kontrolu správné montáže bednění.

Karta umožňuje montáž výztuže s plochými rámy a samostatnými tyčemi. Výměna výztužné oceli, která je součástí projektu podle třídy, značky a sortimentu, musí být dohodnutá se zákazníkem a projektovou organizací.

Kotva musí být namontována v pořadí, které zajistí její správné umístění a upevnění. Pro zajištění konstrukce ochranné vrstvy betonu je nutné instalovat plastové svorky. Je zakázáno používat obložení ze zbytků výztuže, dřevěných tyčí a sutin. Namontované armatury musí být zajištěny proti posunutí a musí být chráněny před poškozením. Pro průchod přes výztuž při betonáži s kartou je instalována žebřík.

Těsníkové spoje výztuže se vyrábějí pomocí kontaktního tupého a bodového svařování. Křížové průseky výztužných tyčí namontované jednotlivě v místech jejich průniku jsou upevněny pletacím drátem. Když je průměr tyčí 25 mm, jejich spojování podél délky se provádí obloukovým svařováním.

Přeprava a skladování vyztužovací oceli by se mělo provádět podle GOST 7566-94.

Přijetí namontované výztuže, stejně jako svařované spoje kloubů by mělo být provedeno před pokládkou betonu a vystaveno kontrolním certifikátem skrytých děl.

Montáž ventilů vyráběných v blocích. Dodávka výztužných tyčí a rámů do pracovního prostoru probíhá ve dvou verzích: s automobilovým jeřábem SMK-10 - možnost 1; věžový jeřáb KB-404M - 2 možnost.

Za prvé, práce se provádí na prvním bloku. Na předem označené základně s intervalem 400 mm se tyče položí v podélném směru se současným uchycením vzdálenosti dolní výztuže ze základny pomocí plastových držáků (ochranná vrstva). Klouby délky podélných tyčí jsou spojeny ručním obloukovým svařováním s elektrodami E 50A GOST 9466-75 *. Poté nainstalujte ploché nosné rámy o rozteči 400 mm, které jsou vyrobeny ze samostatných tyčí na staveništi. Průsečík podélných tyčí se skeletem je spojen pletacím drátem. Po instalaci podpěrných výztužných klecí a jejich připevnění k dolní výztuži jsou položeny horní podélné tyče, svařování spojů obloukovým svařováním při současné montáži plastových svorek pro ochrannou vrstvu. Po dokončení práce na prvním bloku je ventil instalován na druhém bloku ve stejném pořadí.

2.5 Betonování základové desky je zajištěno bloky, které jsou tvořeny řezáním řady příčných a podélných pracovních švů, objem betonu, který je přiřazen k možnosti nepřetržitého přívodu a pokládky betonové směsi do konstrukce (obrázek 4).

Obrázek 4 - Konstrukce pracovního švu

1 - kovová síť; 2 - ochranná vrstva betonu; 3 - body upevnění sítě pletacím drátem; 4 - horní výztuž; 5 - plochý nosný rám; 6 - plastové svorky; 7 - spodní výztuž.

Pracovní švy jsou tvořeny instalací plochých rámů, na kterých je pomocí pletacího drátu upevněna kovová mřížka s články o velikosti větší než 10 × 10 mm.

Před pokládkou betonové směsi je třeba zkontrolovat a přijmout všechny stavby a jejich prvky, které jsou uzavřeny během následné výroby stavebních prací, s vypracováním skutku pro skryté práce. Bezprostředně před betonováním musí být bednění zbaveno nečistot a nečistot.

Plochy bednění musí být pokryty mastnotou.

2.6 Technologii betonáže základové desky lze provádět ve dvou verzích: s použitím betonového čerpadla a pomocí jeřábu s přenosnými rotačními násypkami o kapacitě 1 m 3.

2.7 Betonáž základové desky podle 1. varianty lze provádět pomocí čerpadel na beton, jejichž technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3.

Tato karta umožňuje betonáž základové desky pomocí čerpadla betonu SB-126B.

Tabulka 1 - Hlavní technické vlastnosti domácích čerpadel na beton

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Tento vývojový diagram je určen pro betonáž monolitické základové desky při stavbě budov a konstrukcí, při přípravě stavebních projektů a výrobních projektů pro výstavbu průmyslových a občanských objektů.

1.2. Procesní mapa umožňuje provádět práce na instalaci bednění, výztuže a betonáže základové desky při pozitivní teplotě vzduchu. Při výrobě prací v zimě se doporučuje použít průtokové diagramy pro výrobu monolitických betonových prací při negativních teplotách, které vyvinula OJSC PKTIpromstroy pro různé způsoby tepelného zpracování betonu. Jako příklad považujeme zařízení monolitické základní desky o rozměrech v rozvržení 44 × 20 m a tloušťce 1 m, jak je znázorněno na obrázku 1.

1.3. Průtokový list zvažuje dvě možnosti pro dodávku betonové směsi do návrhu základní desky:

- s použitím čerpadel na beton;

- přenosné kontejnery o výkonu 1 m 3 pomocí jeřábu.

1 - horní a spodní výztuž; 2 - ploché rámy; 3 - plastové svorky

Obrázek 1 - Návrh monolitických železobetonových desek

1.4. Spojením technologické mapy s konkrétními předměty a podmínkami práce je třeba objasnit rozsah práce, údaje potřebné pro pracovní a materiální a technické zdroje, náklady a časový plán práce, jakož i objasnit schéma organizace procesu podle aktuálních podmínek.

1.5. Forma využívání technologické karty zajišťuje její oběh v oblasti informačních technologií se zahrnutím do databáze technologií a organizací stavební výroby na automatizovaném pracovišti techniků stavební výroby (AWP TSP), dodavatele a zákazníka.

2. ORGANIZACE A TECHNOLOGIE VÝKONU PRACÍ

2.1. Zařízení monolitické železobetonové desky by mělo být provedeno podle pracovních výkresů konstrukce desky v souladu s pravidly výroby a přijímání prací podle SNiP 3.03.01-87 "Ložiskové a uzavírací konstrukce".

2.2. Před zahájením práce na základové desce je třeba provést následující přípravné práce:

- jsou uspořádány dočasné komunikace, vjezdy a příjezdové cesty;

- byly postaveny všechny nezbytné dočasné budovy a stavby;

- byla přijata protipožární opatření;

- byly na staveništi dodány potřebné stroje, mechanismy, zařízení a zařízení, jakož i výztužné oceli a bednění;

- rozdělena, upevněna a schválena podle aktu osy konstrukce a značek (SNiP 3.01.03-84 "Geodetické práce ve stavebnictví");

- byly provedeny veškeré potřebné úkony pro skryté práce (drcená kamenná základna, betonová příprava, hydroizolace);

- shrnul vodu a elektřinu;

- byla přijata opatření k zajištění bezpečnosti práce;

- připravená základna pro základní desku.

2.3. Karta zajišťuje instalaci bednění systému firmy "Meva", tvořeného štíty o rozměrech 135 × 90 cm. Bednění má následující sadu prvků:

- bednění zámků "Meva";

- speciální matice se závitem.

Štíty bednění - struktura rámu. Rámy jsou vyrobeny z uzavřené ocelové krabice se zakřiveným zvlněním. Paluba štítu je vyrobena z finské překližky, která je připevněna k rámu pomocí samořezných šroubů. Štíty jsou spojeny pomocí klínových klínových zámků, patentovaných společností.

Bednění je instalováno po celém obvodu základní desky. Montáž bednění začíná rohovými body. Po umístění jsou bednicí prvky na vnější straně ihned podepřeny vzpěry, které se skládají z konzolových podpěr s funkčními vzpěrami podle obrázku 2 ve vzdálenosti 3,5 m od sebe.

1 - nosná konzola s připojovacím kloubem, upevnění přírubového šroubu k funkční vzpěře; 2 - funkční vzpěra; 3 - stínění bednění

Obrázek 2 - Zařízení pro bednění

Prvky bednění jsou spojeny dvěma zámky a v rozích desky třemi zámky. Schéma připojení bednicích panelů je znázorněno na obrázku 3.

1 - klínové zámky systému Meva; 2 - bednicí panely; 3 - další prvek

Obrázek 3 - Schéma připojení bednicích panelů

Na zemi je bednění upevněno dvěma zemními čepy.

Při spojování bednění s určitými rozměry základové monolitické železobetonové desky je možné uspořádat bednící panely od počátečních bloků k následným při náběhu pevnosti betonu potřebné pro demolici.

2.4. Před instalací výztuže je třeba provést kontrolu správné montáže bednění.

Karta umožňuje montáž výztuže s plochými rámy a samostatnými tyčemi. Výměna výztužné oceli, která je součástí projektu podle třídy, značky a sortimentu, musí být dohodnutá se zákazníkem a projektovou organizací.

Kotva musí být namontována v pořadí, které zajistí její správné umístění a upevnění. Pro zajištění konstrukce ochranné vrstvy betonu je nutné instalovat plastové svorky. Je zakázáno používat obložení ze zbytků výztuže, dřevěných tyčí a sutin. Namontovaná výztuž by měla být zajištěna proti posunutí a chráněna před poškozením. Pro průchod přes výztuž při betonáži s kartou je instalována žebřík.

Těsníkové spoje výztuže se vyrábějí pomocí kontaktního tupého a bodového svařování.

Křížové průseky výztužných tyčí namontované jednotlivě v místech jejich průniku jsou upevněny pletacím drátem. Když je průměr tyčí 25 mm, jejich spojování podél délky se provádí obloukovým svařováním.

Přeprava a skladování vyztužovací oceli by se mělo provádět v souladu s normou GOST 7566-94.

Přijetí namontované výztuže, stejně jako svařované spoje kloubů by mělo být provedeno před pokládkou betonu a vystaveno kontrolním certifikátem skrytých děl.

Montáž ventilů vyráběných v blocích. Dodávka výztužných tyčí a rámů do pracovního prostoru probíhá ve dvou verzích: s jeřábem KS-4572 - možnost 1; jeřáb KB-404M-2.

Za prvé, práce se provádí na prvním bloku. Na předem označené základně s intervalem 400 mm se tyče položí v podélném směru se současným uchycením vzdálenosti dolní výztuže ze základny pomocí plastových držáků (ochranná vrstva). Klouby délkových podélných tyčí jsou spojeny ručním obloukovým svařováním s elektrodami E-50A podle GOST 9466-75 *. Poté nainstalujte ploché nosné rámy o rozteči 400 mm, které jsou vyrobeny ze samostatných tyčí na staveništi. Průsečík podélných tyčí se skeletem je spojen pletacím drátem. Po instalaci podpěrných výztužných klecí a jejich připevnění k dolní výztuži jsou položeny horní podélné tyče, svařování spojů obloukovým svařováním při současné montáži plastových svorek pro ochrannou vrstvu. Po dokončení práce na prvním bloku je ventil instalován na druhém bloku ve stejném pořadí.

2.5. Betonování základové desky je zajištěno příčnými a podélnými pracovními švy vytvořenými řezáním pole podle obr. 4, jehož objem betonu je označen s ohledem na možnost kontinuálního dodávání a uložení betonové směsi do konstrukce.

Pracovní švy jsou tvořeny instalací plochých rámů, na které je pomocí pletacího drátu upevněna kovová mřížka s články o velikosti větší než 10 × 10 mm.

Před pokládkou betonové směsi je třeba zkontrolovat a přijmout všechny stavby a jejich prvky, které jsou uzavřeny během následné výroby stavebních prací, s vypracováním skutku pro skryté práce. Bezprostředně před betonováním musí být bednění zbaveno nečistot a nečistot.

Plochy bednění musí být pokryty mastnotou.

1 - kovová síť; 2 - ochranná vrstva betonu; 3 - body upevnění sítě pletacím drátem; 4 - horní výztuž; 5 - plochý nosný rám; 6 - plastové svorky; 7 - spodní výztuž

Obrázek 4 - Konstrukce pracovního švu

2.6. Technologie betonáže základní desky může být provedena ve dvou verzích: použití

čerpadlo a jeřáb KB-404M s přenosnými rotačními násypkami s kapacitou 1 m 2.

2.7. Betonáž základové desky podle 1. varianty může být provedena pomocí betonových čerpadel, jejichž technické charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách 1, 2 a 3.

Tato karta umožňuje betonáž základové desky pomocí čerpadla betonu SB-126B.

Tabulka 1 - Hlavní technické vlastnosti domácích čerpadel na beton

Jaké vrstvy je konstrukce základní desky?

Při provádění stavebních prací je důležité striktně dodržovat technické požadavky a doporučení, které obsahuje směrovací karta pro montáž základové železobetonové desky. Od implementace těchto doporučení bude záviset na délce trvání struktury. Konstrukce železobetonové základny se provádí na podlaze podzemního nebo podzemního podlaží s monolitickou deskou. K posílení jeho pevnostních charakteristik umožňuje konstrukci takové základny, která rovnoměrně rozděluje zatížení vůči desce pod základem.

Podklad desky se doporučuje postavit na nízkých budovách na bažinatých půdách.

Jaká je procesní mapa pro výrobu železobetonové základní desky?

Technologická mapa pro výrobu základových betonových desek.

Taková technologická mapa se vyvíjí pro projekt výstavby samostatného domu nebo budovy pro stavební inspektory nebo mistry stavebních organizací a může sloužit jako technologický dokument. V dodatku obsahuje technologická mapa podrobný schematický diagram s přesnými rozměry monolitického podkladu, který je na něm aplikován. Technologická mapa popisuje technologii stavebních procesů (výztuž, bednění a betonářské práce); obsahuje bezpečnostní pokyny, zveřejňuje technické a ekonomické ukazatele podle druhu práce; dává představu o zařízeních a nástrojích používaných při konstrukci železobetonových monolitických desek; řídí výpočet nákladů na instalaci a demontáž různých konstrukcí, popisuje proces kontroly kvality provedených procesů.

Co je to monolitická základová deska ze železobetonu?

Schémata zařízení nezakrytých monolitických a prefabrikovaných monolitických základových desek.

Návrh železobetonové monolitické desky se týká jedné z možností výstavby mělkého nebo nekrytého sklepa.

Plytká základna se používá pro lehké budovy, jejichž instalace je vyrobena z dřeva nebo pěny, malých cihel nebo rámových budov. Doporučuje se, aby byl aplikován na slabě sející půdu. Základová deska mělkého lezení je položena hluboko ve výšce cca 50-70 cm.

Těžké domy s objemnými deskami jsou postaveny na zapuštěném podkladu. Tento typ základny se používá na ukládání půdy, stejně jako v případě, kdy je dům naplánován pro vybavení suterénu nebo přízemí, například pro technickou místnost nebo garáž. Nadace je potopena o 20-30 cm hlubší než značka zmrazování půdy. Zastavením tohoto návrhu by mělo být zřejmé, že jeho zařízení bude mít za následek značnou spotřebu materiálu a práce.

Schéma základní desky zařízení.

Co je to monolitická deska? Jedná se o železobetonovou desku, pod níž se položí polštář 10-30-30 cm z kompaktovaného drceného kamene nebo písku.

Často je betonová deska v tloušťce 20-40 cm. Kromě monolitické desky je přípustný beton z několika desek (například silniční desky). Poskytují zařízení na vrcholu desek betonu nebo cementového vyrovnávacího potěru.

Monolitický základ, který představuje zařízení z jedné desky, je však spolehlivější a trvanlivější v provozu, protože má vysokou prostorovou tuhost v porovnání se základem prefabrikovaného typu více desek. Navíc instalace a instalace monolitické základny na místě za cenu je mnohem levnější než nákup, dodávka a montáž silniční desky pomocí jeřábu a instalace cementového potěru na jeho vrchol.

Technické možnosti poskytované instalací monolitické základny

Výrazně snížíte tlak základů na půdu a přenášet kolísání zatížení v důsledku různých pohybů půdy umožňuje velkou plochu desky a zařízení prostorové výztuže (do 0,1 kg / cm²). Vzhledem k umístění dlažby pod celému povrchu budovy je její konstrukce ve větší míře opodstatněná při konstrukci objektů s malými rozměry. Hlavní pozitivní aspekty výstavby monolitické základny ve formě desky jsou:

Rozložení základové desky.

 1. Jednoduchost výroby a relativně nízké náklady na instalaci monolitické desky pod základy. Tato výhoda je možná díky vykládání betonu přímo z míchačů vozidel, což nevyžaduje použití nákladného betonového čerpadla. Při provádění práce pod nezbytnou kontrolou majitele budoucí stavby mohou stavebníci, kteří nemají vysokou kvalifikaci, vyplnit takovou nadaci. Vysvětlení, jak nalít a kde, kde je třeba, jak je vyrovnat, bude pro ně dostačující.
 2. Únosnost ložisek je vysoká, což je způsobeno velkým množstvím kontaktní plochy se zemí. Příkladem je monolitická deska nadace, na níž stoupá 63 metrový sloup věže Ostankino: její tloušťka je pouze 1 m.
 3. Zajištění integrity stěn budovy je možné díky přítomnosti jediné deskové plošiny, která nepodléhá místní deformaci. V chladném období roku nevznikají v konstrukci žádné ohyby a poklesy, protože se pohybuje rovnoměrně. Tato kvalita je možná díky skutečnosti, že monolitická deska je tuhá pevná plošina, na které jsou umístěny sloupy a stěny.
 4. Schopnost vytvářet základy podlahy nebo přízemí. V tomto případě se nevyžaduje použití dalších desek v suterénu, což významně ovlivňuje úspory nákladů.
 5. Možnost uspořádání monolitické základové desky na obtížných půdách, protože jejich uspořádání nevyžaduje výkopové práce. Tato funkce umožňuje snížit na maximální nákladnou a časově náročnou práci v podmínkách mrazících půd, vysokých nadmořských hladin atd.

Rozsahy monolitických desek pro instalaci základny

Porovnáním a srovnáním základů typu desky s páskou nebo hromadou se můžete rozhodnout, zda použijete první typ v následujících situacích:

Stupně konstrukce základové desky: 1. Označovací místo. 2. Kopání jámy. 3. Zasypání pískového polštáře 4. Hydro a tepelná izolace 5. Konstrukce bednění. 6. Vyztužení a nalévání betonu. 7. Odstranění bednění a hydroizolace.

 • při práci na složitých půdách;
 • v budovách, kde není zajištěn vysoký sklep nebo suterén;
 • v budovách a domech, ve kterých je základem podlaha; v tomto případě musí být kamna izolována a mají spolehlivou paru a vodotěsnost.

V oblastech, kde dochází k zvýšenému zmrznutí půdy, jsou monolitické základy odolné proti mrazu z desky skvělou alternativou k jiným základovým konstrukcím (dokonce i k pilířským základům). Tento stav učinil instalaci základových desek tak populární ve skandinávských zemích. Pomocí tepelné izolace se deska oddělí od zmrzlé země. Můžete udělat takové srovnání a říkat, že izolační základní deska leží na "matraci", která má vlastnosti tepelné izolace.

Dříve bylo pro účely tepelné izolace použito tlusté pěny, dnes je nahrazen pokročilejší izolační materiál z extrudované pěny z polystyrenu. Domácí pěnový pěnový polystyren, známý jako Penoplex, je nejoblíbenější v Rusku. Zahraniční známí kolegové - Basf a Ursa.

Nadace oteplovaná je tedy modernější a spíše praktická. Expandovaný polystyren má dlouhou životnost, nemá hnilobu, má vysokou pevnost. Tento materiál se používá hlavně jako ohřívač vnějších povrchů podlah a stěn ve sklepích a působí jako druh matrace pro zahřátou základovou desku.

Vrstvy z pěnového polystyrenu a hydroizolace, umístěné na polštář písku nebo přípravu na beton a vrstvu betonu - to je dort monolitické základy.

Zařízení a montáž monolitické desky

Vypadá to jako monolitický dort a jeho zařízení, které vidíte na obrázku. (Obr. 1)

Obrázek 1. Zařízení monolitického dortu.

Možnosti izolace byly diskutovány výše, nyní se věnujeme volbě a způsobu výroby betonu.

Požadavky, které musí splňovat beton používaný pro betonáž desek, jsou následující:

 • třídy pevnosti od průměru a výše, jinými slovy třída betonu M-300 (V22,5);
 • W8 nebo vyšší - koeficient odolnosti proti vodě;
 • F200 nebo vyšší - úroveň mrazuvzdornosti;
 • Pz - kritérium mobility.

Pokud jsou podzemní vody usazeny dostatečně vysoké, je možné použít beton odolný vůči síle. Ale na prodej najít to může být velmi problematické.

Schéma instalace monolitické desky pod hřebenem.

Konvenční tvarovky vhodné pro zařízení typu monolitické základové desky. Způsob upevnění v rámci takové výztuže ovlivní výběr své třídy. Můžete použít absolutně jakoukoli třídu výztuže pro upevnění běžným pletacím drátem.

Pokud se při konstrukci rámu podílí elektrické svařování, je lepší mít 500 tříd nebo podobnou armaturu, která má symbol C, který je umístěn po čísle relativně k této třídě. Druhy ocelových tyčí speciálně určených pro svařování jsou označeny stejným způsobem.

Je žádoucí použít bitumenové polymerní materiály pro účely hydroizolace monolitické základové desky. Je však přípustné použít jakýkoli válcovaný materiál pro hydroizolaci.

Jak nainstalovat železobetonovou desku monolitu?

Níže jsou hlavní etapy, ve kterých je monolitická vrstva dortů důsledně položena:

Obrázek 2. Montáž železobetonového deskového monolitu se provádí ve 13 etapách, počínaje značením stavby a končící vodotěsností.

 1. Označení staveniště pro zakládání a výkopy (kopání jámy).
 2. Provádíme podlahové geotextilní materiály, jako je Dornit. Takový materiál bude sloužit jako bariéra, která v budoucnu zabrání pronikání písku do jílu, který je umístěn níže (to je volitelné, ale velmi žádoucí).
 3. Instalace pískového polštáře, který spočívá v plnění pískové plošiny se sutinami a ubírání dřevěných tamperů nebo vibrační desky. Čistý písek se doporučuje rozlišit a tampovat dolů ve vrstvách o tloušťce asi 10 cm.
 4. Pokládací komunikace: kanalizace, zásobování vodou a další.
 5. Instalace betonového přípravku, který je 10 metrů dlouhý, se nalije z nízkokvalitní cementové malty M100 na vršek pískové podložky. Roztok se připravuje za použití suchých směsí, jako je pískový beton M300.
 6. Na připravené betonové desce je umístěna vrstva hydroizolace ve formě válcovaných materiálů, ve kterých jsou švy nutně spájeny propanovým hořákem nebo páječkou. Vodotěsná podlaha by měla být mírně větší než velikost budoucího základu, což později umožní zabalit okraje podlahy a pájit je na stranu základové desky.
 7. Na vodotěsné vrstvě vložte parotěsnou vrstvu, což je extrudovaná polystyrenová pěna. Tato etapa není pro provádění povinná, ale právě díky tomuto kroku můžete v přízemí nebo suterénu v budoucnu dostat teplá podlaha a hlavně ušetřit peníze na vytápění domu.
 8. Na vrstveném koláči plném pískem, pískovým betonem, hydroizolačním materiálem a izolací se provádí montáž rámu výztuže. Takový rám je tvořen 2 mřížkami 12-16 mm tyčí, které tvoří buňky o rozměrech 20x20, 30x30 cm. První mřížka je umístěna ve spodní části vztyčeného podkladu (v 5 cm krocích z expandovaného polystyrenu), druhá je nahoře (5 cm pod horní rovinou budoucí stavba).
 9. Po dokončení těchto kroků je bednění instalováno po celém obvodu desky a bezpečně ji zajištěno, protože tlak betonu je velmi velký.
 10. Beton se nalévá podvozek ručně nebo pomocí vnitřních vibrátorů.
 11. Po zhutňovacích procesech se povrch litého betonu ve tvaru pečlivě vyrovná a vyhladí.
 12. Zaplavená deska je uzavřena fólií, aby se zabránilo předčasnému vysychání, a pak se stane sada vypočtené síly (4 týdny), s pravidelným navlhčením vodou v 1. týdnu.
 13. Poté, co beton získá dostatečnou pevnost, zásoba hydroizolace je zabalena podél okrajů a připájena k okrajům kamny hořákem nebo upravená s polymerovou kompozicí z hydroizolace).

Technologie zpevnění desek monolit

Schéma zpevnění základové desky.

Podrážka struktury vnímá zátěž zcela odlišnou povahou a stupněm projevu. Aby nedošlo k zničení zátěže zpevněné betonové základny. Výztuž betonových konstrukcí je důležitým krokem při stavbě základových desek. Nejčastěji používaná tloušťka výztuže 12 mm.

 1. 2 pruty jsou vyrobeny z prutů. Jsou propojeny propojkami. Délka můstků bude záviset na tloušťce základní desky. Rozteč mřížky je 300-400 mm. Rozhodnutí o návrhu ovlivňuje výběr: čím je deska těžší, tím menší by měla být mřížka.
 2. Výztužná klec by neměla být umístěna na zemi. Je umístěn na speciálních podpěrách. K tomu je možné použít cihly, pěnové bloky, dřevěné tyče apod. Vzdálenost od země musí být 50 mm od tyčí.
 3. Před vyztužením a betonováním zkontrolujte komunikační sítě: zda je vše zajištěno a vyrobeno.
 4. Betonáž začíná teprve poté, co byla výztuž provedena správně v souladu se všemi požadavky projektu. Měla by být provedena nejen instalace mřížek, ale také jejich ukotvení, které zabraňuje posunutí.

Závěrem uvádíme důležité výhody a nevýhody monolitického podloží desek.

Schéma monolitické desky na základové liště.

 • vysoká pevnost;
 • schopnost aplikovat na různé půdy;
 • dlouhodobé užívání - 150 let;
 • aplikace pro různé budovy;
 • deskový monolit současně působí jako podlaha v suterénu, suterénu nebo přízemí budovy.
 • komplikovaný výpočet;
 • zvýšená spotřeba materiálů;
 • větší intenzita práce v důsledku velkého množství zemních prací na přípravu jámy;
 • vysoké náklady.

Čím trvalejší je stavba, tím spíše je třeba spolehlivost a kvalita, použití velkého množství materiálů a zvýšená intenzita práce. Ale navzdory vysokým nákladům na monolitu založení je populární kvůli svým pevnostem.