Zajímavé a potřebné informace o stavebních materiálech a technologiích

7.12 Jasné vzdálenosti mezi výztužnými tyčemi ve výšce a šířce úseku by měly zajišťovat společný provoz výztuže s betonem a měly by být přiřazeny s ohledem na výhodnost pokládání a zhutňování betonové směsi; u předpjatých konstrukcí musí být také vzaty v úvahu stupeň místního stlačení betonu a rozměry napínacího zařízení (zdviháky, svorky apod.). Prvky vyrobené bez použití vibrátory nebo vibroploschadok zpevnění na bednění musí být mezi volný průchod výztužných tyčí bajonetové oka vibrátory nebo vibroshtampuyuschih prvky stroje, těsnící beton smes.Minimalnoe [ESH38] světlá vzdálenost mezi podélnými tyčemi a stlačený výztužné podélné tahové výztuže musí být nejméně 3 průměry a nejméně 50 mm. Za omezených podmínek je povoleno umístit výztužné tyče ve dvojicích (bez mezery mezi nimi) tak, aby při betonáži byly vodorovné párové tyče umístěny nad sebou.

Poznámka: Jasná vzdálenost mezi tyčemi periodického profilu je převzata přes jmenovitý průměr bez zohlednění výčnělků a žeber.

7.13 Vzdálenost mezi příčnými kotevními tyčemi ve světle by měla být nejméně 50 mm; vzdálenost od začátku nebezpečné nakloněné trhliny k nejbližší vypočtené kotevní (příčné) tyči musí být nejméně 100 mm (obrázek 7.1).

Obrázek 7.1 Příklady ukotvení napnutých výztužných tyčí na nosičích z betonových desek

a - dvě nebo více konstrukčních kotevních tyčí umístěných uvnitř nosné části, přivařených na jedné straně podélných pracovních tyčí; b - stejné, ze dvou stran podélných pracovních tyčí; 1 - vypočítané kotevní tyče; 2 - nakloněné trhliny

Uchycení výztuhy

7.14 Konce tyčí podélné pracovní výztuže (ve svařovaných sítích) na podpěrách ohnutých prvků musí být zakotveny pomocí příčných tyčí svařených k nim. Počet a průměr kotevních příčných tyčí se stanoví výpočtem podle požadavků stanovených v odstavci 5.2.10, 5.2.13 tohoto předpisu. Vypočítaný počet kotevních příčných tyčí by měl být umístěn v oblastech od konce prvku k začátku nejnebezpečnějšího nakloněného trhliny (obrázek 7.1). Vzdálenost mezi příčnými tyčemi je stanovena v souladu s bodem 7.13 tohoto předpisu a vzdálenost od konce ukotvených tyčí k první příčné tyči trvá nejvýše 5 mm. V rámci opěrné části ohnutých prvků (za opěrnou stranou) by měly být umístěny alespoň dvě vypočtené příčné tyče.

Délka nosné části nosníků a desek by měla být nejméně 1/100 jejich délky a nejméně 5 cm. Pokud není výpočtem instalace příčných kotevních tyčí vyžadována, musí být alespoň jedna příčná kotevní tyč svařena s konstrukčními požadavky pro každou podélnou tyč.

Pokud není možné splnit požadavky této kapitoly a zvýšit stupeň spolehlivosti zabudování konců protažených pracovních tyčí (pokud se jedná o výpočetní požadavek), měly by být na svých koncích vytvořeny speciální kotvy, které jsou instalovány na základě drcení betonu pod kotvy.

7.15 Aby bylo zajištěno ukotvení všech podélných výztužných prvků, které dosáhly podpěry, musí být splněny následující požadavky na extrémně volné podpěry ohnutých prvků:

a) pokud je podmínka splněna Q ≤ k1 Rbt.ser bho, délka startování protažených tyčí za vnitřní hranou volné podpěry musí být nejméně 5 d a nejméně 5 cm;

b) pokud výše uvedená podmínka není splněna, délka odpalování tyčí pro vnitřní část volné podpěry musí být nejméně 10 d.

Délka zóny ukotvení ℓan na extrémní volnou oporu, na které je snížena vypočtená odolnost výztuže, určena v souladu s bodem 10.3.24 a klauzulí 10.3.25 podle vzorců 10.1 a 10.3 SP 63.13330.

7.16 Na koncích předpjatých dvouvrstvých prvků by měla být namontována konstrukční příčná výztuž pokrývající všechny napínané tyče a vyrobená ve formě jednotlivých tyčí nebo mřížek koryta tvaru. Plocha průřezu příčné výztuže by měla být alespoň 2% plochy předpjatého výztuže o délce 2 [ΕS39]%, ale ne méně než 50 cm od obličeje opěry.

Minimální vzdálenosti mezi výztužnými tyčemi

5.11 Jasná vzdálenost mezi výztužnými tyčemi (nebo kanálovými skořepinami) podél výšky a šířky průřezu musí zajišťovat společnou činnost výztuže betonem a přiřazovat s ohledem na pohodlí pokládání a zhutňování betonové směsi; u předpjatých konstrukcí musí být také vzaty v úvahu stupeň místního stlačení betonu a rozměry napínacího zařízení (zdviháky, svorky apod.). U prvků vyráběných pomocí vibračních razících strojů nebo bajonetových vibrátorů by měl být zajištěn volný průchod mezi vyztužovacími tyčovými prvky těchto strojů nebo špičkami vibrátorů, které jsou schopny zhutnit betonovou směs.

5.12.Rasstoyaniya a mezi jednotlivé lehké Volný sestávající z tažných vzpěr podélnou výztuž nebo předpínací výztuže napnutou na podpěrách, a mezi sousední podélné tyče přivařeny ploché mrtvá těla musí být přijata ne menší, než je největší průměr tyčí, jakož i:

a) jestliže tyče jsou vodorovné nebo nakloněné při betonování - ne méně: pro spodní výztuž - 25 mm, pro horní - 30 mm; pokud je dolní výztuž umístěna ve více než dvou řadách ve výšce, vzdálenost mezi tyčemi ve vodorovném směru (s výjimkou tyčí obou spodních řad) musí být nejméně 50 mm;

b) pokud jsou tyče ve vertikální poloze při betonáži - nejméně 50 mm; se systematickým řízením agregace betonových agregátů může být tato vzdálenost snížena na 35 mm, ale nesmí být menší než jeden a půl krát největší velikost hrubého kameniva.

V omezených podmínkách je povoleno odblokovat výztužné tyče ve dvojicích (bez mezery mezi nimi).

U prvků s předpínací výztuží napnutou na beton (s výjimkou kontinuálně vyztužených konstrukcí) by vzdálenost mezi výztužnými kanály neměla být zpravidla menší než průměr kanálu a v žádném případě menší než 50 mm.

Poznámka: Jasná vzdálenost mezi tyčemi periodického profilu je přiřazena k jmenovitému průměru bez zohlednění výčnělků a žeber.

Kotvení nenosného výztuže

5.13 Tyče pravidelného profilu a také hladké jádra, které se používají ve svařovaných konstrukcích a mřížích, se provádějí bez háků. Protažené, hladké tyče pletených rámů a sítí by měly zakončit háčky, nohy nebo smyčky.

5.14 Podélné tyče roztažené a stlačené výztuže by měly být uspořádány pro úsek, který je normální vzhledem k podélné ose prvku, přičemž jsou vzaty v úvahu při plném konstrukčním odporu pro délku nejméně lan, určen vzorec

kde jsou hodnoty wan, Dlanneboan, stejně jako povolené minimální hodnotyanpodle tabulky. 37. Současně by hladké výztužné tyče měly být zakončeny háčky nebo měly mít svařovanou příčnou výztuž po celé délce vestavby. Na velikostRbje dovoleno zadat koeficienty konkrétních pracovních podmínek, s výjimkou gb2.

U prvků jemnozrnného betonu skupiny B jsou hodnoty lan,(186) by měla být zvýšena o 10 d pro natažený beton a 5 d ¾ pro stlačený.

V případě, kdy jsou ukotvené tyče dodávány s okrajem nad plochou průřezu proti požadovanému výpočtu pevnosti s plným konstrukčním odporem, délka ukotvení vypočtená podle vzorce (186)anje dovoleno snížit, vynásobením poměrem vyztužení vyžadovaným výpočtem a skutečnými plochami.

Pokud se podle výpočtu vytvoří trhliny z tahového betonu podél ukotvených tyčí, pak by tyče měly být uloženy ve stlačené zóně betonu na délku lan, určený vzorcem (186).

Není-li možné splnit tyto požadavky, je třeba provést opatření k ukotvení podélných tyčí, aby byla zajištěna jejich plná konstrukční odolnost v uváděném úseku (nastavení nepřímé výztuže, svařování na koncích tyčí kotevních desek nebo upevňovacích prvků, ohýbání kotevních tyčí).anmusí být nejméně 10 d.

U vestavěných částí je třeba zvážit následující funkce. Délka roztažených kotevních tyčí zakotvených dílů, zapuštěných do roztaženého nebo stlačeného betonu, by měla být určena vzorem (186) za použití hodnot wan,Dlan,lanpos. 1a. 37. V ostatních případech by tyto hodnoty měly být považovány za poz. 1b tabulky. 37. Zdebc¾ tlakové napětí v betonu působící kolmo na kotevní tyč a definované jako elastický materiál redukovaným průřezem kontinuálně působících zátěží s bezpečnostním faktorem pro zatížení gf= 1,0.

Při působení na kotevní tyče vestavěné části tahových a střihových sil se pravá strana vzorce (186) násobí koeficientem d, který je určen vzorem

Minimální vzdálenosti mezi výztužnými tyčemi

8.3.3 Minimální jasné vzdálenosti mezi výztužnými tyčemi by měly být provedeny tak, aby byla zajištěna společná činnost výztuže betonem a kvalitní konstrukce konstrukcí spojená s kladením a zhutněním betonové směsi, avšak ne menší než největší průměr tyče a ne méně:

25 mm - s vodorovnou nebo šikmou polohou tyčí při betonáži pro spodní výztuž umístěnou v jednom nebo dvou řadách;

30 mm - stejné pro horní výztuž;

50 mm - stejné, s umístěním dolní výztuže ve více než dvou řadách (s výjimkou tyčí obou spodních řad), stejně jako se svislou polohou tyčí při betonáži.

Za omezených podmínek je povoleno uspořádat tyče ve skupinách - svazky (bez mezery mezi nimi). V tomto případě nesmí být jasné vzdálenosti mezi nosníky také menší než snížený průměr tyče, ekvivalentní v průřezu výztužného nosníku, považovaný za:

kde je průměr jedné tyče v paprsku;

n je počet tyčí ve svazku.

Podélná výztuž

8.3.4 U železobetonových prvků je plocha průřezu podélné tahové výztuže, stejně jako stlačená, pokud je to požadováno výpočtem, v procentech plochy průřezu betonu, rovnající se výsledku šířky obdélníkového průřezu nebo šířky průřezu T-nosníku (I) pracovní výškou průřezu

by měla trvat alespoň:

0,1% - v ohybných, excentricky natažených prvcích a excentricky stlačených prvcích s pružností (u obdélníkových úseků;

0,25% - v excentricky stlačených prvcích s pružností (u obdélníkových úseků);

pro střední hodnoty pružnosti prvků je hodnota určena interpolací.

U prvků s podélnou výztuží umístěnými rovnoměrně podél obrysu průřezu stejně jako u středně roztažených prvků by měla být minimální průřezová plocha celé podélné výztuže dvakrát větší než výše uvedené hodnoty a vztaženo na celkovou plochu průřezu betonu.

8.3.5 Betonová výztuž by měla být zajištěna u betonových konstrukcí:

- v místech náhlých změn rozměrů průřezu

- v betonových stěnách pod a nad otvory;

- v excentricky stlačených prvcích, vypočtených podle pevnosti bez zohlednění práce tahového betonu, na okrajích, kde dochází k tahovému namáhání; přičemž poměr vyztužení není zároveň menší než 0,025%.

8.3.6 U železobetonových lineárních konstrukcí a desek by největší vzdálenost mezi osami podélných výztužných prvků, zajištění účinného zapojení betonu do práce, rovnoměrné rozložení napětí a deformací a omezení šířky trhliny mezi výztužnými tyčemi nemělo překročit:

ve železobetonových nosnících a deskách:

200 mm - s výškou průřezu h ≤ 150 mm;

1,5 h a 400 mm - s průřezem h> 150 mm;

ve železobetonových sloupcích:

400 mm - ve směru kolmém na rovinu ohybu;

500 mm - ve směru roviny ohybu.

U železobetonových stěn nejsou vzdálenost mezi tyčemi vertikální výztuže větší než 2 t a 400 mm (t je tloušťka stěny) a horizontální - nejvýše 400 mm.

8.3.7 U nosníků a okrajů o šířce větší než 150 mm musí být počet podélných pracovních napínacích tyčí v průřezu nejméně dva. Při šířce prvku 150 mm a méně je povoleno instalovat v průřezu jednu podélnou tyč.

8.3.8 V nosnících by měly být nosníky podélné pracovní výztuže s průřezem alespoň 1 /2 plochu průřezu tyčí v rozpětí a alespoň dvě tyče.

U desek by se tyče podélné pracovní výztuže měly přenést na podpěru 1 m šířky desky s průřezem nejméně 1 /3 plochu průřezu tyčí v šířce 1 m desky v rozpětí.

Křížová výztuž

8.3.9 Příčná výztuž by měla být instalována na základě vnímání námahy a omezovat vznik trhlin, udržovat podélné tyče v konstrukční poloze a upevňovat je od bočního vzpěru v libovolném směru.

Příčná výztuž je instalována na všech plochách železobetonových prvků, u kterých je umístěna podélná výztuž.

8.3.10 Průměr příčných výztuží (svorek) v pletených rámech excentricky stlačených prvků přijímá nejméně 0,25 největšího průměru podélné výztuže a nejméně 6 mm.

Průměr příčné výztuže pletených rámů ohýbaných prvků trvá nejméně 6 mm.

U svařovaných rámů není průměr příčné výztuže menší než průměr zjištěný v podmínkách svařování s největším průměrem podélné výztuže.

8.3.11 U železobetonových prvků, ve kterých smykovou silou výpočtem nelze vnímat pouze beton, by měla být instalace příčné výztuže provedena po krocích nejvýše 0,5 hodiny0 a nejvýše 300 mm.

U pevných desek, stejně jako u často ostružinových desek o výšce menších než 300 mm a v nosnících (žeber) o výšce menších než 150 mm, v části prvku, kde je smyková síla vnímána betonem pouze výpočtem, nesmí být instalována příčná výztuž.

U nosníků a žeber o výšce 150 mm a více, stejně jako u často rebrovaných desek o výšce 300 mm a více, v úsecích prvku, kde je smyková síla vnímána pouze betonem, by instalace střihové výztuže měla být provedena krokem nejvýše 0,75 h0 a nejvýše 500 mm.

8.3.12 V případě excentricky stlačených lineárních prvků a ohnutých prvků, pokud se použije stlačená podélná výztuž potřebná pro výpočet, aby se zabránilo vybočení podélné výztuže, musí být příčné vyztužení instalováno s krokem nejvýše 15 d a nejvýše 500 mm (d je průměr stlačeného podélného výztuže).

Pokud je plocha průřezu stlačené podélné výztuže instalované na jedné ze stran prvku větší než 1,5%, příčná výztuž by měla být instalována v krocích nejvýše 10d a nejvýše 300 mm.

8.3.13 Konstrukce svorek (příčných tyčí) v excentricky stlačených lineárních prvcích musí být taková, aby podélné tyče (alespoň jedna) byly umístěny v bodech ohybů a tyto ohyby nejsou ve vzdálenosti větší než 400 mm po celé šířce obličeje. Při šířce obrysu nepřesahujícím 400 mm a počtu podélných tyčí s touto stranou ne více než čtyři, je dovoleno pokrýt všechny podélné tyče s jedním límcem.

8.3.14 V prvcích, na kterých působí točivé momenty, musí smyková výztuž (svorky) tvořit uzavřenou smyčku.

8.3.15 Příčná výztuž na deskách v pásmu děrování ve směru kolmém ke stranám konstrukčního obrysu je nastavena v krocích nejvýše 1 /3h0 a nejvýše 300 mm. Tyče, které se nacházejí nejblíže obrysu nákladového prostoru, nemají bližší než h0/ 3 a ne déle než h0/ 2 z tohoto obrysu. Šířka nastavení zóny příčné výztuže (z obrysu oblasti nákladu) musí být nejméně 1 /5 h0

Vzdálenost mezi tyčemi příčné výztuže ve směru rovnoběžném se stranami konstrukčního obrysu trvá nejvýše 1 /4 délka odpovídající strany vypočteného obrysu.

8.3.16 Vypočtená příčná výztuž ve formě nepřímých výztužných mřížek s místním stlačením (zhroucení) se nachází v vypočítané oblasti Ab, max (6.2.43). Pokud je nákladní prostor umístěn na okraji nepřímého vyztužovacího mřížkového prvku, má prostor s rozměry v každém směru, který není menší než součet dvou vzájemně kolmých stran oblasti nákladu (obrázek 6.11).

V hloubce mříže:

- pokud je tloušťka prvku větší než dvojnásobek většího nákladového prostoru - v rámci dvojnásobné velikosti nákladu;

- kdy je tloušťka prvku menší než dvojnásobek většího prostoru pro náklad - v tloušťce prvku.

8.3.17 Příčná výztuž určená pro vnímání příčných sil a momentů a rovněž vzata v úvahu při výpočtu tlačení by měla mít spolehlivé ukotvení na koncích svařováním nebo pokrytím podélné výztuže, což zajistí stejnou pevnost spojů a příčnou výztuž.

Uchycení výztuhy

8.3.18 Ukotvení výztuže se provádí jednou z následujících metod nebo jejich kombinací:

- ve tvaru přímého konce tyče (přímé ukotvení);

- s ohybem na konci tyče ve formě háku, končetiny (nohy) nebo smyčky;

- se svařováním nebo instalací příčných tyčí;

- pomocí speciálních kotevních zařízení na konci tyče.

8.3.19 Přímé ukotvení a ukotvení s chodidly lze použít pouze pro zpevnění periodického profilu. Pro napnuté hladké tyče, háky, smyčky, svařované příčné tyče nebo speciální kotevní zařízení by měly být poskytovány.

Nohy, háky a smyčky se nedoporučují k ukotvení stlačené výztuže, s výjimkou hladké výztuže, která může být vystavena napětí za některých možných kombinací zatížení.

8.3.20 Při výpočtu délky ukotvení kotvy je třeba vzít v úvahu způsob ukotvení, třídu armatury a její profil, průměr armatury, pevnost betonu a jeho stav napětí v kotvící zóně, konstrukční provedení prvku v kotevní zóně (přítomnost příčné výztuže, umístění tyčí v řezu prvku atd..).

8.3.21 Základní (hlavní) délka ukotvení potřebná k přenesení síly do výztuže s celkovou konstrukční hodnotou odporu Rs na betonu, určený vzorec

kde a respektive plocha průřezu ukotvené výztužné tyče a obvod jejího průřezu jsou určeny jmenovitým průměrem tyče;

- konstrukční odolnost adheze výztuže k betonu, rovnoměrně rozložená po délce kotvení a určená vzorem

zde je vypočtená odolnost betonu vůči axiálnímu napětí;

- koeficient zohledňující vliv typu povrchové výztuže, považovaný za:

1,5 - pro hladké vyztužení;

2 - pro vyztužení za studena pravidelného profilu;

2.5 - pro válcování za tepla a termomechanicky ošetřenou výztuž periodického profilu;

- koeficient zohledňující vliv velikosti průměru výztuže, který se rovná:

1,0 - pokud je průměr ventilu ds ≤ 32 mm;

0,9 - s průměry výztuže 36 a 40 mm.

8.3.22 Požadovaná vypočtená délka ukotvení výztuže s přihlédnutím k návrhovému řešení prvku v kotevní zóně je stanovena vzorem

kde - základní délka ukotvení definovaná vzorem (8.1);

, - plocha příčné výztuže požadovaná výpočtem a skutečně stanovená;

- koeficient zohledňující vliv délky ukotvení betonového a výztužného namáhání a strukturální řešení prvku v kotevní zóně. Při ukotvení prutů pravidelného profilu s přímými koncovkami (přímým ukotvením) nebo hladké výztuže pomocí háků nebo smyček bez přídavných kotevních prvků pro roztažené tyče přijměte = 1,0 a pro stlačený - = 0,75.

Nechá snížit délka ukotvení je závislá na množství a průměr příčné výztuže, z formy ukotvuje zařízení (svařovací smyková výztuž ohyb konců periodické tyče profilu) a v příčném tlaku betonové kotevní oblast (např., Podpora reakce), ale ne více než 30%.

V žádném případě nesmí být skutečná délka ukotvení menší než 0,3 l.0,an, a nejméně 15 ds a 200 mm.

8.3.23 Síla vnímána ukotveným výstupem Ns, určen vzorec

kde - délka kotvení, definovaná podle bodu 8.3.22, přičemž poměr

- vzdálenost od konce ukotvené tyče k uvažovanému průřezu prvku.

8.3.24 Na extrémně volných podpěrách prvků musí být délka startování protažených tyčí za vnitřní hranou volné podpěry, je-li splněna podmínka (6.2.32-6.2.35), musí být nejméně 5 ds. Není-li splněna specifikovaná podmínka, určuje se délka spouštění ventilu za opěrnou plochu podle 8.3.22.

8.3.25 Při zakládání speciálních kotev ve tvaru desek, podložek, matic, úhlů, rozbitých hlav apod., Na koncích tyčí. Kontaktní plocha kotvy s betonem musí splňovat podmínky pevnosti betonu během kolapsu. Navíc konstrukce svařovaných součástí kotev musí brát v úvahu vlastnosti svařitelnosti kovu, jakož i metody a podmínky svařování.

Připojení armatur

8.3.26 Pro připojení ventilů je přijatelný jeden z následujících typů spojů:

a) překrývají spoje bez svařování:

- s rovnými konci tyčí pravidelného profilu;

- s rovnými konci tyčí se svařováním nebo instalací příčných tyčí na délku překrytí;

- se záhyby na koncích (háčky, nohy, smyčky); u hladkých tyčí se však používají pouze háčky a smyčky;

b) svařované a mechanické spoje:

- se svařovacími spoji;

- pomocí speciálních mechanických zařízení (spoje s lisovanými spojkami, závitovými spoji apod.).

8.3.27 Při spojování prutů s průměrem pracovní výztuže nepřesahující 40 mm se používají klouby s překrytem (bez svařování).

Pokyny pro překrytí platí pokyny 8.3.19.

Klouby napínané nebo stlačené výztuže by měly mít délku obtoku (překrývání), která by neměla být menší než hodnota délky ll definované vzorem

kde - základní délka ukotvení definovaná vzorem (8.1);

- koeficient zohledňující vliv zesíleného stavu výztuže, konstrukční řešení prvku ve spojovací zóně tyčí, počet spojených výztuží v jedné části vzhledem k celkovému počtu výztuh v této sekci, vzdálenost mezi spojenými tyčemi.

Při připojení výztuže pravidelného profilu s rovnými konci stejně jako hladké tyče s háčky nebo smyčky bez přídavných kotevních prvků se předpokládá, že koeficient pro natahovanou výztuž je 1,2 a pro stlačenou výztuž 0,9. Musí být splněny následující podmínky:

- relativní množství periodického profilu spojeného v jedné konstrukční části pracovního tažného vyztužovacího prvku by nemělo být větší než 50%, hladká výztuž (s háčky nebo smyčkami) - ne více než 25%;

- síla vnímaná celou příčnou výztuží dodanou uvnitř kloubu musí být alespoň polovina síly vnímána protaženou pracovní výztuží spojenou v jedné konstrukční části prvku;

- vzdálenost mezi spojenými pracovními tyčemi výztuže by neměla přesáhnout 4 ds;

- vzdálenost mezi přilehlými překrývajícími se spárami (přes šířku betonového prvku) musí být nejméně 2 ds a nejméně 30 mm.

Jako jeden vypočtený úsek prvku, který je určen k určení relativního množství spojované výztuže v jedné části, odeberte část prvku podél spojované výztuže o délce 1,3 ll. Předpokládá se, že výztužné spoje jsou umístěny v jedné konstrukční části, pokud jsou středy těchto spojů v délce této části.

Je povoleno zvýšit relativní množství pracovní výztuže v tahu spojované v jedné vypočtené části prvku pracovní napínané výztuže, přičemž hodnota koeficientu a se rovná 2,0. Pokud je relativní počet výztuže periodického profilu více než 50% a hladké výztuže více než 25% spojených v jedné konstrukční části, je hodnota koeficientu určena lineární interpolací.

Pokud jsou na koncích spojovacích tyčí další příchytky (svařování příčné výztuže, ohýbání konců spojovacích tyčí pravidelného profilu apod.), Může být délka obtoku spojovacích tyčí snížena, avšak nejvýše o 30%.

V každém případě musí být skutečná délka bypassu minimálně 20 ds a nejméně 250 mm.

8.3.28 Při připojování armatur pomocí svařování se provádí výběr typů svařovaných spojů a metod svařování s ohledem na provozní podmínky konstrukce, svařitelnost oceli a požadavky na výrobní technologie v souladu s platnými předpisy (GOST 14098).

8.3.29 Při použití mechanických zařízení ve formě spojů (spojky na závitech, stlačených spojkách apod.) Pro spoje výztuže musí být nosnost spojovacího spojení stejná jako u spojovacích tyčí (respektive pod napětím nebo stlačením). Konce spojených tyčí by měly být navinuty na požadovanou délku ve spojce, určeny výpočtem nebo experimentem.

Při použití spojky na závitech by mělo být zajištěno požadované utažení spojky, aby se zabránilo hře na závitech.

Ohýbané tyče

8.3.30 Při použití ohýbané výztuže (ohýbání, ohýbání konců tyčí) musí být minimální ohybový průměr jedné tyče takový, aby nedošlo k lámání nebo rozdělení betonu uvnitř ohybu výztuže a jeho zničení v místě ohýbání.

Minimální průměr trnu don pro výztuž přijměte v závislosti na průměru tyče ds ne méně:

SP 52-101-2003 str.10, (7.51)

Hodnoty zakřivení ve vzorcích (7.28) a (7.29) jsou určeny z řešení systému rovnic (6.36) - (6.40). Navíc u prvků s normálními prasklinami v roztažené zóně je namáhání ve výztuži křížení trhliny určeno vzorem

Zde jesj,crc - relativní deformace napínané výztuže v úseku s trhlinou bezprostředně po vzniku normálních trhlin;

esj - průměrná relativní deformace tažné výztuže, která překračuje praskliny ve zvažovaném stadiu výpočtu.

Při určování zakřivení krátké zátěže se ve výpočtu používají diagramy krátkodobé deformace stlačeného a roztaženého betonu a při určování zakřivení dlouhých zatížení - diagramy dlouhodobé deformace betonu s konstrukčními charakteristikami pro mezní stavy druhé skupiny.

Pro zvláštní případy vnějšího zatížení (ohýbání ve dvou rovinách, ohnutí v rovině osy souměrnosti průřezu prvku apod.) Jsou zakřivení obsažené ve vzorcích (7.28) a (7.29) určeny z řešení systémů rovnic uvedených v 6.2.27 - 6.2.29.

8. STRUKTURÁLNÍ POŽADAVKY

8.1 Obecně

8.1.1 Pro zajištění nosnosti, vhodnosti pro normální provoz a trvanlivost betonových a železobetonových konstrukcí, kromě požadavků stanovených výpočtem, by měly být splněny následující požadavky na konstrukci:

- geometrickými rozměry konstrukčních prvků;

- na vyztužení (obsah a umístění výztuže, tloušťka ochranné vrstvy betonu, ukotvení a spojení výztuže);

- chránit struktury před nepříznivými účinky vlivů prostředí.

8.2 Geometrické rozměry konstrukcí

8.2.1 Minimální geometrické rozměry úseků konstrukcí by měly být určeny k zajištění:

- možnost správného umístění výztuže (vzdálenost mezi tyčemi, ochrannou vrstvou betonu apod.), její ukotvení a práce s betonem;

- dostatečná pevnost konstrukcí;

- nezbytná požární odolnost, vodotěsnost konstrukcí, tepelná a zvuková izolace, odolnost proti korozi, ochrana před zářením apod.;

- možnost kvalitní výroby při betonáži,

8.2.2 Rozměry úseků excentricky stlačených prvků, aby se zajistila jejich tuhost, se doporučuje učinit tak, aby jejich pružnost v jakémkoliv směru nepřekročila:

200 - u železobetonových prvků;

120 - pro sloupy, které jsou prvky budov;

90 - pro betonové prvky.

8.2.3 Při stavbě budov a konstrukcí by se měly řezat stálými a dočasnými teplotně smrštitelnými švy, jejichž vzdálenost je určena v závislosti na klimatických podmínkách, konstrukčním znakům konstrukce, pořadí práce apod.

V případě nerovnoměrného urovnání základů by mělo být zajištěno oddělení konstrukcí sedimentárními švy.

Betonový kryt

8.3.1 Výstuha umístěná uvnitř části konstrukce musí mít ochrannou vrstvu betonu (vzdálenost od povrchu výztuže k odpovídající ploše konstrukcí), aby se zajistilo:

- společná práce výztuže s betonem;

- ukotvení výztuže do betonu a možnost vytváření spojů výztužných prvků;

- bezpečnost výztuže z vlivů prostředí (včetně agresivních účinků);

- požární odolnost a protipožární ochrana.

8.3.2 Tloušťka ochranné vrstvy betonu se určuje na základě požadavků bodu 8.3.1 s ohledem na typ konstrukce, úlohu výztuže v konstrukcích (podélná pracovní, příčná, rozložení, strukturální výztuž), podmínky prostředí a průměr výztuže.

Minimální tloušťka vrstvy betonářské výztuže by měla být provedena podle tabulky 8.1.

Provozní podmínky stavebních konstrukcí

Tloušťka ochranné vrstvy betonu, mm, ne méně

1. Vnitřní prostředí při normální a nízké vlhkosti

2. V uzavřených prostorách s vysokou vlhkostí (při absenci dalších ochranných opatření)

3. V přírodě (při absenci dalších ochranných opatření)

4. V zemi (při absenci dalších ochranných opatření) v základních podmínkách za přítomnosti betonové přípravy

U prefabrikovaných prvků jsou minimální hodnoty tloušťky ochranné vrstvy betonářské výztuže uvedené v tabulce 8.1 sníženy o 5 mm.

U konstrukčních výztuží jsou minimální hodnoty tloušťky ochranné vrstvy betonu o 5 mm menší než u tloušťky ochranné vrstvy.

Ve všech případech by měla být tloušťka ochranné vrstvy betonu snížena o menší než průměr výztuže.

Minimální vzdálenosti mezi výztužnými tyčemi

8.3.3 Minimální jasné vzdálenosti mezi výztužnými tyčemi by měly být provedeny tak, aby byla zajištěna společná činnost výztuže betonem a kvalitní konstrukce konstrukcí spojená s kladením a zhutněním betonové směsi, avšak ne menší než největší průměr tyče a ne méně:

25 mm - s vodorovnou nebo šikmou polohou tyčí při betonáži pro spodní výztuž umístěnou v jednom nebo dvou řadách;

30 mm - stejné pro horní výztuž;

50 mm - stejné, s umístěním dolní výztuže ve více než dvou řadách (s výjimkou tyčí obou spodních řad), stejně jako se svislou polohou tyčí při betonáži.

Za omezených podmínek je povoleno uspořádat tyče ve skupinách - svazky (bez mezery mezi nimi). V tomto případě nesmí být jasné vzdálenosti mezi nosníky také menší než snížený průměr tyče, ekvivalentní v průřezu výztužného nosníku, považovaný za:

kde dsi - průměr jedné tyče ve svazku;

n je počet tyčí ve svazku.

8.3.4 U železobetonových prvků by měla být plocha průřezu podélné tahové výztuže, stejně jako stlačená, pokud je to požadováno výpočtem, v procentech plochy průřezu betonu rovnající se výrobku s pravoúhlou šířkou průřezu nebo šířkou průřezu ve tvaru písmene T (výška nosníku) výškou pracovního úseku :

0,1% - při ohýbání, excentricky roztažených prvků a excentricky stlačených prvků s pružností (u obdélníkových úseků);

0,25% - v excentricky stlačených prvcích s pružností (u obdélníkových úseků);

pro střední hodnoty pružnosti prvků, hodnota ms určeno interpolací.

U prvků s podélnou výztuží umístěnými rovnoměrně podél obrysu průřezu stejně jako u středně roztažených prvků by měla být minimální průřezová plocha celé podélné výztuže dvakrát větší než výše uvedené hodnoty a vztaženo na celkovou plochu průřezu betonu.

8.3.5 Betonová výztuž by měla být zajištěna u betonových konstrukcí:

- v místech náhlých změn rozměrů průřezu prvků

- v betonových stěnách pod a nad otvory;

- v excentricky stlačených prvcích, vypočtených podle pevnosti bez zohlednění práce tahového betonu, na okrajích, kde dochází k tahovému namáhání; zatímco poměr vyztužení ms trvá nejméně 0,025%.

8.3.6 U železobetonových lineárních konstrukcí a desek by největší vzdálenost mezi osami podélných výztužných prvků, zajištění účinného zapojení betonu do práce, rovnoměrné rozložení napětí a deformací a omezení šířky trhliny mezi výztužnými tyčemi nemělo překročit:

ve železobetonových nosnících a deskách:

200 mm - s výškou průřezu h 150 mm;

1,5 h a 400 mm - s průřezem h> 150 mm;

ve železobetonových sloupcích:

400 mm - ve směru kolmém na rovinu ohybu;

500 mm - ve směru roviny ohybu.

U železobetonových stěn nejsou vzdálenost mezi tyčemi vertikální výztuže větší než 2 t a 400 mm (t je tloušťka stěny) a horizontální - nejvýše 400 mm.

8.3.7 U nosníků a okrajů o šířce větší než 150 mm musí být počet podélných pracovních napínacích tyčí v průřezu nejméně dva. Při šířce prvku 150 mm a méně je povoleno instalovat v průřezu jednu podélnou tyč.

8.3.8 V nosnících by měly být nosníky podélné pracovní výztuže s průřezem alespoň 1 /2 plochu průřezu tyčí v rozpětí a alespoň dvě tyče.

U desek by se tyče podélné pracovní výztuže měly přenést na podpěru 1 m šířky desky s průřezem nejméně 1 /3 plochu průřezu tyčí v šířce 1 m desky v rozpětí.

8.3.9 Příčná výztuž by měla být instalována na základě vnímání námahy a omezovat vznik trhlin, udržovat podélné tyče v konstrukční poloze a upevňovat je od bočního vzpěru v libovolném směru.

Příčná výztuž je instalována na všech plochách železobetonových prvků, u kterých je umístěna podélná výztuž.

8.3.10 Průměr příčných výztuží (svorek) v pletených rámech excentricky stlačených prvků přijímá nejméně 0,25 největšího průměru podélné výztuže a nejméně 6 mm.

Průměr příčné výztuže pletených rámů ohýbaných prvků trvá nejméně 6 mm.

U svařovaných rámů není průměr příčné výztuže menší než průměr zjištěný v podmínkách svařování s největším průměrem podélné výztuže.

8.3.11 U železobetonových prvků, u nichž smyková síla výpočtem nemůže být vnímána pouze betonem, by instalace příčné výztuže měla být provedena po krocích nejvýše 0,5 hodiny0 a nejvýše 300 mm.

U pevných desek, stejně jako u často ostružinových desek o výšce menších než 300 mm a v nosnících (žeber) o výšce menších než 150 mm, v části prvku, kde je smyková síla vnímána betonem pouze výpočtem, nesmí být instalována příčná výztuž.

U nosníků a žeber o výšce 150 mm a více, stejně jako u často rebrovaných desek o výšce 300 mm a více, v úsecích prvku, kde se smyková síla vypočítává pouze betonem, by instalace smykové výztuže měla být provedena krokem nejvýše 0,75 hodiny0 a nejvýše 500 mm.

8.3.12 V případě excentricky stlačených lineárních prvků a ohnutých prvků, pokud se použije stlačená podélná výztuž potřebná pro výpočet, aby se zabránilo vybočení podélné výztuže, musí být příčné vyztužení instalováno s krokem nejvýše 15 d a nejvýše 500 mm (d je průměr stlačeného podélného výztuže).

Pokud je plocha průřezu stlačené podélné výztuže instalované na jedné ze stran prvku větší než 1,5%, příčná výztuž by měla být instalována v krocích nejvýše 10d a nejvýše 300 mm.

8.3.13 Konstrukce svorek (příčných tyčí) v excentricky stlačených lineárních prvcích musí být taková, aby podélné tyče (alespoň jedna) byly umístěny v bodech ohybů a tyto ohyby nejsou ve vzdálenosti větší než 400 mm po celé šířce obličeje. Při šířce obrysu nepřesahujícím 400 mm a počtu podélných tyčí s touto stranou ne více než čtyři, je dovoleno pokrýt všechny podélné tyče s jedním límcem.

8.3.14 V prvcích, na kterých působí točivé momenty, musí smyková výztuž (svorky) tvořit uzavřenou smyčku.

8.3.15 Příčná výztuž na deskách v pásmu děrování ve směru kolmém ke stranám konstrukčního obrysu je nastavena v krocích nejvýše 1 /3 h0 a nejvýše 300 mm. Tyče, které se nacházejí nejblíže obrysu nákladového prostoru, nemají bližší než h0/ 3 a ne déle než h0/ 2 z tohoto obrysu. Šířka nastavení zóny příčné výztuže (z obrysu oblasti nákladu) musí být nejméně 1 /5 h0.

Vzdálenost mezi tyčemi příčné výztuže ve směru rovnoběžném se stranami konstrukčního obrysu trvá nejvýše 1 /4 délka odpovídající strany vypočteného obrysu.

8.3.16 Vypočtená příčná výztuž ve formě nepřímých výztužných mřížek s místním stlačením (zhroucení) se nachází v vypočítané oblasti Ab,max (6.2.43). Pokud je nákladní prostor umístěn na okraji nepřímého vyztužovacího mřížkového prvku, má prostor s rozměry v každém směru, který není menší než součet dvou vzájemně kolmých stran oblasti nákladu (obrázek 6.11).

V hloubce mříže:

- pokud je tloušťka prvku větší než dvojnásobek větší velikosti nákladového prostoru - v mezích dvojité velikosti nákladového prostoru;

- pokud je tloušťka prvku menší než dvojnásobek většího nákladového prostoru - v tloušťce prvku.

8.3.17 Příčná výztuž určená pro vnímání příčných sil a momentů a rovněž vzata v úvahu při výpočtu tlačení by měla mít spolehlivé ukotvení na koncích svařováním nebo pokrytím podélné výztuže, což zajistí stejnou pevnost spojů a příčnou výztuž.

8.3.18 Ukotvení výztuže se provádí jednou z následujících metod nebo jejich kombinací:

- ve tvaru přímého konce tyče (přímé ukotvení);

- s ohybem na konci tyče ve formě háku, končetiny (úchytky) nebo smyčky;

- se svařováním nebo instalací příčných tyčí;

- pomocí speciálních kotevních zařízení na konci tyče.

8.3.19 Přímé ukotvení a ukotvení s chodidly lze použít pouze pro zpevnění periodického profilu. Pro napnuté hladké tyče, háky, smyčky, svařované příčné tyče nebo speciální kotevní zařízení by měly být poskytovány.

Nohy, háky a smyčky se nedoporučují k ukotvení stlačené výztuže, s výjimkou hladké výztuže, která může být vystavena napětí za některých možných kombinací zatížení.

8.3.20 Při výpočtu délky ukotvení kotvy je třeba vzít v úvahu způsob ukotvení, třídu armatury a její profil, průměr armatury, pevnost betonu a jeho stav napětí v kotvící zóně, konstrukční provedení prvku v kotevní zóně (přítomnost příčné výztuže, umístění tyčí v řezu prvku atd..).

8.3.21 Základní (hlavní) délka ukotvení potřebná k přenesení síly do výztuže s celkovou konstrukční hodnotou odporu Rs na betonu, určený vzorec

kde as a us - plochu příčného průřezu ukotvené výztužné tyče a obvodu jejího průřezu, určenou jmenovitým průměrem tyče;

Rvazba - konstrukční odolnost adheze výztuže k betonu, rovnoměrně rozložená po délce kotvení a stanovená podle vzorce

zde rbt - navrhnout betonovou odolnost vůči axiálnímu napětí;

h1 - koeficient zohledňující vliv vzhledu povrchu výztuže, považovaný za:

1,5 - pro hladké vyztužení;

2 - pro vyztužení za studena pravidelného profilu;

2.5 - pro válcování za tepla a termomechanicky ošetřenou výztuž periodického profilu;

h2 - koeficient s přihlédnutím k vlivu velikosti průměru výztuže, který se rovná:

1,0 - pokud je průměr ventilu ds £ 32 mm;

0,9 - s průměry výztuže 36 a 40 mm.

8.3.22 Požadovaná vypočtená délka ukotvení výztuže s přihlédnutím k návrhovému řešení prvku v kotevní zóně je stanovena vzorem

kde l0,an - základní délku ukotvení definované vzorem (8.1);

As,cal, As,ef - plocha průřezu výztuže, požadovaná výpočtem a skutečně stanovená;

a - koeficient zohledňující vliv délky kotvení na namáhaný stav betonu a výztuže a strukturální řešení prvku v kotevní zóně.

Při ukotvení prutů pravidelného profilu s přímými koncovkami (přímým ukotvením) nebo hladké výztuže pomocí háků nebo smyček bez přídavných kotevních prvků pro natažené tyče se uvažuje a = 1,0 a pro stlačený - a = 0,75.

Nechá snížit délka ukotvení je závislá na množství a průměr příčné výztuže, z formy ukotvuje zařízení (svařovací smyková výztuž ohyb konců periodické tyče profilu) a v příčném tlaku betonové kotevní oblast (např., Podpora reakce), ale ne více než 30%.

V žádném případě nesmí být skutečná délka ukotvení menší než 0,3 l.0,an, a nejméně 15 ds a 200 mm.

8.3.23 Síla vnímána ukotveným výstupem Ns, určen vzorec

kde lan - délka ukotvení, určená podle bodu 8.3.22, s ohledem na poměr;

ls - vzdálenost od konce ukotvené tyče k uvažovanému průřezu prvku.

8.3.24 Na extrémně volných podpěrách prvků je délka spouštění protažených tyčí za vnitřní hranou volné podpěry, když je podmínka Q £ Qb1 (6.2.32-6.2.35) musí být nejméně 5 ds. Není-li splněna specifikovaná podmínka, určuje se délka spouštění ventilu za opěrnou plochu podle 8.3.22.

8.3.25 Při zakládání speciálních kotev ve tvaru desek, podložek, matic, úhlů, rozbitých hlav apod., Na koncích tyčí. Kontaktní plocha kotvy s betonem musí splňovat podmínky pevnosti betonu během kolapsu. Navíc konstrukce svařovaných součástí kotev musí brát v úvahu vlastnosti svařitelnosti kovu, jakož i metody a podmínky svařování.

8.3.26 Pro připojení ventilů je přijatelný jeden z následujících typů spojů:

a) překrývají spoje bez svařování:

- s rovnými konci tyčí pravidelného profilu;

- s rovnými konci tyčí se svařováním nebo instalací příčných tyčí na délku překrytí;

- s koncovými ohyby (háčky, nohy, smyčky); u hladkých tyčí se však používají pouze háčky a smyčky;

b) svařované a mechanické spoje:

- se svařovacími kováními;

- s použitím speciálních mechanických zařízení (spoje s kompresními spojkami, závitovými spoji atd.).

8.3.27 Při spojování prutů s průměrem pracovní výztuže nepřesahující 40 mm se používají klouby s překrytem (bez svařování).

Pokyny pro překrytí platí pokyny 8.3.19.

Klouby napínané nebo stlačené výztuže by měly mít délku obtoku (překrývání), která by neměla být menší než hodnota délky ll definované vzorem

kde l0,an - základní délku ukotvení definované vzorem (8.1);

a - koeficient zohledňující vliv vyztuženého stavu výztuže, strukturální řešení prvku v zóně spojování tyčí, počet spojených výztuží v jedné části vzhledem k celkovému počtu výztuh v této sekci, vzdálenost mezi spojenými tyčemi.

Při připojování výztuže pravidelného profilu s rovnými konci stejně jako hladké tyče s háčky nebo smyčky bez přídavných kotevních prostředků se předpokládá, že koeficient a pro napnutou výztuž je 1,2 a pro stlačenou výztuž 0,9. Musí být splněny následující podmínky:

- relativní množství pravidelného profilu spojeného v jedné konstrukční části pracovního výztužného prvku by nemělo být větší než 50%, hladká výztuž (s háčky nebo smyčkami) - ne více než 25%;

- síla vnímaná veškerou příčnou výztuží dodanou uvnitř kloubu musí být alespoň polovina síly, která je vnímána protaženou pracovní výztuží spojenou v jedné konstrukční části prvku;

- vzdálenost mezi spojovacími tyčemi výztuže by neměla přesáhnout 4 ds;

- vzdálenost mezi přilehlými překrývajícími se spárami (přes šířku železobetonového prvku) musí být nejméně 2 ds a nejméně 30 mm.

Jako jeden vypočtený úsek prvku, který je určen k určení relativního množství spojované výztuže v jedné části, odeberte část prvku podél spojované výztuže o délce 1,3 ll. Předpokládá se, že výztužné spoje jsou umístěny v jedné konstrukční části, pokud jsou středy těchto spojů v délce této části.

Je povoleno zvýšit relativní množství pracovní pružné výztuže spojené v jedné vypočtené části prvku pracovní napínané výztuže, přičemž hodnota koeficientu a je 2,0. Pokud je relativní množství výztuže periodického profilu o více než 50% a hladké výztuže větší než 25% spojeno v jedné konstrukční části, hodnota koeficientu a je určena lineární interpolací.

Pokud jsou na koncích spojovacích tyčí další příchytky (svařování příčné výztuže, ohýbání konců spojovacích tyčí pravidelného profilu apod.), Může být délka obtoku spojovacích tyčí snížena, avšak nejvýše o 30%.

V každém případě musí být skutečná délka obtoku nejméně 0,4 palce0,an, nejméně 20 ds a nejméně 250 mm.

8.3.28 Při připojování armatur pomocí svařování se provádí výběr typů svařovaných spojů a metod svařování s ohledem na provozní podmínky konstrukce, svařitelnost oceli a požadavky na výrobní technologie v souladu s platnými předpisy (GOST 14098).

3.8.29 Při použití armovací klouby mechanických zařízení ve formě spojek (spojky na závity, zvlněný rukáv, atd) únosnost spojka sloučenina by měla být stejná jako u dosedajícími tyčí (v tomto pořadí v tahu nebo v tlaku). Konce spojených tyčí by měly být navinuty na požadovanou délku ve spojce, určeny výpočtem nebo experimentem.

Při použití spojky na závitech by mělo být zajištěno požadované utažení spojky, aby se zabránilo hře na závitech.

8.3.30 Při použití ohýbané výztuže (ohýbání, ohýbání konců tyčí) musí být minimální ohybový průměr jedné tyče takový, aby nedošlo k lámání nebo rozdělení betonu uvnitř ohybu výztuže a jeho zničení v místě ohýbání.

Minimální průměr trnu don pro výztuž přijměte v závislosti na průměru tyče ds ne méně: