Článek 69. Protipožární vzdálenosti mezi budovami, stavbami a budovami

Článek 69. Protipožární vzdálenosti mezi budovami, stavbami a budovami

1-15. V komentovaném článku jsou stanoveny požadavky na protipožární vzdálenosti mezi obytnými, veřejnými a administrativními budovami, budovami, strukturami a strukturami průmyslových organizací, v závislosti na stupni požární odolnosti a třídě konstruktivního ohně.

Dříve byly tyto požadavky poskytnuty především v příloze 1 "Požadavky na prevenci požáru" SNiP 2.07.01-89 * "Urbanistické plánování, plánování a rozvoj městských a venkovských sídel". Takže v odstavci 1 výše uvedené přihlášky k SNiP 2.07.01-89 * bylo zjištěno, že protipožární vzdálenosti mezi obytnými, veřejnými a pomocnými budovami průmyslových podniků by měly být převzaty z tabulky 1 obsažené v tomto odstavci a mezi průmyslovými budovami průmyslových a zemědělských podniků - podle SNiP II-89-80 * "Hlavní plány pro průmyslové podniky" a SNiP II-97-76 "Základní plány pro zemědělské podniky".

Uvedená tabulka odstavce 1 přílohy 1 SNiP 2.07.01-89 * je reprodukována, avšak s určitými změnami, v tabulce 11 přílohy komentovaného zákona (viz komentář k tabulce), na kterou odkazuje část 1 komentovaného článku, tím, že nařídila Podle této tabulky jsou vzdálenosti požární ochrany mezi obytnými, veřejnými a administrativními budovami, budovami, strukturami a strukturami průmyslových organizací.

Do specifikované tabulky v odstavci 1 dodatku 1 k SNiP 2.07.01-89 * je uvedeno několik poznámek, z nichž většina byla zahrnuta přímo do ustanovení komentovaného článku. Takže v poznámkách k této tabulce je mimo jiné uvedeno:

vzdálenost mezi budovami a konstrukcemi se považuje za vzdálenost mezi vnějšími stěnami nebo jinými konstrukcemi. Pokud vyčnívají více než 1 m konstrukcí budov nebo konstrukcí z hořlavých materiálů, je vzdálenost těchto konstrukcí odebrána (poznámka 2);

vzdálenost mezi stěnami budov bez okenních otvorů se může snížit o 20%, s výjimkou stupňů požární odolnosti budov IIIa, IIIb, IV, IVa a V (poznámka 3);

v oblastech seismicity o 9 bodech by měla být vzdálenost mezi obytnými budovami, jakož i mezi obytnými a veřejnými budovami protipožární odolnosti IVa a V zvýšena o 20% (poznámka 4);

vzdálenosti od požárních útvarů IIIa, IIIb, IV, IVa, V v pobřežních proužcích o šířce 100 km, avšak nejvýše v nejbližším horském pásmu, v klimaticko- vých oblastech IB, IG, IIA a IIB by měly být navýšeny o 25% (poznámka 5);

vzdálenost mezi obytnými budovami IV a V stupně požární odolnosti v klimatických podoblastech IA, IB, IG, ID a IIA by měla být zvýšena o 50% (přibližně 6 *);

u dvoupodlažních objektů konstrukce rámu a panelu stupně požární odolnosti V, stejně jako u budov pokrytých hořlavými materiály, musí být protipožární vzdálenosti zvýšeny o 20% (poznámka 7);

vzdálenosti mezi budovami stupně I a II požární odolnosti mohou obsahovat méně než 6 m za předpokladu, že stěna vyšší budovy proti druhé budově je protipožární (poznámka 8);

vzdálenost od jednotlivých domů, přízemních rodinných domů a hospodářských budov (haly, garáže, vany) na pozemku na obytné budovy a hospodářská zařízení na sousedních pozemcích jsou převzaty ze stolu. 1 *. Vzdálenosti mezi obytnou budovou a hospodářskými budovami, jakož i mezi hospodářskými budovami ve stejném pozemku (bez ohledu na celkovou zastavěnou plochu) nejsou normalizovány (poznámka 9);

vzdálenosti mezi obytnými budovami a obytnými budovami a hospodářskými budovami (stodoly, garáže, lázně) nejsou normalizovány, jestliže celková zastavěná plocha včetně volného prostoru mezi nimi se rovná největší povolené ploše budovy jedné podlahy stejného stupně požární odolnosti bez požárních stěn ( poznámka 10);

vzdálenosti mezi hospodářskými budovami (stodoly, garáže, vany), které se nacházejí mimo pozemky s nemovitostmi, nejsou normalizovány, za předpokladu, že stavební plocha uzavřených hospodářských budov nepřesahuje 800 m2. Vzdálenosti mezi skupinami blokovaných ekonomických budov jsou odebírány z tabulky. 1 * (přibližně 11).

Doložka 5 dodatku 1 k SNiP 2.07.01-89 * stanoví, že vzdálenosti od hranic městských osad a lesů by měly být nejméně 50 m, a od venkovských osad a pozemků po zahradnické asociace nejméně 15 m; v městských osadách pro plochy jednopodlažní samostatné budovy se zahradními pozemky, vzdálenost od hranic zahradních pozemků k lesu může být snížena, ale trvat nejméně 15 m. Tato ustanovení jsou obsažena v části 15 článku, který je komentován.

Ustanovení odstavců 12 a 14 citovaného článku zahrnovala příslušné požadavky NPB 103-95 "Obchodní pavilony a kiosky Požadavky na požární ochranu" * (85). Vyhláška č. 5 ruského ministerstva vnitra GUGPS ze dne 31. ledna 1995. Tímto ustanovením 2.2 výše uvedených norem je stanoveno, že instalace kiosků a jednopodlažních pavilonů s rozlohou 20 m2. m a méně skupin; v jedné skupině nelze umístit více než 10 konstrukčních stupňů požární odolnosti I, II, III, IIIa nebo stupně požární odolnosti 6 - IIIb, IV, IVa, V; vzdálenosti mezi nimi ve skupině nejsou normalizovány. Podle odstavce 2.3 NPB 103-95 je vzdálenost mezi těmito skupinami mezi pavilony o více než 20 metrech čtverečních. m, jakož i mezi pavilony a stánky určené k prodeji hořlavých kapalin a plynů (bez ohledu na jejich plochu) by měly být odebrány v souladu s tabulkou uvedenou v tomto odstavci a jsou v souladu s tabulkou s. 1 dodatku 1 k SNiP 2.07.01 -89 * (jak je uvedeno v bodě 2.3 NPB 103-95, pokud jsou ve skupině s různým stupněm požární odolnosti kiosky a pavilony, je vzdálenost od skupiny k sousedním budovám brána na konstrukci s nejnižším stupněm požární odolnosti). V souladu s článkem 2.5 NPB 103-95 by místa sběru hořlavých odpadů měla být umístěna ve vzdálenosti nejméně 15 m od kiosků a pavilonů.

Jaká by měla být vzdálenost mezi domy v soukromém sektoru? Požadavky SNiP

Po koupi pozemku, šťastní majitelé okamžitě začnou plánovat, kde dům stojí, kde jsou hospodářské budovy, kde je koupelna a další předměty. Mnoho lidí si však myslí jen o budoucnosti svého vlastního pohodlí, ale zapomíná na práva sousedů. Nicméně v Ruské federaci existují určité standardy, podle kterých by měla být budova prováděna. Zejména tato pravidla předepisují, jak velká by měla být vzdálenost mezi domy tak, aby vedlejší bydlení mohlo být bezpečné a pohodlné.

Standardizace výstavby

Při konstrukci a výstavbě různých objektů se ruská legislativa zavázala dodržovat určité stavební předpisy a předpisy. Mnohé z nich byly vyvinuty v sovětském období, ale stále platí, protože neztrácejí jejich význam. Pokud jde o zboží, existují GOST, takže pro nízkopodlažní a výškové obytné budovy i pro inženýrské komunikace jsou poskytovány odpovídající stavební normy. Například společný podnik 30-102-99 upravuje plánování a rozvoj soukromého sektoru.

Základní definice hranic

Abychom lépe pochopili, jaká by měla být vzdálenost mezi domy, je nejprve nutné zjistit princip, na kterém jsou území vymezena. Existují dva typy okrajů: "červená čára" a "hranice stránky".

 • Červená čára je virtuální hranice, která odděluje obecní nebo společná území od soukromých pozemků. Na druhé straně červené linky jsou silnice a všechny druhy zařízení (plyn, voda, komunikační linky atd.). Červená čára dostala své jméno kvůli barvě, kterou je zvýrazněna na katastrální mapě. Podle SNiP by obytné budovy neměly překračovat tuto virtuální linku.
 • Hranice místa jsou také virtuální linky, které oddělují jedno soukromé vlastnictví půdy od dalšího. Separace míst se provádí instalací hraničních značek (nejčastěji sloupců) v jejich extrémních rozích. Po čase je obtížné určit, kde končí jeden úsek a začíná další, zvláště pokud mezi nimi není žádný plot. Proto mezi sousedy nad územími často vznikají spory. V takových případech by měl být povolán katastrální inženýr, který bude schopen správně vymezit sousední území pomocí pozemků.

Pravidla pro výstavbu příměstských a městských oblastí

Podle požadavků SNiP by se měly stavět obytné budovy v soukromém sektoru s minimálními vzdálenostmi:

 • z červené linky ulice k domu - 5 m, od cesty k domu - 3 m;
 • od sousedního sousedního plotu k domu - 3 m;
 • od přilehlých sousedících k plotu k budovám pro údržbu drůbeže, malých a velkých zvířat - 4 m;
 • od sousedního plotu až po lázně, garáže, přístaviště pro skladování zásob - 1 m;
 • vzdálenost od obecného plotu ke stromům - 2 m, ke křovinám - 1 m.

Kromě toho nesmí být svahy střech domů a hospodářských budov, přístřešků a dalších objektů větší než 0,5 m.

Požární předpisy

V soukromém sektoru existuje zvýšené riziko šíření požáru do sousedních nemovitostí. Aby se taková rizika snížila, domy postavené z různých stavebních materiálů by měly být umístěny v určité vzdálenosti od sebe. Podle SNiP tedy může být požární bezpečnost zajištěna dodržením následujících minimálních vzdáleností:

 • mezi betonovými nebo cihlovými domy - 6 m;
 • mezi domy s dřevěnými stropy nebo s ohnivzdornými materiály (nebo mezi dřevěnými a betonovými domy) - 8 m;
 • mezi dřevěnými domy - 10 m.

Podle SNiP může požární bezpečnost zajistit vyšší minimum. Přípustná vzdálenost závisí na technických vlastnostech budov používaných pro vnější povrchovou úpravu stavebních materiálů, klimatických charakteristikách regionu apod. Ve fázi plánování místa se doporučuje obrátit se na okresní oddělení ministerstva pro mimořádné situace, kde mohou přesně stanovit, jaká vzdálenost by měla být mezi domy v soukromém sektoru podle požadavků požární bezpečnost.

Venkovské domy

Pokud jde o plánování budov v oblastech, které se nacházejí v zahradnictví, existuje vlastní algoritmus regulovaný SNiP. Vzdálenost mezi domy by měla být stejná jako u soukromého sektoru. To znamená, že venkovský dům by se neměl nacházet o více než 3 metry od sousedního přilehlého plotu. Povolená vzdálenost od budovy k plantáži je nejméně 15 m.

Ploty země

Pokud jde o země ploty, pak se na ně vztahují další požadavky. Ploty mezi pozemky mohou být postaveny tak, že je možné procházet přilehlé území. Tyto konstrukce mohou být oky nebo mřížky a jejich výška by neměla přesáhnout jeden a půl metru.

Vytvoření hluchého plotu je také možné, ale nezapomeňte získat souhlas sousedů a písemně. Tento dokument lze použít u soudu v případě sporných otázek se sousedy.

Sankce za porušení stavebních předpisů

SNiP není regulačním aktem, proto odpovědnost za porušení těchto pravidel není stanovena zákonem. Tento problém však není tak jednoduchý. Takže, jestliže akce jednoho majitele domu porušují zájmy sousedů, mají právo na řešení problému u soudu.

Například, aniž byste věděli, jaká by měla být vzdálenost mezi domy, postavili jste váš dům příliš blízko hranice sousedního pozemku. Voda ze střechy vašeho domu proudí rovnou do sousední zahrady a vyčistí půdu. Přirozeně se souseda nelíbí. Může snadno žalovat za porušení svých práv. A soudy se většinou postaví na stranu žalujících, kteří jsou znevýhodněni. Vzhledem k tomu, že stavba byla provedena v rozporu se SNiP (vzdálenost mezi domy nebyla udržována), nemáte co doufat v příznivý výsledek. Obvyklým verdiktem soudů v takových případech je obnovení práv sousedů a vyloučení porušení stavebních pravidel. Jinými slovy, budete muset nejen zaplatit sousedovi, ale také zbavit svého domu.

Dodržování SNiP - závazek mírového soužití se sousedy

Dodržování nebo nedodržování stavebních předpisů a předpisů je osobní záležitostí. Nicméně je nejvhodnější zabránit grandiózním peněžním ztrátám v budoucnu. Kromě toho dodržování stanovených pravidel nejen chrání nároky sousedů, ale také zajišťuje požární bezpečnost vašeho domova.

Při plánování budov na místě je třeba zvážit následující body:

 • jaká vzdálenost by měla být mezi domy;
 • na jakou vzdálenost by měly být obytné budovy a hospodářská zařízení umístěny z červené čáry;
 • kde je povoleno postavit garáž, lázeňský dům, hospodářská budova atd.

Jaké objekty mohou být umístěny na webu

 • Bytový dům (chalupa, dům, venkovský dům atd.).
 • Přístavby (letní kuchyně, sprcha, vana, skleníky, garáž nebo garáž, altán). Existují různé typy budov. Pořadí jejich konstrukce, velikost, účel a složení určují místní orgány.
 • Místo kompostu nebo jámu.
 • Venkovní WC (pokud není odpadní voda).

Aby bylo možné umístit správně všechny plánované objekty na místě, měli byste si vybrat orientační body. Obvykle jsou to sousední budovy a jejich ploty. Pokud však v sousedních oblastech plánujete pouze výstavbu, je lepší okamžitě koordinovat umístění vašich budoucích budov se svými sousedy.

Jak SNiP ovlivňuje vzdálenost mezi soukromými domy

Po koupi pozemku šťastní majitelé již očekávají, jak bude prostor naplánován. Bude tam dům, kuřecí koutek a žumpa. Někteří dokonce najali krajinářů a architektů, ale mnozí raději sami dělají plánování. Nicméně v Rusku existují určitá pravidla, která vyžadují dodržování určitých norem při vytváření spiknutí, aby nedošlo k porušení práv sousedů. Pravidla jasně vysvětlují důležité body, například vysvětluje, jaká by měla být vzdálenost mezi soukromými domy a současně by byla dodržena technika požární bezpečnosti.

Co je SNiP


Tam jsou kódy praxe (SP), určený pro použití při konstrukci a designu různých staveb a staveb. Například SP 30-102-99, vyvinutý v roce 1999, působí ve vztahu k plánování a rozvoji soukromého sektoru. K dispozici jsou kódy pro výstavbu vysokých obytných domů, továren, podniků nebo inženýrských staveb.

Kód obsahuje pravidla (SNiP), která upravují jednotlivé stavební a plánovací otázky, které je třeba dodržovat. SNiP je stavební předpisy a předpisy, jejichž dodržování je povinné pro stavby. Pokud jsou produkty GOST poskytovány pro zboží, pak pro stavební objekty - SNiPs. Jeden i druhý koncept vznikl v SSSR za účelem standardizace konstrukce nebo výroby zboží.

Moderní zákonodárci neopustili sovětské standardy, protože s mnoha roky vývoje pravidel skupina inženýrů vzala v úvahu všechny možné okamžiky výstavby, takže SNiPs jsou stále v platnosti.

Stavební normy pro pozemek ve městě nebo na venkově

Za prvé, pojďme dešifrovat některé definice tak, abychom se nezměnili v pojmech:

 • Červená čára je virtuální hranicí mezi soukromým pozemkem a obecním nebo společným pozemkem. Za červenou linkou jsou silnice, komunikační linky, vodovodní systém, plynovod atd. Červená čára je pojmenována podle barvy, kterou vyniká na katastrálních mapách. Ve skutečnosti je červená čára hraniční částí pozemku. Soukromé budovy by neměly přesahovat hranici červené čáry. Chcete vědět, kde je červená čára v blízkosti vašeho webu? Podívejte se na mapu města Rosreestr zde http://maps.rosreestr.ru/portalOnline/;
 • Hranice webu jsou virtuální linky, které oddělují váš web od dalšího. Při průzkumu na hranicích (kde se přerušují přímé linie) jsou umístěny hraniční značky, často sloupce. Časem, zvláště pokud není instalován plot mezi sousedy, jsou známky ztraceny a hranice je možné určit pouze za pomoci odborníka z místní správy nebo katastrálního inženýra. Hranice jsou vždy vyznačeny na pasu místa.

A teď se podívejte na to, jaké normy existují pro stavbu sídla:

 • vzdálenost od domu k červené linii ulic musí být nejméně 5 metrů (nejméně 3 metry od silnice);
 • vzdálenost od domu k plotu mezi vámi a sousedy by neměla být menší než 3 metry;
 • ne méně než 4 metry od hranic se sousedy, můžete postavit drůbežářské domy, králíky nebo stodoly pro chov dobytka;
 • ne déle než metr, můžete postavit vanu nebo garáž;
 • ne méně než 4 metry můžete vysadit stromy (2 metry - srednerosly stromy, metry - keře).

V takovém případě musí být minimální vzdálenost mezi domky v souladu s požárními předpisy:

 • 6 metrů, pokud jsou sousední domy betonové nebo cihly;
 • 8 metrů, pokud domy mají dřevěné podlahy nebo jsou chráněny protipožárními materiály (nebo jeden beton a další - dřevěný);
 • 10 metrů, pokud jsou domy dřevěné.

Minimum může být více, vše závisí na charakteristikách budov, obložení, klimatu atd. a proto je lepší kontaktovat vaše místní oddělení pro nouzové volání, budete vyzváni k ohodnocení.

Normy staveb státu


Pokud se vaše stránky nacházejí v zahrádkářství, měly by být budovy plánovány podle SNiP 30-02-97. Podle pravidel by stavba v zemi neměla být blíže než 15 metrů od plantáže.

Pokud jde o vzdálenost k hranici se svými sousedy, pak existují výše uvedené standardy. To znamená, že vzdálenost od plotu se sousedy k venkovskému domu by měla být alespoň 3 metry. Ale stále existují požadavky na plot mezi pozemky - by neměly být nad jeden a půl metru a plot by měl být oka nebo mříž.

Trest za porušení SNiP

SNiP není normativní zákon, proto zákon nestanoví žádnou odpovědnost za jeho porušení. Nicméně věci nejsou tak jednoduché. Faktem je, že vaše kroky by neměly porušovat zájmy sousedů, zejména pokud jde o využívání bydlení.

Například jste postavili dům v rozporu s normami, jeden metr od hranice se sousedním místem. V takovém případě voda z Vaší střechy vylévá přímo do sousedních postelí. Toto je porušení! Soused se může snadno obrátit na soud a soudce podle zákona učiní takové rozhodnutí, aby obnovil práva souseda a současně vyloučil porušení stavebních pravidel.

Přesně proto, abychom se v budoucnu ochránili před grandiózními peněžními ztrátami, při plánování místa je třeba zvážit jemnost:

 • jaká vzdálenost by měla být mezi soukromými domy;
 • kolik metrů musí rozdělit červenou čáru z nejbližší budovy;
 • kde můžete postavit garáž nebo vanu.

Normativní vzdálenost mezi budovami na místě

Vzdálenost mezi domy (sousední a vlastní), stejně jako všechny budovy, ať už je to vlastník. budovy, ploty, komunikace nebo závody na místě musí být začleněny do projektu na základě určitých pravidel, které jsou řízeny SNiP. To vám umožní vytvářet přijatelné životní podmínky, stejně jako chránit sebe a své sousedy v nebezpečných situacích.

Dostatečná výška plotu

Vysoký živý plot je atraktivnější kvůli možnosti uzavřít pohled na obytný dům, což představuje obrovskou překážku pronikání cizinců. Toto rozhodnutí však povede k řadě nepříjemných okamžiků. Za prvé, normy požární bezpečnosti určují další parametry plotu, které mohou výrazně snížit intenzitu šíření požáru v nebezpečné situaci. A současně vysoká konstrukce na místě zatahuje území.

Plot by měl být instalován mezi sousedy do výšky nejvýše 1,5 m.

Plota mezi dvěma budovami nesmí být vyšší než hranice 1,5 m. Tato hodnota je stanovena federálními normami, avšak v souladu s místní (regionální) regulační dokumentací se mezní hodnoty pro výšku plotu mohou výrazně lišit.

Například v některých oblastech je povoleno postavit plot mezi obytnými budovami do 2,2 m. Z tohoto důvodu by se při stavbě měla řídit příslušnými normami.

Další vlastnost plotu je instalována v oblasti mezi obytnými budovami: struktura musí přenášet světlo. Ideální je síťový plot, plotový plot. Úplně hluchý plot je postaven mezi obytnými budovami pouze s písemným souhlasem souseda.

Podle SNiP a norem musí výška plotu ze strany ulice nebo průchodu nesmí být větší než 2,2 m.

Je povoleno postavit plot bez nejmenších mezer jen malé rozměry (0,75 m), pak nebude vyžadováno povolení majitelů sousedního pozemku. Návrh můžete také zvýšit na maximální povolenou úroveň, ale tento doplněk musí být nezbytně průhledný.

Více o požární bezpečnosti

Vzdálenosti mezi domy lze označit jako přestávky. Přijatelná šířka průchodu / průchodu poskytuje speciální volné pohyby. technologie. V souladu s tím by měla existovat dostatečná vzdálenost mezi obytnými budovami a tyto plochy mohou být považovány za požární bariéry ke snížení intenzity šíření požáru.

To vysvětluje, proč je dodržování standardu požární bezpečnosti nejen při dalším provozu, ale také během přípravy a přímo během fáze výstavby obytné budovy.

Hlavní dokument, který upravuje požadavky na nové budovy, je SNiP 2.07.01-89. Všechny budovy lze rozdělit na skupiny podle druhu použitých materiálů, které určují úroveň požáru ohrožení obytné budovy v případě požáru:

 • A - domy z betonu a kamene;
 • B - podobné konstrukce, ale s dřevěnými střechami;
 • B - budovy z dřeva.

Pokud zvážíme obě struktury typu A, doporučená vzdálenost mezi dvěma obytnými budovami nesmí být menší než 6 m. Normy pro budovy typu B jsou 8 m. Mezi zcela dřevěnými budovami (typ C) musí být náběh 15 m nebo vyšší, protože Tento materiál je nejvíce náchylný k hoření. V případě, že jsou zvažovány budovy různých typů, požární bariéry odpovídají jiným hodnotám.

Například, pokud dům A je v osobním vlastnictví, na pozemku u souseda je konstrukce typu B, pak se doporučuje nechat volný prostor mezi budovami o šířce 8 m.

Jiný případ: konstrukční typy A a B se berou v úvahu, normy požární bezpečnosti diktují další požadavky, jmenovitě minimální limit 10 m. Další možnost je uvedena v SNiP: minimální vzdálenost mezi dvěma různými typy budov (B a C) by měla být rovna 10 m

Hygienická bezpečnost

Tato pravidla upravují určitou úroveň bezpečnosti mezi budovami a budovami pro různé účely. Zejména:

 1. Bytový dům, který se staví na pozemku, musí být umístěn ve vzdálenosti 3 m od plotu a tedy od hranice, která odděluje majetek. Měření by se mělo provádět ze základny domu až k plotu. Je třeba zvážit vyčnívající prvky, například verandu nebo střechu. V takovém případě musíte měřit vzdálenost od tohoto bodu, pokud přesahuje základnu o více než 0,5 m.
 2. Mezi plotem a malými budovami na místě by měl být volný prostor o šířce 1 m. Navíc SNiP určuje potřebu umístění svahu střechy ve směru vlastního majetku.
 3. Pokud však budovy na bydlení obsahují ptáky, minimální vzdálenost mezi těmito budovami na místě a plotem je 4 m.
 4. Normy hygienické a domácí bezpečnosti také upravují vzdálenost výsadby od společného živého plotu: čím větší jsou rostliny, tím větší jsou rostliny z plotu. Například by se mohly nacházet keříky ve vzdálenosti 1 m, stromy s průměrnou výškou - 2 m od plotu a nejvyšší výsadby - od 4 m a více.
 5. Z garáže až k plotu může být volný prostor o šířce 1 m.
 6. Normy sanitární a domácí bezpečnosti upravují výstavbu lázně, která není vzdálená 1 m od plotu a 8 m od domu. Ale "pohodlí" ulice by mělo být navrženo ve vzdálenosti 12 m od hranice mezi majetkem.

Při plánování místa musí být splněny následující hygienické normy.

Vzdálenost od plotu k domu je přesně stanovena předpisy. Na základě této dokumentace se předpokládají určité parametry uzavírací konstrukce pro předměty pro různé účely při stavbě, jakož i její vzdálenost od obytného objektu.

Vzdálenost mezi domy: pravidla a předpisy

Návrh obytných budov se provádí na základě následujících regulačních dokumentů: SNiP 30-02-97, SNiP 30-102-99, stejně jako normy požární bezpečnosti. Jsou založeny na rozbití požárů mezi dvěma sousedními budovami různých typů, zejména jejich parametry.

Kromě toho existují základní požadavky na umístění obytných nemovitostí v sousedních oblastech:

 • 3 m - minimální hranice od soukromého domu k hraniční čáře;
 • 6 m - vzdálenost mezi okny obydlí, které jsou v osobním vlastnictví, a stěnou sousedního domu.

Vzhledem k požárním předpisům je třeba poznamenat, že v případě dvouřádkového budování je povoleno pečlivě stavět sousední objekty:

Důležitým bodem v uspořádání místa pro příměstskou výstavbu je přísná shoda s požadavky státních předpisů.

Taková varianta umístění budov / budov nevytváří rozpor mezi požadavky na požární bezpečnost objektů a skutečným projektem.

Zónování příměstské oblasti

Adekvátní pro výstavbu venkovských bydlení a infrastruktury infrastruktury pozemku je 6 akrů. Ale pouze zónování místa umožní co nejefektivnější využití půdy. Je třeba určit nejdůležitější úkoly, které mají být realizovány v dachu, například uspořádání zahrady nebo hřiště, atd.

Vzdálenost od plotu k výsadbě

 1. Místo, kde se plánuje přímo lokalizovat obytnou budovu a sekundární budovy určené k pravidelnému nebo trvalému pobytu osob (např. Penzion).
 2. Oblast, kde bude zahrada / zahrada zlomena. Také je nutné plánovat umístění skleníku, skleníku.
 3. Pozemek pro rekreaci, kde můžete vybavit dětské hřiště, malý altán a dokonce i bazén, pokud to přístroj dovolí. Různé markýzy, květinové záhony - to vše je lepší mít v rekreační oblasti.
 4. Samostatně se doporučuje, aby se do domu stavěly přístřešky, garáž, koupelna, ulica "vybavení", zdroj pitné vody. Budovy pro chov zvířat (psy, ptáky atd.), Dílna, tavená "letní" kuchyně a podobně jsou také seskupeny v této oblasti.

Zónování území poskytuje potřebnou úroveň bezpečnosti, protože dětské hřiště, a proto děti na něm nebudou blízko ulici "vybavení" nebo uzavřený prostor se psem. Navíc, s účinným rozdělením území na oblasti s různými účely, je čas uvolněn, aby se překonala cesta z jednoho místa do druhého.

Například, pokud je tavená kuchyně umístěna na opačném konci vily, budete muset neustále ztrácet spoustu času, abyste se přestěhovali z domu (tzv. Zimní kuchyně, jídelna) do letní kuchyně. Totéž platí pro pohyb mezi zemědělskými budovami.

Při projektování budov je nutné vzít v úvahu dostatečné vzdálenosti mezi jednotlivými stávajícími typy budov: obytné, komerční, atd.

Odpověď je třeba hledat v normách požární a hygienické bezpečnosti. Na základě této dokumentace se můžete vyhnout problémům v budoucnu, které se obvykle objevují ve sporných situacích mezi sousedy. Navíc správné umístění budov zajistí bezpečnost vlastního majetku v případě nebezpečí situace v sousední oblasti.

Minimální vzdálenost mezi podpěrnými piloty

Ti, kteří si vybírají základy chůdek pro svůj spiknutí, by se měli nejprve zamyslet nad tím, jak správně provádět svůj výpočet. Instalační proces není ani nejmenší. Hlavní otázky, které zajímají majitele pozemků, kteří si pro sebe zvolili možnost založení pilotů, jsou následující:

Schéma zařízení na pilotování základů plněné kombinované piloty.

 1. Jaká je minimální vzdálenost mezi hromadami?
 2. Kolik podpor je třeba?
 3. Jak správně vypočítat základnu pilulky?

Na první pohled se může zdát, že je to docela obtížné, zvláště osobě, která nemá žádný vztah k výstavbě. Ale předem nezoufejte, všechno není tak obtížné.

Navzdory skutečnosti, že budete potřebovat znalost zatížení budovy a síly působící na nadaci, stejně jako vlastnosti a vlastnosti stavebních materiálů, určitě se s tímto úkolem postaráte, když si prostučíte podrobné informace uvedené v tomto článku. Nezapomeňte, že jen kompetentní a dobře provedený výpočet vám pomůže učinit nadaci spolehlivou a trvanlivou.

Co je dobrý základ sloupku (hromada)?

Schéma zařízení základové konstrukce sloupů prefabrikovaných hromád.

Nejdůležitější věc, o které chcete mluvit, a tak je to dobře známé. Zařízení stavby pilířů na stavbě vám umožní výrazně ušetřit finanční prostředky vynaložené na nákup stavebních materiálů. Abychom neztráceli čas při zvažování nejrůznějších možností instalace sloupových základů, vybereme jeden z nejpopulárnějších a pomocí jeho příkladu zjistíme, jak ušetřit a kolik. Takže budeme hovořit o nudných pilotách v nadaci. Tyto pilíře můžete instalovat za přítomnosti jakékoliv půdy na vašem webu.

V podstatě se cenová kategorie stavebního materiálu potřebná pro výstavbu výše uvedeného základu mění v poměrně dlouhém intervalu. Vše závisí na poptávce po něm konkrétně ve vaší oblasti bydliště. S velkou popularitou a náklady budou vyšší. Ale navzdory různým tržním podváděním je pilotní nadace jednou z cenově nejvýhodnějších pro soukromou výstavbu.

Věnujte pozornost skutečnosti, že na samém začátku použití pilířů ve stavebnictví byly použity pouze při stavbě mostů.

Vše o výpočtu podpory: vzdálenost mezi hromadami

První věc, kterou musíte udělat před zahájením stavebních prací - je analýza půdy na vašem webu. To je nezbytné k určení vhodnosti půdy pro jakýkoli druh základů a rovněž k výpočtu hloubky půdy a posouzení proveditelnosti použití speciálního zařízení.

Schéma hromady základů prefabrikovaných šroubů.

 1. K určení typu půdy na místě samy o sobě nebudete potřebovat speciální nástroje. Potřebujete udělat pár děr v oblasti, jejichž délka by měla odpovídat hodnotě 2 metry.
 2. Dvě nebo tři otvory budou stačit. Je třeba vykopat otvory v místě, kde bude položena základna později. Při procesu těžby půdy z jámy můžete určit nejoptimálnější úroveň vhodnou pro instalaci pilot.
 3. Důležité rady! Tvrdé horniny, například tvrdá hlína, se považují za nejvhodnější pro upevnění pilot. Typy pískových půd jako základ základů jsou kategoricky vyloučeny!
 4. Dále je třeba provést poměrně přesný výpočet maximálního možného zatížení z budoucí budovy na půdě. Je bezpodmínečně nutné vzít v úvahu klimatické podmínky. Pokud zvážíte vše, dokonce i tlak dokončené konstrukce na půdě v zimě, včetně sněhu na střeše, to bude nejlepší volba.
 5. Nyní musíme přistoupit k realizaci výpočtu celkové plochy budovy, jinými slovy nadace. Při provádění těchto výpočtů přímo na místě se doporučuje zapojit se do instalace speciálních orientačních bodů. Budou označovat vnější stěny budoucí struktury.
 6. A až poté, co splníme všechny výše popsané požadavky, lze provést výpočet požadovaného počtu pilotů a vzdálenosti mezi nimi.
 7. Chcete-li vypočítat maximální možné zatížení budovy, je třeba brát jako podklad hmotnost použitých materiálů ve stavbě.

Je třeba shrnout hmotnost všech typů stavebních materiálů, od podlah z železobetonu až po střechu. K tomuto seznamu patří také cihly (pěnové bloky). K celkovému množství je třeba přidat až několik desítek kilogramů na plochu 1 m2.

Při připojení piloty v roštu páskového znaku se počítá počet potřebných podpěr podél obvodu, přičemž se bere v úvahu únosnost každého sloupku. Jejich instalace je plánována i v místě vnitřních příček.

Tip: Umístění hromád pod základem páskového typu se provádí buď odstupňovaným způsobem nebo ve formě řádků.

Proveďte přibližný výpočet

Podpora by měla být umístěna tak, aby zatížení bylo asi stejné.

Informace jsou vnímány jasněji a rychleji, když jsou zkoumány pomocí konkrétního příkladu. Proto budeme dále zvažovat možnost výpočtu potřebných stavebních materiálů. Nadace bude nudit piloty s rozšiřujícím se průměrem (od 30 do 50 cm) podél dna.

No, pokud znáte oblast vybrané podpory, nebo spíše její podešve. V příkladu výše bude 1960 cm2.

 1. Takže, abychom mohli vypočítat požadovaný počet pilot, provedeme řadu matematických operací. Maximální zatížení plánovaného domu, v našem případě 100 000 kg, je děleno již známou podpůrnou plochou (1960 cm2) a vynásobeno koeficientem tahu v tomto příkladu 4. V důsledku toho bude zapotřebí 13 pilot. Budeme je umisťovat do šachovnicového vzoru, v místech, kde je největší poptávka.
 2. Všechno je v pořádku, ale zatížení na zemi dává nejen stavbu, ale i samotné podpěry. Proto je nutné vypočítat hmotnost stavebních materiálů. Předpokládejme, že hromada, jejíž délka odpovídá dvěma metrům a průměru 30 cm (nebudeme brát v úvahu expanzi), má objem rovný 0,14 m³. Z tohoto důvodu se zatížení z něj rovná 340 kg.

Protože známe požadovaný počet hromad, stačí znásobit všechny výsledky. V důsledku toho získáme hodnotu charakterizující přídavné zatížení z pilot. To je 4500 kg.

Kromě výše uvedených hodnot nezapomeňte vypočítat množství materiálů potřebných k přípravě roztoku cementu.

O povolených vzdálenostech mezi hromadami

Rozložení hromady základů.

Standardní verze minimální možné vzdálenosti mezi nosiči poskytuje hodnotu 3d.

Hodnota písmen (d) znamená průměr použité podpěry. Ale to není vhodné pro všechny varianty nadace. Například dřevěné piloty musí splňovat hodnotu 70 cm a železobeton - 90 cm. To je přísný požadavek, který netoleruje odchylky.

Dávejte pozor na takovou nuanci. Při provádění jízdy hromádky šikmé povahy může být krok mezi nimi zkrácen na 1,5 d, ale pouze v přísném souladu s výpočty. Navíc, čím strmější je na místě, tím častější je umístění podpěr.

Pokud jde o maximální vzdálenost, i zde jsou některé parametry a omezení. Profesionální stavitelé jsou toho názoru, že odpovídá 5d, maximálně 6d. Hodnota 8d se používá v případě určitých podmínek, jako je přítomnost stabilní půdy a minimální možné zatížení substrátu. Minimální provoz platí také pro tyto podmínky.

V přítomnosti písečné půdy je minimální vzdálenost mezi hromadami 4d. Důvodem je možnost zhutnění půdy, což komplikuje proces instalace.

Jednoduše řečeno, pro výpočet minimální vzdálenosti mezi hromadami je nutné určit tloušťku zhutnění půdy, která se objeví v procesu výstavby základů. V opačném případě je při hromadě pilířů nebo při zasunutí podpěry do půdy zhutněn celý prostor kolem. V souvislosti s tím se instalace pilotů provádí v krocích odpovídajících hodnotám tří průměrů použité podpěry.

Minimální krok pilot (vzdálenost podpěr) musí odpovídat hodnotě, která se rovná třem průměrovým velikostem. Bližší umístění je kategoricky odmítnuto. Ale, samozřejmě, bez výjimky. Jak je uvedeno výše, při instalaci šikmých pilířů je dovoleno montovat podpěry v polovičních krocích (jeden a půl průměru).

Některé funkce

Pro určení maximální vzdálenosti je třeba věnovat pozornost únosnosti grilu. Je velmi důležité, aby vodorovná deska v hlavě piloty neměla od zatížení více než určitou úroveň. Pokud se k tomuto problému přiblížíte jednodušeji, pak může být základem standardní verze, vzdálenost od 5 do 6 průměrů hromady.

Například: použití BC108 podporuje znamená vzdálenost mezi nimi 1-2 m. Založení znuděného charakteru, s podpěrami 40 cm, umožňuje použít jinou velikost kroku. To je 1,2 metru (minimální hodnota) a 2,4 metru (maximum).

Nyní s vědomím řady odstínů, které se týkají vybudování pilířové základny, budete schopni snadno splnit všechny požadavky týkající se minimální vzdálenosti mezi piloty, stejně jako řadu dalších problémů při budování základů budovy. Poté, co jste provedli instalaci základů na pilotách podle všech pravidel, nikdy nebudete litovat doby strávené, protože budete přesvědčeni o své životnosti a vysoké spolehlivosti.

PRO nová budova +7 (499) 653-64-91 (Moskva)

Bezplatná konzultace s advokátem v oblasti nemovitostí - smlouvy, provádění transakcí, vysídlení / vypořádání

Hlavní nabídka

Přejděte na navigaci

Minimální vzdálenost od domu k jiným objektům během výstavby

Ve fázi návrhu bychom neměli zapomenout na normy vyvinuté speciálně pro soukromou výstavbu. Dodržování těchto pravidel pomůže nejen k vybudování vašeho domova bezpečného a pohodlného, ​​ale také k udržení míru se svými sousedy.

Vzdálenost mezi domy během výstavby: kde jsou předepsané normy?

Vzdálenost mezi domy je upravena dvěma dokumenty:

 1. "Stavební předpisy a předpisy" (zkráceně SNiP) 30-02-97, upravující postup plánování a rozvoje soukromého majetku;
 2. SP 30-102-99- tento dokument je veden konstrukcí individuálního bydlení na pozemku.

Je-li pozemek více než šest akrů, jsou všechna tato pravidla povinná. Počátečními pokyny pro uspořádání jsou domy sousedů a plot, který odděluje sousední pozemek od vašeho.

Minimální vzdálenost mezi domy během výstavby soukromého domu (SNIP)

V případě požáru v sousedním domě je možné, že se váš domov může vznítit. Samozřejmě, pokud během výstavby nebyly dodrženy potřebné vzdálenosti mezi budovami.

Jak daleko by stály domy, je přímo závislé na tom, z čeho jsou tyto domy vyrobeny.

Hypotéky pro výstavbu soukromého domu: co to je a jak se zapojit do programu, můžete zjistit v článku na odkazu.

Tabulka: Vzdálenost mezi domy během výstavby soukromého domu (SNIP).

Když je takzvaný Dvouřadová budova umožňuje budovat blíže dvě budovy. Tato technika se nazývá blokování. Stejná situace spočívá v rozdělení jedné budovy na hranici parcely (kdy "jeden dům je dva majitelé").

Podrobné pokyny k vytvoření vůle k domu a pozemku jsou obsaženy v tomto článku.

Kde začíná dům?

Důležité je, jak silně vystupují architektonické prvky budovy. Je-li výstupek více než půl metru, pak je od výčnělku, že začnou počítat vzdálenost. Pokud je méně - pak z oken domu.

Uvnitř samotného areálu může být i několik budov. Ale zde požární předpisy ustupují hygienickým normám.

V jakém pořadí je přestavba nebytových prostor v obytné budově a jak provádět veškerou práci v souladu s požadavky zákona - přečtěte si zde.

Schéma: Protipožární vzdálenosti mezi domy na přilehlých místech.

Vzdálenost mezi domem a vanou a další hygienické vzdálenosti

Všechny vzdálenosti začínají od vnější stěny obytné budovy:

 • na venkovní WC - nejméně 12 metrů. Pokud velikost pozemku to neumožňuje, můžete namísto toaletní kabiny nainstalovat místní čištění nebo bio-toaletu;
 • do vany, sauny nebo sprchy s vnějším odtokem - 8 metrů;
 • do budov, které obsahují domácí zvířata a ptáky - 12 až 15 metrů;

Studna by měla být nejméně osm metrů od toalety, stejně jako z hromádky kompostu. Umístění artesiánského vrtu v místě je povoleno všude.

Tyto vzdálenosti by měly být dodržovány ve vztahu ke všem budovám - a jejich vlastním a sousedům.

Jak zjistit rok výstavby domu a co je pro to potřebné? Odpověď je obsažena v článku odkazem.

Schéma: Minimální povolená vzdálenost mezi objekty v předměstských oblastech.

Vzdálenost od domu k hraniční oblasti

Nejprve se ujistěte, že jsou splněny základní požadavky na rozvržení:

 • od plotu k domu od ulice - nejméně 5 metrů;
 • od sousedního pozemku a od hranic průchodu do domu - nejméně 3 metry;
 • od domácností po silnici - nejméně 5 metrů.

Mezi domem a plotem by měla být alespoň tři metry.

Jak používat mateřský kapitál k výstavbě domu, najdete zde.

Schéma: Minimální vzdálenost mezi budovami.

Vzdálenost od budov domácnosti až k plotu

 • pokud jsou v budově drženy zvířata nebo ptáci - 4 metry;
 • vzdálenost od skleníku - 4 metry;
 • vzdálenost k garáži nebo jiný hoztopstroyek - jeden metr. Je však důležité, aby sklon střechy nepoledněl do sousedního úseku;
 • sprchou a vanou - 2,5 - 3,5 metry. Minimální hodnota (2.5) je možná za předpokladu, že ve vaně bude použit buď samostatný odtok odpadní vody nebo odtok.

Jak získat kapitál pro stavbu domu bez čekání na 3 roky a jaké dokumenty potřebujete k tomu připravit, najdete v článku na odkazu.

Nezapomeňte, že oheň přispívá k dřevu. Proto je možné vysadit stromy jen čtyři metry od plotu, keřům lze také umístit metr od hranice pozemku.

Dodržování všech těchto vzdáleností nejen zajistí pohodlí bydlení pro vás i vaše sousedy, ale také vám umožní vyhnout se problémům s návrhem dokumentace pro dům.

Můžete získat více informací o vzdálenosti od domu na hranici parcely a jak ji pozorovat během výstavby v následujícím videu:

Bez konzultací

Bez konzultací

Přejděte na navigaci

6 myšlenek na téma "Minimální vzdálenost od domu k jiným objektům během výstavby"

Dobrý den! Při stavbě domu ustoupil 1 metr od hranic pozemku. Mám pár otázek:
1 Pokud máme pozemek o rozloze méně než 6 akrů, nelze tyto normy dodržovat?
2. Když jsme našli neoprávněnou stavbu (postavený na našich stránkách bez projektu a povolení), na soudu všichni sousedé říkali, že nejsou proti naší výstavbě. Nyní se majitel jednoho ze sousedních pozemků změnil, může podat nějaké nároky?

Dobrý den! Prosím, řekněte mi: Mám soukromý dům a já chci oplocit květinový záhon, který je mimo hlavní plot! Bylo mi řečeno, že jsem nejprve musel vydat povolení od sousedů, kteří žijí poblíž mě a proti mně, pak vzít projekt tohoto plotu na architektonické oddělení výkonného výboru města a pouze tam budou schopni mi říct, zda se dá postavit nebo ne. Ať je to tak?

Dobrý den Žijeme v soukromém domě, který je přilehlý k městu (Vladimír, pokud je to důležité). V posledních letech se v našem areálu začala aktivně stavět, nové budovy rostou jako houby a spolu s nimi se objevují parkoviště. stalo se tak, že na jedné straně našeho domu stavěli podzemní parkoviště (40 metrů), a na druhé straně pozemkové placené parkoviště (20 metrů od domu). Je tato konstrukce porušením a co dělat, pokud ano? Ve stavební společnosti stěžují nejprve?

Před 10 lety jsme si koupili dům ve vesnici 60 let. Norma mezi domem a okolním plotem byla 1 metr. k domu byla umístěna společenská místnost na stejném podkladu. Nyní se dostala do havarijního stavu. máme právo jej demolovat a na tomto základě stavět stejné.

dobré odpoledne Mám zájem o hygienické normy pro stavbu nebytových budov (připojené k existujícímu skladu) a povolené minimální odrážky od hranice pozemku

Minimální vzdálenost mezi výškovými budovami podle stavebních norem

Tento dokument se používá při návrhu a rekonstrukci městských osad, včetně venkovských. Obsahuje seznam hlavních náročných požadavků na vývoj navrhovaných území a plánování nemovitostí. Specifické požadavky jsou vyvíjeny regionální legislativou v oblasti územního plánování.

S ohledem na stávající předpisy SNiP je důležitá nejen bezpečnost a udržitelnost zdraví a života občanů, ale i racionálnost využívání dostupných národních přírodních zdrojů a okolního prostředí, zajištění právní jistoty kulturních a historických památek, ochrana města před nepříznivým dopadem přírodních zdrojů. a katastrof způsobených člověkem.

Naše články vyprávějí o typických způsobech řešení právních otázek, ale každý případ je jedinečný. Chcete-li vědět, jak přesně vyřešit váš problém - kontaktujte formulář online konzultanta vpravo →

Je to rychlé a zdarma! Nebo nás zavolejte telefonicky (nepřetržitě):

Pokud chcete vědět, jak přesně vyřešit váš problém - zavolejte nám telefonicky. Je to rychlé a zdarma!

Rozdělení územních zón

Každá norma používaná k určení vzdálenosti přímo mezi výškovými a jinými domy nutně zohledňuje rozdělení území ve městě. Vezměte v úvahu funkci provozu, účel, v souladu s předpisy o územním plánování, přítomností ekologických, hygienických zón. Samostatně vyčleněné plochy pro obecné využití, které mohou být obsazeny ulicemi, příjezdovými cestami, náměstími, nábřežími, silnicemi, parky, rybníky a dalšími objekty, jejichž cílem je uspokojit veřejné potřeby obyvatel. Můžete se dozvědět o postupu využívání veřejných pozemků od místních orgánů, neboť jsou to ti, kteří rozvíjejí regionální legislativní akty.

Urbanistická činnost může být rovněž omezena, pokud existuje historická budova, kulturní rezervace, zóna chráněná kulturními a historickými památkami, zvláště chráněná přírodní oblast, pobřežní ochranný pás, zóna s nerostnými surovinami, území, ve kterém je budova zakázána vzhledem k možnému výskytu přírodních a mimořádné události.

Co se řídí při stanovování standardů

Normy, které se berou přímo do výstavby nemovitých objektů ve městě, do značné míry závisí na tom, kde přesně jsou umístěny plánované objekty. V městských podmínkách se struktura plánování vytváří s ohledem na:

 • Kompaktní umístění a vztah půdy, určité oblasti vzhledem k úrovni jejich slučitelnosti;
 • Územní a strukturální rozdělení pozemků ve spolupráci s komunitními centry a dopravními uzly, systémy inženýrské komunikace;
 • Efektivní využití území s odkazem na jejich městskou hodnotu;
 • Integrované účetnictví architektonických tradic v městském plánování, klimatické podmínky, další rysy;
 • Efektivní fungování, jakož i rozvoj systémů podpory života, ochrany zdrojů, ochrany životního prostředí a kulturních a historických památek;
 • Ochrana přírodních zdrojů;
 • Podmínky pro osoby se zdravotním postižením, aby měli neomezený přístup k dopravní a sociální infrastruktuře.

V městech, které mají historickou hodnotu pro výpočet vzdálenosti mezi budovami, je třeba vzít v úvahu, že strukturu plánování a architektonický vzhled dané osady nelze změnit.

Minimální požadavky

Minimální vzdálenost mezi obytnými budovami ve městech je nezbytná pro zajištění požární bezpečnosti a zajištění integrity konstrukcí. Tak, standard pro cihly, beton, to je, kamenné domy v přítomnosti betonových podlah, naznačuje, že vzdálenost mezi nimi musí být nejméně šest metrů. Ze stejného domu na kámen (beton, cihla), ale s dřevěnými podlahami - osm metrů, a na montovanou stavbu - deset.

Proto mezi dvěma cihlovými, betonovými domy s dřevěnými podlahami nesmí být menší než osm metrů av případě prefabs by měly být umístěny jeden od druhého a z jiných domů ve vzdálenosti deset až patnáct metrů.

Kromě toho přijatá norma pro obytnou vícepodlažní budovu stanoví, že nemůže být umístěna méně než deset metrů od zařízení na regulaci plynu s nízkým tlakem a méně než patnáct metrů od stejného vysokotlakého zařízení.

Dokonce i s rozvojem regionálních pravidel se administrativa odvolává na výše uvedené SNiP, pravidla výstavby nízkopodlažních budov, požární bezpečnostní požadavky a oblasti komunikačních systémů.

Další významné vzdálenosti

V souladu s požadavky Kodexu městského plánování Ruské federace a řady současných pravidel se minimální vzdálenost pozoruje nejen mezi výškovými budovami, ale také mezi dalšími objekty vedle nich. Například z průchodu do ulice nemůže být menší než tři metry. Mezera mezi okny obytné budovy a okny jakékoliv jiné budovy by měla být od šesti metrů, mezi budovou a vysokými stromy - od čtyř metrů mezi objektem a stromy s nízkým růstem - od dvou metrů.

Systémy inženýrské komunikace jsou stejně důležité, které by neměly přijít do styku se založením domu. Takže od základů až po vodovody a kanalizační tlakové systémy udržujte vzdálenost pěti metrů od plynovodu - od čtyř do deseti metrů, v závislosti na tom, zda je tlak nízký, střední nebo vysoký. Z napájecích kabelů k základům - šedesát centimetrů, do komunikačních kanálů - dvou metrů a do topných sítí - by se měly řídit normy SNiP 41-02-2003.

Je důležité mít na paměti, že v případě, že dojde ke konfliktu, předtím, než budete požádáni o soudu s prohlášením o nároku, měli byste se poradit se zkušenými právníky a zjistit, jaké normy byly platné v době stavby sporné budovy.

O teritoriálních hranicích

Provádí se výpočet hranic podle územních zón ve městě, pravidla pro užívání půdy a výstavbu jsou povinně vzata v úvahu, a to:

 • Schopnost kombinovat se na stejném území různých cílových oblastí;
 • Funkčnost vybraného místa, parametry a plánování jeho vývoje v souladu s obecnými plány města, kraje, obcí;
 • Plánování území a aktuální cílové kategorie;
 • Plánované změny půdy, různé cílové kategorie v závislosti na územním plánování;
 • Odstranění možnosti poškození objektů nemovitého investičního stavitelství.

Současně u stávajících a plánovaných budov je nutné vypočítat průchod hranice. Budou určeny na hlavních tratích, na trasách příjezdových cest a ulicích, které rozdělují dopravní tok, podél červených čar hranic pozemků, linií rozdělujících osady na hranici obce, vnitřních městských hranic, linií vymezení přírodních objektů a dalších věcí. Zóny, na které jsou stanoveny zvláštní podmínky vykořisťování, předměty kulturního dědictví podle ruských právních předpisů mohou mít různé hranice, a proto je nutné je vyjasnit s místní správou.

Celková distribuce pozemků

Plánovací struktura obytné zóny poskytuje nejen vzdálenost mezi bytovými domy, ale také rozvoj infrastruktury v souladu s urbanistickým plánem obecně, stejně jako přírodní charakter území. Navíc je důležité zajistit propojení mezi umístěnými nemovitostmi, veřejnými budovami a stavbami, silniční sítě, jejich terénní úpravy ve veřejném využití a další předměty, které mohou být umístěny v obytné oblasti v souladu s hygienickými a hygienickými normami a bezpečnostními pravidly.

Vzhledem k tomu, že vývoj jednotlivých regionů ovlivňuje celou zemi, stejně důležité je předběžné určení celkové velikosti obytné oblasti. Ve městě, kde je průměrný počet podlaží obytných bytových domů až tří podlaží, je deset hektarů vyčleněno na rozvoj, pokud se jedná o pozemek bez pozemku a dvacet s pozemkem. Pro města s domy od 4 do 8 podlaží je to 8 hektarů, pro města s domy na 9 podlažích a více - 7 hektarů. Současně ve čtvrti nebo mikrodistriku nemůže být obytná oblast umístěna s předměty městské hodnoty, stejně jako vybavit tranzitní průchody přes území, které jsou sjednoceny společným nádvořím. Stejné území skupiny obytných bytových domů obvykle nepřesahuje 5 hektarů.

Přípustná hustota budov ve městě

U měst je hustota osídlení o nic méně důležitá. Přijaté normy jsou uvedeny výše: