Jak vypočítat kubický metr

Kubické metry dnes představují standardní jednotku pro měření objemu. Velmi často jsou výsledky různých výpočtů a měření poskytovány v kubických metrech.

Kubický metr je určitá objemová jednotka, která se rovná objemu jedné krychle s délkou okraje jednoho metru.

Pokud jsou počáteční informace poskytovány v souvisejících měřicích systémech, mohou být snadno přeměněny na krychlové metry. Například může být kubický centimetr nebo litr.

Pokud převedete na kubické metry potřebujete délku, hmotnost nebo plochu, potřebujete další informace a bude to o něco těžší.

K čemu jsou tato měření? Všechno je jednoduché, může být třeba například během opravy, kdy je zapotřebí přesných a správných výpočtů, aby bylo jasné, kolik materiálu je potřeba pro další práci.
Mohou to být nezbytné, i když něco uděláte vlastními silami.

Bez ohledu na to, jak kreativní jsou naše koníčky, matematika nás doprovází po celý život a je nedílnou součástí jakékoli práce.

Jak vypočítat kubický metr od objemu?

Chcete-li správně vypočítat počet kubických metrů obsažených v objemu, který je specifikován v jiných měřicích systémech, musíte tento počet vynásobit určitým faktorem.

Například, je-li objem udáván v litrech, pak jej překládejte násobek litrů o 0,001. Jednoduše řečeno, musíte použít následující vzorec:

Km³ - to bude počet kubických metrů a Cl - počet litrů.

Stejný vzorec platí v situaci, kdy je objem udáván v kubických decimetrech.

Jak vypočítat kubický metr z centimetrů nebo milimetrů?

Pokud je objem uveden v kubických centimetrech nebo milimetrech, pak pro správný výpočet potřebujete tento vzorec:

Km³ = Kcm³ * 0,000001
Km³ = Kmm³ * 0,000000001

Nezapomeňte na to Kcm³ a ​​Kmm³ je počet kubických centimetrů a milimetrů.

Jak vypočítat kubický metr z hmotnosti?

Pokud znáte hmotnost, pak pro správný výpočet kubických metrů bude nutné vyjasnit hustotu látky. Najdete ji ve speciálních tabulkách o hustotě látek. Pokud nebylo nutné žádné číslo, můžete měřit sami.

Pro výpočet počtu krychlových metrů je nutné rozdělit hmotnost tělesa podle její hustoty. To je, použijte vzorec:

"M" se bude rovnat tělesné hmotnosti v kilogramech a "P" bude hustota.

Jak vypočítat kubický metr z jednoduchého obrázku?

Pokud je předmětem obyčejná volumetrická postava, v níž jsou známy nějaké parametry, pak mohou být použity geometrické vzorce známé od školních dnů. Můžete měřit tvar sami a vypočítat kubické metry podle vzorce:

B, W a D - tyto budou mít výšku, šířku a délku nebo tloušťku.

Abych usnadnil porozumění tomu, co je v sázce, uvedu jednoduchý příklad.

Místnost má stropní výšku 2,5 metrů, délku 10 metrů a šířku 8 metrů. Chcete-li zjistit objem této místnosti v kubických metrech, je třeba provést následující kroky:

2,5 m * 10 m. * 8 m. = 200 s. metrů

Všechno je tedy jednoduché. Je třeba mít jen některé údaje a vše ostatní je vypočítáno nejjednoduššími vzorci.

Buďte opatrní a určitě získáte přesná čísla.

Jak vypočítat objem v m3?

Jeden kubický metr je jednotka objemu. Chcete-li zjistit objem objektu, který má tvar CUBIC (například krabice), musí být jeho délka (v metrech) vynásobena jeho šířkou (i v metrech) a násobena jeho výškou (opět v metrech). Je logické, není tomu tak, že metr násobený sám se změní na metr krychlový třikrát!

Pokud je třeba vypočítat objem nekubického objektu (například kouli, hranolu, kužele), pak existují speciální vzorce pro výpočet jejich objemu. Pokud je potřebujete, doporučuji vám podívat se na učebnici geometrie.

Myslím, že každý chápe, že vzorec pro výpočet objemu v kubických metrech pro každou geometrickou postavu bude jiný.

Proto musíte provést všechna potřebná měření a potom použít odpovídající vzorec. Pokud má číslo nepravidelný vzorec, rozdělíme ho na několik standardních čísel a přidáme jeho svazky dohromady.

Je třeba si uvědomit, že všechna měření jsou měřena v metrech. Například pokud je výška objektu 70 cm, musí být převedena na metry: 70 cm = 0,7 m.

Nejjednodušším příkladem je objem místnosti.

Chcete-li vypočítat objem, musíte použít vzorec pro nalezení objemu obdélníkového rovnoběžnostlepku.

a - délka, b - šířka, c - výška.

Změříme tedy délku / šířku / výšku místnosti a poté tyto hodnoty vynásobíme.

Pokud znáte oblast, je ještě mnohem jednodušší vypočítat hlasitost - stačí měřit výšku a vynásobit tuto hodnotu touto hodnotou.

Například délka místnosti = 6 m, šířka = 5 m, výška = 2,5 m.

Jak vypočítat kubický metr objemu

Jak vypočítat kubický metr objemu

Často se budete muset ptát: "Kolik potřebujete něco naplnit?" Nebo naopak: "Kolik se tu hodí?" Koneckonců musíte vždy nosit, posunout nebo přenášet něco, něco budování, přestavba nebo přestavba. A zde musíte mít v ruce konvenční nebo laserovou pásku a pamatovat si na jednotku měření objemu - kubický metr.

Co je kubický metr

Kubický metr je běžná postava (krychle), která má délku, šířku a výšku rovnou jednomu metru.

Jak vypočítat kubický metr, pokud mají tyto parametry jinou hodnotu? Pokud je jejich výrobek (výsledek násobení) jeden, pak jeho číslo tvoří objem jednoho kubického metru. Například objem měřící 1 m široký, 0,5 m vysoký a 2 m dlouhý má jeden kubický metr.

V praktických činnostech musí člověk vypočítat objemy různých prostor a zde lze řídit jednoduchým vzorem: objem přímé rovnoběžnosti je produktem plochy základny a výšky. Místnost s rozlohou 32,5 metru a výškou stropu 2,2 metry má 71,5 krychlových metrů (kostek). Často má místnost šikmý strop a pak vzniká otázka o výšce. V tomto případě můžete vzít průměrnou hodnotu tohoto parametru a získat přibližný objem.

Pokud je požadována přesná hodnota, měla by být místnost mentálně rozdělena na rovnoběžnost, která má výšku nejnižší stěny a vypočítá její objem; pak vypočítat objem rovnoběžnosti se stejnou plochou a výškou rovnou rozdílu výšky nejvyšší a nejnižší stěny, rozdělit na polovinu a přidat k objemu prvního rovnoběžnostlepku.

Často stačí vypočítat objemy různých dutin. Například při nalévání základů potřebujete znát požadované množství betonové směsi. Je to úplně jednoduché. Stejným způsobem vynásobíme plochu základny výškou a získáme požadovanou hodnotu. Je důležité vypočítat a měřit v jednotkách, ve kterých chcete znát požadovanou hodnotu. V případě betonové směsi se její nákup obvykle provádí v kostech, a proto se rozměry bednění pro nalévání základů měří v metrech.

Převod na jiné jednotky

Chcete-li převést na požadovanou hodnotu, měli byste si pamatovat spíše jednoduchý poměr převodu měřidel na centimetry a milimetry.

Jednotky délky:

 • 1 m = 100 cm = 1 000 mm

Plošné jednotky:

 • 1 m² = 10 000 cm² = 1 000 000 mm²

Jednotky objemu:

 • 1 m³ = 1 000 000 cm³ = 1 000 000 000 mm³

Množství kapaliny se často měří v litrech, stačí vědět, že:

 • 1 l = 1000 cm3
 • 1 000 l = 1 m³

Často je nutné vypočítat objem na základě hmotnosti, a zde potřebujete znát hustotu látky. Nejjednodušší je s vodou o hustotě 1t / 1m³. To znamená, že tunka vody zabere jednu m³ (krychli) a tunu mléka bude mít například asi 1030 kostek.

Písek má hustotu 1,3 t / m³ až 1,8 t / m³. To znamená, že jeden m³ váží od 1,3 do 1,8 tuny.

Výpočet kubické kapacity řeziva má jemnosti. Je-li deska řezána a shodná, stačí ji vzít, změřit délku, tloušťku, šířku, vynásobit tyto parametry a vynásobit výslednou hodnotu součtem. To bude požadovaná hodnota.

Ale při použití neomítané desky, jako cenově dostupnější, není možné přesně měřit rozměry jedné jednotky, všechny vzorky mají různé rozměry. V tomto případě jsou zásobníky materiálu v zásobníku s vyrovnanými konci bez překrytí desek uvnitř stohu a měří se tři parametry celého zásobníku, násobené redukčním faktorem od 0,5 do 0,7, což je požadovaná hodnota.

Stává se také, že musíte vypočítat kapacitu válcových objektů (sudů, nádrží a podobně). Základem je kruh a jeho plocha se rovná součinu čísla pi (π = 3,14) a čtverce poloměru (polovina průměru) nebo S = πR².

V praktickém životě můžete použít poměrně jednoduchý způsob stanovení objemu tekutin nebo pevných látek - tisíc kubických metrů obsahuje 1 000 litrů nebo 100 deset litrových kbelíků. Někdo se může zdát znepokojivý při přepravě a přepočítání lopatek s pískem nebo vodou, ale tato metoda je přesná a široce dostupná.

Příklad výpočtu

Řekněme, že je třeba vyplnit základnu pro budovu o rozměrech 8 x 12 metrů, která je rozdělena na tři místnosti se stěnami o délce 8 a 6 metrů. Vezmeme šířku základny 40 cm, výšku v metrech. Délka bude 54 metrů a objem základů bude 0,4 * 1 * 54 = 21,6 m³. Tuto hodnotu lze bezpečně zaokrouhlit na 22 m³.

Příprava kubického metru betonové směsi k naplnění základů vyžaduje asi 350 kg cementu, 800 kg písku, 1200 kg drceného kamene a 140 litrů vody. To znamená, že celý základ potřebuje 154 pytlů cementu, 50 kg každého (7,7 tuny), 17,6 tun písku, 26,4 tun drceného kamene a asi 3 m3 vody.

Jedná se o úplně přibližný výpočet, který vám umožňuje jednoduše odhadnout velikost nadcházejícího materiálu a nákladů na pracovní sílu. Mimochodem, množství půdy vykopané pod základem bude srovnatelné nebo dokonce vyšší než objem samotného nadace, i když není zcela v zemi. To se vysvětluje skutečností, že příkop pod základnou šplhá pro instalaci bednění a související práce.

Podobně je třeba počítat s požadovaným objemem, když například řešíte pohyb nebo zaslání nějakého zboží nebo zboží. Koneckonců, nikdo nechce zaplatit za extra objem těla objednaného auta, přepravního kontejneru nebo železničního vozu.

Stačí pouze zapamatovat (viz na internetu) elementární geometrické vzorce z učebních osnov a použít zdravý rozum. Koneckonců, můžete vždy vypočítat množství nábytku při pohybu nebo krabicích při odesílání zboží a zhodnotit nadcházející úsilí a náklady. A pro přesnější a konečné výpočty se můžete vždy obrátit na pomoc specialistů. Navíc je předběžný výsledek víceméně znám, což může sloužit jako test při dohodnutí o podmínkách.

Video

Z tohoto videa se naučíte, jak nezávisle vypočítat kubickou kapacitu.

Jak vypočítat objem válce

Na této stránce kalkulačka pomůže vypočítat objem válce online. Pro výpočet nastavené výšky, poloměru nebo plochy základny. Výpočty se provádějí v milimetrech, centimetrech, metrech. Výsledek je zobrazen v kubických centimetrech, litrech a krychlových metrech.

Válec je geometrické těleso ohraničené válcovým povrchem a dvěma rovnoběžnými rovinami, které jej protínají.

Podle výšky a poloměru

Vzorec pro objem válce z hlediska výšky a poloměru:

V = π · r² · h

Prostřednictvím základní plochy a výšky

Vzorec pro objem válce přes výšku a plochu základny:

Převádíme čtvereční metry na krychlové metry - vzorce a příklady

Metr čtvereční je jednotka měření plochy, která se rovná čtverci čtverce o délce strany 1 metru. Kubický metr je jednotka měření objemu, která se rovná objemu krychle s délkou okraje 1 metr. Takto se tyto jednotky používají k měření různých vlastností látky, takže z fyziky hlediska není zcela správné mluvit o konverzi jedné měřicí jednotky na druhou.

V praxi se však často vyskytují situace, kdy je nutné převést odlišné jednotky měření (např. Čtvereční metr na krychlový a naopak).

Rychlá navigace v článku

Převedení metrů čtverečních na krychlovou

Nejčastěji je tato konverze užitečná při výpočtu množství stavebních materiálů, protože některé z nich se prodávají v kubických metrech a jsou určeny pro uspořádání různých povrchů, které jsou pohodlně měřeny v metrech čtverečních. Chcete-li převést metry čtverečních na krychlové metry, musíte kromě délky a šířky výrobku znát i jeho tloušťku. Objem produktu se vypočte podle vzorce V = a * b * c, kde

 • V je objem v kubických metrech;
 • a, b a c jsou délka, šířka a výška v metrech.

Například, budete muset pokrýt místnost s ostružinou. Celková plocha stěn je 200 metrů čtverečních. Obklady stěn se prodávají v kubických metrech. Tloušťka obložení - 1 cm Pro výpočet objemu stavebních materiálů je třeba provést následující výpočty:

 • Tloušťka obložení v centimetrech přeložena do metr: 1/100 = 0,01 m;
 • Nyní musíte rozdělit plochu stěn o tloušťku obložení v metrech: 200 * 0.01 = 2 metry krychlový.

Tak, aby bylo možné skládat 200 metrů čtverečních zdí, budete potřebovat 2 metry obložení krychlových stěn.

Přepočet kubických metrů na čtverec

V některých případech může být nutné převést krychlové metry na metry čtvereční - to znamená, kolik čtverečních metrů materiálu je obsaženo v jednom kubickém metru. Chcete-li to udělat, musíte znát objem a tloušťku (výška) materiálu a provést výpočty pomocí vzorce: S = V / a, kde:

 • S je plocha v metrech čtverečních;
 • V je objem v kubických metrech;
 • a je tloušťka (výška) materiálu.

Pokud tedy potřebujete zjistit, na jaké ploše lze obložit 1 metr krychlový obložení o tloušťce 1 cm, potřebujete:

 • Tloušťka obložení v centimetrech přeložena do metr: 1/100 = 0,01 m;
 • Objem podšívky v kubických metrech dělený tloušťkou v metrech: 1 m3 / 0,01m = 100 m2.

Takže klapka, jejíž objem je 1 metr krychlový, můžete obalovat zeď o rozloze 100 metrů čtverečních.

Aby tyto výpočty nebyly tak komplikované, stačí představit koncepce kubického metru a metr čtvereční. Chcete-li si představit 1 kubický metr, musíte mentálně nakreslit kostku, jejíž strany se rovnají 1 metru.

Chcete-li si představit, kolik čtverečních metrů jsou obsaženy v jediné kubické, můžete rozdělit vertikální rovinu krychle na podmíněné pásy, jejichž šířka se rovná tloušťce zobrazovaného materiálu. Počet těchto pásem se bude rovnat oblasti materiálu.

Jak vypočítat kubické metry

Mělo by začít s tím, že všechny měřicí jednotky používané v moderních fyzikálních vědách a v každodenním životě nejsou ničím jiným než výsledkem ustálené práce vědců po staletí. Aby vedli všechny centimetry, míle a libry ke společnému jmenovateli, rozhodli se přejít na společnou měrnou jednotku. Základem moderního metrického systému byly kilogramy a metry. Všechny ostatní měrné jednotky jsou deriváty, včetně krychlových metrů. Tento článek vysvětluje, jak lze vypočítat objemovou kapacitu různých stavebních materiálů.

Kubický metr je měřítkem objemu těla nebo látky. Kubický metr je objem tvaru kvádru, který má žebra přesně jeden metr dlouhý. Vzorec pro výpočet kubického metru je velmi jednoduchý a vypadá takto: 1m3 = 1mx1mx1m.

Měření v kubických metrech závisí jak na pevných látkách (řezivo, železobetonové tvárnice), tak na tekutinách (spotřeba vody ve vilové čtvrti, spotřebě betonu) a plynných (měření domácích plynů ve výpočtech užitkových vozidel).

Metody výpočtu krychlové kapacity

Je zřejmé, že pokud jsou počáteční informace uváděny v souvisejících měrných jednotkách (například v litrech nebo kubických centimetrech), jejich přepočet na jednotky měření objemu netrvá dlouho. V případě, že je však přenos podmíněn hmotností nebo oblastí, budou vyžadovány některé další informace a výpočet bude komplikovanější.

Výpočet kubické kapacity řezaného řeziva:

Při výpočtu krychlové kapacity hranové desky budete muset použít znalosti získané během výuky geometrie. V případě řezaného řeziva stačí vynásobit tři standardní hodnoty. Uvažuje se však o celém balení tabule (dřeva). Je nutné nejprve provést výpočet kapacity jednoho prvku a pak přepočítat celkový počet desek (tyčí) v balíčku, vynásobit toto číslo výslednou hodnotou objemu.

Při výpočtu krychlové kapacity je v tomto případě nutné pracovat se stejnými měrnými jednotkami, tj. Převést všechny rozměry desky na metry (centimetry). Měření by se měla provádět podle parametrů: délka, šířka, tloušťka.

Výpočet kubatury neupravené desky:

Výpočet kapacity krytu v tomto případě také vyžaduje měření délky, šířky a výšky. Rozdíl spočívá v tom, že výpočet kubické kapacity jedné desky je nemožný, takže desky jsou stohovány a měřeny různými koeficienty.

Aby byly výpočty spolehlivější, doporučuje se položit desky na hromadu, poté vzít střední indikátor nejtenčích a nejširších desek, sklopit dva výsledné indikátory a rozdělit na polovinu. Zjišťuje se tedy průměrná šířka, šířka a délka se měří tradiční metodou.

V dalším kroku vynásobíme šířku, délku a šířku stohu společně a použijeme redukční faktor. V souladu s GOST je tento koeficient pro poloviční tyč a pro nekomprimovanou desku 0,5 a 0,63. Často, aby se zjednodušily výpočty, producenti řeziva dopravují zboží, které má koeficient 0,7.

Po počítání jednoho stohu řeziva se můžete přesunout na druhý, třetí a tak dále.

Typy suterénu a možnosti krytu

 • sloupcovitý;
 • pásku
 • desky.

Je zřejmé, že výpočet kapacity krychle je v každém případě individuální. Začněme se sloupcovým základem:

 1. Vypočítáme objem železobetonových pilířů (každý samostatně). Abychom to udělali, vynásobíme jeho strany navzájem a výšku základního prvku.
 2. V případě kruhového průřezu sloupců vynásobíme čtverec jejich poloměru počtem prvků.
 3. Výsledek je vynásoben výškou podpěry.
 4. Výsledné číslo se vynásobí číslem požadovaným pro konstrukci základních pilířů. V důsledku toho získáme celkové množství betonu.
 5. V případě hromady základních prvků s betonovým grilem je nutné použít vzorec rovnoběžnosti a vypočítat jeho objem.

Při výpočtu krychlové kapacity pásového pásu nejprve určíme jeho průřez. Pokud je hladká, nebude mít žádné výpočty kapacity kubické. V tomto případě násobte obvod struktury podle jeho tloušťky a šířky. Dále postupujte podle pokynů pro výpočet:

 • například máme konstrukci s boky 10 x 10 metrů. Šířka základny - 0,4 metru, tloušťka - 0,7 metru;
 • proto je obvod konstrukce 40 metrů (10 x 4). Po vynásobení hodnot získáme 11,2 metru. Je to však pouze údaj o objemu základny stěn venku;
 • Řekněme, že dům má dvě přepážky (délka jednoho z nich je 10 metrů, délka kolmice je 5 metrů, šířka obou je 0,3 metru, tloušťka je 0,7 metru);
 • vynásobíme parametry jedné ze sekcí (10 * 0,3 * 0,7 = 2,1), pak druhou (5 * 0,3 * 0,7 = 1,05). Dále jednoduše doplníme získané hodnoty a získáme celkové množství betonu požadovaného pro základové pásy (11,2 + 2,1 + 1,05 = 14,35 m3).

Kubická kapacita základové desky se vypočte nejsnadněji. K určení krychlové kapacity základové desky musíte pouze vynásobit parametry délky, šířky a tloušťky desky.

Má například následující údaje: 10, 0,4 a 10 metrů. Vypočítáme objem vynásobením indikátorů a získáme 40 m3 - požadovaný objem betonu.

Nicméně je třeba poznamenat, že pro zvýšení pevnosti základové desky jsou často použity k vybavení desek pomocí výztuh. Pokud se jedná o právě takový projekt, abyste mohli vypočítat požadované množství materiálu, musíte vypočítat objem desky a žeber samostatně a přidat získané hodnoty.

Takže indikátor spojený s kamny, už víme. Zbývá vypočítat kubickou kapacitu žeber.

Předpokládejme, že v našem případě má základna čtyři vyztužené prvky s ukazateli 10, 0,25 a 0,3 metru. Je zřejmé, že objem jedné výztuhy je 0,75 metru. Celková hodnota pro všechny hrany se rovná třetímu krychlovému metru (0,75 x 4). Poté, abyste vypočítali celkové množství malty potřebné pro zařízení pro založení desky, je třeba přidat výsledné hodnoty (40 + 3) a získat 43 m³.

Výpočet kapacity místnosti

Je-li místnost, o kterou máte zájem, má jednoduchou formu, pak není obtížné vypočítat její objem: jednoduše vynásobte šířku, délku a výšku místnosti.

Pokud nemáte jednu nebo více charakteristik místnosti, změřte je pomocí kazetového měřítka nebo vyhledávače rozsahu. Chcete-li zlepšit přesnost měření, můžete dvakrát měřit výšku a šířku protilehlých stěn, poté přidat a rozdělit výslednou hodnotu na polovinu (najděte aritmetický průměr).

Předpokládejme, že znáte prostor místnosti. Chcete-li najít kubaturu, musíte tento ukazatel vynásobit výškou.

Pokud má místnost komplikovaný tvar, nejprve podmíněně rozdělí pokoj na jednoduché tvary a pomocí geometrických vzorců vypočítá objem každého z nich a poté přidá hodnoty.

Výpočet objemové hmotnosti hmoty

Je-li známa hmotnost látky, pro kterou je třeba vypočítat objem (objemová kapacita), je nutné nejprve vyjasnit hustotu této látky. Tento indikátor lze měřit nezávisle nebo v tabulce hustoty látek.

Abychom zjistili počet metrů krychlových, měli bychom rozdělit známý ukazatel hmotnosti hmoty podle její hustoty. V tomto případě se hmotnost měří v kilogramech a hustota v kg / m3.

Neštandardní metody pro výpočet krychlové kapacity

Pokud jednáte s nějakým tělem nepravidelného tvaru a současně znáte hustotu materiálu, z něhož je tělo vyrobeno, můžete použít všechny známé zákony Archimedes. Chcete-li to provést, jednoduše spusťte tělo do vody a změřte objem vody vytažené z nádoby - to bude ukazatel objemu ponořeného tělesa.

Existuje další způsob, jak vypočítat kapacitu krytu těla. Je to spíše práce, avšak v některých případech je to jediná cesta. Takže musíte měřit kubický metr materiálu. To lze provést pomocí kbelíku. Pokud mluvíme o standardním kbelíku, jeho kapacita je 10 litrů nebo 0,01 m3. Následkem toho stovka takových věží materiálu, které nás zajímají, bude jeden metr krychlový.

Jak je vidět, výpočet kubatury v každém jednotlivém případě je velmi individuální. Hodně závisí na tom, jaké ukazatele jsou již známy a co je třeba přesně vypočítat. V každém případě je výpočet objemové kapacity látky (beton, voda, písek apod.) Nebo prostor velmi důležitý nejen v profesní oblasti, ale i v každodenním životě. Nicméně nebude pro člověka, který je naprosto nesouvislý s matematickými vědami, těžké provést potřebné výpočty.

Jak vypočítat kubický metr

Pro výpočet požadovaného množství materiálu nebo látky se nejčastěji používá kubický metr (rovný objemu krychle s žebry dlouhými jeden metr). Tato standardní objemová jednotka může být v případě potřeby přenesena do jiných měřicích systémů - litrů, mililitrů, kubických centimetrů a milimetrů.

Chcete-li vypočítat kubický metr (objem), musíte znát délku, výšku a šířku objektu. Pro výpočet objemu kapalné a plynné látky nebo předmětu nepravidelného tvaru budou vyžadovány ukazatele její hmotnosti a hustoty.

Rychlá navigace v článku

Pro výpočet objemu objektu potřebujete znát jeho lineární rozměry. To bude vyžadovat:

 • Pomocí měřidla měřit délku, výšku a šířku postavy;
 • Vynásobte lineární parametry objektu.

Například pro výpočet objemu místnosti, jehož délka je 8 metrů, výška 3 metry a šířka 6 metrů, potřebujete 8 * 3 * 6 = 144 (objem místnosti je 144 m3).

Není-li možné měřit lineární parametry (objekt nepravidelného tvaru, kapaliny, plynné látky), je nutné vypočítat objem:

 • Změřte hmotnost materiálu;
 • Určete hustotu látky (existují tabulky speciálních hustot pro různé materiály);
 • Rozdělit hmotnost podle hustoty.

Například pro výpočet objemu betonu (hustota 2000 kg / m3) vážícího 30000 kg, potřebujete 30 000/2000 = 15 m3.

Pro výpočet objemu objektu složitého tvaru, jehož hustota není známá, je nutné:

 • Dolůjte předmět do nádoby vodou (předtím měřili jeho počáteční úroveň);
 • Určete, jak vysoká hladina vody vzrostla poté, co byl objekt ponořen;
 • Vypočítejte objem přemístěné vody (z úrovně po ponoření předmětu, odečtěte původní obrázek).

Pokud je objem udáván v litrech, mililitrech, kubických centimetrech nebo milimetrech, pro výpočet krychlových metrů potřebujete znát následující hodnoty:

Kapacita standardního kbelíku je například 10 litrů, což odpovídá 0,01 metru krychlovým. Chcete-li měřit 1 metr krychlový z jakéhokoliv materiálu s lopatou, je třeba je naplnit 100 lopatkami.

V každodenním životě, pomocí kubických metrů, se při opravách a stavebních pracích vypočítá požadované množství materiálů. Tato měrná jednotka se také často používá k určení průtoku zemního plynu a vody.

Stránka neukládá osobní údaje občanů Ruské federace (registrace je uzavřena, komentáře jsou zakázány). Některé materiály publikované na webu mohou obsahovat informace určené pro uživatele starší 16 let (podle zákona č. 436-FZ ze dne 29. prosince 2010 "Ochrana dětí před škodlivými informacemi pro jejich zdraví a rozvoj"). 16+. Použití těchto stránek předpokládá souhlas s podmínkami smlouvy o užívání.

© 2016 Google Inc. Všechna práva vyhrazena. Google a logo Google jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Aplikace Google ™, Android ™, Google Maps ™, Google Play ™, Google Docs ™, Google Picasa ™, Gmail ™, Google Chrome ™, Google Plus ™, YouTube ™ a jejich příslušná loga jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®, Windows Vista®, Xbox®, Zune®, SharePoint®, Internet Explorer®, Hotmail®, Bing®, Office®, Word®, PowerPoint®, Excel®, Outlook® a jejich loga jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Mozilla®, Mozilla Firefox® a jejich loga jsou ochranné známky společnosti Mozilla Foundation ve Spojených státech a dalších zemích.

Skype® a přidružené logo jsou ochranné známky společnosti Skype ve Spojených státech a dalších zemích.

Jak vypočítat kubické metry?

Způsob je jasný: vezmeme menší hodnotu a zvážíme, kolik je větší. Například centimetr. Sto je na metru. Chcete-li získat krychlu, musíte vytvořit výsledné číslo do krychle. Dostáváme, že 1 kubický metr se rovná 100x100x100 = 1 000 000 - 1 milion cm3. Nebo decimetry, tj. 10 cm - to jsou asi 10 metrů. Stavíme 10 kubických metrů, dostaneme 1000 dm3 (jsou litry) v 1 m3.

Kubický metr, proto je kubický, protože není nic víc než výrobek tří veličin, jmenovitě délky, šířky a výšky.

Abychom je mohli správně vypočítat, musíme si vzít a rozmnožit mezi těmi třemi hodnotami čísla, kterou vypočítáme tento velmi kubický metr.

Je-li nutné konvertovat kubické metry na jiné jednotky, pak byste měli najít on-line konvertor fyzikálních veličin online (zadáním těchto slov na požádání) a použít je. Můžete také najít a stáhnout konvertor.

Kubický metr je měření použité pro objem. Například, vezměte kostku, která má délku, šířku a hloubku 1,0 metru. Chcete-li zjistit objem této krychle, musíte vynásobit všechny tři rozměry, aby se objem rovnal 1,0 m3.

Vzhledem k tomu, že všechny tři strany krychle mají stejné rozměry, může být objem označen jako B * B * B nebo 3B, kde B je délka jedné strany. Délku strany B lze uvést v metrech a může být například v centimetrech nebo milimetrech. V těchto případech bude objem v kubických centimetrech nebo v milimetrech krychlových. Pak mohou být převedeny na m3.

Kubický metr je jednotkou objemu v metrickém měřicím systému. Jeden kubický metr se rovná také 1000 litrům.

Jak vypočítat kubický metr?

Docela často v životě existují situace, kdy je nutné, aby některý materiál vypočítal objem v kubických metrech. To lze provést různými způsoby a v tomto článku se budeme zabývat několika z nich.

Výpočet objemu pomocí lineárních rozměrů

Pokud je materiál skládaný a je možné měřit jeho lineární rozměry, zvažte, že máte velmi štěstí. Pro výpočet hlasitosti stačí jednoduše vynásobit délku, šířku a výšku. Dovolte mi připomenout, že kubický metr je objem krychle se stěnami 1m. Pokud jsou měření provedena v centimetrech, pak 1 m 3 = 1 000 000 cm ?. Je možné, že potřebujete vypočítat objem desek nebo cihel a znát jejich počet. V tomto případě není výpočet také obtížný: měříme délku, šířku a tloušťku desky a vynásobíme počtem kusů.

Můžete alespoň vypočítat množství materiálu nalitého do hromady. Hromada má tvar kužele a tvar kužele se vypočítá podle vzorce V = πR 2 h / 3, kde h je výška a R je poloměr základny. Objem materiálu ve válcovité nádobě (barel) lze vypočítat podle vzorce: V = πR 2 h, kde h je výška a R je poloměr.

Stává se, že neexistuje způsob, jak měřit lineární dimenze. Tato situace nastává například při práci s hromadným zbožím, kapalinami a plyny. Nebo třeba třeba pochopit, jak vypočítat kubický metr betonových úlomků, kde každý kus má svůj vlastní tvar a velikost. Existuje dobrý způsob pro takový případ. Pokud známe hustotu látky, můžeme určit objem založený na hmotnosti. Myslím, že každý si pamatuje ze školních dnů, že litr vody váží 1 kg. 1 l = 1 dm 3 = 0,001 m 3, proto 1 kubický metr vody váží 1 tunu.

Je vhodné zapamatovat si specifickou hustotu alespoň pro nejběžnější materiály:

 • Asfalt - 1,1-1,5 t / m 3
 • Beton - 1,8-2,5 t / m 3
 • Suchá hlína - 1,8 t / m 3
 • Žula - 2,5-3 t / m 3
 • Čerstvá borovice - 0,4-1,1 t / m 3
 • Čerstvý dub - 0,93-1,3 t / m 3
 • Cihla - 1,4-2,0 t / m 3
 • Led (při t = 0 ° C) - 0,9167 t / m 3
 • Křída - 1,8-2,6 t / m 3
 • Suchý písek - 1,4-1,6 t / m 3
 • Uhlí - 1,2-1,5 t / m 3
 • Cement - 0,8-2,0 t / m 3
 • Doménová struska - 2,5-3,0 t / m 3

Myslím, že je nyní jasné, jak vypočítat krychlový metr stejné trosky - zvážit tři tuny a myslet si, že je to metr krychlový.

Chcete-li vypočítat objem určitého těla nepravidelného tvaru, jehož hustota je neznámá, můžete použít slavný zákon Archimedes. Ponořte své tělo do vody, změřte, jak vysoká hladina vody stoupla. Objem přemístěné vody je objem těla.

Tato metoda je samozřejmě poměrně namáhavá. Ale v některých situacích může být jedinou možnou odpovědí na otázku, jak vypočítat kubický metr. Změřte kubický metr materiálu, například pomocí kbelíku. Standardní lopatka má kapacitu 10 litrů nebo 0,01 m3. Takže 100 kusů materiálu - to bude náš požadovaný krychlový metr.

Vypočítat kubické metry online. Jak vypočítat hlasitost

Je-li těleso tvaru obdélníkového rovnoběžnostlepku (může to být krabička, kniha, kostka apod.), Pak jeho objem je dán vzorcem: V = abc, kde a je výška těla, b je jeho šířka, c je délka. Hodnoty jsou odebírány pomocí standardního pravítka nebo měřicí pásky. Nechte zařadit zápasnici, aby bylo možné vypočítat jeho objem, je třeba měřit její parametry: a = 2 cm, b = 4 cm, c = 5 cm, takže objem krabice je 4 cm * 2 cm * 5 cm = 40 cm kostka.

Pokud má tělo jiný tvar než rovnoběžnost, tvar je nepravidelný, pak jeho objem lze nalézt metodou, kterou objevil starověký řecký vědec Archimedes ve 3. století před naším letopočtem. Chcete-li to udělat, nalijte vodu do měřicí nádoby, pamatujte si, kolik vody je (V1), pak spodní část těla a změřte, kolik vody se stane (V2), objem objektu bude rozdíl: V2-V1. Měli byste pečlivě studovat plavidlo, v jakých jednotkách měří vodu, nejpravděpodobněji v mililitrech nebo litrech, což znamená, že objem těla bude mít stejnou hodnotu.

Příklad: nechte měřit objem kamene. Do kádinky nalijte 50 ml vody. Po spuštění kamene do vody v kádince se stalo 60 ml vody, což znamená, že objem tohoto kamene je 60-50 = 10 ml.

V případě, kdy je známa hmotnost a hustota těla, vypočítá se objem těla podle vzorce: V = m / p, kde m je hmotnost, p je hustota. Je třeba počítat podle vzorce pouze tehdy, je-li známa tělesná hmotnost v kilogramech a hustota je v kilogramech dělená krychlovým metrem; nebo hmota je v gramech a hustota je v gramech na kubický cm, pak se objem v prvním případě měří v kubických metrech a ve druhém - v krychlových centimetrech. Hustota těla je tabulková hodnota, existují speciální tabulky hustoty různých látek.
Příklad: Nechť je nutné zjistit objem železného karafiátu, jehož hmotnost je 7,8 g. V tabulce hustoty zjistěte žehličku - jeho hustotu je 7,8 g / cm3, pak se objem rovná 7,8 g / dělený 7,8 g / kubický cm) je 1 kubický centimetr.

Může být nutné vypočítat objem krychle nejen při řešení matematických problémů. Například potřebujete vědět, kolik cihel je v kubickém obalu nebo kolik kapaliny nebo sušiny se vejde do kontejneru. K tomu je samozřejmě nutné zjistit ještě několik parametrů, ale především musíte vypočítat objem krychle.

 • Připomeňme definici a vlastnosti krychle
 • Měřicí zařízení

Nezapomeňte, co je krychle. Jedná se o pravidelný hexaedron - geometrické tělo, jehož každý obdélník je čtvercový. Vzhledem k tomu, že všechny strany krychle jsou stejné, pak jsou její tváře rovny, stejně jako hrany. To znamená, že pro určení objemu potřebujete znát velikost pouze jedné plochy.

Připomeň si, jaký je objem rovnoběžnosti. Je rovna ploše základny vynásobené výškou. Ale v krychli se délka, šířka a výška vzájemně rovnají. Kostka může být umístěna na libovolné straně, stále bude základní plocha stejná jako v původní pozici. Označte okraj krychle jako a. Najděte oblast základny. Je rovno výsledku délky šířkou, tj. S = a2..

Výpočet objemu vynásobením plochy základny a2 výškou, která se v tomto případě také rovná a. V souladu s tím bude objem V rovný velikosti okraje krychle, zvýšenému na třetí výkon. V = a3.

Pokud potřebujete vypočítat množství látky, která má vyplňovat obal z kubické formy, potřebujete znát hustotu této látky. Toto číslo se bude rovnat hustotě vynásobené objemem krychle. A aby bylo možné například vypočítat počet cihel ve tvaru krychle, je nutné vypočítat objem každého cihly a poté objem objemu nádoby rozdělit na objem cihel.

V některých případech je nutné najít nejen objem, ale plochu stěn - například při výpočtu množství skla pro akvárium. Vzhledem k tomu, že všechny tváře krychle jsou stejné, plocha je tvořena plochami 6 ploch, tj. Je vyjádřena vzorem S = 6a2

Zkuste pracovat co nejpřesněji. Můžete použít pravítko, pásku, shtangen-kompas. Hlavní věc spočívá v tom, že divize splňují normy.

Kubický metr, metr krychlový nebo krychlový metr je standardní měrná jednotka pro objem. V těchto jednotkách se vypočítá objem prostor, stejně jako spotřeba vody a plynu. Často také ukazují počet některých stavebních materiálů, například desek. Zbývající nesystémové jednotky měření objemových litrů, kubických decimetrů a centimetrů jsou také převedeny na krychlové metry.

 • - kalkulačka;
 • - tabulka hustoty látek;
 • - počítače

Chcete-li vypočítat počet krychlových metrů, je-li objem znám, ale je specifikován v částečných, vícenásobných nebo nesystémových jednotkách, vynásobte ho požadovaným faktorem. Například pro výpočet počtu metrů krychlových pro kubické decimetry (litry) vynásobte jejich počet o 0,001. Pro převod na kubické centimetry a milimetry krychlových metrů násobte jejich počet o 0,000001 a 0,00000000001.

Pomůžeme vám zjistit, jak správně vypočítat objem přepravovaného zboží. Tento postup je velmi důležitý, aby nedocházelo k nedorozuměním při nakládání kontejnerů nebo krabic s výrobky do vozidla. Díky moderním technologiím není obtížné vypočítat hlasitost, hlavní je vaše přítomnost na naší stránce.

Podstata výpočtu objemů a jejich role v procesu dodání

Výpočet objemu je důležitou součástí implementace dodávky, takže výpočty musí být prováděny profesionálně a bez chyb. Při výpočtu je nutné specifikovat všechny rozměry, které je třeba předem převést na kubické metry. Jak ukázala praxe, tento úkol není pro všechny možný. Ve škole jsme se učili, jak převádět ukazatele v m3, ale ne všechno je pochopeno. Objem nákladu musí být převeden na m3, aby se zjistilo, kolik bude krabice na dodávku.

Jaký je účel výpočtu krychlové kapacity?

Kubický výkon musí být vypočten tak, aby bylo správně a správně použito pro přepravu. Také s vědomím objemu nákladu v kubických metrech se můžete rozhodnout, jaký druh dopravy si vyberete.

Jak provádět výpočty a jaký je jejich význam?

Nejdříve si vzpomeňme na definici objemu, jaký je a jaký vzorec vypočítává. Existují však případy, kdy existují určité obtíže při výpočtu objemu. To je spojeno s vlastními krabicemi. Výpočet objemu pravidelné obdélníkové krabice je snadný, ale objem krabic s nestandardními tvary vyžaduje větší péči, protože zde existují zvláštní vzorce. Zpočátku musíte znát tvar krabice. Zvažte, jaké formuláře jsou pole:

 • krabička ve tvaru kostky
 • válcová skříň
 • obdélníková krabice
 • box s tvarem zkrácené pyramidy (extrémně vzácné)

Po určení tvaru proveďte měření krabice. Abyste předešli chybám, je důležité provést přesná měření.

Proč potřebuji znát hlasitost?

Znáte-li přesný objem krabice, můžete se při vkládání výrobků do vozidla vyhnout problémům. Málo závisí na objemu samotné krabice, hlavní složkou je velikost samotného výrobku. Pokud se ptáte proč? Odpovíme, protože nejprve je třeba se zaměřit na velikost nákladu, pro který bude vybráno odpovídající pole. Pokud znáte velikost nákladu, můžete vypočítat jeho hlasitost a vybrat požadovanou schránku. Proto přepočítáme objem nákladu na krychlové metry, což nám pomůže speciální vzorec V = a * b * h. Jak vidíte, vše je snadné.

Je také důležité si uvědomit, že pro správné určení volby dopravy je nutné přepočítat objem nákladu na kubické metry. Provedení tohoto výpočtu není obtížné, proto musíte jednoduše měřit velikost nákladu a znásobit tyto hodnoty. Aby bylo možné správně vypočítat dodávku, je nutné převést jednotky na m3.

Co dělat, pokud má krabička tvar zaoblené než obdélníkový? Tato situace je vzácná, ale nelze ji vyloučit. V takovém případě je nutné vypočítat objem kontejneru nebo krabice s kruhem na základně. Následující vzorec pomůže: V * r2 * h. Nezapomeňte, že nejprve musíte správně měřit parametry nákladu.

A nyní si pamatujte lekce matematiky!

Nejčastější dotazy: "Jak správně vypočítat hlasitost?". Především je třeba určit objem toho, co je třeba vypočítat, a to formy, které se tvoří. Naše webové stránky vám také pomohou dozvědět se, jak vypočítat celkový objem nákladu a samotné krabice.

S jakými problémy se nejčastěji setkáváte?

Zmatenost může spočívat v definici této volumetrické postavy nebo roviny. Výpočet samotného objemu je druhou otázkou. Zpočátku je nutné znát přesné rozměry, pamatujte, že jsou vždy tři.

Nyní otázka dodání. Po provedení potřebných výpočtů objemu nákladu je důležité určit typ dodávky. To je velmi důležitá otázka, v níž nelze dosáhnout žádných chyb. Proto, aby se zabránilo nedostatkům, je nutné přesně vypočítat objem nákladu, po kterém, se zaměřením na konkrétní čísla, můžete bezpečně zvolit způsob dopravy.

Jaký druh dopravy je pro vás vhodný?

Je důležité si uvědomit, že proces dodávání zahrnuje nejen správný výpočet kapacity krychle, ale také zaměřuje se na konkrétní umístění produktů. Již jste se seznámili s procesem výpočtu a určení krychlové kapacity, nyní volba vozidla závisí pouze na vás.

Náklady na dodání zboží jsou důležitou otázkou, která zajímá mnoho našich zákazníků. Většina dopravních společností tvoří cenu za své služby, s přihlédnutím k objemu nákladu v kubických metrech - jinými slovy objem místa, kde bude zabalený náklad obsazen v přepravním prostoru letadla, námořního kontejneru, nákladu nebo železničního vozu.

Které dodávky si můžete vybrat - vzduch, vlak nebo auto?

Chcete-li se pohybovat v cenách dodávky a zvolit nejvhodnější druh dopravy, objednat zboží z Číny, potřebujete znát celkový objem nákladu v m 3, který chcete obdržet. Na našem webu budete moci vypočítat hlasitost kalkulačky, ale abyste mohli rychle získat požadovaný výsledek, musíte použít následující údaje:

 • druh obalu (krabice nebo válec);
 • Základní parametry balení jsou délka, šířka a výška (pro krabice) nebo výšku a průměr (pro válce);
 • počet kusů v kusech.

Měřením základních parametrů balení pomocí pravítka můžete vypočítat objem krabice nebo válce a pak vypočítat objem celé zásilky v kubických metrech. Tyto údaje vám pomohou porovnat ceny za doručení určité dopravy a zvolit příslušnou možnost.

Proč potřebuji kalkulátor hlasitosti?

Jednou z hlavních vlastností moderního podnikatele je schopnost rychle přijímat důležitá rozhodnutí a včas reagovat na změny v trendech trhu. Náš kalkulátor hlasitosti vám ušetří čas na výpočtech a získáte správná čísla během několika minut.

Kalkulátor hlasitosti je pohodlný a velmi jednoduchý: pro výpočty zadejte potřebná čísla do příslušných polí a poté bezpečně klikněte na tlačítko "Vypočítat". Kalkulátor hlasitosti v m 3 udává konečný výsledek bez ohledu na jednotku, do které jste zadali parametry táry - v centimetrech nebo metrech. Systém automaticky převádí data v požadovaném formátu a konečný výsledek je v kubických metrech.

Pokud znáte objem kontejneru a celkový objem nákladu, budete schopni správně zvolit vhodný typ přepravy a umístit zboží do něj co nejkompaktněji, aniž byste zaplatili za prázdný prostor. Použijte kalkulátor hlasitosti online pro rychlé spočítání objemu krabice nebo trubek, stejně jako celé dávky. Druhá kalkulačka vám pomůže zjistit odhadované náklady na přepravu zboží z Číny různými druhy dopravy s přihlédnutím k objemu v m 3.

Jak vypočítat objem krabice?

Pro výpočet objemu krabice je nutné měřit její délku, výšku a šířku. Máte-li pro váš výrobek k dispozici vzorové balení, použijte pravítko pro měření. Informace o parametrech krabice lze získat také od dodavatele. Hlasitost krabice můžete vypočítat v kubických metrech dvěma způsoby: pomocí našeho online kalkulačky objemu v m 3 nebo pomocí vlastního vzorce. Zvažte obě možnosti.

 • Aby kalkulačka hlasitosti mohla správně vypočítat hlasitost pole, vyberte volbu Box Volume. Změřte rámeček, zaostřete na snímek vedle kalkulačky (nebo zkopírujte informace o jeho parametrech z webových stránek prodávajícího) a zadejte čísla do kalkulačky hlasitosti. Můžete také určit počet krabic a náklady na dodávku na metr krychlový. Klikněte na tlačítko "Vypočítat" - na dolní tabulce uvidíte konečný výsledek: objem krabice v m 3. Pokud jste pro výpočty uvedli údaje o počtu krabiček a ceně dodávky, pak na tabulce bude také zobrazen celkový objem nákladu a odhadovaná dodací částka.
 • Nezávisle vypočítat objem balení podle vzorce, které se učí ve třídě matematiky ve škole: V = a * b * h. Zde V je objem, a je délka, b je šířka a h je výška (všimněte si, že všechna data získaná během měření musí být převedena z centimetrů na metry). Jen vynásobte tato čísla a dostanete požadovaný objem krabice v kubických metrech.

Jak vypočítat objem válce (trubky)?

Vaše zboží bude zabaleno do válcového obalu a chcete znát objem nákladu? Kalkulátor se s tímto úkolem snadno vyrovná. Pro výpočty potřebujete parametry, jako je výška kontejneru a jeho průměr. Použijte pravítko k měření, jako v případě krabice, nebo kontrolujte balení u dodavatele. Pak bude použita naše kalkulačka pro výpočet hlasitosti:

 • obalový typ nádoby (válec / trubka);
 • zadejte parametry balení do příslušných řádků;
 • uveďte počet trubek (pokud je znáte);
 • Klikněte na tlačítko Vypočítat.

Hotovo: kalkulačka vypočítá objem zátěže za sekundu! Výsledek tabulky zobrazuje objem v kubických metrech jak jedné trubky, tak celkový objem Vašeho nákladu (pokud byl označen počet balení).

Pro sebepočty a konsolidaci poznatků získaných ve škole použijte vzorec V = π * r 2 * h. Jak si pamatujeme, V znamená objem, π je číslo "pi", které se rovná 3,14, r 2 je poloměr čtverce a h je jeho výška. Vynásobte všechna čísla, dostanete objem válcového kontejneru. Nezapomeňte: měřit poloměr trubky a jeho výšku, převést centimetry na metry - a pak získáte správný výsledek v m 3.

Jak vypočítat objem nákladu v různých kontejnerech?

No, když má celé zatížení stejnou velikost - online kalkulačka objemu řeší takové problémy během několika sekund. A jak vypočítat objem nákladu, pokud je balen v kontejnerech různých tvarů - velké a malé krabice a válce?

Zde není nic těžkého, hlavně je znát přesné parametry každého typu kontejneru a jeho množství. Náš kalkulačka objemu v m 3 vám pomůže rychle vypočítat objem nákladu baleného v kontejnerech stejného tvaru a velikosti, po kterém budete muset pouze stanovit všechna čísla a získat celkový objem vašeho nákladu.

Jak vypočítat náklady na dopravu?

Pokud znáte celkový objem nákladu v kubických metrech, můžete snadno dopravit náklady na dopravu z Číny různými způsoby dopravy. Chcete-li to provést, použijte výsledky výpočtů, které vám byly poskytnuty naším kalkulačkou objemu. Ve speciálním formuláři umístěném pod kalkulačkou zadejte čísla do pole "Hlasitost". Zvolte možnost doručení (po moři, letecky, po silnici atd.), Zadejte body odletu a cíle a vyplňte další pole a pak klikněte na tlačítko "Vypočítat". Systém automaticky vypočítá náklady na doručení vaší zásilky pro zvolenou možnost doručení.

Nejčastější otázkou zákazníka je, jak vypočítat množství nákladu. Otázka je oprávněná, jelikož výběr dopravy závisí na výsledku výpočtu a je vždy možné zvolit si auto z levnějšího rozsahu modelů.

Každá přeprava může mít určitou váhu a objem, parametry jsou obvykle uvedeny na těle vozidla, ale pokud máte jakékoliv dotazy, můžete je vždy požádat o správce QUAD Logistics.

Jak vypočítat objem nákladu sami?

Pokud je snadné vážit položky pro přepravu, při výpočtu objemu vznikají určité problémy.

Jakýkoli objekt, pokud zaujímá samostatný prostor, má na určitých místech svou maximální délku, šířku a výšku. Například, pokud budete přepravovat sochu, pak ji nelze skládat s žádným jiným objektem, čímž ušetříte prostor. Proto je jeho objem zvažován samostatně. Šířka nejširšího bodu se počítá pro šířku, výška se vypočítává od podlahy k nejvyššímu bodu, délka se měří v poloze kolmé na vektor šířky rovnoběžně s podlahou podle stejného principu: prohledá se nejširší místo.

Položky, které mohou být navzájem vnořené, například rámy a rohy, stavební bloky, mohou být považovány za jednu hodnotu, přičemž se přidá 20-30% objemu na balíček a ubytování v kabině kamionu.

Výpočet objemu nákladu je velmi jednoduchý: délka je vynásobena šířkou a výškou. Výsledná hodnota je přeložena na čtvereční metry.

Pokud není zatížení těžké, mohou být v malém nákladním vozidle s nízkou únosností snadno přepravovány volumetrické a poměrně lehké konstrukce, například nábytek. Pokud bude navíc k objemu položek hodně váhy, budete potřebovat výkonnější dopravu.

Po výpočtu objemu všech druhů zboží jsou objemy shrnuty. Výsledná hodnota se vynásobí hodnotou 1,3. Tolerance je nutná z důvodu, že zatížení nemůže být umístěno blízko sebe, pokud nejsou krabice stejné velikosti. Povolený prostor je přidělen do prázdných míst, které se vytvářejí při nakládání nerovného nákladu.

Samozřejmě, je to velmi hrubý odhad. Balený náklad bude mít další objemy a balíček sám o sobě může dovolit nějak vytvořit větší prostorové rozměry.

Jak správně vypočítat objem nákladu?

Pokud potřebujete přepravovat náklad na dlouhou vzdálenost, svěřte výpočty, abyste určili objem nákladu pro profesionály KVAD Logistic.

Vzhledem k tomu, že náklad odesílá současně mnoho zákazníků společnosti, je možné umístit kompaktní náklad v jedné přepravě a celkový a těžký náklad v jiném. V důsledku toho budete muset platit méně, protože náklady na dopravu budou rozděleny rovnoměrněji a mezi všemi účastníky v poměru k hmotnosti a objemu dodávaných produktů. Nemusíte přemýšlet, jak vypočítat objem nákladu. Provedeme tento postup a vybereme pro Vás ty nejvýhodnější možnosti přepravy.

Jsou nejběžnějším typem kartonových krabic na Ukrajině. Takové krabice se používají pro různé účely - jsou stejně dobře osvědčené pro balení hotových výrobků a pro přepravní operace a jako "balení za všechno". Současně je sortiment zboží a typů výrobků, které jsou baleny v kartonových krabicích, velmi rozsáhlý a rozmanitý. Krabice z vlnité lepenky se tak používají pro balení rozměrových a nadrozměrných nákladů, stejně jako zboží různých hmotností. Tento okamžik je velmi důležitý pro pochopení dříve, než vypočítáte požadovaný objem krabice.

Proč je důležité znát přesný objem obdélníkové krabice?

Jak jsme poznamenali dříve, kartónové krabice se používají hlavně pro skladování a přepravu zboží a zboží. Představte si, že se zabýváte výrobou jakéhokoli produktu, zatímco můžete použít obrovský sklad pro uložení hotových výrobků, ale zaručujeme, že dříve nebo později nebudete mít dostatek prostoru pro celou řadu výrobků. Nebo jste vlastníkem obchodu, předpokládejme zboží pro domácnost. V každém případě se pokoušíte rozšířit rozsah, aby se zvýšil prodej a tím i zisk - což znamená, že stačí mít alespoň jednu kopii každé položky zboží v ruce v zadní místnosti obchodu. Oba tyto příklady (velké a střední podniky) jasně ukazují, že bez zohlednění celkového objemu balených hotových výrobků je téměř nemožné zajistit hladké fungování podniku - vše by se mělo hodit a všechno by mělo být prodáno.

Vedle skladování bude znalost objemu vašich balených výrobků užitečná v procesu nákladní dopravy. Je třeba okamžitě poznamenat, že druh dopravy by měl být doslova každý - přeprava zboží baleným po silnici, letadle, lodi a po železnici je založena na dvou hlavních parametrech - objemu nákladu a jeho hmotnosti. Současně nezáleží na tom, která společnost dopravce se rozhodnete dodat vaše výrobky - objem jako hlavní hodnota zboží a v důsledku toho náklady na její přepravu využívají soukromá i veřejná doprava a poštovní společnosti.

Výpočet objemu standardních krabic obdélníkového a čtvercového tvaru


Tento typ výpočtu objemu je snad nejjednodušší, protože je nám známo od školní docházky. Objem v tomto případě odráží rozměry objektu v trojrozměrné rovině a pro každou kartonovou krabici obdélníkového nebo čtvercového tvaru určí jeho kapacitu. Chcete-li zjistit hlasitost, budete muset provést několik jednoduchých výpočtů: změřit délku, šířku a výšku krabice a poté vynásobit získané hodnoty. Pokud jedete, znáte pouze rozměry výrobku nebo nákladu, který bude do něj zabalen, měli byste měřit rozměry nákladu a přidat každou z hodnot (délka, šířka, výška) o 5 až 10 milimetrů a pak vynásobit získané hodnoty.

Nyní si ještě zřetelněji a postupně analyzujeme tyto matematické operace:

V mezinárodním měřicím systému, pro výpočet objemu obdélníkového nebo čtvercového objektu (v našem případě z kartonové krabice) se použije vzorec: Vm3 = L x Š x H

 • V je ve skutečnosti objem, který musíme vypočítat
 • L - délka krabice
 • W - šířka krabice
 • H - výška krabice (lze také použít termín "hloubka", což je obecně stejná věc)

Podívejme se na tento vzorec pro výpočet objemu kartonových krabic na konkrétním příkladu s vysvětlením. Předpokládejme, že chcete vypočítat objem kartonové čtyřválcové krabice pro balení, například elektroniku a domácí spotřebiče. Jak to udělat? Odpovíme.


Za prvé, měli byste okamžitě rozhodnout, které jednotky měření použijete ve svých měřeních - metry, centimetry nebo milimetry. Je důležité, aby všechna měření parametrů vašeho boxu byla ve stejné velikosti - aby se předešlo nepřesnostem a záměně. A druhým důležitým bodem jsou vnitřní a vnější rozměry krabice. Chcete-li přesně měřit objem kartonu, musíte zjistit, proč potřebujete přesný objem tohoto krabice. Chcete-li znát hlasitost, abyste mohli přesně vypočítat velikost nákladu, který bude v něm zabalen - použijte vnitřní rozměry. A pokud potřebujete, abyste co nejvíce naplnili tělo vozidel zabalených do takových krabic, pak použijte vnější rozměry.

Tento bod je velmi důležitý, pokud chcete získat přesná data bez zlomku chyby.

Vypočuli jsme teorii, nyní se obracíme k praktickým činnostem - měříme náš box a vypočítáme jeho objem.

Krok č. 1


Nejprve musíte měřit délku krabice. Podívejte se na krabici shora dolů a uvidíte, že má tvar rovnostranného obdélníku. Nejdelší strana krabice - to je délka označená písmenem "L" (z angličtiny. "Délka" - délka). Měříme a zaznamenáváme výsledek měření někde - nezapomeňte.

Krok 2


Dále změřte šířku pole. V každé obdélníkové kartonové krabici je šířka kratší. Podle mezinárodního měřícího systému je šířka kartonu označena písmenem "W" (z angličtiny "šířka" - šířka). Měříme a zaznamenáváme výsledek měření někde - nezapomeňte. A pamatujte na stejné jednotky pro všechna měření. U čtvercových kartonových krabic jsou hodnoty "délky" a "šířky" stejné, takže stačí měřit pouze jednu stranu vlnité lepenkové krabice a nahradit výslednou velikost jak délkou, tak šířkou krabice.

Číslo kroku 3


Měříme výšku naší kartonové krabice. Výška obdélníkového nebo čtvercového tvaru kartonové krabice je obvykle o velikosti strany kolmé k ventilům krabice. Podle mezinárodního měřicího systému je šířka kartonu označena písmenem "H" (z angličtiny "Výška" - výška). Vzdálenost od horního ventilu krabice k dolní části je považována za výšku krabice. Měříme a zaznamenáváme výsledek měření někde - nezapomeňte.

Krok 4


Vzhledem k tomu, že jsou stanovena a měřena všechna množství, která nás zaujímají, přistupujeme přímo k výpočtu objemu úroků pro obalovou elektroniku a elektrické spotřebiče.

Podle mezinárodního měřicího systému je objem kartonové krabice označen písmenem "V" (z anglického slova "objem") a je vypočítán vynásobením délky, šířky a výšky krabice.

V procesu měření jsme zjistili, že velikost krabice je, řekněme, 600 x 400 x 400 milimetrů. Dále tyto hodnoty nahrazujeme ve vzorci: Vm3 = L x W x H.

600 x 400 x 400 = 96000000 mm3, což je z hlediska kubických metrů - 0,096 m3.

Číslo kroku 5

Nyní zůstane jen převedení objemu kartonu z krychlových metrů na litr. Pokud indikátor objemových jednotek dovolí určit, kolik takových kostek lze umístit uvnitř krabice, potom hodnota v litrech umožňuje vypočítat objem krabice pro balení malých a sypkých výrobků a zboží, například potravin a různých obilovin.

1 m3 = 1000 litrů

Nahraďte naše hodnoty do tohoto vzorce a získejte:

objem kartonu 0.096 m3 = krabice z vlnité lepenky objem 96 litrů.

To je všechno! Nyní víte, jak vypočítat objem obdélníkového nebo čtvercového kartonu. V závěrečné části článku vám redaktoři internetového obchodu Express Packaging informují o tom, jak vypočítat objem všech. Například objem kartonové krabice se složitým vysekáváním nebo samou montáží.