Uspořádání základů pomocí úrovně laseru


Před zahájením výstavby domu se vyvíjí projekt. Když to provedete s výpočty a výkresy, můžete pokračovat do praktické části - označit základy struktury. Označení je obzvláště důležitým krokem, jehož gramotnost závisí na rovnoměrnosti rohů a geometrii stěn budoucí struktury. Taková práce by měla být prováděna striktně v souladu s projektem, jinak existuje riziko, že postavená stavba nesplňuje očekávání developera. Chcete-li správně nakreslit obrys základny na webu, odborníci doporučují použít laserovou hladinu pro označování základů.

Obecné informace a předběžné práce


Laserová úroveň je moderní zařízení, které představuje úroveň pro provedení označení území. Hladina projektuje laserové paprsky na terénu, podél kterých je stejně jako v pravítku vykreslen obrys stavebního prvku. Na úrovni je instalována standardní úroveň bublin, jejichž účelem je hladká instalace samotného zařízení. Novější modely mají automatické zařízení, které upravují úroveň ubytování.

Před zahájením práce by měla být připravena příprava na stavbu. Z vybrané oblasti (s okrajem 40-60 cm v každém směru) se odstraní horní úrodná vrstva půdy. Minimální tloušťka takové vrstvy zeminy je obvykle 15 cm. Dno výsledné drážky je vyrovnáno, aby bylo dosaženo nejlepší horizontální polohy.

Dalším krokem je příprava laserové hladiny pro práci. Samozřejmě je nutné pečlivě prostudovat instrukce, dobít baterii nebo vložit baterie. Chcete-li zkontrolovat provoz a provozuschopnost zařízení, měli byste stisknout tlačítko napájení. Pokud je úroveň v pořádku, projeví laserové paprsky.

Je možné instalovat úroveň, připravenou k práci, na libovolném designu nebo povrchu. Když se značka provádí pod základnou, zařízení je obvykle upevněno na stativu. Jak již bylo zmíněno dříve, ovládání rovinnosti zařízení umožňuje speciálně upravenou úroveň. Moderní modely s vestavěnými gyroskopy zajistí správnou polohu.

Pokud je značení prováděno za jasného slunečného dne, může být laser špatně vidět. V takové situaci by měl být použit detektor.

Nezapomínejte na bezpečnostní opatření: během práce je třeba nosit ochranné brýle, které ochrání oči před poškozujícími účinky laserových paprsků.

Určení tvaru základny

Zpočátku se vypočítá a provádí podpůrná příručka, která se shoduje se stranou budoucího nadace. Pro referenční čáru je bok, který bude umístěn rovnoběžně s cestou nebo plotem. Výsledný segment se nazývá AU.

Například konstrukční délka AU je 200 cm a délka strany základny, která probíhá kolmo z bodu A (AB), je 400 cm. Na základě Pythagorovy věty jsou vypočteny délky diagonálů BP a BC, což je 447 cm. prut a čára k bodu C je již z něj vytažena. V bodě C je také nastaven kolík.

Pro určení bodu B jsou nutné dvě řetězce o délce 400 cm a délce 447 cm. Konec řetězců o délce 400 cm je spojen s kolíkem A, konec 447 cm lana má provázet C. Alternativně je oblouk vykreslen z každého bodu, jehož poloměr je roven délce řetězce. Na průsečíku oblouků je nastaven kolík B. Dále jsou lana segmenty zaměněny a bod D je určen podobným způsobem.

Závěrem jsou znovu zkontrolovány diagonály označeného obdélníku. Maximální přípustná chyba je 2-3 cm.

Instalované tyče jsou uzavřeny povrchem ve výšce 20-30 cm nad povrchem půdy. Zbývající základní souřadnice jsou určeny standardním rozměrem segmentů. Označení vnitřních stěn základny se provádí po odtoku.

Vytváření obsazení


Označení základny pomocí laserové hladiny se provádí paralelně s provedením odlitku. K ovládání nulové úrovně je zapotřebí poznámka pod čarou. Značně zjednodušuje proces značení.

Běhoun je instalován na vnějších okrajích základny o rozmezí 1 m. Toto je předpoklad pro vykopání jámy bez překážek.

Začněte s určením výšky rohových bodů a vyberte výšku, která je vyšší než ostatní. V tomto okamžiku nastavte první obnovku, která bude orientační. Samotný ořez je vyroben ze dřeva. 3 sloupce jsou pohřbeny a nakreslena značka nuly. Pomocí šroubováku jsou upevněny 3 desky, jejichž horní hrany budou kontrolovány nulovou úrovní rohové značky. Zkontrolujte horizontální provedení úrovně.

Provedení hadrů pokračuje podobným způsobem. S pomocí úrovně a přibližné obnosky je definována obecná nulová úroveň na všech dalších obnatkach. Celková rovnost se kontroluje laserovým zařízením.

Na konci označení je řetězec vytažen, který se dostane na vrchol výsledných oddílů. Pomocí úrovně je řetězec kombinován se spodním obrysem základny. Hřebíky jsou poháněny, aby upevnily přední a vnitřní okraje.

Nezapomeňte zkontrolovat diagonály. Pokud se shodují, můžete pokračovat v uspořádání nadace postavené podél předního obrysu.

Pracovní doporučení

Začátečníci často dělají chyby při provádění rozvržení nadace. Abyste předešli problémům, měli byste poslouchat doporučení zkušených mistrů:

 • Chcete-li označit základní design by měl být přísně podél os, a ne odpuzovat tloušťku stěn konstrukce;
 • Je lépe označit laserovou technikou v tmě (večer a noc může být jasně vidět laserový paprsek);
 • Označování musí být provedeno během jedné sezóny. Po uplynutí určitého okamžiku se značení a odtoky mohou posunout (prvky mohou trpět sezonním zvedáním půdy);
 • Na výrobu odlitků lze použít kovové profily. To umožní značku s minimálními chybami.

Video: označení nadace pomocí laserové hladiny:

Přesnost označení příkopu - záruka správné základny

Po dokončení veškerých projektových prací začnou označovat základy budoucí struktury. Označení by mělo zpravidla odpovídat výkresu připojenému k projektové dokumentaci pro stavbu.

Rozložení osy suterénu pomocí úrovně laseru se nejlépe provádí večer nebo v noci, kdy je laserový paprsek viditelný.

Označení je poměrně zásadní proces, na kterém závisí správnost geometrie budoucích stěn a rovnost rohů.

Proces značení zahrnuje zobrazení čáry vnějšího a vnitřního obvodu. V budoucnu budou tyto linky využívány k vývoji jámy nebo výkopu pro nalévání těžkého betonu. Chcete-li označit nadaci, musíte mít následující nástroje:

 • úroveň laseru (úroveň);
 • ruleta;
 • kladivo, sekera;
 • plummet;
 • vlákno;
 • pila;
 • šroubovákem nebo šroubovákem.

Z materiálů budete potřebovat desky, tyče, hřebíky a šrouby, kovové tyče a další kovové profily.

Přípravné práce a definice obrysů budovy

Rozložení nadace.

Než začnete označovat nadaci, musíte pečlivě provádět práci na přípravě staveniště. Chcete-li to provést, odstraňte vrstvu sádry o více než 0,4-0,6 m od konstrukčních rozměrů v každém směru a vyrovnejte místo, abyste dosáhli maximální vodorovné polohy místa.

Před zahájením značkování je nutné připravit hladinu laseru pro provoz. Nejprve se musíte seznámit s návodem k obsluze a nainstalovat baterie nebo dobít baterii. Dalším krokem je kontrola operace stisknutím tlačítka napájení. Pokud je vše normální, pak uvidíte laserové paprsky. Laserovou hladinu můžete nainstalovat na jakýkoli povrch a v jakékoliv rovině (stativ, podlaha, strop, stěna apod.).

Ovládání horizontální polohy roviny instalace hladiny se provádí pomocí zabudované bublinky. Existují modely (rotační), které jsou automaticky kalibrovány a zachyceny vodorovně pomocí vestavěných gyroskopů. Pokud je při jasném slunečním světle laser špatně pozorován, musíte použít detektor. Používejte také speciální bezpečnostní brýle. To chrání sítnici před poškozujícími účinky laseru.

Schéma instalace pravých úhlů.

Určete obrysy struktury

 1. Určete a nakreslete základní vodítko, které se bude shodovat s jednou ze stran betonové základny. U základní linie uveďte stranu rovnoběžně s přímkou ​​silnice nebo plotu. Například to bude segment AB (viz výkres 1), který se rovná 2000 mm. Určujeme diagonální (hypotenzu hypertenze a hypertenze) naší struktury pomocí Pythagorovy věty. Úhlopříčka se bude rovnat 4470 mm.
 2. V bodě A pohněte kolík nebo výztuž, nakreslete přímku do bodu B a také pohněte lištu. Určete návrhový bod B pomocí dvou řetězců motouzů, které předtím přivázaly smyčky na jejich koncích. Délka by měla být 4000 mm a 4470 mm.
 3. Ze základního bodu A s poloměrem (R) rovnajícím se 4000 mm a pak od bodu B s poloměrem 4470 kreslíme 2 oblouky. Místo, kde se oblouky protínají, bude určeno bodem B. Vyhněte se dalšímu kolíku do země. Analogicky určit bod D a zkontrolovat diagonály správného obdélníku, chyba by neměla přesáhnout 20-30 mm.
 4. Označte obvod ve výšce 0,2-0,3 m, vytáhněte šňůru a obejdete všechny ocelové výztužné tyče. Všechny ostatní souřadnice základny určují obvyklý lineární rozměr segmentů, počínaje napnutým povrchem. Vnitřní obvod a vnitřní značení budou provedeny po upevnění hadru.

Instalace dřevěného drcení

Schéma úrovně zařízení: 1 - tělo; 2 - stojan s vyrovnávacím zařízením 3 a stupněm 4; 5 - laserový zdroj; 6 je okulár, 7 je čočka kolimačního systému s korekčním prvkem 8, 9 je pohyblivou složkou pro zaostření záření, 10 je pouzdro se systémem napájení a ovládá výstupní intenzitu laserového záření, 11 je pozorovací trubička, 12 je optická tryska.

K ovládání nulové úrovně je zapotřebí obnoska, která usnadňuje značení a je vhodnější provádět výkopy na výkopu. Veškeré oděrky musí být instalovány na vnějším obvodu, protože se předtím oddělily od okraje 1-1,5 m. To je nezbytné pro hladké kopání jámy.

 1. Rozhodněte o výškách rohových bodů a vyberte nejvyšší zorný úhel. Jedná se o souřadnici A, na ní nainstalujte první sklíčko a vezměte ji jako základní. Udělej si obnosku dřeva a prken. Konstrukce musí být spolehlivá, nesmí se měnit a nemají vůli. Vyhodnoťte tři sloupce a nakreslete řádek označující nulovou značku.
 2. Nastavte laserovou hladinu, upevněte 3 hoblované desky pomocí šroubováku. Horní hrany desek by měly definovat nulovou úroveň v rohovém bodě a ležet striktně vodorovně.
 3. Horizont ovládáme hladinou laseru (obrázek 2). Stejným způsobem nainstalujte všechny běžné tyče po celém obvodu budoucího nadace. Pomocí úrovně laseru a zaostření na první běžec určte celkovou nulu na všech tyčích, upevněte horní lišty z desky. Zkontrolujte celkovou vodorovnou úroveň a úroveň horních částí příčky s úrovní laseru.
 4. Nakonec přitáhněte příze přes značený obrys, který se pak položí na horní část hadrů. Pomocí olova nebo pomocí úrovně zarovnejte povrazec s nižšími značkami nadace. Klepte na nehty a bezpečně upevněte vnější a vnitřní obrys. Nezapomeňte řídit diagonály. Pokud se diagonály shodují, pokračujte v označování budoucí úrovně výkopu podél vnějšího obrysu. Vezměte pravítko, označte požadovanou tloušťku budoucích stěn na hadřích, kladivo v nehty a utáhněte řetízek. Pro další pohodlí můžete odstranit rušení značení jámy. Jejich poloha a úroveň lze obnovit pomocí kladiva.

Výsledky a upozornění výše uvedeného materiálu

 1. Označení základové jámy by mělo být prováděno výhradně podél os, a nesmí být vedeno konstrukční tloušťkou stěn.
 2. Použijte laserem pouze od schválených výrobců.
 3. Všechny práce na označování základů, kopání jámy a nalévání malty by měly být prováděny v jedné sezóně. Po procházení zimním obdobím mohou být značení a poloha příčných průchodů narušeny působením síly vykopávání půdy. Po zimě se ujistěte, že provedete korekci úrovně a další kontrolu všech diagonálů.
 4. Používejte plochý a oreganský řezivo pro výrobu hadrů, pokud je to možné, používejte kovové profily. Takže můžete významně snížit chybu a přesně označit nadaci.

Po dokončení všech prací můžete nechat pár prachů v zemi, takže je možné další použití značení základové jámy při konstrukci stěn a inženýrské komunikace.

Přehled 11 nejlepších modelů laserových úrovní pro domácího mistra

Ve stavebních a opravárenských pracích nahradil laserový stupeň obvyklou úroveň. Postupem se takový nástroj stal k dispozici nejen profesionálům, ale i obyčejným smrtelníkům. Pokud máte zájem o nákup úrovně, pak z tohoto článku se můžete naučit hodně užitečných tipů, pokud jde o výběr laserových úrovní. Nabízíme Vám zhodnocení schopností nejúspěšnějších modelů obsažených v našich malých hodnoceních.

Bod, lineární nebo rotační?

Všechny úrovně laseru jsou v závislosti na konstrukci rozděleny do čtyř skupin:

 • bod. Tato skupina obsahuje nejjednodušší zařízení a již z názvu je jasné - je schopen postavit pouze body. Nejjednodušší je jedna, ale mohou být dvě nebo tři. Modely úrovně tohoto typu se používají k vyřešení jednoduchých problémů: značení spojů pro police, obrazy, lze použít při vkládání stěn tapety;
 • lineární. Taková zařízení vyčnívají na povrch linky. Jsou-li dva, pak tvoří kříž. Ale může existovat více takových linek a samozřejmě s jejich číslem se zvýší funkčnost a cena zařízení. Často se nazývají letadlové stavitelé s jejich pomocí lze markup aplikovat okamžitě na podlahu, stěny a strop, čímž vytvoříte jediný pracovní prostor. Je to velmi výhodné, když několik lidí pracuje v zařízení najednou. V tomto segmentu jsou úrovně profesionální třídy, které lze použít téměř ve všech fázích výstavby nebo opravy. Pro většinu lidí jsou jejich výhody zřejmé, když jsou dlažba nebo sádrokarton;
 • rotační. Pokud zařízení lineárního typu dokáží vyzařovat paprsky pouze pod úhlem 180 °, mohou rotační paprsky vytvářet označení o 360 °. Instalací takového zařízení v interiéru nebo na staveništi budete moci pokrýt větší plochu než při použití lineárních konstruktérů. Tyto funkční úrovně jsou drahé a vyžadují je především odborníci.
 • kombinované. Často je nutné kombinovat funkce několika typů hladin laseru najednou - tím se objevují úrovně rotace s možností vytváření dalších linek a bodů. Není divu, že se jedná o nejdražší zařízení.

Jaké vlastnosti jsou důležité?

Tradicí přineseme všechny nejdůležitější parametry do jednoho malého stolu a pokusíme se popsat každý z nich.

Jak vytvořit základy pro dům s vlastními rukama

Vytváření základů pro dům s vlastními rukama je docela proveditelné, ale vyžaduje zvláštní péči od umělce. Chyby provedené v této fázi mohou výrazně komplikovat další stavební práce.

To platí zejména pro rámové budovy: nedbalostně oddělené podklady pro dům neumožňují sestavení soupravy bez dodatečných nákladů na vylepšení jejích prvků (které si zvolí základ pro rámový dům). Výsledkem nespravedlivé práce bude zvýšení nákladů na výstavbu a zvýšení trvání.

Příprava místa

Než budete označovat základy domu, je třeba provést řadu operací, které změní stavbu na plochou stavbu:

 • odstranění keřů a stromů rostoucích v konstrukční zóně;
 • odstranit plodnou vrstvu půdy (v budoucnu se může využívat při zlepšování území nebo organizaci zahradní a zahradní části domácnosti);
 • vystřihněte kopce a vyplňte všechny jámy, pečlivě je utáhněte).

Vyrovnávání stránek se nejlépe provádí pomocí vyrovnávacího zařízení. V nepřítomnosti řemeslníků postaví zařízení ze čtverce a třímetrové kolejnice, které kontrolují kvalitu vyrovnání.

Ale takové zařízení, které je samo o sobě, dává velkou chybu, viditelnou pouhým okem, což poněkud komplikuje uspořádání nadace.

Ve fázi přípravy lokalit můžete použít plánovací půdy: expandovanou hlínu, písek, štěrk atd. Je obtížné provést manuální práci na plánování stavby, doporučujeme použít traktor s frézou, pluhem a hrabítkem.

Odtokové práce se provádějí také v této fázi, pokud je to nutné.

Práce s projektovou dokumentací

Po přípravě spiknutí se nepokoušejte uchopit šňůru a kolíky. Za prvé pečlivě prostudujte projekt. Cílem je zjistit, která velikost ve výkresu je hlavní.

Návrháři mohou být založeni na:

 • vzdálenost středu;
 • vnější celkové rozměry suterénu;
 • jeho vnitřních rozměrech.

Při vytváření rozvržení základů vlastními silami si soukromí stavitelé často dělají chybu a berou vzdálenost mezi osami pro celkovou velikost budovy.

V důsledku toho se plocha domu snižuje nebo stoupá (pokud jsou osy ve výkresu mimo dům).

Přichycení do terénu

Předtím, než uděláte základy domu s vlastními rukama, musíte je spojit s oblastí (tj. Provádět topografické práce). Na konci této operace byste měli mít na vašich rukou dokument, na kterém jsou na měřítku (obvykle 1: 500) zobrazeny staveniště a objekty sousedící s ním.

Hranice se provádějí ve dvou rovinách:

 • horizontální, což určuje velikost a umístění budoucího domova;
 • vertikální, kde je vyznačena hloubka základů.

Je-li plánováno vybudování studny, sklepa a dalších objektů na místě, mělo by se to projevit také na papíře. Body připojení na energii jsou také uvedeny v plánu.

Obvykle dům je vázán na červenou linku, která běží podél ulice. Vzdálenost od budovy je nejméně 5 metrů. Výjimkou jsou staré ulice, kde jsou všechny domy umístěny na červené čáře.

Při označování základů domu je třeba vzít v úvahu požadavky norem stanovujících minimální přípustné vzdálenosti k některým objektům:

 • na červenou čáru - 3 nebo více metrů;
 • k hranicím přilehlé oblasti - ne méně než 3 metry;
 • od okenních otvorů v obývacím pokoji až po každou budovu - nejméně 6 metrů atd.

Protipožární předpisy také přispívají k: např. Mezi betonovými domy je povolena minimální vzdálenost 6 metrů, a pokud je v tomto páru alespoň jeden dřevěný dům, zvyšuje se na 10 metrů.

Označení nadace

Jak označit místo pod nadací tak, aby se nezměnilo? V první řadě je třeba zvolit referenční bod a vázat ho podle topografického plánu. Obvykle se jedná o roh hlavní fasády.

Když jsme ji označili, začneme klepat v prvním kolíku. Dále určíme objekt, ke kterému budeme vázat první řadu nadace: plot, hranice lokality atd.

Protahujeme šňůru rovnoběžně s referenčním bodem, nastavíme délku stěny (nebo středovou vzdálenost) a kladívko v druhém čepu.

Dále použijte roh úhloměr nebo překližku, který je předem připraven, označte příčnou os. To je nejdůležitější okamžik: jak dobře udržujete správný úhel závisí na vašem pokračujícím úspěchu v samostatné konstrukci.

Označení pomocí laserové hladiny

Nejjednodušší je označit základnu laserovou hladinou:

 • první kolík je poháněn;
 • na něm je hladina fixní;
 • požadovaná vzdálenost je měřena laserem a druhý kolík je poháněn;
 • laser měří pravý úhel pro označení příčných os a nastaví třetí a čtvrtou kolíčku.

Laserové úrovně jsou nastaveny ručně. Další pevné modely jsou vybaveny samonivelační automatikou. Vytvoření nadace pomocí laserové úrovně vyžaduje určité dovednosti, ale pokud chcete, tento nástroj lze snadno zvládnout pečlivým prozkoumáním pokynů pro něj.

Pokud se domníváme, že na každých 10 metrů délky, laser dává jen 3 mm chyby, pak to stojí za studium. Pro srovnání: páska ve stejné vzdálenosti bude "oklamat" 2-3 cm.

Rozložení bez profesionálních nástrojů

Mnoho vývojářů přiměřeně položí otázku: jak vytvořit základy rozvržení s vlastními rukama za nepřítomnosti profesionálních nástrojů kontroly?

Ovládání správného úhlu je jednoduché: musíte si pamatovat slavnou větu o Pythagoreanu.

A pro ty, kteří byli ve škole v rozporu s geometrií, doporučujeme použít pravidlo "zlatého trojúhelníku":

 • Z prvního kolíku položte 3 metry na podélnou šňůru;
 • od stejného kolíku na příčné šňůře odložené 4 metry;
 • vylepšit získané štítky dalšími kolíky;
 • změřte vzdálenost mezi novými značkami pomocí kovového měřítka: pokud máte 5 metrů, vytvořili jste pravý úhel bez chyb. Je-li vzdálenost mezi nimi větší nebo menší než pět - úhel je nepřímý, je nutné provést úpravu. Opravte polohu posunutím kříže doprava nebo doleva.

Tak jsme odpověděli na otázku, jak správně označit nadaci bez úhlu a úhlu.

Obsahuje základy značkovacích pásů

Označení páskové základny má své vlastní vlastnosti. Kolíky nainstalované v rohu budoucího výkopu zmizí, jakmile začnete kopat. A veškeré úsilí jde do kanalizace. Aby se tomu zabránilo, rozložení plochy pod základem je převedeno na hadr.

Obnoska je sloup nebo potrubí, vykopané do země ve vzdálenosti 1,5 a 1,5 metru od hranic nadace. Na horním konci je umístěna horizontálně umístěná lišta. Celkově takové struktury vyžadují 8 kusů. - dva pro každý roh.

Hřebíky jsou vedeny do tyče takovým způsobem, že na nich mohou být nataženy šňůry. Při označování základové lišty vlastními silami se pečlivě podívejte na výkres: pokud se na něj aplikují celkové rozměry základny a její šířka, budete muset řídit dvěma hřeby do každé dřevěné tyče.

Pokud by návrháři byli založeni na osách, měly by existovat tři hřebíky: aktuální pro středovou čáru, vnější a vnitřní obrysy.

Předběžná značka se přenese do odtoku a kolíky, které jste vyjížděli dříve, jsou odstraněny.

Několik jemností

Než budete označovat místo pro založení, musíte se rozhodnout: vylijete beton do výkopu nebo bednění. Pokud dáváte přednost druhé možnosti, budete muset na každé straně přidat půl metru k šířce monolitu. A pak by mělo být značení provedeno s těmito rozšířeními.

A jak vytvořit vertikální značení základů? Chcete-li to provést, připravte rozložení stojanu ve výši čtyř kusů. Dělí se dělícími přírůstky o 200 mm.

Prvky jsou přísně vertikálně vedeny do půdy ve vnějších rozích nadace. Řízení se provádí, dokud první značka kolejnice nedosáhne nejvyšší úrovně monolitické pásky. Označuje nulovou značku.

Ve spodní části jámy a nulové značce jsou šňůry utaženy - jsou potřebné ke kontrole vertikality monolitu a tloušťky polštáře.

Užitečné články pro ty, kteří studují nadaci:

Video o správném označování nadace vlastním rukama.

Označte základnu laserovou hladinou

Při budování přesnosti domu - hlavního asistenta. Správné značení pomůže zamezit chybám ve velikosti konstrukcí, zajistí přesné umístění objektu na zemi, rovnoměrnost úhlů. Všechny tyto úkoly pomohou realizovat moderní zařízení - úroveň laseru pro práci venku a uvnitř.

Jedná se o přístroj s vysokou přesností, který vyžaduje pečlivé zacházení a kompetentní používání. Nicméně, nábor pracovníků za práci není levná. V tomto článku budeme popisovat, jak vybrat správné zařízení a jak ho používat, aniž byste získali dovednosti a zkušenosti s úrovní.

Podstata zařízení

Nástroj pro značení a ovládání horizontu v moderní podobě je laserová úroveň. Jeho pracovní mechanismus se skládá z komplexního optického systému, který zahrnuje:

 • Systém zaostřování;
 • Regulátor váhy;
 • Vysílače světla (lasery);
 • Napájecí zdroje a ovládací prvky.

Jinými slovy hladina laseru je potomkem obvyklé úrovně konstrukce, která se používá k ověření rovnoměrnosti čar a úhlů. Je instalován přísně svisle v jednom bodě, od kterého značí a měří (sladí) výšky. Přístroj je vybaven laserem, který pomáhá nalézt signál při slunečném počasí a brýle s červenými čočkami vám pomohou vidět paprsek vlastním zrakem.

Druhy

Výběr laserové úrovně pro neprofesionální není snadný. Existuje mnoho typů zařízení s odlišnou sadou funkcí, která je rozhodujícím faktorem výběru.

Průvodce výběrem

Při hledání modelu, který je vhodný pro konstrukci, je třeba vzít v úvahu nejen soubor funkcí a typ přístroje. Existuje několik dalších kritérií, která je třeba zvážit:

 1. Přesnost U profesionálních zařízení je to 0,5... 1,0 mm na 10 metrů, u domácích spotřebičů je optimálně 1,0... 3,0 mm na 10 metrů.
 2. Vzdálenost řádků. Během výstavby sportovních nebo průmyslových budov je zapotřebí výkonných zařízení, které mohou poskytnout paprsek na vzdálenost více než sto metrů. Pro výstavbu soukromého domu stačí použít nejjednodušší 20-30 metrů.
 3. Barva čáry. Existují úrovně s červeným a zeleným emitorem. První jsou nejběžnější - pro pohodlí při hledání na ulici pomocí brýlí s červenými filtry. Zelená čára je však oko příjemnější. Jinak mezi nimi neexistuje žádný rozdíl.
 4. Třída výkonu 1 - to jsou domácí spotřebiče s krátkým svazkem, stupeň 2 - silnější, 3 - profesionální zařízení pro měření vzdálenosti.
 5. Způsob úpravy. Nejvíce přístupné jsou ruční, zobrazení svislé a horizont je vyrobeno člověkem. Více snadno použitelná laserová vyrovnávací vrstva. Stačí ji nainstalovat do řídicího bodu, stisknout tlačítko a samotné zařízení převezme pracovní polohu, která bude signalizována zvukovým signálem. Bude to stát mnohem dražší než manuální.
 6. Kapacita baterie určuje dobu vyrovnání.
 7. IP úroveň zabezpečení. Úrovně jsou používány v podmínkách ulice. Déšť, prach, topení a chlazení - zařízení musí být chráněno před všemi těmito vlivy. IP54 je optimálním řešením pro konstrukční podmínky, na ulici a na poli by nemělo docházet na krytí IP65 nebo IP67.
 8. Dokončení. Filtrační brýle, zachytávač pasti a další pomocné předměty jsou navrženy tak, aby usnadňovaly práci s úrovní, ale za ně budete muset zaplatit dodatečně.

Volba hladiny laseru by neměla být ovlivněna cenou, protože závisí na sadě funkcí, vybavení a značce výrobce. Nejspolehlivější jsou BOSCH, Geo-Fennel, Matrix, Kapro, Makita a ADA.

Provozní pravidla

Nová úroveň musí být zkontrolována kvůli přesnosti - v zařízení musí fungovat všechny pracovní mechanismy a optika. Aby přesnost měření a úhlů nebyla časem zkreslena, musí být s přístrojem zacházeno opatrně:

 • neházejte, nedotýkejte se, nevystavujte mechanickému namáhání;
 • používat pouze v souladu s připojenými pokyny a doporučeními výrobce;
 • uskladněte zařízení v ochranném pouzdře.

Po určité době musí být optika odeslána pro kalibraci a kalibraci do specializovaných středisek. Frekvence služby je registrována na úrovni pasu.

Práce s úrovní laseru

Než začnete označovat nebo měřit předměty, je třeba připravit pracovní místo:

 1. Zkontrolujte nabití baterie nebo vložte baterie (závisí na typu úrovně).
 2. Na dráze paprsku by neměly být žádné překážky - přetržení o nějakých předmětech přinese významnou chybu měření.
 3. Pro práci je úroveň nastavena na stativu, vystavena na ploché plošině a opatrně vystředěna. Není nutné používat samonivelační zařízení, ale obecně můžete použít podlahu nebo jakýkoli přenosný stojan.

Po dokončení přípravné práce můžete pokračovat přímo k označení.

Dále byste měli v případě potřeby připravit příslušenství:

 • hřeben se značkami, dřevěná dlouhá deska bude dělat;
 • přijímač laserového paprsku značně usnadňuje práci s přístrojem za slunečného dne;
 • body (není povinný, ale velmi vhodný atribut inspektora).

Jak používat úroveň při označování nadace

Zaměřujeme se přímo na značení na zemi.

 1. Nejdříve vytvoříme přibližnou linii, jejíž polohu lze snadno určit: obvykle leží rovnoběžně s cestou nebo s oplocením místa ve vzdálenosti určené v projektu. Označujeme řádek AB, kde jsou písmena kolíky, mezi nimiž je řetězec nakloněn.
 2. Dále od úrovně požadované funkce směru paprsku. Nainstalujte a umístěte zařízení nad kolík A, nastavte úhel na 90 ° a jděte s kolejnicí a zachycovačem signálu ve směru konce kolmo na AV linku, která dosedá na bod A. V dané vzdálenosti podél kolejnice zachycujeme bod kolmice a položíme kolík.
 3. Stejným způsobem vystavíme čtvrtý bod.
 4. Mezi nastavenými kolíky roztáhneme vlákno. Obrys obvodu je připraven.
 5. Stejným způsobem jsou vyloženy vnitřní stěny.

Kolíky mohou být uspořádány jako referenční body pro instalaci odlitých dřevěných plotů a majáků, jejichž podpěrné sloupky jsou umístěny na linii projektu nadace nebo stěny (mimo obvod na výpusti). V tomto případě se hladina kontroluje vzhledem k horizontu řídících bodů zbytků a obvod konstrukce se přemístí do terénu pomocí pásky a povrazu.

Řízení stávajících struktur

Kolíky lze nastavit ručně měřením geometrických stran bez nástrojů. V takovém případě byste měli zkontrolovat jejich orientaci a rovnost rohů, znovu s úrovní. V tomto případě potřebujete rotační zařízení.

 1. Nastavte stativ od všech ovládacích bodů (v našem případě úhly). Mělo by se pamatovat na to, že vzdálenost by neměla překročit přípustnou hodnotu v technické dokumentaci pro zařízení.
 2. Zapněte signalizační laser a jděte na zkušební body se zařízením pro snímání signálu a kolejnicí.
 3. Nastavte kolejničku ve svislé poloze v libovolném bodě a zachyťte nosník, udělejte značku na kolejnici.
 4. Stejná akce se opakuje v každém bodě.
 5. Porovnáváme vzdálenosti mezi serify. Pro velké konstrukce platí malá řada výškových změn, pro soukromou výstavbu je povolen rozdíl nejvýše 1 cm na 10 metrů ze zdi nebo základny.

Vizuální proces je uveden ve videu:

Kde jinde byste potřebovali úroveň

Jaká vyšší hladina laseru je potřebná pro:

 • Vkládání stěn stěnového papíru. Chcete-li to provést, nastavte úroveň pod stropem na požadovanou vzdálenost a zaměřte se na linku. V takovém případě nemusíte dělat tzv. Přípravky.
 • Instalace dlaždic pomůže realizovat zařízení, které může řez paprsek do 2 nebo 4 kolmých nosníků. Na stěně je viditelný průřez protínajících se čar, jehož tloušťka je švu mezi dlaždicemi a okraje se shodují s okraji upevňovacích prvků.
 • Barvení a dokončování schodů a dalších nakloněných konstrukcí. V tomto případě se horizont úrovně provádí v pravém úhlu (stroj je nakloněn a upevněn na stativu).
 • Instalace domácích spotřebičů, zejména těch, které vyžadují zavěšení a vyrovnání.
 • Montáž a montáž nábytku.

Koupit nebo pronajmout?

Jak můžete vidět, úroveň nebo úroveň laseru je univerzální nástroj, který lze použít nejen pro konstrukci, ale také pro řadu oprav, instalace nábytku a vybavení. Mějte na paměti, že neprofesionální zařízení jsou poměrně levná - můžete si koupit laserovou úroveň za přijatelnou cenu - od 3 000 rublů. Profesionální úroveň bude stát paušální částka, ale její funkce není určena pro domácí použití.

Doporučuje se pronajmout pouze profesionální úroveň, ale pouze pokud je doprovází kvalifikovaný inspektor - je obtížné pochopit, jak pracovat s takovým složitým zařízením bez zvláštních znalostí.

Jaká laserová úroveň si můžete vybrat pro stavbu nebo opravu. Laserová základna

Značení nadpisu - rysy, typy a metody označování plochy pod pásem a pilířovým základem pro dům a garáž, jak označit rohy a osy pomocí laserové hladiny

Kvalita a spolehlivost stavebních prací bude záviset na správném označení nadace. Přečtěte si pokyny k demontáži nadace zde. Na rozložení fotografií nadace

Zvláštní funkce

Při použití značky pro nadaci musíte dodržovat některá pravidla:

 • předběžně je odstraněna vrstva skloviny, půl metru - o metr větší než konstrukční parametry v každém směru;
 • stavba je vyrovnána na maximum, aby byla dosažena maximální horizontální hodnota;
 • rohy by měly být uloženy striktně na 90 stupňů.

Druhy a metody

Chcete-li označit místo pod nadstavbou, je nutné určit jeho horní značku, která označuje výšku nadace. Prostřednictvím úrovně je tato známka převedena na zavedené sázky. Kabel je napnut mezi nainstalovanými svazky.

Začněte k označení základů domu, je třeba provést po výpočtech: stanovit typ půdy na místě, hladinu podzemní vody, úroveň zmrazování půdy, objem zatížení vyvíjených strukturou budovy na nadaci, výběr vhodného typu nadace atd.). Uspořádání základů domu se provádí v souladu s projektovou dokumentací. Přečtěte si pokyny, jak demontovat nadaci na této stránce.

Označení základů pro garáž se provádí na vnějších parametrech budovy s šířkou zde umístěných stěn.

Zpravidla se pod garáží položí základový pás. V tomto případě bude nutné označit vnitřní obrys.

Proces značení pásových základů:

 • označené kabelem napnutým mezi kolíky, základní vodítko rovnoběžné se stěnou budoucí budovy;
 • v úhlu 90 stupňů od základní čáry jsou označeny čáry bočních stěn;
 • správnost označení se kontroluje měřením úhlopříček, musí být stejná;
 • je vytvořen vnitřní obrys, rovnoběžný s vnějším obrysem, ve vzdálenosti rovnající se šířce základové vrstvy pokládací pásky.

Proces označování základových pil:

 • označené kabelem napnutým mezi kolíky, základní vodítko rovnoběžné se stěnou budoucí budovy;
 • v úhlu 90 stupňů od základní čáry jsou označeny čáry bočních stěn;
 • správnost označení se kontroluje měřením úhlopříček, musí být stejná;
 • pak, v souladu s projektem, kolíky podél šňůry označují umístění pilotního řízení, v přírůstcích od 1 do 3;
 • Instalace vlasů začíná značkami rohů.
Rozložení nadace v etapě plánování

Jak to udělat?

Technologie značení nadace:

 • Ve směru jedné ze stěn je kabel napnut na půl metru - jeden metr je větší než zamýšlená zeď. Kolíčky jsou zakousnuty.
 • Na protaženou šňůru jsou za pomoci kolíků označeny rohy budoucí budovy.
 • Podobně protahujeme kabel ve směru druhé stěny, kolmo na první.
 • Z místa, kde se krajky protínají, jsou měřeny tři měřicí jednotky na první krajce, například tři metry a jedna další clothespin je zavěšena, na druhé krajce jsou měřeny čtyři metry od přechodu.
 • Měříme vzdálenost mezi těmito dvěma čepicemi, mělo by to být přesně pět metrů. Takže váš úhel je přesně 90 stupňů a směr stěn je přísně kolmý, což je to, co jsme chtěli. Pokyny, jak vytvořit fundacií: http://fundamentgid.ru/osobennosti-ustrojstva/rukovodstvo-kak-sdelat-drenazh-fundamenta.html.
 • Nyní pomocí druhé šňůry můžete měřit délku druhé stěny a označit ji pomocí clothespin.
 • Třetí řetězec je nakloněn paralelně k prvnímu ve směru třetí stěny.
 • Upevní čtvrtou krajku, rovnoběžnou s druhou.
 • Průsečík šňůrek bude rohy budoucí výstavby.

Pro podklad desky jsou takové značky dostačující a pro pásové základy je nutné provést vnitřní vnitřní obrys šňůrek rovnoběžných s vnějším obrysem (při zohlednění šířky pásky základové vrstvy, která má být položena).

Na místech určených kličkami rohů jsou kolíky zakousnuty.

Základy nemají vždy obdélníkový tvar, ale obdélník je vždy označen jako základ.

Potom se k němu přidá buď jeden obdélník, nebo se odečte. Sekundární tvary jsou položeny krajkou stejným způsobem jako hlavní obdélník. Pro určení prvního páru rohů malého obdélníku je vzdálenost určená výkresem označena podél základní čáry.

V případě, že se základy musí otáčet pod úhlem 45 stupňů od základů hlavní konstrukce:

 • Za tímto účelem je obdélník označen například rozměry 8,5 x 12,5 m.
 • Na dlouhé straně obdélníku je položena délka menší strany (tj. 8,5 m) a je označena clothespinem.
 • Z rohu na straně délky 8,1 m je šňůra roztažena na tento clothespin, takže máme pravoúhlý trojúhelník s 8,5 metrovými nohami. Napnutá šňůra bude hypotenou tohoto trojúhelníku.

Síťová šňůra bude označovat směr stěny základny pro sekundární obdélník.

Pokud podmíněně vezmeme velikost sekundárního obdélníku 5x6,5 m, pak budou následující akce:

 • Podél řetězce, ukazující směr základové stěny sekundárního obdélníku, z úhlu natočení základny o 45 stupňů je délka stěny vymezená výkresy 5 metrů a vyznačena čepem.
 • Předpokládá se, že stěna je rovnoběžná se základovou stěnou, která se nachází ve vzdálenosti 6,5 m od ní. Provádíme výpočet hypotenze pravého trojúhelníku se stranami 5 a 6,5 ​​metru, abychom nalezli bod třetího úhlu. Přesně stejný postup se provádí z jiného místa základny, aby se našel bod čtvrtého rohu. Vzdálenost mezi třetím a čtvrtým úhlem by měla být pět metrů. Přečtěte si návod, jak si postavit polštář pod základem.
Označení základny pomocí laserové hladiny

Uspořádání základů pomocí úrovně laseru

Laserová hladina je hladina laseru pro označení základny. Je možné zkontrolovat, zda je hladina laseru nastavena rovnoměrně pomocí zabudované úrovně bublin. Moderní modely laserových úrovní, vybavené automatickými nastavovacími systémy polohy. Přečtěte si přehled o typech a metodách kladení základů.

Technologie označování plochy pod základem pomocí laserové hladiny:

 • z kolíku, který označuje jeden z rohů budovy, je určen a udržován základní pokyn, který se shoduje s jednou ze stěn budoucí budovy;
 • je lepší provádět všechna měření z jednoho místa, čímž se zlepší přesnost měření;
 • nulová značka by měla být odložena na jakýkoli objekt, který je v dohledu.

Video

Podívejte se na doporučení videa na uspořádání nadace:

Pokud je značení nadace nesprávně provedeno, pak se vyskytnou problémy s konstrukcí stěn, protože v důsledku nerovnoměrného rozložení zatížení, rozlišení budov a zkracování jejich životnosti dochází k různým deformacím.

jak označit laserovou hladinu sami

Kvalita a spolehlivost každé konstrukce závisí na souladu s konstrukčními rozměry všech součástí a prvků.

To je důvod, proč by vše mělo začít s kvalitním a správným označením nadace a možnost provedení všech stavebních prací bez zbytečných komplikací a následků bude záviset na této fázi.

Značkovací nástroj

Chcete-li provést rozložení budoucí nadace, musíte se postarat o přítomnost jednoduchého nástroje.

 • Ruleta, s výhodou kov, skutečnost, že modely tkanin mají tendenci se roztahovat, čímž narušují odečty měření. Je lepší, pokud délka rulety překročí rozměry strany budoucího nadace.
 • Ocelové dráty nebo dráty pro značení.
 • Dřevěné stožáry.
 • Vodorovná a vodní hladina.

Nejdražší nástroj je hladina laseru pro označování nadace s funkcí dálkoměru. Nástroj této třídy je velmi přesný.

Vazba na hranice webu

Především je nutné začít s vazbou budovy na okres. Je třeba zvážit všechny přípustné vzdálenosti od hranic pozemku. Mělo by se pamatovat na to, že označení by mělo být prováděno na nejrovnější úrovni, přičemž přítomnost velkých svahů může způsobit chyby.

Rozložení základů domu začíná následujícími akcemi:

 • Především je třeba poznamenat dva extrémní body jedné stěny rovnoběžné s hranicí. Za tímto účelem jsou v extrémních bodech budoucí zdi vyvedeny sázky.
 • Třetí bod by měl odpovídat okraji sousední stěny. Je nutné zachovat pravý úhel, jakákoliv odchylka povede k porušení geometrie budovy.

Abyste správně odložili úhel 90 stupňů na zem, musíte použít Pythagorovu větu, je to první věc, kterou musíte vědět o tom, jak správně označit základnu domu:

A je délka první stěny, B je délka druhé stěny, C je vzdálenost mezi krajními body těchto dvou stěn (hypotenze pravého trojúhelníku).

S pomocí dvou ruletů můžete použít dva kusy šňůry s odhadovanou délkou (B a C), je určena montážní poloha třetího kolíku. Stejná metoda určuje umístění čtvrtého rohu budovy.

Po zjištění všech čtyř rohů budoucí výstavby je nutné zkontrolovat, jak správně je značení místa pod základem. Pro budovy s obdélníkovým tvarem by se mělo použít pravidlo rovnosti diagonálů. V těchto měřeních by neměly existovat žádné rozdíly. Je možné zkontrolovat správnost označení rohů, je použita stejná věta z Pytagorje, avšak ve zjednodušené podobě.

Nezapomeňte na třímístné pravidlo - 3; 4; 5. Na roztažené šňůry z jednoho rohu jsou uloženy na jedné stěně vzdálenost 3 metry, na druhé 4 metry. Měření mezi těmito dvěma body by mělo ukázat 5 metrů. Pokud se tyto údaje shodují, úhel budoucí budovy je 90 stupňů.

Uspořádání základových výkopů

Odstupuje se od rohů o rozměrech 60 až 80 cm, další dva kolíky jsou vedeny podél každé zdi. Vzdálenost mezi nimi by měla odpovídat šířce výkopu. Dalším úkolem je označit oblast pod základnou, aby se zjistila jeho vrcholová značka.

Chcete-li to provést, musíte použít laser nebo jednoduchou úroveň:

 • Každý projekt zahrnuje identifikaci vazby na konkrétní geodetickou značku, která bude ukazovat výšku základové struktury.
 • Prostřednictvím úrovně je tato značka převedena na všechny nainstalované sázky.
 • Poté se na této úrovni roztahuje šňůrka nebo drát na obou stranách budoucího výkopu.

Díky těmto liniím bude snadné určit hloubku příkopu jednoduchým měřením páskou.

Pokud s takovým zařízením neexistuje žádná nezávislá zkušenost, měli byste tuto fázi práce svěřit odborníkovi, který umí vyrovnat nadace s úrovní.

Základní pravidla jsou následující:

 • Všechna měření se nejlépe provádějí z jediného bodu, takže je výrazně sníženo množství práce a zvyšuje se přesnost měření. Vzhledem k tomu, že rozsah působení moderních úrovní laseru je poměrně vysoký, je snadné provádět měření z jednoho místa.
 • Při instalaci úrovně je nutné spolehlivě upevnit stativ, změna jeho polohy v průběhu prací povede k zkreslení výsledků.
 • Úroveň by měla být instalována přísně v horizontální rovině. K tomu použijte nastavovací šrouby, které umožňují poměrně přesné nastavení polohy. Kontrola se provádí na normálních úrovních bublin vestavěných do struktury. Je mnohem jednodušší pracovat s moderními modely, které jsou vybaveny automatickými nastavovacími systémy polohy, v tomto případě je od měřidla nutné pouze přibližné nastavení.
 • Doporučuje se odložit nulovou značku na jakýkoli stabilní objekt v oblasti zorného pole, který může být použit v celé konstrukci. To pomůže zbavit se mnoha problémů v budoucnu.

Všechny tyto pravdy tvoří základ koncepce správného označování nadace.

Některé rysy značkovací jámy

Pokud má být základ společné jámy a výkop bude proveden mechanizovaným způsobem (pomocí rypadla), měli byste si vzpomenout na následující nuance:

 • Hranice jámy by měly překročit velikost nadace, optimální odchylka z každé stěny je 0,5 metru.
 • Právě na těchto štítcích je dočasná obnazka vyrobena s šňůrkou. Mělo by se pamatovat na to, že může ovlivňovat pohyb technologií, existuje vysoká pravděpodobnost jejích zlomů a ztráty hranic orientačních bodů. Proto se doporučuje, aby se pod okrajem šňůry natažilo množství jasných kůží nebo aby se materiál vykládal různými materiály, například pískem. Poté je drát nebo šňůry odstraněny a můžete pokračovat v ražbě.
 • Vzhledem k vysoké výkonnosti technologie stojí za to zvláštní péče o kontrolu hloubky jámy.

Další 20-30 centimetrů vykopané půdy mohou výrazně zvýšit náklady na veškerou práci. Proto musíte pracovat s trvale stanoveným benchmarkem.

Stojí za to říct několik slov o tom, jak se vertikální značení nadace provádí vlastními rukama v případě, že se předpokládá montáž sestavy blokové konstrukce. Chcete-li to udělat, musíte připravit čtyři lamely, s výraznými dělení, obvykle krok je 20 cm.

 • Tyto prvky jsou vedeny do všech vnějších koutů budoucího nadace, zatímco je nutné kontrolovat vertikálnost kolejnic. Rozvržení se ponoří do země, dokud první značka nedosáhne horní úrovně základny (značka nula).
 • Poté je na této úrovni šňůra utažena, z níž lze pomocí jednoduchého olova ovládat vnější stranu základny během instalace.
 • Ve spodní části jámy, na úrovni základny nadstavby, je také napnut kabel nebo drát. To bude přesně položit polštář pod bloky.
 • Poté můžete pokračovat v instalaci.

Nezapomeňte - úspěch celé konstrukce závisí na tom, jak přesně je označení provedeno.

Správné označování základů laserovou hladinou - jak pracovat

Jak jednoduché rozložení nadace dělají sami video vysvětluje podrobně. Budeme zvažovat ještě jednodušší možnost, jak označit základy domu vlastním rukama.

Například, mělký zpevněný pás základ na pískovém polštáři. Tento typ základů se nejčastěji používá při individuální výstavbě, je vhodný pro většinu dřevěných staveb a konstrukcí.

Provádění nadace terénu vyžaduje zvýšenou pozornost. Příliš rychlé akce mohou v průběhu další výstavby způsobit velmi vážné problémy.

Budeme nabízet dvě možnosti, jak vytvořit rozvržení pro nadaci s vlastními rukama, oba jsou velmi populární mezi vývojáři.

Pokud je práce poprvé provedena, je lepší poprvé konzultovat s zkušenými staviteli. On-site, oni povzbudí nejen algoritmus práce, ale také souhlasit s prostorovou polohou domu v kardinálních směrech.

Ne všechny konkrétní otázky, jak správně označit nadace vlastními rukama, mohou poskytnout univerzální odpovědi na video.

Pouze se značkami na zemi můžete začít určit počet potřebných materiálů pro výrobu bednění, výpočet výztuže pro základové pásy se provádí po namontování bednění na místě.

Jak označit místo pod nadací - přípravné práce

Před označením nadace je třeba odstranit plodnou vrstvu půdy a pokud možno maximalizovat staveniště. Velký rozdíly ve výšce v rozích struktury vedou k výraznému nárůstu nákladů na práci.

Je nutné vyřešit problémy s recyklací půdy, lze ji odstranit a vyrovnat v jiné oblasti nebo odstranit. Doporučujeme předem zajistit přístupové cesty a skladovací prostory pro stavební materiály.

Vytvoření základů vlastním rukama na videu ukazuje, co lze udělat zcela nezávisle as pomocí asistenta. Druhá možnost je vhodnější - práce je mnohem rychlejší, je možné neustále sledovat lineární rozměry a polohu hladiny laseru.

Jak správně označit nadace - fáze práce

Na jednom z rohů jeďte v kolíku. Bude to spouštěcí podložka, od tohoto kolíku budeme začínat značit základ domu. Označení základů začíná expozicí laserové hladiny (stabilní), nastavuje ji v přísně horizontální poloze.

To lze provést jak samostatným, tak pomocí vestavěné úrovně. Označte na kolíku umístění horní roviny pásky.

Z prvního nastaveného kolíku s páskovým měřítkem označte délku základny a druhou kolíčku zatlačte na správnou vzdálenost. Střed druhého kolíku by se měl shodovat přesně s laserovým paprskem a napínat lano mezi kolíky. Máte jednu horizontální pásku.

Dále musíte určit správný úhel mezi dvěma základovými pásky, to je provedeno pomocí speciálního hranolu. Jedná se o malé zařízení, které mění směr laserového paprsku pod úhlem 90 °.

Tento hranol je zasunut do výstupu zařízení a snadno se otáčí o 360 °, což umožňuje nastavit pravé úhly ve svislém a vodorovném směru. Jak je uspořádání nadace prováděno s vašimi rukama, videoklip ukazuje přesně tuto možnost - s hranolem.

Vložte jej na místo výstupu laserového paprsku a přejděte na další řádek pásku. Pomocí páskového měřítka na staveništi vyhledejte konkrétní umístění druhého rohu budovy a posuňte kolíček ve středu laserového paprsku.

Provazte lano, máte roh základové lišty s jednou stranou podél šířky budovy a druhou stranou podél délky. Opakované operace opakujte po obvodu nadace.

Z každého rohu byste měli překonat šířku pásky podle projektové dokumentace, předpjatá lana jsou čárou symetrie pásku a vysílají na obě strany. Pokud budete přesně dodržovat doporučení, pak zmizí všechny otázky, jak označit základy domu vlastním rukama pomocí laserové hladiny.

Rozložení bez laseru

V takovém případě je třeba použít vodní hladinu, čímž se odrazí úroveň horizontu pásky. Než budete označovat místo pod nadací, musíte se naučit, jak určit správné úhly. To se provádí měřením nohou a hypotenze.

Podle pythagorské věty s délkou 1 metru nohy by hypotenze měla mít délku 1,4 metru. Na dvou lanech musíte označit délku jednoho metru a přesunout jeden z nich, dokud hypotenze neodpovídá nohám.

Tato metoda trvá mnohem více času, ale umožňuje zjistit, jak správně označit nadaci jednou ruletu. Po instalaci všech kolíků je třeba provést přesnou kontrolu úhlů, což je dáno měřením diagonálů.

Hodnota hodnot by neměla mít více než dva centimetry, pokud je chyba větší, budete muset přesunout kolíky, dokud nebude problém vyřešen.

Jedna z těchto metod je rozvržena a základy na šoupátkách, jediný rozdíl je, že po vyznačení rohů konstrukce se berou v úvahu pozice každé hromady, s přihlédnutím k určeným vzdálenostem mezi nimi.

Jak vybrat hladinu laseru pro stavbu domu

Bez hladkého podkladu a zdí, podlahy a stropu bude budova křehká a křehká. Moderní technologie nabízejí pro tento účel řadu efektivních a snadno použitelných přístrojů - laserové úrovně a úrovně.

Plummety, úrovně, úrovně - vývoj řešení

Nástroje pro vyrovnávání horizontální a vertikální při opravách a konstrukcích jsou nenahraditelné. I když máte dokonalé oko. Většina z nich je jednoduchý design a princip akce.

Metoda "dědečka" je olovo, sestávající z nití s ​​vázanou hmotností. Stále pomáhá, pokud není po ruce stavba. Díky objektivní a všestranně existující gravitaci umožnila kontrolu rovinnosti stěn, sestavení nábytku ve stanovených úhlech a pokládání dlaždic - jakýkoli postup, který vyžaduje vyrovnání (vyrovnání ploch). Problém je v tom, že olovnice dává závažné chyby.

Hladina bublin je navržena tak, aby vytvořila hladké linie v rovině, nastavila požadovaný sklon a úhel. Obsahuje ampulku se vzduchem, částečně naplněnou kapalinou (voda, alkohol, olejové modely) v kovové formě. Na ampulce hrozí nebezpečí, pokud hladká, injekční lahvička se zastaví uprostřed. Chyba je uvedena v pasu produktu, v praxi to všechno silně závisí na kvalitě zařízení a na dovednostech měřidel.

Laserová hladina může na několika metrech také chybět o 10-15 mm. Ale problém není v nástroji, ale v lidském faktoru.

Laserová úroveň nebo úroveň - formálně se jedná o různá zařízení. První určuje odchylky povrchu od vodorovného nebo svislého, úroveň určuje rozdíl ve výšce mezi několika body vzhledem k konvenčně zvolené úrovni (horizont). Ve skutečnosti úroveň a úroveň vykonávají některé úkoly: vizuálně vyčnívající body, čáry, roviny svisle, vodorovně nebo v požadovaném úhlu na povrchu nebo struktuře budovy.

Jednoduše řečeno, provádět přesná měření s úrovní laseru a řídit všechny výškové rozdíly a úhlové rozdíly, vyvarujete se nerovných stěn, šikmé základny, křovinořezaných oken a tak dále.

Zařízení a princip laserové hladiny

Při celé řadě modelů se laserová hladina skládá z několika konstrukčních prvků a mechanismů. Za prvé je to samotné pouzdro, odolné a utěsněné, které chrání náplň před mechanickým poškozením, vlhkostí a prachem. Struktura úrovně je následující:

 1. Světelný zdroj ve formě LED s vysokým výkonem. Tvoří laserový paprsek.
 2. Optický systém sestávající z čoček a hranolů pro zaostření.
 3. Montážní mechanismus je vybaven stativem, nastavovacími šrouby, stativ.
 4. Napájecí systém. Modely domácností zpravidla běží na bateriích; profesionální zařízení jsou vybavena nikl-kadmiovými bateriemi, díky nimž jsou schopni pracovat nepřetržitě po dobu 10 hodin.
 5. Ovládací panel sestávající z několika tlačítek, z nichž každá provádí určitou funkci, a indikátory, které indikují například úroveň nabíjení zařízení.

Trám je jasně viditelný ve vzdálenosti několika desítek metrů. Jednotlivé modely, vybavené hranoly, přeměňují tok světla na čar, který je jasně viditelný na stěně, stropě nebo jiné rovině.

Použití hladiny nebo úrovně laseru dává přednost tomu, že jeho mechanici "kolegové" postrádají:

 • Vysoká přesnost měření a značení. U všech modelů chyba nepřesahuje 1 mm na metr.
 • Rychlá příprava na práci. Laserové zařízení umožňuje vyhnout se dlouhým nastavením a může pokrýt velké plochy opravy nebo konstrukce. Samotné zařízení provádí všechna měření.
 • Snadné ovládání. Není potřeba speciální kvalifikace zaměstnance - stačí se seznámit s příručkou.
 • Schopnost dělat na vlastní pěst. Zatímco při práci s úrovní olova nebo bubliny je často vyžadován asistent.
 • Šetří čas. Laserová čára nebo bod na pracovní ploše je velmi dobře viditelný, není třeba kreslit značky - můžete okamžitě položit laminát, postavit bednění nebo omítnout stěnu. Šetří 40 až 60% času při značkování.

Odrůdy hladin laseru

V závislosti na konstrukci lze všechny úrovně laseru rozdělit do čtyř skupin:

 • Bod. Nejjednodušší modely mohou stavět body a nic víc. Ty jsou používány doma při opravách: s jejich pomocí je vhodné vyznačit místa pro upevnění polic, rodinných portrétů a může být použita při lepení tapety.
 • Lineární (nebo zkřížená). Navrhují linky na povrchu, takže se také nazývají letadloví stavitelé. S jejich pomocí můžete okamžitě označit strop, podlahu a stěny, a vytvořit tak jeden pracovní prostor. To je výhodné, když se jedná o několik lidí. Crossliners jsou již profesionálními zařízeními a mohou být použity prakticky ve všech fázích opravy nebo konstrukce. Silně napomáhá při dokončování práce se sádrokartonovými deskami, dlaždicemi a jinými materiály.
 • Rotary. Schopný projektovat paprsky v rozsahu 360 stupňů (pro lineární limit - 180). To umožňuje okamžitě označit velkou plochu, což je důležité při práci na otevřených staveništích.
 • Kombinované. Nejdražší zařízení, protože jsou univerzální a mají další funkce.

Jak vybrat laserovou úroveň?

Výběr konkrétního modelu je určen funkčností požadovanou kupujícím. Nemá smysl přeplatky za nepotřebné možnosti. Navrhujeme zaměřit se na následující charakteristiky:

 • Přesnost měření. Nejpřesnější nástroje udávají chybu 0,1-0,2 mm na metr a používají je profesionální stavitelé na velkých vzdálenostech, kde může být kritická odchylka o jeden centimetr a vést k nouzové situaci. Pro zdobení domu je postačující úroveň s přesností 0,3-0,8 mm na metr.
 • Teplotní rozsah. Všechno je jednoduché: pokud chcete pracovat v chladné sezóně, pak musíte zvážit nákup modelu s rozsahem, který zachycuje negativní teplotu: od -10 do + 40 stupňů. Za normálních podmínek stačí rozsah od +5 do +40 stupňů.
 • Rozsah paprsků. Pro práci v areálu je dostatečná úroveň, která překonává vzdálenost 50 metrů. Zařízení nad tímto indikátorem jsou dražší a používají se na velkých plochách a objektech.
 • Barva paprsku. Úrovně mají dva typy laserů: červenou a zelenou. Zařízení s červeným paprskem jsou nejběžnější. Zelený paprsek je dražší, spotřebovává více energie a pracuje pouze při teplotách nad nulou, ale zelená projekce je mnohem lepší než červená. Můžete si vybrat model, který může produkovat dva paprsky - bude vhodnější provádět značkování.
 • Funkčnost Některé modely jsou vybaveny přídavnými funkcemi a kromě skutečných rozměrů, mohou být samonivelační (nesprávně instalován přístroj vyšle signál o tom, nebo, je-li odchylka od správné polohy menší než 3-4 stupňů, když vyjde na obzoru) Cut-off za účelem úspory baterie nebo akumulátory. Rozsah dalších modelů zahrnuje také dálkoměr, který umožňuje měřit délku laserového paprsku.
 • Mount. Existují dva typy: na stativ nebo na držák. Tento parametr není kritický, protože mnoho modelů umožňuje použití adaptérů.

Výhody laserových úrovní a úrovní nad jejich předchůdci jsou zřejmé: rychlejší, pohodlnější a přesnější. Mínus jedna - toto potěšení je podstatně dražší než zařízení s bublinkami, ale pokud je hodně práce a je to pravidelné, pak tato nevýhody zmizí do pozadí.

Jak používat laserovou hladinu pro označení nadace: instrukce videa

Laserová hladina se velmi často používá k označení základů. Navzdory skutečnosti, že je to velmi drahé zařízení, dnes ho většina vývojářů používá. Vyžaduje maximální péči a vytrvalost, ale dává přesný a spolehlivý výsledek. Je lepší získat drahé, ale vysoce kvalitní zařízení, které vám pomůže provést jasné označení.

Viz také: Jak opravit dřevo na základnu vlastními silami

Laserová hladina pro označení základní konstrukce

Je nutné si uvědomit, že označení je velmi důležitou etapou, na níž závisí jak geometricky bude správná struktura. Závisí také na rovnosti úhlů. Chcete-li položit základy, musíte získat následující nástroje:

Kromě toho musíte mít s sebou desky, hřebíky, tyče, šrouby, kovové tyče a kovový profil.

Viz také: Jaká značka betonu je lepší použít pro základy pásů

Více o samotné práci

Než začnete označovat, měli byste terén pečlivě připravit. Chcete-li to provést, proveďte následující kroky:

 1. Vyčistěte půdu z odpadků.
 2. Odstraňte skořápkovou vrstvu o 0,4-0,6 mm.

Pak je třeba připravit hladinu laseru, která bude použita pro značení. Chcete-li to provést, musíte nainstalovat baterie a dobít baterii. Je také žádoucí ověřit výkon zařízení připojením k napájení. Stejně důležité je seznámit se s pravidly používání laserové úrovně. Pokud je venku jasné světlo, je lepší použít detektor, jinak by nebyly viditelné paprsky. Při práci s tímto mechanismem je velmi důležité používat speciální ochranné brýle. Poté můžete určit kontury struktury. Chcete-li to provést, musíte provést následující akce:

 • identifikujte a držte hlavní vodítko, které se shoduje s jednou ze stran betonové konstrukce. Pro základní linii je třeba vzít linku, která je rovnoběžná s cestou nebo plotem. Použitím dobře známé pythagoreské věty je nutné vypočítat diagonál;
 • potom musí být v určeném bodě A vložena výztuž. Pak je nutné nakreslit přímku a nainstalovat další výztuž - to bude bod B. Délka by měla být 4000 mm;
 • pak z bodu A s poloměrem 4000 az bodu B (poloměr 4470) obrys obrysem. Místo, kde se protínají, by mělo být nazýváno bodem B. Podle stejného schématu je nutné určit bod Γ a zkontrolovat diagonály správného úhlu;
 • Dále je nutné označit obvod ve výšce 0,2-0,3 m tím, že vytáhnete kabel a obejdete výztužné lišty.

Jak správně označit základnu laserovou hladinou

Pak byste neměli spěchat, abyste obklopili základ s hadrem, protože tímto způsobem můžete vytvořit vážnou překážku. Hlavní referencí by měly být kolíky, které jsou v rozích struktury. V každém z nich je třeba vydělat ještě několik kůží, rozšiřující stěnu o 50 cm. Když je vlákno vytaženo, křižovatka bude pouze v místě původních značek.

Poté můžete začít s přesným označením kolíků. Etikety musí být aplikovány na stejné úrovni - 30 cm od země. Pouze s tím skončíte, můžete bezpečně pokračovat v kopání výkopu.

Nicméně je třeba vědět, že před kopáním byste měli řídit kolíky. Chcete-li to pro sebe snáze usnadnit, můžete je načíst červeně. Lana by měla být velmi blízko k zemi. Chcete-li označit hranice, aplikujte jasnou barvu. Při nanášení je nutné lana odstranit. Při použití rypadla na kopání musíte neustále řídit hloubku. Pokud se odchýlíte od normy, může to mít vážné důsledky. Na konci je nutné lanko dotáhnout. Pak přemístěte přejezdy lana dolů a pomocí šroubů olemujte kolíky. Spodní strana by měla být určitě řádně zarovnána a je lepší ji provést ručně. Takže nyní je základ pro bednění připraven.

Na konci označení je důležité provést závěrečná měření. Aby vše bylo přesné, musíte použít pásku. Úhly jsou rovné pouze tehdy, jsou-li délky jejich úhlů rovny. Síla a spolehlivost domu přímo závisí na správném označení nadace. Samozřejmě, samotný postup kladení nadace by měl být přísně v souladu s pravidly a postupně. Nedoporučuje se podniknout takovou zodpovědnou činnost, pokud nemáte příslušné znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Mnoho lidí se ptá: jak vybrat laserovou hladinu pro označení základny domu? Je třeba poznamenat, že dnes existuje obrovský počet takových zařízení na trhu a s různými funkcemi, například s funkcí měřiče rozsahu. Prakticky všechny výrobky se dokonale projevují v praxi, ale při výběru je třeba stavět na místě, kde budou použity. Také stojí za to podívat se na cenu svítidel. Levné možnosti jsou často nekvalitní a krátkodobé, takže si vyberte ty, které jsou dražší, protože mají delší životnost a více funkcí.

Jak zvolit úroveň laseru (úroveň): typy, funkce, ceny

Při stavbě nebo opravě musíte neustále označovat některé čáry, které by měly být umístěny ve stejné výšce, být horizontální, vertikální a mít určitý úhel sklonu. To vše lze provést pomocí vodních a bublinkových úrovní, ale tyto akce vyžadují spoustu času a úsilí. Je mnohem jednodušší provádět takové operace s hladinou laserem nebo, jak se říká, hladinou laseru, stavitelem letadel a linií. Jak zvolit laserovou hladinu a budeme hovořit dále.

Typy hladin laseru

Pokud se podíváte na ceny těchto měřicích nástrojů, uvidíte velmi velký náběh - od $ 20-30 do $ 850. Jak víte, není to za nic. Nástroj s různými schopnostmi a přesností nemůže stát stejně.

S takovým zařízením se mnohé práce stávají snazšími a vyžadují méně času.

Chcete-li zvolit úroveň laseru, musíte nejdříve rozhodnout o druhu práce, pro kterou je potřeba. Při této práci a vyzvedněte hladinu laseru. Jedná se o následující typy:

 • Bod (stavitelů os). Zobrazte obvykle tři až pět bodů v různých rovinách. Žádné linky, žádné letadla, nevybudují. Bude možné vidět pouze body, ale ve velké vzdálenosti (aby bylo jasnější, můžete porovnat jejich princip s laserovými ukazateli). Používá se na velkých místech k přenosu značek. Je užitečné při opravách značkovacích linek tapetování, značení pro spojovací materiály pro obrazy, regály apod. U vážnějších operací se tento typ nástroje nepoužívá.

Nejjednodušší úrovně laseru poskytují pouze body v jedné nebo několika rovinách.

 • Crosslineers, liniové stavitele, lineární úrovně. Někdy se nazývají plotry letadel, protože ve skutečnosti tvoří rovinu určité velikosti (v závislosti na úhlu zametání). Během práce s takovou hladinou laseru se v jakékoliv rovině, která se dostává do oblasti působení laseru, zobrazí přímá. Používá se při stavebních a dokončovacích pracích. Rozsah je obvykle až 20 metrů, pokud je to nutné, lze jej zvýšit (pokud je s přijímačem provozní režim). Pro opravu a dekoraci interiéru je vhodné, pokud zařízení může tvořit svislé, vodorovné čáry, dát "kříž" na podlahu a strop. Vzhledem k charakteristice vyzařování paprsku je čára zobrazena pouze na části místnosti, ke které je přístroj nasměrován. Například na jedné stěně a části stropu / podlahy. Abyste získali značky na jiné stěně, musí být zařízení nasazeno.

  Lineární hladina laseru poskytuje jedno nebo více rovin se specifickým úhlem vytažení.

 • Rotující plotry letadel. Funkce jsou stejné jako u křížových linií, pouze letadla jsou otočena o 360 °. Za tímto účelem se používá komplexní systém, který se odráží v ceně. Nástroje tohoto typu mohou být ospravedlněny pouze odborníky (ceny pro tento typ hladin laseru začínají na 400 dolarů). Pro domácí použití nepřicházejí k ničemu.

  Rotační laserové úrovně otáčejí rovinu 360 °

  Nyní je snadnější vybrat laserovou úroveň, již víte, jaký typ nástroje potřebujete. Pro většinu je to stavitel linky / letadla.

  Hlavní technické parametry

  Chcete-li zvolit úroveň laseru, je nutné se orientovat v charakteristikách zařízení, znát možné minimální a maximální hodnoty alespoň základních charakteristik, které určují jeho schopnosti a operace, pro které může být použita. Existuje několik vlastností, které jsou vlastní ve všech úrovních laseru. Jedná se o klíčové parametry, které určují možnosti jejich použití.

  Chcete-li zvolit laserovou úroveň, potřebujete znát základní technické parametry.

  Počet paprsků

  Nejjednodušší modely mohou produkovat jeden nebo dva nosníky. U některých prací to stačí - pro většinu dokončovacích prací, označujících stěny nebo strop, montáž nábytku. Pokud se předpokládá obvyklá oprava, je možné zvolit hladinu laseru, která může rozdělit dvě linky. To nezhoršuje váš rozpočet - tyto modely jsou levné, ale mohou výrazně zkrátit dobu použití různých typů řádků a značek.

  Pro vážnější práci - instalace příček, vyrovnávacích stěn, podlah atd. potřebujeme dvě protínající se letadla. V tomto případě požadovaná sada - horizontální + vertikální rovina. Takže můžete také zobrazit rovinu podlahy a stropu. Při výběru modelu s takovou funkčností si prosím všimněte, že bylo možné použít letadlo samostatně. Průsečík letadel není vždy nutný a baterie "jí".

  Různé modely mohou produkovat jeden až pět paprsků.

  Vedle letadel, se seriózní prací, jsou užitečné takové příležitosti jako nadir, zenith, plumb. Pro instalaci stojanů ve středu místnosti je zapotřebí osazovací linka, všechny představují, nadir a zenith. Například během výstavby příček, v jiných obdobných pracích.

  Pro profesionály jsou zapotřebí ještě složitější modely. Mohou vyvíjet několik rovnoběžných rovin vodorovně a svisle, mají funkci skenování poloviny roviny: vpravo-vlevo. To je důležité, pokud na webu pracuje více lidí. Každý z nich postaví štítky, které potřebuje, což mu umožní provádět různé operace současně.

  Rozsah měření

  Rozsah paprsků - jeden z klíčových indikátorů, které ovlivňují výběr úrovně laseru. Většina levných modelů rozšiřuje paprsky na vzdálenost 20 metrů. Pro práci uvnitř bytu nebo soukromého domu, dokonce i pro vyznačení založení soukromého domu, to stačí. Ale pro práci na velkých stavbách, pro označení samotného místa, to zjevně nestačí. Pro takové operace je třeba hledat modely s rozsahem od 50 metrů.

  Velké plochy mohou vyžadovat dlouhý dosah. Některé modely mohou pracovat s přijímačem, což zvyšuje rozsah úrovně o 2-3 krát

  Vezměte prosím na vědomí, že mnoho modelů laserových úrovní má schopnost výrazně zvýšit rozsah. K tomu mají speciální přijímače (obvykle zakoupené samostatně). U modelů, které jsou kompatibilní s přijímači, je rozsah měření označen zlomek. Například 50/100 m. To znamená, že maximální dosah bez přijímače je 50 m, přijímač - 100 m. Pokud je v druhé části pomlčka, úroveň s přijímačem je nekompatibilní. Takové modely (s přijímačem) jsou použity k práci na ulici. S nimi, dokonce i během dne, můžete vidět stopu laseru. Pokud přijímač není, budete muset pracovat za soumraku, protože na slunci je stopa z laseru téměř neviditelná.

  Chyba

  Každé měřicí zařízení má určitou chybu a elektronické úrovně nejsou výjimkou. Mohou určitou odchylku paprsků od ideální přímky. Tato odchylka je chyba úrovně. Je udáván v milimetrech na metr přenosu paprsku. Vysoce přesná zařízení mohou vytvářet odchylky jen zlomek milimetrů, méně přesné - až 3-4 mm na metr.

  Chyba několika milimetrů na deset metrů je ve většině případů celkem přijatelná.

  Je zřejmé, že menší chyba je lepší. Ale pro opravy nebo stavební práce v objemu soukromého domu není rozdíl 2-3 mm na metr téměř nic a se zvyšující se úrovní přesnosti se cena výrazně zvyšuje. Pro soukromé použití je dostatečná průměrná přesnost - asi 2 mm. Významné, viditelné v očích chyb, takové přístroje nedávají a nikdo vás nebude kontrolovat. Vysoce přesné laserové úrovně potřebují architekti a mistři, stejně jako profesionálové. Jejich práce musí odpovídat normám.

  Baterie nebo baterie

  Provoz hladiny laseru je založen na použití LED. Oni spotřebovávají málo elektrické energie, takže dva nebo tři baterie prstů stačí pro ně pracovat. Mohou pracovat na nich po dobu 15-25 hodin (v závislosti na počtu současně pracujících paprsků).

  Modely baterií jsou dražší a masivní.

  Dražší profesionální modely mohou být na dobíjecích bateriích (INSTRUMAX GREENLINER 2V za $ 135 a INSTRUMAX CONSTRUCTOR 360 4V za 145 dolarů). Stojí to slušně dražší a výběr takových modelů je mnohem menší. Mimochodem existují modely, které mohou pracovat s nabíječkou (INSTRUMAX 3D RED).

  Třída ochrany

  Pokud potřebujete zvolit laserovou úroveň pro práci venku, je třeba věnovat pozornost třídě ochrany pouzdra. Označuje se jako IP a dvě číslice za ním. Úroveň práce na ulici musí mít IP54 nebo vyšší (čísla mohou být vyšší).

  Pro venkovní použití vyhledejte hladinu laseru s pouzdrem, které se nebojí vlhkosti a prachu.

  To znamená, že vnitřek zařízení je chráněn před vniknutím prachu, zařízení se nebojí deště a vysoké vlhkosti (ADA CUBE PROFESSIONAL EDITION a další model ADA CUBE 3D BASIC EDITION, oba za 75 dolarů).

  Pro práci ve vnitřních prostorech můžete získat IP s mnohem nižšími sazbami, ale obecně pro vnitřní práce je k dispozici pouzdro s minimální ochranou proti prachu - IP20 nebo tak.

  Pokročilé možnosti a funkce

  Kromě základních parametrů existují i ​​další. Zjednodušují práci, takže je to více o použitelnosti. Koneckonců dodatečné funkce ovlivňují konečný výsledek pouze nepřímo nebo částečně.

  Samonivelační

  Aby měření byla správná, musí být úroveň nastavena vertikálně nahoru. U jednoduchých modelů je jejich pozice kontrolována jednoduššími zařízeními, obvykle bublinami. V některých modelech je zabudováno do pouzdra, v některých ne. Pak se musíte uchýlit k obvyklé konstrukci, což není příliš výhodné. Navíc jsou možné nesprávná měření - pokud během práce změní polohu a neuvidíte to, práce bude provedena nesprávně. Aby nedošlo k takové situaci, je nutné několikrát zkontrolovat pozici zařízení.

  Samonivelační (samokompenzace malého úhlu sklonu)

  Některé úrovně laseru mají samonivelační nebo samonivelační funkci. Při odchylce od svislice v malém úhlu (obvykle až do 4 °) nastavují polohu zrcadel a hranolů tak, aby všechna měření byla správná. Pokud svah překračuje maximální přípustné hodnoty, vydávají buď zvukový signál / světelný signál nebo vypínají paprsky. Při návratu do normálu se práce obnoví.

  S úrovní laseru s takovou funkcí je snadné nastavit zařízení na začátku práce. Také během jeho používání se nemusíte bát, že změnil pozici - vydá signál.

  Někdy však musí být úroveň nastavena v určitém úhlu. Přítomnost samonivelační funkce to neumožní. Proto je žádoucí získat model, ve kterém může být tato funkce blokována.

  Automatické vypnutí

  Tato funkce šetří energii baterie. Pokud se zařízení nepohybuje po dobu 10-15 minut, vypne se. Na jedné straně to je užitečné, na druhé straně některé práce trvají déle než 15 minut a automatické vypnutí může způsobit nervozitu. Nezáleží na tom, zda tuto funkci potřebujete, nebo ne.

  Automatické vypnutí není vždy dobré

  Provozní teplota

  Pokud hodláte pracovat v teplé sezóně nebo jen uvnitř, není na tom teplotní režim. Laserová hladina může být v zásadě provozována při teplotách od + 5 ° C do + 40 ° C, to znamená, že jsou vhodné pouze pro vyhřívané prostory nebo pro práci v teplé sezóně.

  Většina laserových úrovní je určena pro práci ve vyhřívaném pokoji.

  Pokud potřebujete zvolit laserovou hladinu pro venkovní práce s možností provozu v chladné sezoně roku, existují modely "odolné proti chladu", které odolávají teplotám až -10 ° C. Ještě více odolné vůči mrazu je třeba hledat speciálně, jsou jen velmi málo.

  Typ montáže

  Kromě standardní instalace hladiny laseru v horizontální rovině může být k jejímu namontování několik dalších možností:

  • Na zvláštním stativu. Nejčastěji se jedná o práci na ulici, ale některé práce (např. Kreslení vodorovných částí na stěnách při zavěšení nábytku) je také snadnější při práci se stativem. Stativ někdy přichází svázaný, někdy - zakoupený zvlášť. Při nákupu věnujte pozornost průměru nitě na těle úrovně - stativ by měl mít stejný.
  • Na magnety. Magnety jsou připájeny do některých modelů. Díky tomu je možné ho namontovat na jakýkoli kovový povrch / část.

  Typ nástavby ovlivňuje snadné použití.

 • Na speciálním magnetickém stojanu. Některé modely laserových úrovní v sadě mají malou plastovou podložku, do které jsou pájeny magnety. Na kovovém povrchu je nainstalována platforma, na ní - na úrovni.
 • Na šroubu / čepu. V případě úrovně je vytvořen speciální otvor, do kterého je vložena hlava nebo šroubová hlava. Nejvhodnější způsob, jak se připojit, ale stále.
 • S těmito možnostmi je vše jasné. Samozřejmě můžete bez nich udělat, přijít s nějakou vlastní cestou. Jedná se jednoduše o příležitosti pro pohodlnější provoz.

  Co dalšího musíte věnovat pozornost, je, jak blízko můžete nastavit úroveň na svislou rovinu. Čím blíže ke stěně může být umístěn paprsek, tím jednodušší je vyrovnat povrch stěny, označit výklenky ve zdi atd. Závisí to od konstrukce trupu - sloty pro výstupní paprsky by měly být buď na rovině s okraji trupu, nebo dokonce mírně přesunuty za hranice.

  Skříň odolná proti nárazům a možnost samočinění (nastavení)

  Velmi užitečné, pokud je hladina laseru odolná proti nárazům. Výstavba nebo opravy jsou vysoce rizikovými zónami pro každý nástroj, takže často klesá. Pokud je tělo odolné proti nárazu, je pravděpodobné, že i po pádu přežije.

  Kryt odolný proti nárazům neublíží

  Při pádu nebo neopatrném nastavení úrovně dopravy může vystoupit a může začít ležet. K odstranění tohoto "jevu" v některých zařízeních je zajištěna možnost samoladění. K tomu, co bude nutné provést určité manipulace popsané v pokynech.

  Výrobci a modely

  Dobrá laserová úroveň není jen správnou funkcí a sadou funkcí. Je také důležité pro kvalitu výkonu a záleží na výrobci. Takže spolu s vlastnostmi budete muset vybrat značku. Pokud máte elektrický nástroj společnosti a vyhovuje vám, můžete také hledat úroveň stejné firmy. Pokud ne, budete muset věřit obecnému názoru.

  Předpokládá se, že dobré úrovně laseru (plotry linií a letadel) jsou v Boshu (Bosch), mají domácí spotřebiče (v zeleném pouzdře), existují profesionální zařízení (v modrém případě), v každé třídě existuje několik desítek modelů s různými schopnostmi a ceny.

  Vydejte jeden při hledání hladiny laseru

  Stabilní dobré recenze shromážděné Makita (Makita). Tam je také značné množství modelů, kvalita je stabilní. Ve stejné cenové kategorii pracují INSTRUMAX a ADA, které mají také mnoho úspěšných modelů různých typů. Z více rozpočtových značek nazývaných Skill (Skill), Robotoolz (Robotuls), Bison, RGK.

  Parametry pro výběr úrovně pro stavbu / opravu

  Pokud plánujete opravu nebo zahájení výstavby v plném rozsahu, bude optimální pro výběr úrovně laseru následující sada vlastností:

  • Dvě letadla - vertikální a horizontální s možností jejich samostatného zařazení.
  • Zenith, nadir a plumb.
  • Úhel záběru letadel je asi 120-140 °, můžete jej několikrát otáčet o 360 °.
  • Samonivelační s výstražnou změnou polohy.
  • Schopnost zablokovat samonivelaci.
  • Jasný paprsek s rozsahem nejméně 10-15 m.

  Možná budete potřebovat přijímač, respektive úroveň by měla pracovat s ním.

  Zvolte hladinu laserem také podle výrobce

  Následující zařízení splňují tyto podmínky:

  • Bosch GLL 2-40 - $ 170GLL
  • Infiniter CL2 - 200 dolarů
  • 2 profesionální - 200 dolarů
  • Geo-Fennel 40 kapsa 2 - 220 dolarů
  • GTL 3 Professional - $ 220
  • RED 2D Condrol - $ 250
  • Condtrol Laser 3D - 250 dolarů
  • Condiron XLiner Combo - $ 280
  • Bosch GLL 2-50 - 270 USD
  • X-Line Master 4D - $ 285

  To je jen část vhodných hladin laseru. Jako další značku výběru můžete přidat metodu fixace (například magnety), přítomnost skříně nebo stativu v základní konfiguraci. Nebo ty další funkce, které vám vyhovovaly.

  Jak vybrat hladinu laseru pro stavbu domu nebo opravu

  Přísná vertikálnost a horizontální konstrukce jsou pravděpodobně jednou z nejdůležitějších vlastností stability a bezpečnosti budov.

  Stejné postuláty se týkají výzdoby interiérů, kde je na prvním místě také přesné označení. V posledním desetiletí máme boom moderní dekorace bytů, venkovských domů, kancelářských prostor, nákupních center a dalších prostor.

  A jak bylo uvedeno výše, při opravě prostorů má značení jednu z nejdůležitějších etap dokončení, profesionální stavitelé mají tendenci být v této fázi rychlejší a přesněji.

  Ale jak to dělají?

  Etapy evoluce

  Pokrok nezůstává stále a v této oblasti není žádná výjimka, proto úroveň laseru nahradila obvyklou známou úroveň bublin. (porovnejte různé modely)

  Stejně jako mnoho jiných zařízení hladina laseru prošla vývojovými fázemi.

  Nejprve se objevila asi před 15 lety, což byla obvyklá hladina bublin na stavbě s vestavěným laserovým vysílačem, který zase projevoval laserový bod na nějakou vzdálenost, jako by to byla pokračování úrovně bubliny budovy.

  Ale tento návrh nenalezl hromadné využití mezi profesionály, protože to nebylo mnohem produktivnější a nákladné poměrně drahé v oblasti 5 000 tisíc rublů.

  Návrháři se rozhodli, že se nezastaví a nepohybují, a po chvíli se rotační laserové úrovně objevily ručně.

  Na rozdíl od prvních hladin laseru byl bod promítán také v bodě otáčení, ale automaticky se otočil v kruhu, čímž vznikla laserová čára po celém obvodu místnosti.

  Nevýhodou takové úrovně rotace laseru byla malá řada prací (ne více než 10 m) a také skutečnost, že úroveň musel být nastavena ručně pomocí nastavovacích šroubů, to znamená, že lidský faktor byl znovu přítomen, tudíž nízká přesnost jako druhý.

  Další generace laserových hladin se stala samonivelačními plotry bodů, které byly již automaticky instalovány v úrovni pomocí kompenzátoru v určitém rozsahu sklonu.

  To znamená, že v pouzdru na přístrojové desce bylo instalováno kyvadlo, na kterém byly namontovány laserové zářiče a pod kyvadlem byly umístěny magnety pro rychlou zastavení kyvadlového kyvadla. Uživatel potřeboval pouze nastavit hladinu laseru na víceméně plochém povrchu, zbývající vyrovnání by vyplňoval kompenzátor.

  Tento princip byl základem všech budoucích úrovní laseru.

  Výhodou těchto bodových stavitelů byla vysoká přesnost 0,3 mm na 1 metr a ne špatný rozsah až 40 metrů, ve srovnání s obvyklými úrovněmi to byl průlom.

  Ale zápory také zůstal, a sice chudé viditelnost na uspořádání trvalo tolik času, většinu nákladů dosáhnout až 10 tisíc rublů, a plné příležitostí k práci venku na dlouhé vzdálenosti ve slunečním světle.

  Po krátké době v tomto směru došlo k dalšímu průlomu díky obvyklým hranolům. Na emitoru, který svítil koncentrovaný laserový paprsek světla, položil hranol v podobě pravidelného válce a kolem zázraku se laserový bod změnil na laserovou čáru!

  Od tohoto okamžiku samonivelační laserové hladiny vtrhly velkou rychlostí do stavební sféry a postavily laserové letadla. Viděné laserové linky procházely podél stěn, podél kterých bylo možné rychle udělat značení nebo opravit něco najednou. Pro stavbu domu nebo renovaci bytu byla ideální volbou.

  Typy hladin laseru

  Samonivelační - zase jsou dnes rozděleny do dvou typů, které se liší v typu kompenzátoru:

  1. Jsou to konstrukce s již známým kompenzátorem magnetického tlumení kyvadla.

  2. modernější a přesným elektronickým kompenzátorem, který se uskuteční následujícím způsobem: zabudovaným elektronickým inklinometrů zařízení (snímač sklonu) určení odchylky od vodorovné rovině, a prostřednictvím servo kompenzátoru je nastavena na nulu s chybou 0,1 mm / m, která je 1 mm na 10 metrů! To je pětkrát přesnější než obvyklé vodováhy, cítíte ten rozdíl! (Více o typech kompenzátorů)

  V moderních rotačních úrovních se stejným kompenzátorem může přesnost dosáhnout 0,05 mm / m.

  Jiný typ hladiny laseru je rotační.

  Jedná se o takové speciální laserové hladiny, které se používají hlavně pro práci na ulici na dlouhé vzdálenosti do 1000 metrů! Všechna práce se samozřejmě provádějí pomocí speciálního přijímače laserového záření bez ní, na takových vzdálenostech nebude pracovat žádná úroveň laseru.

  Úrovně rotace jsou dále rozděleny do několika typů.

  1. Ty jsou ručně nainstalovány, o kterých jsme o nich mluvili. Taková zařízení jsou stále méně poptávaná a téměř vůbec neumírají, takže na ně nebudeme upozorňovat.

  2. Poloautomatické. V této skupině je vodorovná rovina nastavena automaticky a vertikální je ručně. Také tento druh je věcí minulosti.

  3. Automatická vodorovná - jedná se o samonastavovací laserové hladiny pouze s vodorovnou rovinou bez vertikální, používané pro úzkou horizontální značení. Zpravidla mají velmi vysokou přesnost a rozsah práce.

  4. Plně automatický - to je nejzajímavější, pozoruhodná skupina rotátorů.

  Téměř všechny laserové úrovně této skupiny mají automatické zarovnání vodorovných i vertikálních rovin a mají velký rozsah práce od 200 do 1000 metrů.

  To je v podstatě celá klasifikace těchto zařízení, pak se objevuje otázka - "která laserová úroveň zvolit pro dům a která pro výstavbu".

  K dnešnímu dni je na tomto trhu opravdu obrovská škála výrobců a modelů, takže si je položme dole a zjistíme, jak zvolit správnou úroveň laseru pro renovaci bytů.

  Musím říci, že cena zde nehraje vždy rozhodující úlohu. Zejména musíte jasně pochopit, na jaké úkoly budete tento přístroj zakoupit.

  Chcete-li koupit upřímně levné a ty, které je třeba instalovat sami, neposkytuji poradenství, jedná se o prázdné peníze a získání bolesti hlavy.

  Volba by měla být provedena ze samonivelačních hladin laseru, je to opravdu velmi pohodlné zařízení, které šetří jak čas, tak nervy, s nimiž se může vyrovnat i pět leté dítě.

  A tak, jak si vybrat stavbu lasera, vzít doma nebo profesionál?

  Pokud jste domácím majstrem a veškerou práci, kterou jste přišli na pravidelně malé drobné práce, které vyžadují přesné značení, pak s drahým zařízením nedává smysl a úrovně jako X-line Helper 2D jsou pro vás ideální.

  V domácnosti můžete bezpečně přijmout tuto cenovou kategorii až do výše 6000 tisíc rublů as takovou funkčností, jako je model výše uvedeného modelu. Výběr takových úrovní není malý, takže určitě najdete ten správný.

  Také, pokud jste si mysleli, že darujete takové zařízení, také neztratíte, protože takové automatické laserové hladiny dokáží vyřešit velké množství značkovacích úloh s velkou přesností a rychlostí.

  Je třeba říci, že pokud máte čas čekat a toužíte zachránit dobře, doporučuji objednat laserovou hladinu z Číny, protože doslova za směšné peníze si můžete koupit profesionální zařízení s plným počtem funkcí.

  Pokud jste profesionální finišer a zabýváte se opravou prostor, a také trpí otázkou, jaké laserové úrovně si můžete vybrat pro časté opravy bytů, doporučuji zvažovat možnosti dražší, ale také odpovídajícím způsobem více funkční.

  Ano, samozřejmě, nemám pochyb o tom, že jste také úspěšně zvládnout jakýkoliv úkol na značkování a levnější úrovni, ale stále s profesionální Stanete se více stavět rychleji a přesněji, a jak všichni víme, čas jsou peníze.

  Proto je lepší zvážit možnosti 3D, 5d nebo 6d s dalšími letadly a plnohodnotným laserovým spádem, který, pokud není chladný, bude velmi vhodným doplňkem pro stavební úkoly.

  Budete také ocenit, pokud má vaše zařízení otočnou končetinu, s níž je jednodušší jednoduše "porazit" vodorovnou úroveň kolem obvodu místnosti.

  Nebude nadbytečné spolupracovat s přijímačem, pokud budete muset pracovat na dobře osvětleném objektu nebo na ulici až do sto metrů. Volba takových zařízení je také velmi rozsáhlá, pro lepší porozumění se můžete podívat na tyto modely jako příklad: ADA 3D Liner 3V, VEGA LP90, Geo-Fennel FL45 a další.

  Samozřejmě, že v případě povolení zdroje, se doporučuje zvolit laser s maximální funkčností: úroveň tří rovin na 360 stupňů, s olovnicí, s režimem provozu s přijímačem, stejně jako jeho provozního režimu se zablokovaným kompenzátor, který vám umožní nastavit rovinu pod úhlem bez signalizace razgorizontirovanii a možnost pracovat na ulici.

  Tyto lasery mají jak kyvadlový typ kompenzátoru ADA 6D Maxliner, Bosch GLL 3-80, atd, a s elektronickým kompenzátorem, laser úrovně, jako je :. ADA 6D Servoliner, VEGA LP Auto a další.

  Existuje velké množství profesionálních laserových úrovní, výběr pro každou chuť, mnoho různých středních modelů s různými funkcemi, ale hlavní kritéria, která byste měli věnovat pozornost při výběru laserové hladiny, jsou popsány výše.

  Pokud jste profesionální stavitel a vaše oblast práce je spojena s častým vnějším značením (výstavba velkých nadací, dokončování fasád, výstavba silnic, mostů apod.), Pak je lepší vybrat si z automatických rotačních úrovní. Zpravidla se rozdíl mezi těmito zařízeními od sebe navzájem snižuje na rozsah práce a přesnost, tedy různé ceny, které se mohou pohybovat od 20 000 do 200 000 tisíc rublů.

  Skvělá volba může být zvolena v závislosti na výrobcích, například ADA ROTARY 400 HV Servo, ale je také skvělá volba.

  Užitečné články: Keeper Laser 2D Cross Laser Level Review, Keeper Skyline 360 ​​Laser Review, Leica LINO L2 Laser Level Review

  Co si myslíte, že jsou to více nevýhody tohoto zařízení? Vaše zpětná vazba je pro lidi velmi důležitá.

  Zapojte se do našeho telegramového kanálu a skupiny v kontaktu a budete první, kdo se dozvíte o nejnovějších recenzích laserových úrovní! Doufáme, že naše recenze vám pomohou udělat správnou volbu a ušetřit peníze.