Téma OD 1247.2. Testy pracují ve výšce s lešením.

1 Osoba odpovědná za bezpečnou práci

2 vedoucí ochrany práce

3 technický manažer

--4 Zodpovědný pracovník

Číslo otázky 196 Jaký požadavek na ochranu práce při výrobě konkrétní práce je nesprávný?

1 Před zahájením výstavby stálých podlah by měly být všechny úrovně otevřených stropů a tratí, na kterých se provádí práce, pokryty dočasnými podlahami desek nebo jiných dočasných stropů, které odolávají pracovní zátěži

2 Svařování výztuže ve výšce by mělo být provedeno z lešení inventáře nebo lešení.

--3 Všechny otvory v pracovní ploše bednění by měly být otevřené

4 Koberec by měl být oplocen po obvodu.

Otázka číslo 197 Jaký je požadavek na ochranu práce při výrobě dokončovacích prací ve výšce je nesprávný?

1 Lešení používané při dokončování (omítání a lakování) ve výšce, pod kterou se provádí další práce, musí mít podlahu bez mezery

--2 Při výrobě omítacích prací s použitím čerpacích zařízení na malty je nutné zajistit oboustrannou komunikaci mezi provozovatelem a osobou odpovědnou za bezpečné provedení prací.

3 Na schodištích by měla být dokončena práce se speciálními lešeními, jejichž nohy mají různé délky, aby zajistily horizontální polohu pracovního podlaží

Číslo otázky 198 V jakém dokumentu je uvedeno umístění instalace, způsob montáže navijáků a umístění bloků při práci na výšku?

1 V pasti navijáku

2 V pracovním povolení

--3 Z hlediska práce ve výšce

4 V pokynech pro bezpečnou práci s použitím navijáků

Otázka č.199 Jaká je maximální doba práce přesčasů pro zaměstnance stanovená zákoníkem práce Ruské federace?

1 8 hodin po dobu dvou dnů za sebou a 150 hodin za rok

2 6 hodin po dobu pěti dnů za sebou a 130 hodin za rok

3 5 hodin po dobu dvou dnů za sebou a 140 hodin za rok

--4 4 hodiny po dobu dvou dnů za sebou a 120 hodin za rok

Číslo otázky 200 Má zaměstnanec právo pracovat pro dvě směny v řadě?

1 Je-li způsobena osobní potřebou

2 Má, pokud nemá žádné kontraindikace

3 Má-li souhlas zastupujícího orgánu zaměstnanců

--4 To nemá, protože práce na dvě směny v řadě podle TC je zakázána

Otázka číslo 201 Jaká je doba trvání přestávky na odpočinek a stravování zaměstnance během pracovního dne podle zákoníku práce Ruské federace?

1 Ne více než jeden a půl hodiny a nejméně 45 minut

2 Ne více než dvě hodiny a ne méně než 40 minut

3 Ne více než jeden a půl hodiny a ne méně než 40 minut

--4 Ne více než dvě hodiny a ne méně než 30 minut

Číslo otázky 202 Která z následujících ustanovení se nevztahuje na disciplinární sankce podle zákoníku práce Ruské federace?

--3 Přitažlivost k práci přesčas

4 Odvolání z přiměřených důvodů

Číslo otázky 203 Jaké je období od data zjištění nesprávného chování zaměstnanci, lze použít disciplinární opatření, bez ohledu na dobu nemoci zaměstnance, na dovolenou, jakož i čas potřebný k zohlednění názorů zastupitelského orgánu pracovníků?

1 Nejpozději tři měsíce

2 Nejpozději do šesti měsíců

3 Nejpozději dva měsíce

--4 Nejpozději jeden měsíc

Číslo otázky 204 Které z následujících ustanovení se nevztahuje na povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečné pracovní podmínky a ochranu práce?

1 Nákup a distribuce speciálního oblečení, speciální obuvi a jiných osobních ochranných prostředků, prostředků na praní a neutralizace na vlastní náklady

2 Školení o bezpečných metodách a technikách pro výkon práce a poskytování první pomoci poškozeným osobám v zaměstnání, vedení školení o ochraně práce, školení na pracovišti a testování znalostí o požadavcích na ochranu práce

--3 Stanovení výše náhrady pro oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně morálního hazardu

4 Informování zaměstnanců o pracovních podmínkách a ochraně práce na pracovištích, o riziku poškození zdraví a o náhradách a osobních ochranných pomůckách

Číslo otázky 205 Na jakém z výše uvedených skutečností nemá zaměstnanec nárok podle požadavků zákoníku práce Ruské federace?

--1 Pro osobní účast v komisi pro kontrolu pracovních podmínek a ochrany práce na jeho pracovišti ze strany federálního výkonného orgánu oprávněného vykonávat federální státní dohled nad dodržováním pracovněprávních předpisů a dalších regulačních právních předpisů obsahujících normy pracovního práva

2 Poskytnout pracovní prostředí, které splňuje požadavky ochrany práce

3 Poskytnout prostředky osobní a kolektivní ochrany na náklady zaměstnavatele.

4 U povinného sociálního pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání

Číslo otázky 206 Které z následujících ustanovení se nevztahuje na povinnosti zaměstnance v oblasti ochrany práce?

1 Okamžitě informujte svého bezprostředního nadřízeného o každé situaci, která ohrožuje život a zdraví lidí při každé nehodě, ke které došlo na pracovišti.

2 Při povinném předběžném předepisování (při přijetí do zaměstnání) a pravidelných (během zaměstnání) lékařských prohlídek (vyšetření)

3 Nezávisle nakupujte osobní ochranné pomůcky na vlastní náklady.

4 Vyškolení v bezpečných metodách a technikách pro výkon práce a poskytnutí první pomoci výrobcům zraněným, instruktáž o ochraně práce, praxe na pracovišti, testování znalostí o požadavcích na ochranu práce

Číslo otázky 207 Které z následujících podmínek se nevztahuje na hygienické požadavky na provozní režim chladicího média?

1 Pracovníci na volném prostranství během chladného období roku by měli být opatřeni sadou OOP proti chladu s odpovídající tepelnou izolací.

2 Aby se zabránilo místnímu ochlazení těla pracovníků a snížila se celková ztráta tepla z povrchu těla, měly by být vybaveny rukavicemi, botami a pokrývkami hlavy, které mají odpovídající tepelnou izolaci.

3 Přerušení topení nelze kombinovat s přerušeními, aby se obnovil funkční stav zaměstnance po provedení fyzické práce. Během těchto přestávek je zaměstnanec povinen zajistit "horké" jídlo, které musí obsahovat alkoholické nápoje.

4 Při absenci ochrany obličeje a dýchacích orgánů by práce na otevřeném prostoru neměla být prováděna kombinací teploty vzduchu a rychlosti větru, která představuje riziko omrzliny po 1 min.

Otázka číslo 208 Jaký je časový plán vyšetřování nehody, v důsledku čehož jedna nebo více obětí obdrželo vážné zranění pro své zdraví?

1 Za patnáct dní

2 během tří dnů

3 Během dne

4 Do jednoho měsíce

Číslo otázky 209 Jaký je časový plán pro vyšetřování nehody, v důsledku čehož jedna nebo několik obětí obdrželo drobné zranění jejich zdraví?

1 Za patnáct dní

2 během tří dnů

3 Během dne

4 Do jednoho měsíce

Číslo otázky 210 Kdo provádí další vyšetřování nehody po obdržení vyjádření nesouhlasu oběti se zjištěními vyšetřovací komise?

1 Zvláštní komise jmenovaná zaměstnavatelem

2 Státní inspektor práce se zapojením inspektora práce odborových pracovníků a zástupce výkonného orgánu pojistitele, je-li to nutné

3 zvláštní komisí zřízenou v krajském oddělení Fondu sociálního zabezpečení Ruské federace společně se státním inspekcí práce

4 Inspektor pracovního odboru, v případě potřeby za účasti zástupce výkonného orgánu pojistitele

Otázka číslo 211 Jaká je doba uchovávání materiálů pro vyšetřování průmyslových havárií u zaměstnavatele zřízeného zákoníkem práce Ruské federace?

1 Po dobu 10 let

2 Za 25 let

--3 Již 45 let

4 Více než 75 let

Otázka č. 212 Kdo určuje míru viny pojištěného v procentech, pokud při vyšetřování nehody bylo zjištěno, že hrubá nedbalost pojištěného přispěla k výskytu nebo zvýšení škody způsobené jeho zdraví?

1 Volený orgán primární odborové organizace nebo jiný orgán pověřený zaměstnanci

--2 Komise pro vyšetřování nehod, s přihlédnutím k závěru zvoleného orgánu primární odborové organizace nebo jiného oprávněného orgánu zaměstnanců

3 Zaměstnavatel při zohlednění stanoviska zvoleného orgánu primární odborové organizace nebo jiného oprávněného orgánu zaměstnanců

4 Regionální oddělení Fondu sociálního zabezpečení Ruské federace s ohledem na názory zaměstnavatele

+7 (861) 290-23-21

Pravidla pro instalaci a demontáž bednění

Před zahájením montáže hliníkového bednění z velkých panelů by měly být organizační a přípravné činnosti prováděny v souladu se stavebními normami a předpisy 3.01.01-85 "Organizace stavební výroby" a měly by být prováděny následující práce: vyrovnání podlahových ploch; rozbití os stěn; označení polohy stěn v souladu s projektem; na povrchu překryvného nátěru by se měly aplikovat rizika, která by určovala pracovní polohu bednění; připravené montážní příslušenství a nástroje. Místa instalace bednění by měla být odstraněna nečistotami a nečistotami a v zimě ze sněhu a ledu.

Bednění na staveništi by mělo být dokončeno, vhodné pro instalaci a provoz, bez úprav a upevnění na staveništi.

Prvky bednění, které dorazily na stavbu, jsou umístěny v oblasti provozu věžového jeřábu. Všechny prvky bednění by měly být uloženy v přístřešku za podmínek, které vylučují jejich poškození, seřazené podle značky a velikosti. Bednicí panely jsou uloženy na dřevěných podložkách a obložení. Zbývající spojovací prvky jsou uloženy v krabicích.

Instalace, demontáž a instalace bednění by se měla provádět podle projektu výroby (CPD).

Stěnové bednění lze montovat samostatnými štíty nebo s předmontovanými panely.

Montáž panelů z jednotlivých štítů by měla být prováděna na speciálně připraveném místě v areálu věžového jeřábu.

Bednicí panely jsou vyrobeny z modulární konstrukce, univerzální a zaměnitelné, horní a dolní část štítu nejsou definovány, montáž může být provedena na jakýchkoliv stranách.

Konstrukce bednicích panelů umožňuje možnost jejich montáže a vzájemného propojení ve svislé a vodorovné poloze. V žebrech rámu jsou otvory pro montáž držáků lešení a montáž vzpěr.

Při sestavování panelů a při instalaci bednění z jednotlivých štítů jsou štíty vzájemně propojeny zámky, nejméně tři na výšku stíněním.

Při instalaci vodorovných štítů je možné je spojit se zámky s vertikálně umístěnými štíty, nejméně se třemi zámky po délce vodorovného štítu.

Při montáži panelů nebo při instalaci bednění z jednotlivých štítů instalují a upevňují vzpěry a konzoly otvory v horizontálních hranách bednicích panelů a mohou být použity otvory v různých okrajích stínění. Počet výložníků a závor je určen výpadkem.

Instalujte štíty nebo bednicí panely pomocí jeřábu by měly podléhat následujícím pravidlům:

- instalované panely musí být bezpečně připevněny;

- je povoleno uvolnit štít nebo bednicí panely z jeřábového háku po jejich upevnění trvalými nebo dočasnými upevňovacími prvky;

- Příprava a použití mazadel ("Emulsol") na palubě bednění musí být prováděno s povinným dodržováním všech hygienických a bezpečnostních požadavků.

Demontáž bednění.

Demontáž bednění je povolena pouze po dosažení požadované síly betonu podle SNiP 3.03.01-87 a se souhlasem výrobce.

Demontáž stěn bednění vytváří zvětšené panely (5-6 štítů). Na panelu odšroubujte šrouby upevňující matice, vytáhněte upevňovací prvky. Poté pomocí prutů odtrhnou panely z betonu.

Odpojený panel je nakloněn a převeden jeřábem na nový úchyt

Stínění, stěnové bednění po každém demontáži by měly být vyčištěny z lepené cementové malty.

Použití bednění zajišťuje povinné čištění a mazání paluby štítu.

Pravidla pro demontáž bednění

Zaměření v procesu vytváření nadace je věnováno požadavkům na bednění zařízení a nalévání betonového řešení. Problémy ovlivňující postup odstraňování bednění jsou však stejně důležité. Zejména je třeba vzít v úvahu časový interval, během kterého je dostatek pevnosti betonu, stejně jako technologie demontáže samotné konstrukce.

Regulační doba pro odstranění bednění

Existuje názor, že optimální doba pro léčbu nadace je 28 dní. Odpověď na otázku, kdy odstranit bednění po nalití betonu, bude v každém případě individuální. Hlavním standardním parametrem, který by měl být odpuzován při určování doby připravenosti na demontáž, je prodej síly. Tato charakteristika naopak závisí na následujících datech:

 • Typ a velikost konstrukce;
 • Označení použitého betonu;
 • Teplota okolí;
 • Jiné podmínky vytvrzování;
 • Velikost zatížení.

Hlavním kritériem při určování doby čekání na vytvrzení betonu je jeho typ. Konkrétně je tvrdost pro těžké betony a malty na porézních přísadách 50% a při vytvrzování v autoklávu dosahuje OD 100%. Když pevnost konstrukce dosáhne svého maxima, lze demontovat bednění. V ostatních případech je platné stejné období 28 dní. Podle předpisů musí beton pro nadaci dosáhnout dostatečné síly zatížení nejpozději v tomto období.

Kromě toho existují vizuální znaky, které signalizují, že můžete odstranit bednění. Chcete-li například určit, kdy chcete odstranit bednění z podkladu, je třeba věnovat pozornost překližkovým deskám. Pokud se začaly pohybovat od své původní polohy, naznačuje to, že beton dává vodu a bednění lze demontovat. Před vznikem mezer mezi překližkou a betonovou základnou zpravidla trvá 7 až 10 dní.

Odizolování monolitických neohřívaných konstrukcí

Monolitické základy, které jsou instalovány bez použití topných technologií pomocí termosky, jsou podrobeny demontáži v souladu s regulačním dokumentem řady TR. Následující typy bednění spadají pod tento standard: bednění bočních panelů na základových konstrukcích, sloupky, stěny a nosníky, nosné prvky panelů, konstrukce s předpjatou výztuží, podpěrné formy o délce asi 6 m, atd.

Pro určení doby odebrání bednění po odlití šroubů, sloupů a jiných konstrukcí této skupiny je třeba zvážit indikátory skutečné zátěže vzhledem k standardu. Nastavený čas čekání je od 6 do 72 hodin. Hlavním parametrem pro nastavení určitého časového intervalu je zatížení, které se může lišit od 70 do 100% vzhledem k designu.

Je důležité nezapomínat, že plné zatížení konstrukce je možné pouze od okamžiku, kdy betonový podklad dosáhne plné pevnosti v souladu s konstrukčním ukazatelem. V budoucnu by měly být všechny činnosti související s prací na stavbě se železobetonovou konstrukcí a její údržbou prováděny za podmínky, že pevnost betonové konstrukce je nejméně 1,5 MPa. Pokud se používají mezilehlé podpěry pro rozpětí, může být konečná pevnost pro odizolování snížena. Jinými slovy, přítomnost podpěr zvyšuje obrat betonové hmoty a snižuje dobu výstavby.

Účinek teploty na časování odizolování

Závislost času na získání síly z teplotního režimu lze vysledovat příkladem dvou betonů - z portlandského cementu a strusky Portlandského cementu. První při teplotním indexu 10 ° C a více zisků během 5 dnů přibližně 50% síly indikátoru návrhu a roztok na struskově-portlandský cement za podobných podmínek dosáhne ve stejném stavu za 2 týdny. Pro srovnání lze v zimním období s negativním teplotním režimem prodloužit až o 3 měsíce. A to za předpokladu, že stavitelé vyrábějí nemrznoucí přísady. V souladu s tím, aby se urychlil proces vytvrzování, je při provádění zimního betonování lepší použít elektrické topné systémy.

Jak správně rozebrat?

Před zahájením demontáže je nutné odstranit konstrukce, které podporují podpěrné prvky. Vzhledem k tomu, že bednění může být odstraněno za různých podmínek a v některých případech dokonce s nedostatečnou pevností betonové základny, je třeba tuto operaci provést velmi pečlivě. Dále jsou komponenty bednící struktury rozebírány postupně od shora dolů.

Nejprve odstraňte upínací prvky a zkroucení drátu. Toto je následováno demontáží rohových částí, které nejsou vysoké zatížení, a beton z jejich stran tvrdší rychleji. Potom odstraňte uchopovací žebra, po kterých jsou štíty překližky odděleny od regálů. Je důležité zajistit integritu bednění, protože může být v budoucnu použita pro výstavbu dalších základů.

Aby nedošlo k poškození betonu při demontáži, je žádoucí poskytnout strukturální možnosti ve fázi vytváření bednění pro usnadnění jeho odstraňování. Pokud se v průběhu demontáže používají šokové zařízení a zdvihací mechanismy, zvyšuje se riziko rozbití betonové konstrukce. V tomto ohledu je třeba věnovat velkou pozornost použití speciálních zařízení a vybavení.

Závěr

Proces demontáže bednění není tak komplikovaný a kvalita jeho výkonu má zřídka významný dopad na spolehlivost nadace. Jediná věc, která je důležitá, je rozhodnout o okamžiku, kdy je nutné odstranit bednění po nalijení betonu a zahájit načítání konstrukce. Optimální ukazatele temperování a skutečné pevnosti nemusí být dosaženy v okamžiku demontáže bednění, ale pro další použití základny pro jeho zamýšlený účel je nezbytné maximální vytvrzení.

Demontáž bednění

Podle normativních dokumentů, jmenovitě DIN 1045-2: 2008-08 (Evropa) a SNiP 3.03.01-87, musí být debňovací systém demontován po 70% připravenosti litím betonu. Pro dosažení požadovaného výkonu (za optimálních podmínek) trvá nejméně 2-3 dny v závislosti na typu konstrukce. Je třeba poznamenat, že pevnost odlitku a rychlost dozrávání používaná pro odlévací směs ovlivňují takové ukazatele jako:

 • Procento složek betonu. Beton je komplex tvořený anorganickými sloučeninami, které se podílejí na vzájemných reakcích. Pro pevnost betonu je odpovědná taková látka, jako je vápník, který je v betonu přítomen v několika formách. Hlavní účinnou látkou je křemičitan vápenatý, díky kterému se struktura silněji ročně zvyšuje.

Demontáž bednění se musí provést po úplném vytvrzení betonu.

 • Teplotní charakteristiky. Reakce mezi sloučeninami probíhají rychleji při vysokých teplotách. Takže při hodnotách vyšších než 25 stupňů získává casting až 80% síly maximálně do pěti dnů. Zatímco při teplotním indexu až 5 stupňů může tento proces trvat déle než měsíc.
 • Dodržování technologických požadavků. Aby beton co nejrychleji zralý a neztrácel jeho provozní vlastnosti, neměli byste zanedbat požadavky procesní technologie a urychlit stavební práce.
 • Použití plniv. Při použití materiálů jako je expandovaná hlína, sutiny atd. Se rychlost betonového odlitku změní ve směru redukce. To lze také vzít v úvahu při výpočtu doby pro demontáž bednění.

Pravidla pro demontáž bednění

Po vytvoření betonového odlitku a dosažení požadované síly můžete pokračovat v demontáž bednění. Demontážní proces, pokud jde o konzistenci, je nepřímo úměrný procesu montáže bednění. To znamená, že analýza prvků systému začíná oddělením paluby od povrchu odlitku a následným rozdělením na součásti, jejichž počet závisí na typu bednění.

Demontáž prostorově nastavitelného bednění: a - horizontální vyjímání otvorů za pomoci popruhů; b, c - to samé pomocí zachycení traverzu; g - vertikální odsávání

Demontáž bednění by se měla provádět bez použití velkých stavebních zařízení, které by mohly poškodit nebo zničit odlévání. Existuje řada pravidel, jejichž realizace bude rychle odstranit bednění a zachovat integritu odlitku:

 • zájezdy, věže, nosníky a další podpůrné prvky je nutno naposledy demontovat, protože hrají roli podpůrných konstrukcí;
 • demontážní regály a štíty je třeba provádět opatrně. Je důležité zkontrolovat přítomnost ploch s nevysušeným betonem, stejně jako místa, kde beton zvýšil přilnavost k ochrannému krytu bednění;
 • demontáž by měla být prováděna shora dolů, s odstraněním rohových spojovacích prvků;
 • pokud beton získává pevnost po dlouhou dobu, je lepší vyplnit následující části struktury než spěchat a ignorovat požadavky standardů;
 • před použitím dříve demontovaného bednění je nutné odstranit všechny stávající stopy betonu a ošetřit kontaktní plochu snižujícím se adhezním složením. Prvky bednění musí být skladovány v souladu s technologickými a provozními dokumenty.

Bednění, které bylo demontováno

Tvůrce musí znát všechny detaily, když pracuje s materiálem, jako je beton, aby pracovali kvalitně. Potřebujete vědět čas vytvrzování.

Technologie monolitické konstrukce je v současné době používána všude. Beton a bednění se používají při výrobě stěn, stropů, zahrad, podlah.

Správné nalévání betonu do bednění je základem kvality a krásy budoucí struktury. Jakékoliv podnikání na začátku vyžaduje pevný základ.

Vzhledem k tomu, že se monolitická nízkopodlažní konstrukce stává stále častějším, je otázka konstrukce bednění pro podlahu velmi důležitá.

6.7. Bezpečnostní požadavky na betonové práce

6.7.1. Při montáži kování, vložených dílů, bednění, lití betonu, demontáže bednění a dalších prací prováděných během výstavby monolitických železobetonových konstrukcí ve výšce jsou prováděna opatření k ochraně pracovníků před nebezpečím spojeným s dočasným nestabilním stavem konstrukce, zařízení, bednění a opěrných přípravků.

6.7.2. Práce uvedené v ustanovení 6.7.1 Pravidel musí provádět kvalifikovaní zaměstnanci, kteří mohou pracovat předepsaným způsobem pod vedením a dohledem výrobce (předák, předák).

6.7.3. Umístění na bednění zařízení a materiálů, které nejsou v projektu k dispozici, pro provádění prací, stejně jako pobyt osob, které nejsou přímo zapojeny do výroby práce na podlahách bednění, není povoleno.

6.7.4. Bednění by mělo být prováděno takovým způsobem, aby lešení, žebříky a další prostředky zajišťující vstupní a výstupní cesty, dopravní prostředky byly pohodlné, snadno a bezpečně upevněny na bednění.

6.7.5. Při instalaci bednicích prvků v několika vrstvách je každá další vrstva instalována po upevnění spodní vrstvy.

6.7.6. Bednění by mělo být kontrolováno, namontováno a demontováno zkušenými pracovníky pro tyto druhy práce a pod dohledem výrobce (mistr, předák, brigádník).

6.7.7. Podpěry bednění musí odpovídat konstrukčnímu zatížení, rozpětí, nastavovací teplotě a rychlosti vytvrzování betonu. Pro podporu desek a nosníků je třeba použít vhodný bednění jako prostředek ochrany před dočasným přetížením.

6.7.8. Při instalaci bednění jsou všechny nastavitelné prvky pevné.

6.7.9. Sklizeň a opracování výztuže se provádí ve speciálně určených pro tento účel a odpovídajících místech.

6.7.10. Pro ochranu pracovníků před padajícími předměty na zavěšeném lešení jsou na vnějším obvodě posuvného bednění instalovány clony se šířkou nejméně šířky lešení.

6.7.11. Při práci na napětí výztuže je třeba:

a) instalovat v místech průjezdu osoby ochranné bariéry o výšce nejméně 1,8 m;

b) vybavit zařízením pro napínání kotvy, které je aktivováno při zapnutí napínáku;

c) zajistit podmínky, za kterých by byla vyloučena přítomnost lidí, kteří jsou blíže než 1 m od rebráku vyhřívaného elektrickým proudem.

6.7.12. Prvky vyztužovacích klecí musí být zabaleny s ohledem na podmínky jejich zvedání a přepravy na místo instalace.

6.7.13. Při používání chemických přísad v betonových směsích je nutné přijmout opatření k prevenci popálení kůže a poškození očí pracovníků při použití vhodných pracovních metod a osobních ochranných prostředků.

6.7.14. Přesun betonové směsi nebo prázdného bunkru je povolen pouze s uzavřeným uzávěrem.

6.7.15. Montáž, demontáž a opravy betonovodov, odstraňování betonových dopravních zácpů je povoleno pouze po snížení tlaku v betonové trubce na atmosférický.

6.7.16. Při vyfukování stlačeného vzduchu zkouškou betonovodů by pracovníci, kteří nejsou přímo zapojeni do těchto činností, měli být z betonového potrubí odstraněni ve vzdálenosti nejméně 10 m.

6.7.17. Každý den, před položením betonu do bednění, se kontroluje stav kontejneru, bednění a lešení. Zjištěné závady musí být opraveny okamžitě.

6.7.18. Před pokládkou betonové směsi vibracím se kontroluje provozuschopnost a spolehlivost upevnění všech vibrobotových spojů mezi sebou a bezpečnostním lankem.

6.7.19. Při pokládce betonu z kbelíku nebo bunkru by vzdálenost mezi spodním okrajem lopaty nebo bunkru a předem položeným betonem nebo na povrchu, na němž je beton položena, neměla být větší než 1 m, pokud nejsou v projektu plánovány další vzdálenosti.

6.7.20. Při zhutňování betonové směsi pomocí elektrických vibrátorů není dovoleno pohybovat vibrátoru pomocí kabelu proudu. Během přestávek v práci a při přesunu z jednoho místa na druhé musí být elektrovibrátor vypnutý.

6.7.21. Pracovníci, kteří kladou směs betonu na plochy se sklonem větší než 20 stupňů, by měli používat bezpečnostní pásy.

6.7.22. Během elektrického ohřevu betonu musí být instalace a připojení elektrických zařízení k napájecí síti prováděny elektrikáři, kteří mají elektrickou bezpečnostní skupinu nejméně III.

6.7.23. V oblasti elektrického ohřevu betonu je nutné v ochranném plášti použít izolační ohebné kabely nebo dráty. Není dovoleno položit vodiče přímo přes vrstvu pilin, stejně jako dráty s poškozenou izolací.

6.7.24. Zóna elektrického ohřevu betonu je ohrazena v souladu s požadavky GOST 23407-78, označenými bezpečnostními značkami a signálními světly ve tmě nebo v podmínkách špatné viditelnosti. Signální svítilny musí být připojeny tak, aby při vypálení napájecího napětí bylo vypnuté.

6.7.25. Zóna elektrického ohřevu betonu by měla být pod 24 hodinovým dohledem elektrikářů.

6.7.26. Lidský pobyt a práce v betonové topné zóně nejsou povoleny, s výjimkou práce vykonávané zaměstnanci, kteří mají elektrickou bezpečnostní skupinu nejméně II a používají vhodné ochranné prostředky proti úrazu elektrickým proudem.

6.7.27. Otevřená (nepevná) výztuž železobetonových konstrukcí související s plochou pod elektrickým ohřevem musí být uzemněna (nulována).

6.7.28. Po každém pohybu zařízení používaného při ohřevu betonu na nové místo je nutné vizuálně zkontrolovat stav izolace drátů, ochranných prostředků, oplocení a uzemnění.

6.7.29. Při demontáži bednění je třeba přijmout opatření proti náhodnému pádu bednících prvků, zhroucení podpěrných lešení nebo konstrukcí.

6.7.30. Při odstraňování bednění je třeba přijmout opatření, aby se zabránilo možnému kolapsu, takže dostatečný počet podpěr, aby se udržel na svém místě, zůstal na svém místě.

Demontáž bednění musí být provedena se souhlasem předáka

6.7.31. Při demontáži by měl být bednění co nejdále odstraněn, aby se předešlo nebezpečí spojenému s padajícími částmi bednění.

6.7.32. Mechanické, hydraulické, pneumatické zdvihací zařízení k pohybu bednění by měly být vybaveny automatickými zádržnými prvky, které se aktivují, když zvedací zařízení selže.

6.7.33. Všechny úrovně otevřených stropů a tratí, na nichž se provádí práce, musí být zablokovány dočasnými podlahami desek nebo jiných dočasných stropů, které odolávají pracovnímu vytížení až po stavbu stálých podlah.

Části dočasného terénu musí být odstraněny v rozsahu nezbytném pro provedení práce.

6.7.34. Při určitých specifických pracovních podmínkách mohou být dočasné paluby nahrazeny pracovními plošinami s příslušným oplocením.

6.7.35. Otvory, ve kterých se provádí sestup materiálů, musí být oploceny.

Velká encyklopedie ropy a plynu

Demontáž - bednění

Demontáž bednění se provádí pod dohledem technického personálu. Prvky demontovaného bednění nejsou spadly dolů, ale spadly na ruce, kabely nebo pomocí navijáků. [1]

Demontáž bednění se provádí, když beton dosáhne 70% pevnosti konstrukce. [2]

Demontáž bednění může být provedena pouze se souhlasem výrobce nebo velitele a ve zvláště kritických případech (konstrukce nad 6 m a tenkostěnné) se souhlasem hlavního inženýra stavební a montážní organizace. Před zahájením demontáže bednění zkontrolujte pevnost betonu, ujistěte se, že nedošlo k překročení dovoleného zatížení, a závady, které by mohly vést k nadměrné deformaci nebo zhroucení konstrukcí po odstranění bednění. Při demontáži se provádějí opatření proti náhodnému pádu prvků bednění, zhroucení podpěrných lešení nebo konstrukcí. [3]

Demontáž bednění může být provedena pouze se souhlasem výrobce nebo velitele a ve zvlášť kritických případech (konstrukce o délce přesahující 6 m a tenkostěnné konstrukce) se souhlasem hlavního inženýra stavební a montážní organizace. [4]

Demontáž bednění by měla být provedena (po dosažení dané hustoty betonu) s povolením předáka a zejména kritických konstrukcí (podle seznamu stanoveného projektem) se souhlasem hlavního inženýra. [5]

Demontáž bednění by měla být provedena v přesně definovaném pořadí v určený čas přijetím všech opatření proti konkrétnímu zhoršení. Při vytahování některých hřebíků do zahraničí se používají speciální hřebíky s dvojitým kloubem (obr. 4). Vytahování hřebíků se provádí buď vidličkou s vidličkou nebo speciálním páčkem, což usnadňuje práci na těsných místech.

Demontáž bednění se provádí nejdříve 28 dní od okamžiku konce betonáže, kdy beton dosáhne dostatečné pevnosti. [7]

Demontáž bednění oblouku se provádí po úplném zablokování blokovacích cihel, otevření dutin oblouků a konec utahování rámových spojů. Bezkřídlé klenby s rozpětím menší než 3 m jsou ucpané jedním zámkem a s rozpětím delším než 3 metry - se třemi zámky. Hradní cihly by neměly být řezány na více než polovinu tloušťky a neměly by mít hrany, které by byly vyřezány do klínu. Hradní cihly jsou taženy dřevěnými kladivy. Stoupačky klenby by měly mít plochý povrch, směřující podél poloměru klenby a zapuštěné do stěn o minimálně 30 mm. Zarovnání špičky klenby zahuštěním není povoleno. [8]

Demontáž bednění a lešení by měla být svěřena těm pracovním týmům, které je budou znovu instalovat. [10]

Demontáž bednění nebo forem vzniklých 1-2 dny po vytvrzení v přírodních podmínkách. Ze spodních forem produktu se odstraní za 3 až 4 dny. [11]

Demontáž bednění se provádí, když beton dosáhne 70% své konstrukční pevnosti, ale nejdříve 12 dnů pro stěny a dno a 20 až 28 dní pro zbývající části nádrže. [12]

Při demontáži bednění byste měli přijmout opatření proti náhodnému pádu bednění, zhroucení podpěrného lešení nebo konstrukcí. [13]

Materiály z demontáže bednění by měly být okamžitě spuštěny k zemi, roztříděny (s odstraněním vyčnívajících hřebíků a spon) a vloženy do pilot. [14]

Před zahájením demontáže bednění byste měli zkontrolovat pevnost betonu, zjistit nepřítomnost zatížení překračující přípustné hodnoty a závady, které by mohly vést k nadměrné deformaci nebo zhroucení konstrukcí po odstranění bednění. [15]

Demontáž bednění po betonáži

Jakmile vyjmete bednění po nalijení betonového roztoku?

Bednění je rám fixačního bloku, který definuje hranici konstrukce budovy při nalití betonu. Používá se při stavbě základů, stropů, monolitických prvků, chodníků a dokonce i vertikálních stěn. Pro úspěch odlitku je důležité nejen správně namontovat bednění, ale také před vyjímáním určitou dobu, v ideálním případě - dokud nebude beton zcela zesílen.

V praxi to však není vždy možné, upevňovací prvky mohou být použity pro betonování dalšího úseku a samotný povrch musí být ošetřen nebo zpracován. Proto je důležité vědět: po kolik dnech je možné odstranit bednění po nalití betonu a za jakých podmínek. Není vhodné vyčkat na doporučené 28 dní v jednotlivých stavbách, ale není nutné porušovat normy, plní deformace a snižuje pevnost konstrukcí.

Podmínky demontáže v závislosti na vnějších podmínkách

Hlavní kritéria určující stupeň dozrávání betonu jsou teplota a vlhkost okolního vzduchu, stupeň pevnosti a dostatečné množství kapaliny v roztoku. Nejdůležitějším faktorem je počasí, podle normy je bednění odstraněno nejdříve po 7 dnech po vysušení za optimálních podmínek (průměrný den t = + 15 ° C a řádná péče). Přesnější hodnotu lze určit podle rozvrhu betonu. Zejména u nejběžnějších značek M200 - M500 je minimální doba závěrky v dnech:

Průměrná denní teplota, ° C

Počet dnů od začátku nalévání

Odstranění bednění je pro stavbu považováno za bezpečné, když roztok dosáhne 50% síly, ale podle norem je lepší počkat na 70%. Benchmarkem je průměrná denní teplota, nikoliv doba roku. To znamená, že při zohlednění výše uvedeného rozvrhu, když t není nižší než +20 ° C, je bednění při betonáži po 3 dnech odstraněno a další etapa výstavby může být zahájena za týden.

Kolísání teploty a vlhkosti jsou nežádoucí, nejlepší období je považováno za časné a suché podzim. Ale za jeden měsíc je nereálné mít čas, aby kvalitativně provedl všechny etapy betonování budovy: od přípravy základů až po stavbu zdí a dalších staveb. Proto se doporučuje na podzim naplnit nadaci a nechat ji usadit, a v létě dokončit stavbu. Současně by měl být bednění odstraněn bez ohledu na jeho materiál: dřevěné štíty se zvětšují a deformují, deformují strukturu pod vlivem vlhkosti a kovové štíty jsou nepraktické, protože mohou být odcizeny v zimě.

Vliv konstrukčního typu

Dalším faktorem určujícím časování vytvrzování betonu je očekávané zatížení. Stavební normy udávají, kolik procent pevnosti musí být shromážděno, aby se odstranilo bednění bez rizika deformace konstrukce a podle typu je:

 • Pro svislé stěny - 0,2-0,3 MPa.
 • U železobetonových konstrukcí s porézním plničkem, základové pásy - nejméně 3,5 MPa a 50% silné značky.
 • Pro horizontální podlahy a schody s délkou otevření až 6 m - od 70%.
 • Pro stejné konstrukce o rozměrech od 6 m - ne méně než 80%.

To znamená, že při průměrné denní teplotě +10 ° C mohou být štíty z monolitického překrytí odstraněny po 14 dnech ze schodiště delšího než 6 m za stejných podmínek - za měsíc. Přesná definice: Po uplynutí počtu dnů, kdy je demontáž přípustná, doporučujeme provést zkušební výplň malé cihly a posoudit její stupeň vytvrzování. Je pozoruhodné, že čas není ovlivněn objemem monolitu nebo základem, vlastnosti betonu jsou určovány jeho strukturou a složením. Obecně platí, že svislé stěny a nosníky jsou z rámu uvolněny rychleji (v létě 3-4 dny, v zimě a na podzim 7) a horizontální podlahy a rozpětí vyžadují delší fixaci (od 2 týdnů do měsíce).

Opravdu pracující legální způsob ukládání.
Každý musí vědět!

Doporučení k odstranění

Pro vysoce kvalitní betonování zajišťují optimální péči o povrch a zabraňují náhodnému mechanickému poškození bednění. Každé úsilí se snaží minimalizovat smrštění v prvních dnech po nalití nebo překrytí nadace. Zřetelné vady jsou okamžitě odstraněny, stejně jako test pevnosti bednění. Doporučuje se předem vypočítat, kolik dní bude trvat, než zpevní konkrétní značku cementové malty a upraví se povětrnostní podmínky. Někdy je zjištěno: kdy se odstranění bednění provádí na základě vizuální kontroly na vertikálních konstrukcích, je možné demontáž po vytvoření tenkých mezer mezi deskami a betonem (obvykle po dobu 3-4 dnů).

Pro pohodlí jsou štíty nebo desky předizolovány speciálními složkami nebo fóliemi. Síla je vyloučena, není povoleno demontovat bednění pomocí zdvihacího zařízení nebo jakýmkoli jiným činitelem, které může deformovat povrch. Vedle poškození základny nebo nosníku je plné zničení opakovaně použitelného bednění.

Demontáž štítů od základů pásky začíná nejmenším zatížením, rohy a otevřenými okraji, vždy se provádí shora dolů. Kovové části a spojovací prvky, spojovací tyče v podélných prefabrikovaných konstrukcích jsou nejdříve odstraněny: jsou řezány nebo odšroubovány, po kterých štíty často mizí samy o sobě. Neoprávněné oblasti jsou úhledně odděleny klepnutím na dřevěný klín, aniž by došlo k zasažení vrcholu základny.

Zvláštní pozornost by měla být věnována oblastem s otvory pro budoucí komunikaci. Doporučujeme předem zamyslet se nad počtem otvorů a vypracovat schéma jejich umístění. Pokud máte pochybnosti o odpovědi na otázku: po kolika dnech můžete odstranit bednění z nadace, je lepší počkat další 2-3 dny, nebude to zbytečné, zvláště když pracujete na chladném podzimu nebo v létě, ale za podmínek poklesu teploty a vlhkosti.

Po demontáži jsou štíty a rámy vyčištěny z betonu a vyčištěny v suché větrané místnosti, jsou vhodné pro opětovné použití. Není žádoucí nechat bednění po delší dobu, zejména dřevěné v zimě - má na beton destruktivní účinek.

Kdy odstranit bednění z základů pásů - požadavky, termíny, demontáž

V technologii montáže monolitických konstrukcí jsou důležitými etapami práce nejen kompetentní instalace bednění, nalijení betonové směsi a péče o ni během doby získání pevnosti. Neméně odpovědná je otázka, kterou ani odborníci nemohou dát jistou odpověď. Mezi nimi již mnoho let probíhají debaty o tom, kdy bude správnější odstranit bednění z nadace - před nebo po všeobecně přijatých 28 dnech, které jsou nezbytné pro získání pevnosti značky. Ukazuje se, že ne vše je v normativních dokumentech tak jednoznačné, že stanoví různé podmínky, které umožňují zahájení demontáže pomocné struktury. Po kolika dnech může být bednění odstraněno tak, aby betonový monolit neklesl a co hrozí jeho předčasným odstraněním?

Co je bednění

Zařízení monolitické pásové základny začíná instalací bednění, což je krabice bez horního krytu nebo pouze vertikální stěny umístěné ve vzdálenosti od sebe. Vnitřní rozměry a konfigurace bednění odpovídají konstrukčním rozměrům a obrysům podzemní konstrukce. S pomocí odnímatelných nebo neodstranitelných štítů staví monolitické části budovy v přímém a složitém tvaru, což je jedna z výhod této technologie. Mezi další výhody patří:

 • nedostatek švů a omezení ve velikostech;
 • ziskovost;
 • síla;
 • možnost samoobsluhy;
 • provádění nucených prací bez přitažlivosti zdvihacích mechanismů.

Bednění je instalováno po obvodu monolitické základny. Stínění se upevňují pomocí univerzálních spojovacích prostředků, distančních podpěr a podpěr. Pro odnímatelnou konstrukci zařízení zvolte materiály s malým stupněm adheze k betonu. Dřevěné desky, překližky, plechy nebo plasty jsou nejčastěji používané.

Navíc se doporučuje pokrýt vnitřní prostor krabice speciálními látkami nebo jednoduše vytvarovat polyethylenovou fólii po obvodu.

Tento postup výrazně zjednodušuje demontáž bednění několik dní poté, co se nadace nalije. V tomto případě nebudete muset odstraňovat dřevěné desky nebo desky pomocí rázových sil. Výsledkem je, že celistvost monolitu není narušena.

Když můžete odstranit bednění

Předpokládá se, že beton získá sílu značky jen 28 dní po založení. Ale to se děje pouze za určitých teplotních podmínek. Ukázkové údaje lze zobrazit v tabulce.

Kromě toho je proces nastavení a vytvrzování monolitu ovlivněn vlhkostí vzduchu. Není zbytečné, aby cementový povrch byl během prvních dnů navlhčen hojným množstvím vody a pokryt filmem, což zabraňuje příliš rychlému odpařování vlhkosti. V opačném případě bude cement hydratován nesprávně a beton nebude schopen získat potřebnou pevnost. V něm se objeví praskliny, jejichž utěsnění nepovede k požadovanému výsledku. Výsledkem je, že únosnost základny, i po 30 dnech, nebude postačovat k tomu, aby odolala nákladům z nadzemní části domu.

Je však nutno nechat bednění po tak dlouhou dobu? Koneckonců, pro dům z velkého prostoru, aby se šetřily peníze, musí být přeměněn z místa na místo, čímž se vyrábí základový odlitek po etapách. Kolik času v tomto případě bude nutné provádět nulovou práci? Zde začíná spor.

Předpisy SNiP 3.03.01-87 uvádějí, že minimální pevnost betonové konstrukce, pokud se stává bezpečná k odstranění bednění ze základů, musí být specifikována v individuálně provedeném nebo standardním RPS. Ale soukromí vývojáři nemají vždy podobný dokument. V této situaci se můžete řídit následujícími principy načasování demontáže krabice nebo bočních stěn z betonového monolitu:

 • pro horizontální a šikmé prvky - po sadu 70% pevnosti s délkou stavby až šest metrů a 80% - s délkou více než šest metrů;
 • pro vertikální prvky - pokud je dosažena pevnost 0,2... 0,3 MPa;
 • pro možnost pohybu osob na betonovém povrchu nebo, pokud je to nutné, pro nalévání protiproudových struktur - po získání monolitu o síle vyšší než 1,5 MPa.

Na základě údajů v tabulce lze zjistit, že s 20denní průměrnou denní teplotou okolního prostředí je možné vyjmout bednění z monolitické základny nejdříve šest až osm dní a pětiletou, je lepší počkat na 28denní období. Ale je to tehdy, když se při jeho nastavení pozoruje správná péče o beton.

Demontáž bednění na nezatížených plochách základny může být provedena dříve - poté, co byl beton nastaven na 50%. Současně je nutné dodržovat pravidlo - návrh by měl mít nižší podporu po celé oblasti. U potěrů, které stoupají nad zemí, není taková podmínka bednění přijatelná.

Chcete-li zjistit stupeň vytvrzování betonu, můžete použít ovládací prvky vytvořené při procesu nalijování základů.

Údaje uvedené v tabulce výše jsou podmíněné, protože ovlivňuje proces vytvrzování monolitu poměrně málo faktorů:

 • rozměry základů;
 • teplotních a vlhkostních podmínek;
 • použití přísad v roztoku;
 • kvalita péče o beton atd.

Bylo by rozumnější nechat strukturu samotnou, dokud nedosáhne své konstrukční síly. Pokud je však potřeba odstranit bednění během jednoho nebo dvou týdnů, kontrolní prvek by měl být vyšetřen bez zbytečného odkladu. Na číslech uvedených v tabulce byste neměli sázet.

Optimální období pro založení zařízení je považováno za začátek podzimu. Během tohoto období není žádné zvláštní teplo a mrazivé noci ještě nepřijdou. Není nic špatného se skutečností, že budoucí základ domu bude muset být spánkován. To je dokonce prospěšné - na jaře bude možný pokles půdy pod zatížením a kvalita monolitu se ucítí po mrazu a rozmrazení. Ale nechat strukturu v bednění po dlouhou dobu se nedoporučuje. Dřevo v obtížných povětrnostních podmínkách začne bobtnat a zmrznout, což může vést k narušení integrity struktury betonového kamene a kov určitě zaujme fanoušky, aby profitovali na někoho jiného.

Ve skutečnosti není třeba spěchat s odstraněním bednění, zejména v případě samostatné budovy. Haste nepovede k ničemu dobrému, s výjimkou deformací monolitu, štěpků a trhlin. Je téměř nemožné určit doma, kolik dní se beton vytvrdí, takže demontáž krabice nevede ke ztrátě konstrukční pevnosti. A proč všechno spěchá? Pevný dům by měl být vybudován důkladně!

Proces odstraňování bednění

Práce na demontáž krabice by měly začít s rohy a vyčnívajícími částmi základů. Faktem je, že v těchto oblastech dochází k vytvrzení mnohem rychleji. Kromě toho, dokud to nebylo odbočka odstranění bednění z hlavního pole, monolit bude i nadále získávat sílu, být v tvrdé formě.

Je nutné opatrně odstranit štíty, aby nedošlo k narušení integrity konstrukce. Takže trhání a bití bednění pomocí improvizovaných nástrojů není nutné. V opačném případě bude velká pravděpodobnost, že se objeví štěpené obličeje nebo spadnou kusy betonu.

Demontáž bednění probíhá shora dolů. Je třeba dodržovat následující postup:

 • vyjměte horní kovové spojky po odšroubování šroubů;
 • uvolněte spodní potěry (zůstávají v těle betonového monolitu);
 • oddělené štíty z regálů;
 • odstranit rekvizity;
 • Opatrně odstraňte bednění.

V závislosti na konstrukci krabice a materiálu jeho výroby může být v procesu demontáže přítomna nebo chybí jakákoli práce. Ale samotná podstata odstranění bednění zůstává. Naložení dokončené konstrukce je povoleno pouze po sérii pevnosti značky betonu. Za určitých podmínek to může trvat déle než 28 dní. Nadace není jen nosnou konstrukcí, ale základem celého domu, proto je při jeho výstavbě nutné vzít v úvahu všechny možné nuance.

04/25/2016 v 17:04 hod

Je-li možné odstranit bednění z podkladu (pevnost při vyjímání)

Při budování domu je základem jedna z nejkritičtějších struktur.

Všechny práce na jeho konstrukci by měly být prováděny v souladu s technologií.

Při samostatném výkonu práce často existuje otázka: kdy je možné odstranit dřevo ze základny.

Trochu teorie. Nejčastěji jsou základy z betonu. Tento umělý kámen má dvě fáze vytvrzování: nastavení a vytvrzení.

První fáze trvá jen několik hodin. Během této doby musíte mít čas nalijte materiál do bednění. Formulář je navržen tak, aby se zajistilo, že se směs v tomto stádiu a na začátku kalení nerozšíří.

Ve druhé fázi se návrh stává silnější. Z kompetentního výkonu práce v této fázi závisí spolehlivost podpůrné části domu a pravděpodobnost prasklin.

Délka vytvrzování ovlivňuje dobu odstranění bednění.

Podle regulačních požadavků je možné formulář vyjmout z železobetonu nebo betonu, pokud jeho pevnost dosahuje 70% značky.

Síla značky je charakteristika uvedená v pasu betonové směsi.

V některých případech je povoleno odstranit bednění s pevností 50%, ale to je relevantní jen tehdy, je-li to potřeba.

Co určuje dobu tuhnutí

Kdy bude možné oddělit bednění od základů, závisí na vlastnostech směsi betonu a okolních faktorech:

 • Teplota vzduchu v době vytvrzování (zohledňuje se průměrná denní hodnota, tj. Aritmetický průměr denní a noční úrovně);
 • Vlhkost vzduchu;
 • Typ cementu pro výrobu betonu (normální kalení, rychlé vytvrzení nebo pomalé vytvrzení);
 • Množství vody přidané do betonu (poměr voda / cement);
 • Velikosti designu.

Všechny tyto faktory současně ovlivňují proces vytvrzování.

Mýty pro vytvrzování betonu

Síť má spoustu tipů a informací, které v nejlepším případě činí specialisty úsměvem. Chcete-li postavit skutečně kvalitní dům, musíte pečlivě vyřadit "fikci".

Nejčastější mýty o základech by měly být přičítány.

Po vytvrzení a odstranění bednění je nemožné postavit hned, je nutné nechat konstrukci stát. Jedná se o nebezpečnou iluzi, která může způsobit poškození.

Zvláště se nedoporučuje nechat nechráněný základ zimy.

Bednění lze odstranit, jakmile síla postačuje k podpoře váhy osoby. Pro každou značku betonu se bude lišit 70% pevnosti.

Nemůžeme o těchto kritériích vůbec mluvit. U jednoho konkrétního (nízké kvality) bude váha člověka dostatečným ukazatelem a pro druhý bude takový úsudek vést k vážným problémům.

Doba vytvrzování betonu je 28 dní. Jedná se o průměrnou hodnotu, která je v praxi velmi vzácná.

Aby to bylo pravda, po celou dobu trvanlivosti musí být zachována normální vlhkost a průměrná denní teplota +20 ° (což je téměř nemožné pro klima země).

Po nalití před odstraněním bednění můžete zapomenout na nadaci. Aby se zabránilo vzniku prasklin na povrchu konstrukce, je nutné jej neustále navlhčit vodou.

V průměru se vlhčení provádí jednou za 2-3 hodiny v týdnu po vložení směsi do formy.

Při překlápěcí síle

Zničující pevnost (70% značky) závisí především na druhu cementu v betonové směsi a na teplotě vzduchu. In

Je důležité vědět, že se nedoporučuje provádět betonové práce při průměrné denní teplotě pod + 5 ° C bez dalších opatření (vytápění, použití urychlovačů kalení).

V průměru můžete poskytnout následující informace o tom, kdy můžete odstranit bednění z nadace:

 • Použití pomalého tuhnutí cementu při teplotě + 20 ° C - 7 dní;
 • Pomalu kalení při teplotě + 10 ° C - 28 dní;
 • Normálně kalení při +20 ° C - 5-7 dní;
 • Normálně kalení při + 10 ° C - 7-14 dní;
 • Normálně kalení při + 5 ° C - 21-28 dní;
 • Rychlé nastavení při + 20 ° C - 3 dny;
 • Rychlé nastavení při + 10 ° C - 7-14 dní;
 • Rychlé nastavení při + 5 ° C - 21-28 dní.

Silné rozdíly pro různé varianty cementu jsou patrné zejména při teplotě +20 °. Když jsou redukovány, stanou se méně viditelnými.

Je důležité si uvědomit, že když se průměrná denní teplota blíží + 25-30 °, nedoporučuje se provádět konkrétní práce. To bude mít nepříznivý vliv na kvalitu návrhu.

Je-li přípustné demontovat bednění dříve

Je-li doba výstavby těsná, můžete se situaci vyhnout dvěma způsoby: předčasně použijete rychle ztuhlé betonové nebo stěrkovací práce.

Regulační dokumenty zajišťují odstranění bednění při dosažení 50% pevnosti betonu za zvláštních podmínek.

Když taková potřeba vznikne, musí být štíty formy odstraněny zvlášť pečlivě. Je vždy lepší počkat na pár dní, než k chybám včas.

Při průměrné denní teplotě + 20 ° C, ve většině případů (s výjimkou pomalu zpevňujícího betonu) lze bednění odstranit po 2-3 dnech. Při teplotě + 10 ° C v jednom týdnu.

Tipy pro odstranění bednění

Abyste zabránili poškození betonové konstrukce, při vyjímání formuláře byste neměli používat mechanické nástroje, zvedáky ani navijáky. To vše může způsobit vážné poškození budovy.

Pokud nemůžete štíty odstranit bez velkého úsilí, je lepší počkat ještě pár dní. Pro přesné roztržení formy z povrchu betonu můžete mezi nimi vyvrátit dřevěný klín.

Bednění začne odstraňovat nejméně zatěžované části suterénu. Proces probíhá shora dolů. Pro zjednodušení odvápňovacích prací jsou desky před naplněním základů ošetřeny olejovými přípravky.

Nenechávejte bednění na konstrukci, která získala 100% sílu. Zvláště nebezpečné je to v zimě.

Poté, co beton získá sílu, forma přestává plnit svou funkci, naopak může způsobit poškození podpěrné části domu.

Další informace o tom, kdy můžete odstranit bednění z nadace, můžete zobrazit video:

Kompetentní provedení monolitické práce, čekání na čas budování síly, přesné odstranění bednění vám umožní vytvořit vysoce kvalitní design.

V tomto případě budou základy trvat mnoho let a během operace nepřinese vážné problémy.

Řekněte svým přátelům o tomto článku v sociální oblasti. sítě!