Antikorozní ochrana kovových konstrukcí

KONSTRUKČNÍ NORMY A PRAVIDLA

OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

KONSTRUKCE Z KORÓZIE

Datum zavedení 1986-07-01

Vyvinutý Ústav chemické ochrany projektů Minmontazhspetsstroy SSSR (V.A. Sokolov, kandidát na technické vědy V.P. Volkov), NIIZHB Gosstroy ze SSSR (doktor technických věd, EA Guzeev), TsNIIproektstalkonstruktsii je. Melnikov, Gosstroy ze SSSR (doktor technických věd, AI Golubev, kandidát na technické vědy, GV Onosov) a Akademie veřejných služeb. K.D. Pamfilova Minzhilkomkhoz RSFSR (Ph.D., technické vědy EI Ioffe).

ZAVEDENÝ Minmontazhspetsstroem SSSR.

PŘIPRAVENO PRO SCHVÁLENÍ Glavtehnormirovaniem Gosstroy SSSR (DI Prokofiev).

SCHVÁLENO usnesením Státního výboru pro stavebnictví SSSR ze dne 13. prosince 1985 N 223.

S účinností SNiP 3.04.03-85 "Ochrana stavebních konstrukcí a zařízení proti korozi" se SNiP III-23-76 "Ochrana stavebních konstrukcí a zařízení proti korozi" stává nefunkční.

Tato pravidla a předpisy se vztahují na výstavbu nových, expanzních, rekonstrukčních a technických úprav stávajících podniků, budov a staveb a je třeba dodržovat při konstrukci antikorozních nátěrů z kovových, betonových, železobetonových a zděných stavebních konstrukcí, jakož i technologických zařízení při povlékání k ochraně proti korozi, vzniklé vlivem korozního prostředí průmyslových a podzemních vod.

Tato pravidla a nařízení stanoví obecné technické požadavky pro výkon práce na staveništi.

Ochranné povlaky odolné proti povětrnostním vlivům, které chrání před slunečním zářením, srážením a prachem a mořskou atmosférou, musí být provedeny v souladu s požadavky stavebních předpisů pro střešní krytinu, hydroizolaci, parozábrany a tepelnou izolaci, jakož i na konstrukci povrchových úprav pro stavební konstrukce.

Tato pravidla a předpisy se nevztahují na práci proti korozi:

kovové podzemní stavby postavené v trvalé a skalní půdě;

trubky z ocelových plášťů, piloty a technologická zařízení, pro jejichž výstavbu byly vyvinuty zvláštní technické podmínky;

stavby tunelů a podchodů;

elektrické napájecí kabely;

kovové a železobetonové podzemní stavby vystavené korozi z bludných elektrických proudů;

hlavní ropné produkty a plynovody;

nástroje a obaly ropných a plynových polí;

Tato pravidla a předpisy se rovněž nevztahují na technologická zařízení, na použití ochranných nátěrů, na které výrobci poskytují v souladu s normou GOST 24444-80.

Ochranné nátěry technologických zařízení by se měly používat zpravidla v továrně.

Použití ochranných povlaků na technologických zařízeních přímo na místě instalace je povoleno:

Materiál odolný proti kyselinám, chemicky odolný: polymerní fóliové materiály a vrstvené plasty (skleněná tkanina, chlorovaná tkanina atd.), Masticové směsi a barvy a laky na bázi epoxidových a jiných pryskyřic;

otevřeným gumováním nestandardních zařízení vyráběných na místě instalace.

V továrně se používají ochranné nátěry pro ocelové potrubí a nádrže pro skladování a přepravu zkapalněného plynu, které jsou položeny a instalovány ve městech a městech.

Aplikace ochranných povlaků na ocelové potrubí a nádrže v místě jejich stavby je povolena s:

izolace svařovaných spojů a malých tvarových dílů;

korekce poškození ochranného povlaku;

izolace nádrží namontovaných v místě instalace jednotlivých prvků.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Práce na ochraně stavebních konstrukcí a konstrukcí, jakož i technologických zařízení, potrubí a potrubí proti korozi by se měly provádět po dokončení všech předchozích stavebních a instalačních prací, při jejichž výrobě může být poškozen ochranný povlak.

Pořadí protikorozní ochrany výše uvedených konstrukcí před jejich instalací v konstrukční poloze, stejně jako ochrana horní (opěrné) části základů před instalací, by měla být instalována do procesních map pro tyto práce.

1.2. Před montáží odnímatelných vnitřních zařízení (agitátorů, topných těles, bublin atd.) By se měla provádět antikorozní ochrana zařízení. Při dodávce zařízení od výrobce s namontovanými vnitřními zařízeními je nutno před zahájením antikorozní práce demontovat.

1.3. Antikorozní práce za přítomnosti vnitřních zařízení v zařízení nebo jejich instalace až do konce antikorozní práce jsou povoleny pouze po dohodě s organizací, která provádí antikorozní ochranu.

1.4. Při přijímání od výrobců konstrukcí ocelových konstrukcí a technologických zařízení by se měl prověřit antikorozní nátěr, který se na ně vztahuje, stanovený normami nebo technickými specifikacemi.

1.5. Svářecí práce uvnitř i vně kovových přístrojů, plynovodů a potrubí včetně svařování prvků pro upevnění izolace by měly být dokončeny před zahájením antikorozní práce.

1.6. Zkoušky těsnosti zařízení se provádějí po instalaci skříně a při přípravě kovového povrchu pod ochranou proti korozi podle bodu 2.1.

1.6.1. Příprava povrchů kapacitních betonových a železobetonových konstrukcí (včetně palet zavlažovacích chladniček) pro ochranné povlaky by měla být provedena před jejich tesnostními zkouškami v souladu s požadavky SNiP 3.05.04-85.

1.7. Všechny švy zdiva při ochraně povrchů kamenných a vyztužených kamenných konstrukcí s masticovými povlaky musí být vyšívány a v ochraně laků a laků musí být povrchy těchto konstrukcí omítnuty.

1.8. Práce na nanášení ochranných povlaků by se zpravidla měla provádět při okolní teplotě, ochranných materiálech a chráněných plochách, a to nejméně:

10 ° C - pro nátěrové barvy a nátěry připravené na bázi přírodních pryskyřic; masticové a tmelové nátěry z křemičitých materiálů; ochranné nátěry na bázi bitumenových materiálů, polyisobutylenové desky, desky "Butylkor-S", duplikovaný polyethylen; gumové povlaky; obložení obložení a obložení vložené na křemičitém tmelu odolném proti kyselinám na tmely z bituminátu; pro kyselinu odolný beton a silikát-polymerní beton;

15 ° C - pro barvy vyztužené a nevyztužené nátěry, stejně jako objemové nátěry s materiály připravenými na syntetických pryskyřicích; masticové nátěry z nehrdzavejícího materiálu a těsnicí hmoty připravené na bázi syntetických kaučuků; povlaky z fóliových polymerních materiálů; obložení obkladů a obložení z tmelů arzamit, furankor, polyester, epoxidové a smíšené epoxidové pryskyřice; polymerní beton; pro cement-polystyren, cement-perchlorovinyl a cement-kaseinové nátěry;

25 ° C - pro nátěr "Polan".

Je-li to nutné, je dovoleno provádět určité typy ochranných povlaků při nižších teplotách, s přihlédnutím k technické dokumentaci speciálně vyvinuté pro tyto účely a odsouhlasené předepsaným způsobem.

1.9. V zimě by měla být antikorozní práce prováděna ve vyhřívaných místnostech nebo útulcích. Současně musí teplota vzduchu, ochranných materiálů a chráněných ploch odpovídat požadavkům bodu 1.8.

Při použití polymerních lepicích pásek a obalových materiálů určených pro izolaci potrubí a nádrží v zimě musí být pásek a obaly uchovávány nejméně 48 hodin v místnosti s teplotou nejméně 15 ° C před aplikací.

1.10. Na otevřených přístrojích, konstrukcích, potrubích, kanálech a stavebních konstrukcích, které jsou při srážkách venku, nejsou povoleny ochranné nátěry. Bezprostředně před nanášením ochranných povlaků musí být povrchy, které mají být chráněny, vysušeny.

1.11. Nucené autopsie by měly být opatřeny náplasti stejného druhu. Povlaky by měly být vyztuženy přídavnou vrstvou překrývajícími otvory nejméně 100 mm od okrajů.

1.12. Není dovoleno vyrovnávat betonový povrch s materiály určenými k ochranným povlakům.

1.13. Během výroby antikorozní ochrany, expozice hotových ochranných povlaků, skladování a přepravy konstrukcí a zařízení s ochrannými povlaky je třeba přijmout opatření k ochraně těchto povlaků před kontaminací, vlhkostí, mechanickými a jinými účinky a poškozením.

1.14. Antikorozní ochrana by měla být prováděna v této technologické sekvenci:

příprava chráněného povrchu pod ochranným povlakem;

nanesení primeru pro přilnutí následných vrstev ochranných povlaků na chráněný povrch;

ochranný povlak;

sušení povlaku nebo jeho tepelné zpracování.

1.15. Práce s betonem odolným vůči kyselinám by měly být prováděny v souladu s požadavky stanovenými v SNiP II-15-76.

2. PŘÍPRAVA POVRCHU

Příprava kovových povrchů

2.1. Kovový povrch připravený k výrobě antikorozních přípravků by neměl mít otřepy, ostré hrany, svařovací rozstřiky, otoky, spáleniny, zbytky tavidla, závady vznikající při válcování a lití ve formě nekovových makroskopických inkluzí, skořápky, praskliny, nepravidelnosti, stejně jako soli a tuky. a znečištění.

2.2. Před aplikací ochranných povlaků by měly být povrchy ocelových konstrukcí, přístrojů, plynovodů a potrubí vyčištěny z oxidů tryskovou metodou za použití tryskacích jednotek, mechanických kartáčů nebo obráběčů rzi. Metody čištění povrchu uvedené v technické dokumentaci.

2.3. Povrchy ocelových stavebních konstrukcí určených pro zpracování s úpravami rzi (modifikátory) by měly být čistěny pouze z olupujících se rezů nebo z měkkých fólií. Povoleno k úpravě tloušťky produktů koroze, zpravidla není větší než 100 mikronů.

2.4. Stupeň čištění z oxidů kovových stavebních konstrukcí a zařízení chráněných proti korozi by měl odpovídat typu ochranného povlaku uvedeného v tabulce. 1.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Práce na ochraně stavebních konstrukcí a konstrukcí, jakož i technologických zařízení, potrubí a potrubí proti korozi by se měly provádět po dokončení všech předchozích stavebních a instalačních prací, při jejichž výrobě může být poškozen ochranný povlak.

Pořadí protikorozní ochrany výše uvedených konstrukcí před jejich instalací v konstrukční poloze, stejně jako ochrana horní (opěrné) části základů před instalací, by měla být instalována do procesních map pro tyto práce.

1.2. Před montáží odnímatelných vnitřních zařízení (agitátorů, topných těles, bublin atd.) By se měla provádět antikorozní ochrana zařízení. Při dodávce zařízení od výrobce s namontovanými vnitřními zařízeními je nutno před zahájením antikorozní práce demontovat.

1.3. Antikorozní práce za přítomnosti vnitřních zařízení v zařízení nebo jejich instalace až do konce antikorozní práce jsou povoleny pouze po dohodě s organizací, která provádí antikorozní ochranu.

1.4. Při přijímání od výrobců konstrukcí ocelových konstrukcí a technologických zařízení by se měl prověřit antikorozní nátěr, který se na ně vztahuje, stanovený normami nebo technickými specifikacemi.

1.5. Svářecí práce uvnitř i vně kovových přístrojů, plynovodů a potrubí včetně svařování prvků pro upevnění izolace by měly být dokončeny před zahájením antikorozní práce.

1.6. Zkoušky těsnosti zařízení se provádějí po instalaci skříně a při přípravě kovového povrchu pod ochranou proti korozi podle bodu 2.1.

1.6.1. Příprava povrchů kapacitních betonových a železobetonových konstrukcí (včetně palet zavlažovacích chladniček) pro ochranné povlaky by měla být provedena před jejich tesnostními zkouškami v souladu s požadavky SNiP 3.05.04-85.

1.7. Všechny švy zdiva při ochraně povrchů kamenných a vyztužených kamenných konstrukcí s masticovými povlaky musí být vyšívány a v ochraně laků a laků musí být povrchy těchto konstrukcí omítnuty.

1.8. Práce na nanášení ochranných povlaků by se zpravidla měla provádět při okolní teplotě, ochranných materiálech a chráněných plochách, a to nejméně:

10 ° C - pro nátěrové barvy a nátěry připravené na bázi přírodních pryskyřic; masticové a tmelové nátěry z křemičitých materiálů; ochranné nátěry na bázi bitumenových materiálů, polyisobutylenové desky, desky "Butylkor-S", duplikovaný polyethylen; gumové povlaky; obložení obložení a obložení vložené na křemičitém tmelu odolném proti kyselinám na tmely z bituminátu; pro kyselinu odolný beton a silikát-polymerní beton;

15 ° C - pro barvy vyztužené a nevyztužené nátěry, stejně jako objemové nátěry s materiály připravenými na syntetických pryskyřicích; masticové nátěry z nehrdzavejícího materiálu a těsnicí hmoty připravené na bázi syntetických kaučuků; povlaky z fóliových polymerních materiálů; obložení obkladů a obložení z tmelů arzamit, furankor, polyester, epoxidové a smíšené epoxidové pryskyřice; polymerní beton; pro cement-polystyren, cement-perchlorovinyl a cement-kaseinové nátěry;

25 ° C - pro nátěr "Polan".

Je-li to nutné, je dovoleno provádět určité typy ochranných povlaků při nižších teplotách, s přihlédnutím k technické dokumentaci speciálně vyvinuté pro tyto účely a odsouhlasené předepsaným způsobem.

1.9. V zimě by měla být antikorozní práce prováděna ve vyhřívaných místnostech nebo útulcích. Současně musí teplota vzduchu, ochranných materiálů a chráněných ploch odpovídat požadavkům bodu 1.8.

Při použití polymerních lepicích pásek a obalových materiálů určených pro izolaci potrubí a nádrží v zimě musí být pásek a obaly uchovávány nejméně 48 hodin v místnosti s teplotou nejméně 15 ° C před aplikací.

1.10. Na otevřených přístrojích, konstrukcích, potrubích, plynovodech a stavebních konstrukcích, které jsou během srážky venku, nejsou povoleny ochranné nátěry. Bezprostředně před nanášením ochranných povlaků musí být povrchy, které mají být chráněny, vysušeny.

1.11. Nucené autopsie by měly být opatřeny náplasti stejného druhu. Povlaky by měly být vyztuženy přídavnou vrstvou překrývajícími otvory nejméně 100 mm od okrajů.

1.12. Není dovoleno vyrovnávat betonový povrch s materiály určenými k ochranným povlakům.

1.13. Během výroby antikorozní ochrany, expozice hotových ochranných povlaků, skladování a přepravy konstrukcí a zařízení s ochrannými povlaky je třeba přijmout opatření k ochraně těchto povlaků před kontaminací, vlhkostí, mechanickými a jinými účinky a poškozením.

1.14. Antikorozní ochrana by měla být prováděna v této technologické sekvenci:

příprava chráněného povrchu pod ochranným povlakem;

nanesení primeru pro přilnutí následných vrstev ochranných povlaků na chráněný povrch;

ochranný povlak;

sušení povlaku nebo jeho tepelné zpracování.

1.15. Práce s kyselinovzdornými tyčinkami by měly být prováděny v souladu s požadavky stanovenými v SNiP II-15-76.

2. PŘÍPRAVA POVRCHU

PŘÍPRAVA KOVOVÉHO POVRCHU

2.1. Kovový povrch připravený k výrobě antikorozních přípravků by neměl mít otřepy, ostré hrany, svařovací rozstřiky, otoky, spáleniny, zbytky tavidla, závady vznikající při válcování a lití ve formě nekovových makroskopických inkluzí, skořápky, praskliny, nepravidelnosti, stejně jako soli a tuky. a znečištění.

2.2. Před aplikací ochranných povlaků by měly být povrchy ocelových konstrukcí, přístrojů, plynovodů a potrubí vyčištěny z oxidů tryskovou metodou za použití tryskacích jednotek, mechanických kartáčů nebo obráběčů rzi. Metody čištění povrchu uvedené v technické dokumentaci.

2.3. Povrchy ocelových stavebních konstrukcí určených pro zpracování s úpravami rzi (modifikátory) by měly být čistěny pouze z olupujících se rezů nebo z měkkých fólií. Povoleno k úpravě tloušťky produktů koroze, zpravidla není větší než 100 mikronů.

2.4. Stupeň čištění z oxidů kovových stavebních konstrukcí a zařízení chráněných proti korozi by měl odpovídat typu ochranného povlaku uvedeného v tabulce. 1.

Antikorozní ochrana kovových konstrukcí

Odstraňování sněhu, čištění střechy:

Mytí, čištění, čištění:

Projektování a inženýring:

Stavba, oprava, dokončování:

Stavební předpisy a předpisy SNiP 3.04.03-85

"Ochrana stavebních konstrukcí a zařízení před korozí"

Tato pravidla a předpisy se vztahují na výstavbu nových, expanzních, rekonstrukčních a technických úprav stávajících podniků, budov a staveb a je třeba dodržovat při konstrukci antikorozních nátěrů z kovových, betonových, železobetonových a zděných stavebních konstrukcí, jakož i technologických zařízení při povlékání k ochraně proti korozi, vzniklé vlivem korozního prostředí průmyslových a podzemních vod.

Tato pravidla a nařízení stanoví obecné technické požadavky pro výkon práce na staveništi.

Ochranné povlaky odolné proti povětrnostním vlivům, které chrání před slunečním zářením, srážením a prachem a mořskou atmosférou, musí být provedeny v souladu s požadavky stavebních předpisů pro střešní krytinu, hydroizolaci, parozábrany a tepelnou izolaci, jakož i na konstrukci povrchových úprav pro stavební konstrukce.

Tato pravidla a předpisy se nevztahují na práci proti korozi:

kovové podzemní stavby postavené v trvalé a skalní půdě;

trubky z ocelových plášťů, piloty a technologická zařízení, pro jejichž výstavbu byly vyvinuty zvláštní technické podmínky;

stavby tunelů a podchodů;

elektrické napájecí kabely;

kovové a železobetonové podzemní stavby vystavené korozi z bludných elektrických proudů;

hlavní ropné produkty a plynovody;

nástroje a obaly ropných a plynových polí;

Tato pravidla a předpisy se rovněž nevztahují na technologická zařízení, na použití ochranných nátěrů, na které výrobci poskytují v souladu s normou GOST 24444-80.

Ochranné nátěry technologických zařízení by se měly používat zpravidla v továrně.

Použití ochranných povlaků na technologických zařízeních přímo na místě instalace je povoleno:

Materiál odolný proti kyselinám, chemicky odolný: polymerní fóliové materiály a vrstvené plasty (skleněná tkanina, chlorovaná tkanina atd.), Masticové směsi a barvy a laky na bázi epoxidových a jiných pryskyřic;

otevřeným gumováním nestandardních zařízení vyráběných na místě instalace.

V továrně se používají ochranné nátěry pro ocelové potrubí a nádrže pro skladování a přepravu zkapalněného plynu, které jsou položeny a instalovány ve městech a městech.

Aplikace ochranných povlaků na ocelové potrubí a nádrže v místě jejich stavby je povolena s:

izolace svařovaných spojů a malých tvarových dílů;

korekce poškození ochranného povlaku;

izolace nádrží namontovaných v místě instalace jednotlivých prvků.

1. Obecná ustanovení

1.1. Práce na ochraně stavebních konstrukcí a konstrukcí, jakož i technologických zařízení, potrubí a potrubí proti korozi by se měly provádět po dokončení všech předchozích stavebních a instalačních prací, při jejichž výrobě může být poškozen ochranný povlak.

Pořadí protikorozní ochrany výše uvedených konstrukcí před jejich instalací v konstrukční poloze, stejně jako ochrana horní (opěrné) části základů před instalací, by měla být instalována do procesních map pro tyto práce.

1.2. Před montáží odnímatelných vnitřních zařízení (agitátorů, topných těles, bublin atd.) By se měla provádět antikorozní ochrana zařízení. Při dodávce zařízení od výrobce s namontovanými vnitřními zařízeními je nutno před zahájením antikorozní práce demontovat.

1.3. Antikorozní práce za přítomnosti vnitřních zařízení v zařízení nebo jejich instalace až do konce antikorozní práce jsou povoleny pouze po dohodě s organizací, která provádí antikorozní ochranu.

1.4. Při přijímání od výrobců konstrukcí ocelových konstrukcí a technologických zařízení by se měl prověřit antikorozní nátěr, který se na ně vztahuje, stanovený normami nebo technickými specifikacemi.

1.5. Svářecí práce uvnitř i vně kovových přístrojů, plynovodů a potrubí včetně svařování prvků pro upevnění izolace by měly být dokončeny před zahájením antikorozní práce.

1.6. Zkoušky těsnosti zařízení se provádějí po instalaci krytu a přípravě kovového povrchu pod antikorozní ochranu v souladu s § 2.1.

1.6.1. Příprava povrchů kapacitních betonových a železobetonových konstrukcí (včetně palet zavlažovacích ledniček) pro ochranné povlaky by měla být provedena před jejich tesností v souladu s požadavky SNiP 3.05.04-85.

1.7. Všechny švy zdiva při ochraně povrchů kamenných a vyztužených kamenných konstrukcí s masticovými povlaky musí být vyšívány a v ochraně laků a laků musí být povrchy těchto konstrukcí omítnuty.

1.8. Práce na nanášení ochranných povlaků by se zpravidla měla provádět při okolní teplotě, ochranných materiálech a chráněných plochách, a to nejméně:

10 ° C - pro nátěrové barvy a nátěry připravené na bázi přírodních pryskyřic; masticové a tmelové nátěry z křemičitých materiálů; ochranné nátěry na bázi bitumenových materiálů, polyisobutylenové desky, desky "Butylkor-S", duplikovaný polyethylen; gumové povlaky; obložení obložení a obložení vložené na křemičitém tmelu odolném proti kyselinám na tmely z bituminátu; pro kyselinu odolný beton a silikát-polymerní beton;

15 ° C - pro barvy vyztužené a nevyztužené nátěry, stejně jako objemové nátěry s materiály připravenými na syntetických pryskyřicích; masticové nátěry z nehrdzavejícího materiálu a těsnicí hmoty připravené na bázi syntetických kaučuků; povlaky z fóliových polymerních materiálů; obložení obkladů a obložení z tmelů arzamit, furankor, polyester, epoxidové a smíšené epoxidové pryskyřice; polymerní beton; pro cement-polystyren, cement-perchlorovinyl a cement-kaseinové nátěry;

25 ° C - pro nátěr "Polan".

Je-li to nutné, je dovoleno provádět určité typy ochranných povlaků při nižších teplotách, s přihlédnutím k technické dokumentaci speciálně vyvinuté pro tyto účely a odsouhlasené předepsaným způsobem.

1.9. V zimě by měla být antikorozní práce prováděna ve vyhřívaných místnostech nebo útulcích. Současně musí teplota vzduchu, ochranných materiálů a chráněných ploch odpovídat požadavkům s. 1.8.

Při použití polymerních lepicích pásek a obalových materiálů určených pro izolaci potrubí a nádrží v zimě musí být pásek a obaly uchovávány nejméně 48 hodin před aplikací v místnosti s teplotou nejméně 15 ° C

1.10. Na otevřených přístrojích, konstrukcích, potrubích, kanálech a stavebních konstrukcích, které jsou při srážkách venku, nejsou povoleny ochranné nátěry. Bezprostředně před nanášením ochranných povlaků musí být povrchy, které mají být chráněny, vysušeny.

1.11. Nucené autopsie by měly být opatřeny náplasti stejného druhu. Povlaky by měly být vyztuženy přídavnou vrstvou překrývajícími otvory nejméně 100 mm od okrajů.

1.12. Není dovoleno vyrovnávat betonový povrch s materiály určenými k ochranným povlakům.

1.13. Během výroby antikorozní ochrany, expozice hotových ochranných povlaků, skladování a přepravy konstrukcí a zařízení s ochrannými povlaky je třeba přijmout opatření k ochraně těchto povlaků před kontaminací, vlhkostí, mechanickými a jinými účinky a poškozením.

1.14. Antikorozní ochrana by měla být prováděna v této technologické sekvenci:

příprava chráněného povrchu pod ochranným povlakem;

nanesení primeru pro přilnutí následných vrstev ochranných povlaků na chráněný povrch;

ochranný povlak;

sušení povlaku nebo jeho tepelné zpracování.

1.15. Práce s betonem odolným vůči kyselinám by měly být prováděny v souladu s požadavky stanovenými v SNiP II-15-76.

2. Příprava povrchu

Příprava kovových povrchů

2.1. Kovový povrch připravený k výrobě antikorozních přípravků by neměl mít otřepy, ostré hrany, svařovací rozstřiky, otoky, spáleniny, zbytky tavidla, závady vznikající při válcování a lití ve formě nekovových makroskopických inkluzí, skořápky, praskliny, nepravidelnosti, stejně jako soli a tuky. a znečištění.

2.2. Před aplikací ochranných povlaků by měly být povrchy ocelových konstrukcí, přístrojů, plynovodů a potrubí vyčištěny z oxidů tryskovou metodou za použití tryskacích jednotek, mechanických kartáčů nebo obráběčů rzi. Metody čištění povrchu uvedené v technické dokumentaci.

2.3. Povrchy ocelových stavebních konstrukcí určených pro zpracování s úpravami rzi (modifikátory) by měly být čistěny pouze z olupujících se rezů nebo z měkkých fólií. Povoleno k úpravě tloušťky produktů koroze, zpravidla není větší než 100 mikronů.

2.5. Stlačený vzduch používaný k čištění musí být suchý, čistý a vyhovovat normě GOST 9.010-80.

2.6. Při abrazivním čištění na ošetřovaném povrchu je třeba vyloučit tvorbu kondenzátu.

2.7. Po čištění musí být kovový povrch bez prachu mechanicky nebo s rozpouštědly.

Betonová příprava

2.9. Betonový povrch připravený pro aplikaci antikorozní ochrany by neměl mít vyčnívající kování, dřezy, toky, žebra, olejové skvrny, nečistoty a prach.

Vložené výrobky musí být pevně uchyceny v betonu; zástěry vložených výrobků jsou instalovány v jedné rovině s chráněným povrchem.

Spojení podlahy se sloupky, základy zařízení, stěn a dalších vertikálních prvků by mělo být monolitické.

Kovové sloupky musí být uzavřeny.

Vlhkost betonu v povrchové vrstvě o tloušťce 20 mm by neměla činit více než 4%.

2.10. Betonové plochy, které byly předtím vystaveny kyselým agresivním médiím, by měly být opláchnuty čistou vodou, neutralizovány alkalickým roztokem nebo 4-5% roztokem uhličitanu sodného, ​​opláchnuty a usušeny.

Poznámky: 1. Obsah vlhkosti betonu pro nátěry z vodorozpustných kompozic není standardizován, ale na povrchu nesmí být viditelný film s vodou.

3. Ochranné nátěry na barvy a laky

3.1. Ochranné materiály barvy by měly být aplikovány v následující technologické sekvenci:

aplikace a sušení primerů;

vkládání a sušení tmelů (v případě potřeby);

nanášení a sušení povlakových vrstev;

vystavení nebo tepelnému zpracování povlaku.

3.2. Způsob nanášení, tloušťka jednotlivých vrstev, vlhkost vzduchu a doba sušení každé vrstvy, celková tloušťka ochranného povlaku jsou určeny technickou dokumentací vyvinutou v souladu s GOST 21.513-83 a požadavky tohoto SNiP.

3.3. Lakové materiály před použitím by měly být smíchány, filtrovány a mít viskozitu odpovídající způsobu jejich aplikace.

3.4. Zařízení zesílených nátěrových hmot a nátěrových laků by mělo být provedeno v následující technologické postupnosti:

nanášení základního nátěru a sušení;

nanášení lepidla se současným lepením a válcováním vyztužující tkaniny a držení po dobu 2-3 hodin;

impregnace lepené tkaniny se složením a její sušení;

vrstvová vrstva aplikací ochranných látek se sušením každé vrstvy;

extrakt z aplikovaného ochranného povlaku.

3.5. Příprava materiálů ze skleněných tkanin spočívá v řezání plechů, při zohlednění překryvu o 100-120 mm v podélném a 150-200 mm v příčných spojích.

4. Mastic, plnivo a samonivelační ochranné nátěry.

4.1. Mastic, plnivo a samonivelující ochranné nátěrové hmoty zařízení by měly být prováděny v následující technologické sekvenci:

nálepka ze sklolaminátu na rozhraní chráněných povrchů pro následnou konstrukci samonivelačních nátěrů;

aplikace a sušení primerů;

použití tmelů, tmelů nebo samonivelačních nátěrů a jejich sušení.

Pro podzemní potrubí a nádrže - vrstvení bitumenových vrstev a výztužných obalů.

4.2. Složení, počet vrstev, doba sušení, celková tloušťka ochranného povlaku jsou určeny technickou dokumentací vypracovanou v souladu s GOST 21.513-83 a požadavky tohoto SNiP.

4.3. Masticový povlak připravený na kompozici přírodních a syntetických pryskyřic; sypké nátěry a plniva připravené na polymerních kompozicích; povlaky z tmelu připravené na rozpustné sklo by měly být naneseny ve vrstvách o tloušťce nepřesahující 3 mm.

4.4. Ochranný nátěr musí být chráněn před mechanickými účinky po dobu 2 dnů od okamžiku jeho aplikace a musí být udržován nejméně 15 dní při teplotě nejméně 15 ° C před uvedením do provozu.

4.5. Tvárna na bázi horkého asfaltu nebo uhelného tmelu by měla být chráněna před vnějšími mechanickými vlivy, dokud nedosáhne teploty okolí.

4.6. Nátěry používané k ochraně ocelových vložených částí prefabrikovaných betonových konstrukcí; cement-polystyren, cement-perchlorovinyl a cement-kasein - by měly mít strukturu, která jim umožní okamžitě aplikovat tloušťku vrstvy nejméně 0,5 mm a povlaky zinkových běhů - nejméně 0,15 mm.

4.7. Každý nátěr by měl být sušen při teplotě nejméně 15 ° C, ne méně než:

30 min - pro cementový-polystyren;

2 hodiny - u cementu a kaseinu;

4 hodiny - u cement-perchlorovinylových povlaků a kovových obětinných půd.

4.8. Kovové povrchové nátěry je možné použít jak při pozitivních, tak při negativních (do mínus 20 stupňů C) teplotách, a před nanesením následných povlaků je nutno dodržet hodiny, ne méně než:

3 - při pozitivní teplotě;

24 - "negativní" až -15 ° С;

48 - " pod -15 ° C.

5. Ochranné povlaky z kapalných gumových směsí

5.1. Aplikace ochranných povlaků z kapalných kaučukových směsí by měla být prováděna v následující technologické sekvenci:

potahování kapalných pryžových sloučenin;

vulkanizace nebo sušení povlaku.

5.2. Tloušťka vrstvy je určena projektem.

5.3. Základní nátěr chráněného povrchu by měl být proveden:

pod povlaky thiokolových těsnicích materiálů (U-30M) - lepidla 88-H, 88-NP, 78-BTsS-P, primerů - epoxy-thiokol, chlornairit;

pro nátěry epoxy-tiokolových těsnicích materiálů (U-30 MES-5) - zředěný tmel U-30 MES-10;

pro nátěry naiitových kompozic (nairite NT) - s půdou chlornanu;

pod zátěžovými materiály ze dřeva styrenu (typ 51D-10) - zředěný vrstvou divinylstyrenu.

5.4. Povlaky na bázi U-30M, těsnicí hmoty U-30 MES-5 a gumovací kompozice na bázi Nairit NT musí být vyčištěny po nanesení všech vrstev. Režim vulkanizace je uveden v technické dokumentaci.

Povlaky na bázi tmelu 51 G-10 se suší při teplotě 20 ° C

5.5. Technologie povlaku "Polan-M" platí:

dvě základní vrstvy lepidla 88-N nebo 78-BCS-P;

jedna vrstva prostředního složení "P";

ochranné vrstvy kompozice "Z".

Technologie povlaku "Polan-2M" platí:

dvě vrstvy adhezivní kompozice "A";

ochranné vrstvy kompozice "Z".

Technologie povlaku "Polan-B" platí:

vrstva adhezivní kompozice "A";

vrstva cementu-adhezní kompozice na bázi portlandského cementu 400 a lepicí kompozice "A";

meziprostorová kompozice "P";

ochranné vrstvy kompozice "Z".

5.6. Všechny kompozice "Polan" se aplikují ve vrstvách se sušením každé vrstvy podle technologických pokynů.

5.7. Následná výstelka po nanesení kompozice "Polan" by měla být zahájena po udržení hotového povlaku po dobu 2 dnů při povrchové teplotě nejméně 20 ° C

6. Vláknové nátěry

6.1. Aplikace povlaků by měla být prováděna v následující technologické sekvenci:

aplikace a sušení primerů;

vrstvení materiálů;

zpracování spojů (svařování nebo lepení);

sušení (expoziční) pastovitý povlak.

6.2. Před přilepením válcových materiálů by měl být na pojený povrch na bitumenové tmely naneseny základní nátěry na bázi bitumenu a na syntetické lepidla by se měly aplikovat základní nátěry z téhož lepidla.

Pro přilepení polymerních lepicích pásek na chráněné potrubí a kontejnery by měl být jejich povrch opatřen základy polymerů nebo bitumen-polymerových primerů.

6.3. Sušení první vrstvy primerů na bázi bitumenu by mělo probíhat až do okamžiku nelepivosti, druhá do 1-2 hodin. Každá vrstva základního nátěru laků BT-783 by měla být během dne vysušena. První vrstva syntetických lepidel musí být vysušena po dobu 40-60 minut, druhá - bez lepení. Sušení polymerů a bitumen-polymerových základních nátěrů - bez lepidel.

6.4. Před přilepením na povrch, který má být chráněn, je třeba roli materiály vyčistit z minerálního postřiku, listy by měly být omyty mýdlem a čistou vodou (plastová směs - odmaštěna acetonem); vysuší a nakrájí se na polotovary. Desky z polyisobutylenu, zesílený film z polyvinylchloridu "Butylcore-C" by měly být udržovány v rovnovážném stavu po dobu nejméně 24 hodin, polyvinylchlorid by měl být zahřát na teplotu 60 ° C.

6.5. Předsádky ochranných fólií by měly být dvakrát připraveny lepidlem o stejném složení jako povrchy, které je třeba chránit vyschnutím první vrstvy základního nátěru po dobu 40-60 minut a druhou bez lepení.

6.6. Při aplikaci fóliového a rolovacího materiálu na asfaltový tmel by jeho vrstva neměla přesáhnout 3 mm, na lepidlech - 1 mm.

Spoje lepených polotovarů ochranných povlaků by měly být umístěny ve vzdálenosti alespoň 80 mm od svarů kovu.

6.7. Při lepení plošných a rolovacích materiálů by velikost překrytí panelů měla být: mm:

25 - u plastů z polyvinylchloridu v budovách pracujících pod náplní. Polyvinylchloridová plastová fólie při ochraně podlah je povoleno k lepení;

40 - pro polyisobutylenové desky na syntetických lepidlech se svařovacími švy;

50 - pro materiály ze skelných tkanin na syntetických pryskyřicích, aktivovaný polyethylenový film, polyisobutylenové desky na syntetických lepidlech s těsněním polyisobutylenovou pastou; listy "Butylkor-S" na syntetických adhezivech pro jednovrstvou povrchovou úpravu;

100 - pro duplikovaný polyetylén, hydroizol, polyisobutylenové desky na asfalt, střešní materiál, skleněný ruberoid;

200 - pro "Butylkor-S" na syntetických lepidlech pro druhou vrstvu, vyztužené PVC fólií.

6.8. Spoje z lepených plastových polotovarů by měly být svařeny v proudu ohřátého vzduchu při teplotě 200 + - 15 ° C navařením svarového švu. Lepené plastové přířezy musí být uchovány po dobu nejméně 2 hodin před dalším zpracováním.

6.9. Způsob utěsnění spár polyisobutylenových desek je uveden v návrhu.

6.10. Při označování polyisobutylenových desek v jedné vrstvě by překrývání švů mělo být zesíleno polyizobutylenovými proužky o šířce 100-150 mm a jejich okraje byly přivařeny hlavní vrstvou nebo přilepeny polyisobutylenovou pastou.

6.11. V případě jednovrstvého potahu musí být lepený švůk "Butilcore-S" dodatečně potažen dvěma vrstvami pasty "Butylcore-S" a sušením každé vrstvy, dokud není úplně suché (přibližně 3 hodiny při teplotě 15 ° C).

6.12. Švy v povlaku z vystuženého polyvinylchloridového filmu by měly být dodatečně přilepeny pásem o šířce 100-120 mm ze stejného materiálu nebo z nevyztužené polyvinylchloridové vrstvy s vrstvou lepidla GIPK-21-11, které bylo předem naneseno a usušeno po dobu 8 až 10 minut.

6.13. Ochranné povlaky z válcovaných materiálů na bitumenových kompozicích musí být omítnuty asfaltovými tmelem. Na vodorovných tmelových nátěrech je třeba aplikovat vrstvy o tloušťce nejvýše 10 mm, na vertikálních vrstvách - ve vrstvách o tloušťce 2 až 3 mm.

6.14. Povlaky, které jsou následně chráněny materiály na bázi silikátových a cementových směsí, by se měly tmelit na vrstvu asfaltového tmelu nebo syntetických pryskyřic s hrubým křemičitým pískem.

6.15. Den po nanesení povlaku zpevněného polyvinylchloridového filmu se na jeho povrch aplikuje jediná vrstva lepidla štětcem, do něhož je zapuštěn suchý písek ve zlomku 1-2,5 mm. Pokládka následujícího povlaku na takto připravený povrch je povolena po 24 hodinách.

6.16. Před provedením obkladových nebo obkladových prací se na povlakování aplikuje tmel připravený ze stejných materiálů, jako je pojivová hmota.

6.17. Pokud jsou potrubí a nádrže izolovány pomocí polymerních lepicích pásů ve svarové zóně, na základovou vrstvu se aplikuje jedna vrstva lepicí pásky o šířce 100 mm, aby byla dále chráněna. Tato oblast je pak zabalena (s napětím a stlačením) se třemi vrstvami lepicí pásky. Páska by neměla dosáhnout 2 až 3 mm na obaly se zvýšeným obsahem vlhkosti, pak se na lepicí pásku nanese ochranný obal.

6.18. Při aplikaci ochranné vrstvy polymerních pásů na spoje a poškození je nutné zajistit, aby přechody k existujícímu povlaku byly hladké a překrytí bylo nejméně 100 mm.

7. Ochranné nátěrové hmoty

7.1. Ochrana s povlaky z gumy by měla být prováděna v následující technologické sekvenci:

obložení povrchu, který má být chráněn pryžovými polotovary;

kontrola integrity klapky klapky;

přípravu pro vulkanizaci;

vulkanizace gumových obložení.

7.2. Na svařovaných švách, rohách a jiných vyčnívajících částech chráněných ploch je třeba vložit pásy o šířce až 50 mm a klíče z gumových materiálů.

7.3. Technologie gumárenských prací musí splňovat požadavky technologických pokynů.

7.4. Připravené chráněné povrchy před vkládáním gumovacích materiálů je třeba utřít benzínem, vysušit a namazat s lepidly, jejichž značky odpovídají gumovým materiálům.

7.5. Polotovary před nálepkou by měly být rozmazané lepidlem a stárly po dobu 40-60 minut. Prázdné polotovary by měly být přeskládány, překrývat spoje o 40-50 mm nebo konce-na-konci a válec je s válci odstranit vzduchové bubliny. Spoje se zapínáním na tupo by měly být pokryty pásky o šířce 40 mm. Obložení švů by mělo být umístěno ve vzdálenosti alespoň 80 mm od svarů kovu.

7.6. Rozdělené polotovary by měly být zpravidla přilepené. V případě vytváření vzduchových bublin mezi gumovými pásy musí být kaučuk propíchnut tenkou jehlou navlhčenou lepidlem a opatrně válcovaný ozubeným válečkem. Nedoporučujeme kopírovat gumu ve více než 3 vrstvách. Pokud je tloušťka obložení 6 mm, doporučuje se vrstvě guma ve dvou krocích.

7.7. Zušlechťování zařízení by mělo být zahájeno obložením s polotovary vnitřního povrchu, pak - kování, trysky, šachty a další otvory.

7.8. Gumovací povlak je vulkanizován živou párou, horkou vodou nebo 40% roztokem chloridu vápenatého (s otevřenou vulkanizací) a živou párou (uzavřenou vulkanizací pod tlakem).

8. Metalizace a kombinované ochranné nátěry

8.1. Povrch připravený otryskáním kuliček by měl být určen hodnotou drsnosti, která je od 6,3 do 55 mikronů.

8.2. Časové prodlevy mezi koncem stříkání otryskáním povrchu a počátkem nanášení metalizačního povlaku by měly odpovídat následujícím údajům:

v uzavřených prostorách s relativní vlhkostí vzduchu až 70% - ne více než 6 hodin;

v otevřeném ovzduší za podmínek, které brání tvorbě kondenzátu na kovovém povrchu - ne více než 3 hodiny;

pokud je vlhkost vzduchu nad 90% pod vrchlíkem nebo uvnitř přístroje za předpokladu, že zabraňuje průniku vlhkosti na chráněný povrch - ne více než 0,5 hodiny.

8.3. V podmínkách staveniště se metalizační povlak nanese ručně metodou plynového plamene a elektrickým obloukem.

8.4. Drát použitý k vytvoření metalizačního povlaku by měl být hladký, čistý, bez zalomení a bez expandovaných oxidů. V případě potřeby je drát vyčištěn z konzervačních maziv s rozpouštědly, od kontaminace - pomocí brusného papíru N 0.

8.5. Manuální metalizace by měla být prováděna postupným ukládáním vzájemně se překrývajících rovnoběžných proužků. Povlaky se nanášejí v několika vrstvách, přičemž každá další vrstva by měla být nanesena tak, aby její průchod byl kolmý k uličkám předchozí vrstvy.

8.6. Pro zajištění vysoké kvality kovového povlaku při postřiku ochranného kovu je třeba dodržet následující podmínky:

vzdálenost od bodu tavení drátu k chráněnému povrchu by měla být v rozmezí 80-150 mm;

optimální úhel nanášení trysky kov-vzduch by měl být 65 - 80 °;

optimální tloušťka jedné vrstvy by měla být 50-60 mikronů;

teplota chráněného povrchu během ohřevu by neměla překročit 150 ° C.

8.7. Při ukládání kombinovaného ochranného povlaku je nutno nanášení nátěrových hmot na metalizaci provádět podle Sec. 3.

9. Ochranné povlaky na obložení a obložení

9.1. Ochrana dílčích materiálů na povrchu stavebních konstrukcí a konstrukcí (obložení) a technologických zařízení (obložení) by měla být prováděna v této technologické posloupnosti:

příprava chemicky odolných tmelů (roztoků);

nanášení a sušení základního nátěru (při obložení kovového zařízení bez organické podkladové vrstvy) nebo tmelu;

podšívkové vybavení nebo obložení stavebních konstrukcí;

sušení podšívky nebo obložení;

oxidace (pokud je to nutné) švů.

9.2. Vytváření konstrukcí s kyselými vytvrzovači na povrchu betonu nebo oceli není povoleno. Před aplikací těchto sloučenin musí být betonové a ocelové povrchy předem chráněny mezivrstvou materiálu specifikovanou v projektu.

9.3. Materiály na obložení a obložení musí být tříděny a vybírány podle velikosti. Nesmí se používat okyselené a mastné materiály.

9.4. Před obložením a obložením bitumenu a polymerních sloučenin musí být kusové materiály nalepeny na okrajích a na zadní straně vhodnými základními nátěry.

9.5. Počet vrstev obložení nebo obložení a typ chemicky odolných tmelů (roztoků) jsou v projektu uvedeny.

9.6. Pro pokládku na asfaltové tmely je třeba použít dlaždice o minimální tloušťce 30 mm.

9.7. Šířka švů při obložení na roztoky odolné kyselinám: u dlaždic - 4 mm; pro cihly - 6 mm.

9.8. Konstrukční rozměry mezivrstev a švů při tváření stavebních konstrukcí a obkladových technologických zařízení s kusovými materiály na různých chemicky odolných tmelích (řešeních) jsou uvedeny: tabl. 4, pro obložení - v tabl. 5.

9.9. V závislosti na požadavcích projektu lze obložení a obklad s kusovými výrobky na chemicky odolných tmelových silikátových tmech a cementových pískových maltách provést společným plnením s jedním složením, vysátím a následným řezáním kloubů nebo kombinovanou metodou se současným nanášením křemičitého tmelu nebo cementové pískové malty a polymerového tmelu. Plnění švů mezi kyselinovzdornými kusy by mělo být prováděno stlačením tmelu (roztoku) současným odstraněním exponované části tmelu (roztoku). Švy mezi kusovými materiály instalovanými v odpadu, které mají být následně naplněny, musí být vyčištěny z jakýchkoli zbytků z tmelu nebo malty a vysušeny a poté zmeškou:

pro silikátový tmel - 10% alkoholický roztok kyseliny chlorovodíkové;

pro cemento- pískovou maltu, v případě řezání polymerovým tmelem s kyselým tužidlem - s 10% vodným roztokem fluorokřemičitanu hořečnatého nebo kyseliny šťavelové.

Po oblékání je třeba švy sušit do 24 hodin před naplněním.

9.10. Sušení pláště a obložení by mělo být prováděno ve vrstvách v souladu s technologickými pokyny.

9.11. Podšívka na chemicky odolné tmely by měla být sušena při teplotě nejméně 10 ° C, dokud nedosáhne adhezivitu křemičitanu tmelu odolného vůči kyselinám (1,5-2,0 MPa); Arzamit-5 tmely: pro kyselinovzdorné keramické výrobky - 2,0-3,0 MPa, pro uhlík tříděné - 3,0-3,5 MPa.

9.12. Obložení nebo obložení syntetických pryskyřic by mělo být udržováno při teplotě 15-20 ° C, zpravidla 15 dní. Je dovoleno snížit dobu expozice podšívky a obložení podle režimu definovaného zvláštními pokyny.

9.13. Deoxidace švů, pokud je zajištěna projektem, by se měla provádět po vysušení podšívky nebo obložení aplikací 20-40% roztoku kyseliny sírové nebo 10% kyseliny chlorovodíkové dvakrát.

9.14. Obložení zařízení vyrobené s vazbou švů.

9.15. Zařízení a prefabrikované součásti válcových plynovodů a potrubí mohou být před jejich instalací obloženy zbožím odolným vůči kyselinám a musí být provedeny dodatečné výpočty výše uvedených konstrukcí pro instalační zatížení.

9.16. Při obložení s kuželovitým dnem se cihla položí s prstenci, začínající od středu kužele a neustále se blížící stěny přístroje, střídající se mezi rovnými a klínovými cihlami.

9.17. Tváří v tvář podlažím by mělo být provedeno ve vrstvách u majáků, které by měly být na konci práce nahrazeny materiály, které jsou součástí projektu.

10. Kontrola kvality prováděné práce

10.1. Kontrola kvality výroby by měla být prováděna ve všech fázích přípravy a provádění antikorozních prací.

10.1.1. Při kontrole vstupu kontrolují dostupnost a úplnost pracovní dokumentace, shodu materiálů s normami a specifikacemi státu a také prověří ochranný nátěr stavebních konstrukcí a technologických zařízení používaných v továrně.

10.1.2. Při provozní kontrole se kontroluje dodržování podmínek pro antikorozní práce (teplota a vlhkost okolního vzduchu a povrchů, které mají být chráněny, čistota stlačeného vzduchu), tloušťka jednotlivých vrstev a celková tloušťka hotového ochranného povlaku, plnění spár a jejich rozměrů při výrobě obložení a obkladů, doba expozice jednotlivých vrstev a konečný ochranný povlak.

10.1.3. Při přejímce prováděných ochranných povlaků se kontroluje jejich kontinuita, přilnavost k chráněné ploše a tloušťka, těsnost vrstev a svarů obložení, úplnost plnění a rozměry spojů mezi kusovými materiály obkladů a obkladů, rovnoměrnost obkladových povlaků.

V případě potřeby je možné otevřít ochranné nátěry, o kterých se v žurnálu provádí odpovídající záznam protikorozních prací.

10.1.4. Výsledky kontroly kvality výroby děl by měly být zaznamenány do protokolu výroby antikorozní práce.

10.2. Po dokončení dokončených mezistrojů antikorozních prací je třeba je prověřit. Dokončené průběžné typy antikorozních prací by měly zahrnovat: základnu (povrch, který má být chráněn) připraven pro následující práce; primární povrchy (bez ohledu na počet aplikovaných vrstev půdy); nepropustný podsada; každý hotový mezivrstvý nátěr stejného typu (bez ohledu na počet aplikovaných vrstev); speciální povrchová úprava ochranného povlaku (vulkanizace povlaku z gumy, oxidace švů obložení nebo obkladové vrstvy).
Těsnění spojů; Lakování kovových konstrukcí

Průmyslové horolezectví - ostatní druhy práce.

Utěsnění meziplanetových švů:

Profesionální utěsnění interpanelových švů a izolace interpanelového prostoru - to jsou nezbytné práce, které trvale chrání váš domov před únikem, proniknutím mrazem a plesní. Přečtěte si další informace.

Oprava mezipanlových švů:

Oprava interpanelových švů se provádí pouze pomocí technologie "Těsného kloubu", kterou vyvinuli inženýři skupiny firem StroyAlp. Podle kterého byl SNiP následně přijat na utěsnění švů velkoplošných budov. Přečtěte si další informace.

Ohřev a utěsnění oken a spojů:

K tomu, abychom se zbavili formy kolem oken, jsou okna utěsněna - spoje a spoje oken s dvojitým zasklením a panel jsou utěsněny a spoje a panel jsou ohřívány. Přečtěte si další informace.

Oprava fasády budovy by měla probíhat pravidelně. Nerozbitné praskliny absorbují vlhkost. V zimě se ledovce tvoří v trhlinách. Tyto faktory přispívají k rychlému zničení fasády. Přečtěte si další informace.

Renovace fasád:

Fasádní rekonstrukce by měla být provedena, pokud nedošlo k většímu zničení vrstvy omítky na fasádě budovy. Vysoce kvalitní vymalování fasády je schopno aktualizovat fasádu budovy na původní stav. Přečtěte si další informace.

Demontáž reklamy by měla být provedena podle všech stavebních předpisů a předpisů. Naše společnost bude kvalitativně a co nejkratší dobu demontovat reklamní konstrukce jakéhokoliv druhu. Přečtěte si další informace.

Instalace zvýšené fasády se provádí na nouzové budově, aby se zabránilo pádu malých fragmentů fasády. Falshfasad je vytvořen přesnou kopií vzhledu stávající fasády po dobu opravy. Přečtěte si další informace.